INNEHÅLL NUMMER 47, 2007

LEDARE

Så var det dags igen … 3508
I denna veckas nummer av Lancet publiceras en välgjord studie från International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer. Man finner att risken för cervixcancer ökar övergående för kvinnor som använder kombinerade p-piller...
Slå vakt om rätten till utlandsvård! 3511
Det finns ett ökande intresse hos allmänheten i Sverige att av skilda skäl söka vård utomlands. Bland orsakerna kan finnas alltför långa kötider i svensk sjukvård eller att patienten förväntar sig en bättre behandling vid någon utländsk klinik...
Dags för fullmäktigemöte! 3511
Denna vecka hålls Läkarförbundets årliga fullmäktigemöte – förra året beslöts att förlägga mötet till hösten för att ge delföreningarna mer tid att komma in med motioner efter sina fullmäktige- och årsmöten...

LT DEBATT

Reformer av hälso- och sjukvården – glöm inte bort de mest utsatta! 3513
Socialt utsatta personer i Stockholm konsumerar mindre vård än förväntat med tanke på deras sjuklighet, enligt en färsk rapport. Dålig ekonomi och kränkande bemötande är några hinder. Professor Bo Burström befarar att ökad privatisering av vården förvärrar situationen för denna grupp.

AKTUELLT

Intervju:
Detektivarbete
bakom upptäckt
av klamydiamutation 3516
Det var för bra för att vara sant. Så tänkte mikrobiologen Torvald Ripa när han såg att antalet klamydiasmittade i Halland plötsligt sjönk. Läs historien om hur en ny klamydiamutation upptäcktes.
Bidrag om kejsarsnitt vann två kategorier 3518
Årets bästa artiklar i Läkartidningen
Nu är vinnarna i tävlingen Årets bästa artiklar utsedda! Här hittar du listan med författarna och deras alster. Två av artiklarna handlar om gravida kvinnor som önskar kejsarsnitt. I båda fallen pläderas för respekt för förlossningsrädda kvinnor och förbättrad vård vid vaginal förlossning. Läkartidningen har intervjuat författarna.
Avtal klara i Örebro och Västra Götaland 3519
Avtalsrörelsen
De nya avstegsavtalen i Örebro och Västra Götaland om dygnsvila godkändes förra veckan av Läkarförbundets förhandlingsdelegation...
Apoteket får kritik av Datainspektionen 3519
Apoteket AB har använt personnummer som sökbegrepp vid framtagning av statistik. Det är inte tillåtet, konstaterar Datainspektionen i ett beslut förra veckan. Sökningen gjordes i samarbete med det amerikanska företaget Medco...
35 nya ST-tjänster i allmänmedicin i Stockholm 3520
20 extra miljoner kronor på nya ST-tjänster inom allmänmedicin vill ledande politiker i Stockholms läns landsting satsa...
Svårt att nyrekrytera unga distriktsläkare 3520
Det är tunnsått med äldre distriktsläkare, men även brist på ny arbetskraft. Unga läkare upplever att det är ont om ST-tjänster i allmänmedicin. Många unga allmänmedicinare går dessutom in i yrket på deltid...
Sjukhusläkare villiga jobba efter pension 3520
Sex av tio äldre sjukhusläkare kan tänka sig att jobba efter pensionen. En enkät på Universitetssjukhuset i Malmö, UMAS, skildrar en helt annan syn på arbetet än den som framkommer bland distriktsläkare...
Kvinnorna tar in på männen i kampen om forskningsanslag 3521
Könsskillnaderna minskade vid Vetenskapsrådets fördelning av anslag till projekt inom medicinsk forskning nyligen...

NOTISER

Fortfarande bristande rättsintyg
Rättsmedicinalverket anser att det fortfarande finns stora brister i de rättsintyg som utfärdas av kontrakterade rättsintygsläkare och läkare vid de rättsmedicinska avdelningarna. Trots att ny lag infördes 1 januari 2006 kvarstår problem...
Avtal om pandemivaccin 3521
Det blir GlaxoSmithKline som får i uppdrag att förse svenskarna med vaccin vid en eventuell pandemi, enligt ett pressmeddelande från Socialstyrelsen. Företaget har åtagit sig att leverera upp till 18 miljoner doser under sex månader till Sverige vid ett utbrott...

MEDICINSK KOMMENTAR

Korrekt influensaprofylax spar liv – det borde alla läkare veta! 3523
Varje år dör cirka 2 000 personer i Sverige till följd av influensa. Vaccination i riskgrupperna kombinerat med antiviral profylax och behandling sparar liv och lidande – sannolikt också pengar. Men Sverige ligger långt efter de flesta västeuropeiska länder när det gäller vaccinationstäckning.

NYA RÖN

Årlig infusion ger färre nya frakturer och minskad dödlighet vid höftfraktur 3526
Patienter med höftfraktur som fick årliga infusioner av zoledronsyra fick färre ytterligare frakturer och hade dessutom lägre dödlighet än en kontrollgrupp. Detta visar den första randomiserade studien av bisfosfonatbehandling efter höftfraktur.
Män får oftare defibrillator 3527
En omfattande amerikansk studie presenterad i tidskriften JAMA visar på stora könsskillnader när det gäller vilka patienter som får en defibrillator (implantable cardioverter defibrillator, ICD) inopererad...
Fred ökar risken för HIV-spridning 3527
Två studier vänder upp och ner på tidigare antaganden om HIV-spridning. Det är i fredstid som HIV sprids, visar bland annat en svensk studie. I afrikanska länder söder om Sahara hade länder med fred en HIV-prevalens på i medeltal 18,6 procent. Motsvarande siffra var 8,3 respektive 7,8 procent i länder med någon form av väpnad konflikt.
Laserbehandling av akut hjärninfarkt – lovande behandlingsmetod 3528
Många läkemedel för behandling av akut hjärninfarkt har aldrig nått målet på grund av antingen för dålig effekt eller allvarliga biverkningar [1]. Ett av få undantag är trombolysbehandling, men bara 3–4 procent av alla strokepatienter får detta [2]...
Generikabolag slås samman 3528
Tillverkare av generika, »kopior« på läkemedel där patenten gått ut, slåss på en allt tuffare marknad. Nu slås bolagen samman till globala jättar för att möta den ökade konkurrensen. Det rapporterar tidskriften Nature...

KLINIK OCH VETENSKAP

Akut epiglottit nu vuxensjukdom främst orsakad av pneumokocker 3531
Viktigt följa incidensen med tanke på framtida vaccinationstrategi
Akut epiglottit har minskat dramatiskt sedan allmän Hib-vaccination infördes 1993. Antalet fall av pneumokockorsakad epiglottit har dock ökat. Epiglottit förekommer nu nästan uteslutande hos vuxna.
WITH ENGLISH SUMMARY

Snabb spridning i Sverige, diagnosmetoder missade mutation 3535
Ny klamydiavariant upptäckt 2006
I oktober 2006 presenterades upptäckten av en ny genetisk variant av Chlamydia trachomatis, som inte kunde påvisas med vanligt förekommande detektionsmetoder. Torvald Ripa och Peter Nilsson i Halmstad visade att målgenen hade förlorat ett fragment, och denna nya variant kunde...
Kraftig ökning av Chlamydia trachomatis 3539
Ny mutant och moderna sexualvanor har »gynnat« smittspridningen
I oktober 2006 identifierades en ny klamydiaklon vid mikrobiologiska laboratoriet i Halmstad [1]. En rad baspar hade gått förlorade i bakteriens kryptiska plasmid, och mutanten undgick upptäckt i testsystem som sedan länge använts i Sverige: Cobas Amplicor (Roche Diagnostics),...
WITH ENGLISH SUMMARY

Det sexuella risktagandet ökar bland unga män 3545
I samarbete mellan smittskyddsenheten i Norrbottens läns landsting, Norrbottens regementen och det mikrobiologiska laboratoriet vid Sunderby sjukhus, Luleå, genomfördes en studie under hösten 2006...
Patografin – den sjukes egen journal 3548
Ny, vital genre på svensk bokmarknad
Patografier är en ny och vital genre i svensk litteratur. Patografier är böcker som behandlar egna erfarenheter av sjukdom och sjukvård, eller liknande erfarenheter som beskrivs biografiskt om en anhörigs sjukdom. Det finns ett tydligt samband mellan patografins växande popularitet och utvecklingen av en mer självständig patientroll.
Hjärnstamsimplantat kan återge hörsel 3553
Behandling av dövhet vid dubbelsidiga akustikusneurinom
Neurofibromatos typ 2 (NF 2) är en sjukdom som i de flesta fall, förr eller senare, leder till dövhet orsakad av bilaterala vestibulära schwannom (akustikusneurinom, Figur 1)...
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Remiss om tumör felprioriterades – behandling fördröjdes fyra månader 3557
I strid mot klinikens rutiner samt mot vetenskap och beprövad erfarenhet
Den prioritering som specialistläkaren i öron-, näs- och halssjukdomar gjorde var utifrån uppgifterna i remissen i strid mot ÖNH-klinikens rutiner och mot vetenskap och beprövad erfarenhet...
»Felbedömningen av remissen måste tillskrivas den mänskliga faktorn« 3558
En felaktig prioritering av den inkommande remissen har skett. Felbedömningen måste tillskrivas den mänskliga faktorn som en unik och beklaglig händelse...
Apotekspersonal förhindrade felmedicinering av spädbarn 3558
En vaksam apotekspersonal ifrågasatte receptet till ett spädbarn. Receptet korrigerades och en felmedicinering undveks...

DEBATT OCH BREV

Hjärnvila passiviserande vid hjärnskakning? 3560
I Läkartidningen 16/2007 (sidorna 1220-3) presenterar Tegner och medarbetare nya riktlinjer för hur man ska handlägga hjärnskakning hos idrottsutvövare. Dessa skador har fått ökad uppmärksamhet under senaste decenniet, inte minst inom de riskfyllda kontaktsporterna [1]...
Replik:
Risken obefintlig, återhämtningen optimal 3560
Riktlinjerna för handläggning av hjärnskakning har tagits fram av världens ledande experter inom det neurologiska området. Rekommendationerna ger oss läkare, sjukgymnaster och övrig medicinsk personal, som arbetar inom idrotten, ett utmärkt redskap att på ett snabbt och säkert...
Ökad tillgänglighet – för vem? 3561
Ökad tillgänglighet har blivit det bärande argumentet för en marknadsanpassning av vården. Men vem är det man vill gynna? Var finns den kritiska diskussionen om detta sjukvårdens mål och att privatisering skulle vara det enda sättet att uppnå det? frågar Bengt Järhult i detta inlägg...
Slutreplik till Eva Nilsson Bågenholm:
Segla fram på räkmacka kan bli kladdigt 3563
Frestelsen att se vården som en »framtidsbransch« är ett synsätt som ligger snubblande nära hoppet om egen storvinst, skriver Catarina Canivet i denna slutreplik...
SBU:
Samhällsekonomiska kostnaderna för sjukdom otillräcklig grund för prioritering 3563
Jansson och medarbetare efterlyser i sin artikel »Okänt hur mycket astma och allergier kostar samhället« (Läkartidningen 39/2007, sidorna 2792-6) studier av de samhällsekonomiska kostnaderna för allergisjukdomar och andra kroniska sjukdomar samt studier av nya metoders...
Replik:
Det finns behov av riktlinjer för hur kostnaderna ska beräknas 3564
Vi tackar Eckerlund och medförfattare för kommentaren. Vi är medvetna om de begränsningar som beräkningar av samhällsekonomiska kostnader för sjukdomar har. Därför är det viktigt att få rättvisande skattningar...
Tramsig dosa 3564
Läkemedelsindustrins påhittighet vad gäller reklam vet inga gränser. Senaste exemplet: I dag kommer från Wyeth ett massutskick, ett stort vadderat kuvert med en upphöjning...
Wyeth svarar:
Vi ska se över våra rutiner 3564
Nils-Olof Jacobson är kritisk till ett utskick från Wyeth som innehöll en plastdosa, som när man tryckte på den läste upp en inspelad informationstext med nya data för ett av våra läkemedel. Nils-Olof Jacobson ifrågasätter utskick av det här slaget...

KULTUR

Vacker sjukhusmiljö kan påskynda läkningsprocessen 3565
Den moderna sjukvårdens anspråk på sjukhusens »offentliga rum« stannar inte längre vid kravet på ändamålsenliga och lättstädade lokaler med inredning av slitstarka material godkända i enlighet med landstingens normer och policyer...
Även luktsinnet lockade Linnés nyfikenhet 3567
Ingen har väl kunnat undvika alla aktiviteter som förekommit i år med anledning av 300-årsminnet av Carl von Linnés födelse. Hans klassificering av växtvärlden är välkänd och likaså hans försök att på motsvarande sätt indela fiskar, fåglar, insekter och däggdjur...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3585

ENDAST PÅ WEBBEN

Patientsäkerhet

Artiklar om patientsäkerhet i Läkartidningen nr 47/2007
Remiss om tumör felprioriterades – behandling fördröjdes fyra månader
Läkarförbundets
VD slutar
Catarina Andersson Forsman slutar som VD på Sveriges läkarförbund vid årsskiftet. Hon har utsetts till ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting. Förbundet beklagar avhoppet men ser få risker med att Andersson Forsman går över till arbetsgivarsidan.
Klamydiafallen allt fler – årets siffra högsta hittills
En ny mutant och förändrade sexualvanor har gynnat spridningen av klamydia. Siffror från årets första nio månader pekar på att slutsiffran för 2007 kommer att ligga en bra bit över 40 000 fall; den högsta siffra som någonsin uppmätts i Sverige. Värnpliktiga män tar markant större sexuella risker i dag än tidigare, visar en studie.
Årets bästa artiklar – vinnarna!
Nu är vinnarna i Läkartidningens tävling Årets bästa artiklar utsedda! Här är listan med författarna och deras alster. Hanna Åmark vann kategorin Unga skribenter.
Varför ska delegitimeringen
vara livslång? 01
Ser vi början på en utveckling där läkare som tittar på hotellporr riskerar att mista sin legitimation? Det undrar AT-läkaren Johan Zelano apropå reaktionerna kring den morddömde läkarstudenten vid KI och Läkarförbundets hållning att läkare måste vara hederliga personer.