INNEHÅLL NUMMER 49, 2007

LEDARE

Många cancerlarm från samma källor 3740
I Läkartidningen 44/2007 diskuterar Strålskyddsinstitutets generaldirektör Lars-Erik Holm och medarbetare årets kanske mest kontroversiella akademiska avhandling – om ökningen av antalet cancerfall i Sverige efter Tjernobylolyckan...
Strandning och medling 3743
Två och ett halvt års bilaterala diskussioner och förhandlingar mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om Arbetstidslagens (ATL) tilllämpning för läkare har kommit till vägs ände...

LT DEBATT

Vad ska vi göra när pengarna inte räcker? 3745
Den borgerliga alliansen och många landstingspolitiker uppfattar professionell självständighet som något ont, skriver Christer Sjödin, ordförande i Storstockholms privatläkarförening. Han befarar att det läkarinflytande som inte gått att undertrycka genom landstingets egen styrning kan tämjas via stora privata vårdbolag.

AKTUELLT

»För lite motion huvudorsak till barnfetmaepidemin« 3748
Riksstämman
Våra barn är 20 procent fetare än vad vi själva var i samma ålder, och de har 10–15 procent sämre kondition. Detta är otroligt stora förändringar på en enda generation. Det säger den australiske forskaren Tim Olds, som har sammanställt en unik databas över barnfetmans utveckling i världen...
Insulineffekter i fokus i kostdebatt 3749
Riksstämman
Det stod 5–1 redan före start. Så många fler i panelen förespråkade den gängse kostbehandlingen, lågfett- och högkolhydratkost. Debatten om matråd vid diabetes blev ändå livlig...
Apropå årets tema: 1. Försöker du påverka dina patienters livsstil? 2. Är något svårt att ta upp? 3. Motionerar du själv? 4. Röker du? 3750
Agneta Wallin, ögonläkare, Stockholm: – Det kan vara vikten, men egentligen inte hos de patienter som vi träffar. De har redan varit i kontakt med medicinare. Och diabetiker och hypertoniker är ofta informerade om att de inte ska vara överviktiga...
Läkare rekommenderar ibland alkohol 3750
Riksstämman
Vågar man rekommendera patienter att dricka alkohol? Ja, svarade många läkare på torsdagens symposium om läkares inställning till alkoholens skyddande effekter...
Ändrat klimat kan ge Sverige nya sjukdomar 3752
Riksstämman 2007
Antalet fall av badsårsfeber verkar öka och i somras fick Europa sitt första utbrott av den tropiska sjukdomen chikungunya. Ändrad smittspridning väntas, vid sidan av högre temperatur som leder till ökad dödlighet, ge de allvarligaste hälsoeffekterna av klimatförändringen i Sverige.
Datoranvändning ger unga värk 3753
Riksstämman 2007
Skolan är dålig förberedd på att förse elever med kunskap om datoranvändning. Samtidigt uppger många elever att de har värk i nacke och skuldror...
Sjukskrivning följs upp med förskrivarkod 3754
Riksstämman 2007
Från februari eller mars kommer nya sjukintyg som innehåller arbetsplatsens förskrivarkod så att sjukskrivningarna kan följas upp...
Bättre logistik tar bort »trafikinfarkter« 3754
Riksstämman 2007
Tvåfiliga kösystem på akuten med anpassade personalinsatser ser till att lasta av enklare patienter för att få tid med de svårare sjuka. Bättre planering kan även ge 10 procent fler opererade patienter...
Kvalitetskontroll av ST i teori och praktik 3755
Riksstämman 2007
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för stöd till bättre kvalitet i ST, inklusive de nya målbeskrivningarna, är snart klara. De har redan börjat kompletteras med mer detaljerade modeller för praktiken...
Löneskillnader börjar jämnas ut på chefsnivå 3755
Riksstämman 2007
Det var glest i bänkraderna när kvinnliga läkares löner diskuterades. Alla i panelen betonade de djupa lönegapen mellan könen – utom en som såg ljusningar i statistiken...
»Klinisk forskning bör inte privatiseras« 3756
Riksstämman 2007
Klinisk forskning mår inte bra av privatisering och »gallerior«. Det ansåg många i panelen vid onsdagens symposium med företrädare för bland andra Karolinska institutet och Capio...
Horisontspaningar utmanar sjukvården i framtiden 3756
Riksstämman 2007
Terapeutiska antikroppar, kromosomanalyser, molekylär avbildning är något vi kan vänta oss i framtiden, enligt symposiet Horisontspaning...
Radiologer vill välja själva 3757
Riksstämman 2007
Ska remittenten eller röntgenläkaren välja metod? Den frågan ställdes vid ett välbesökt symposium på torsdagen...
»Hitta ett eget sätt att relatera« 3758
Riksstämman 2007
Läkares känslor kan lätt ta överhanden och påverka beslut i patientmötet, samtidigt som egna reaktioner är en tillgång. Balintgrupper är ett sätt att bearbeta händelser...
Nordiska överläkarna ense om dygnsvila och veckoarbetstid 3759
Nattarbete försämrar läkarnas prestationer och innebär risker för patienter och arbetsmiljö, konstaterar de nordiska överläkarföreningarna i en ny resolution. De kräver att så mycket arbete som möjligt utförs dagtid...
»Varning för krig om läkares villkor inom EU inte jämställs« 3760
Vi har en betydande »brain drain« från östra Europa. Om vi inte gör något nu har vi krig eller inbördeskrig om tio år, säger Claude Wetzel, som arbetar för anställda sjukhusläkares villkor på EU-nivå...
Avtalsrörelsen:
Medling efter strandade förhandlingar 3761
Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting kommer inte överens i arbetstidsfrågan. De går till medling – med hela avtalsrörelsen...

MEDICINSK KOMMENTAR

Två genombrott i behandling av typ 2-diabetes 3763
Både receptoragonist och enzymhämmare har nu nått kliniken
En ny farmakologisk behandling av typ2-diabetes har introducerats på svenska marknaden under 2007. Den bygger på förmågan hos inkretinhormonet glukagonlik peptid1 (GLP-1) att sänka blodsockret. GLP-1 frisätts från tarmen till blodbanan efter måltid [1, 2]...

NYA RÖN

SSRI ökar risken för osteoporos och frakturer 3766
Två stora kliniska studier visar att behandling med SSRI är associerad med minskad benmassa och ökad risk för frakturer. Nu återstår att visa om läkemedlen påverkar bencellerna direkt eller om effekten medieras på annat sätt.
Dålig effekt av antiviral terapi vid Bells pares 3767
Kortison och antiviral medicinering används vid Bells pares. En studie i New England Journal of Medicine visar att placebobehandlade patienter med facialispares oftare blev bra än de som fick aciklovir. Bäst effekt hade patienter som fick kortison.
D-vitamin påverkar inte dödligheten i cancer 3767
D-vitamin har ingen påverkan på dödligheten i cancer, samtliga cancerformer inkluderade. Det nedslående rönet presenteras i Journal of National Cancer Institute...
Ny studie bekräftar tidigare fynd av alzheimergen 3767
Den genetiska kunskapen kring varför vissa drabbas av Alzheimers sjukdom är mycket begränsad. En uppmärksammad studie presenterad i tidskriften Nature Genetics i januari i år (refererad i Läkartidningen 9/2007 sidan 663) lyfte fram genen SORL1 (sortilin-related receptor),...
Klinisk etik utan klinikkontakt 3768
Två amerikanska bioetiker framför i Archives of Internal Medicine [1] att patienter som förlorat beslutskapacitet och inte skrivit behandlingsdirektiv utgör ett problem för läkare...
Träningsvärk minskar inte genom stretchning 3768
I en nyligen utkommen Cochraneöversikt har en metaanalys visat att det saknas bevis för att stretchning hos unga, friska individer skulle vara en bra metod för att förebygga träningsvärk...

KLINIK OCH VETENSKAP

Förändrad livsstil kan förhindra typ 2-diabetes 3771
Interventionsstudier visar goda resultat hos »prediabetiker«
Typ 2-diabetes är en sjukdom som i hög grad orsakar ohälsa och förtida död [1]. I takt med att fler drabbas av diabetes tenderar sjukdomen att bli ett stort folkhälsoproblem [2]...
WITH ENGLISH SUMMARY

Mät ankeltrycket vid misstänkt benartärsjukdom 3776
Ankeltrycksmätning underutnyttjad metod i primärvården, visar enkätstudie
Ankeltrycksmätning bör utnyttjas rutinmässigt i primärvårdsläkare vid misstanke om benartärsjukdom. Undersökningen är en utomordentlig metod för att skilja sjukt från friskt. Otillräcklig utbildning och träning gör att den används för lite.
Fettintag och kardiovaskulär hälsa – är vi helt felinformerade? 3780
Under de senaste tre decennierna har hela västvärlden rekommenderats äta mindre av såväl totalfett som mättat fett för att undvika hjärt–kärlsjukdom och cancer...
Kommentar:
Kostråden är desamma trots olika utgångspunkter 3786
Trots att Berglund och medförfattare verkar ha en annan uppfattning än Livsmedelverket, WHO och internationella expertgrupper om det mättade fettets betydelse för hjärt–kärlsjukdom så landar vi ändå i samma kostråd...

PATIENTSÄKERHET

Sen diagnos kan ge värk, svullnad och risk för tillväxtrubbningar 3789
Artrit måste misstänkas vid långdragna, oförklarade ledsymtom hos barn
Det är av stor vikt att inflammatorisk ledsjukdom misstänks vid långdragna, oförklarade ledsymtom hos barn och ungdomar...
Bristfällig anamnes, ofullständigt status gav oklar diagnos och fel behandling 3789
12-årig pojke hade förstorad körtel bakom örat
Anamnesen var bristfällig, statuset ofullständigt. Därmed blev diagnosen oklar och behandlingen av den 12-årige pojken med en förstorad körtel bakom örat fel...
Doktorn borde ha gjort en basal utredning – patienten hade metastaserad njurcancer 3790
Vid patientens besök hos doktorn framkom inte att hon hade kronisk värkproblematik, utan värk av oklar anledning sedan ett par månader. Doktorn borde därför ha vidtagit någon form av basal utredning.
»Som remissansvarig läkare blir jag orolig« 3790
I Läkartidningen nr 32–33/2007, sidan 2255, refereras ett fall (HSAN 3285/06) med en distriktsläkare som prickas med erinran då hon inte omedelbart remitterat en 39-årig kvinna för utredning på grund av recidiverande urinvägsinfektioner. Cystoskopi visade senare att patienten hade urinblåsecancer...

DEBATT OCH BREV

Förena patientskydd och godhet 3793
Kan mördare bli dugliga läkare? Brottet sonas formellt genom fängelsestraff, men patient- och förtroenderisken hanteras bara via en fast övertygelse om att mördaren är förändrad på djupet...
Läkarkonflikten i Göteborg 1957 – lärorikt experiment med privatvård 3795
I Göteborg utbröt 1957 en konflikt mellan dåvarande Stadsförbundet och underläkarna som stängde all öppenvård i staden under en dryg månad. I stället organiserade underläkarna öppenvård vid mottagningar helt i egen regi...
Replik till Bengt Järhult:
Fast vid det gamla 3797
Järhult tycks oroa sig för det mesta, även för korta köer. Han är fast vid det gamla, att man skulle tvingas välja mellan tillgänglighet och kvalitet, skriver Gunnar Welander i denna replik...
Behandling av depression hos barn och unga:
SSRI kan/bör/ska användas efter individuell bedömning 3798
Självmordsdata på populationsnivå och försäljningsstatistik är en dålig grund för kausala uttalanden om läkemedels eventuella positiva eller negativa effekter, framhåller HansMelander och Jane Ahlqvist Rastad, Läkemedelsverket, apropå behandlingen av barn och unga med antidepressiva...
Replik:
Hur förhindra självmord bland barn och unga? 3800
Vi välkomnar de steg i rätt riktning som Läkemedelsverket tagit, men ogrundade varningar för självmordsrisk kvarstår. Vi är eniga med Melander & Ahlqvist Rastad om att läkaren har det slutgiltiga ansvaret för att bedöma huruvida en individuell patient ska behandlas med...
Riktlinjer och PM – säkerhetsverktyg eller hot? 3801
I debatten i Läkartidningen om det hotande katastrofala utfallet i samband med anestesin vid ett kejsarsnitt på Akademiska sjukhuset i Upppsala har många kloka åsikter framförts...

KULTUR

Naiv, koloristisk konst närd av ett svårförståeligt inre 3803
En rymmare och sjöman, ständigt rastlös, med talsvårigheter, alkoholskador, höggradig amnesi, schizofreni och självlärd, gudabenådad målare. Han gick från häkten och hospital till de fina konstsalongerna...
En härlig bok för alla havsbitna dagdrömmare 3806
Nittio läkare och hundratjugo sjuksköterskor besvarade erbjudandet att medfölja ostindiefararen »Götheborg« till Kina. Efter noggranna kontakter fick tretton läkare och två sjuksköterskor drömjobbet att som oavlönade moderna fältskärer delta i äventyret »Götheborg«...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3824
Ladda ner pdf genom att klicka på texten »Läs artikeln som PDF« här över eller under...

ENDAST PÅ WEBBEN

Olika syn på fettets farlighet –
men likartade kostråd
Medicinsk kontrovers

Expertgrupper har olika uppfattningar om det mättade fettets betydelse för hjärt–kärlsjukdom. Men kostråden är likartade: Ökat intag av frukt, grönsaker och kostfiber, med samtidig energibalans.
Ändrad livsstil kan förhindra typ 2-diabetes
Enligt flera interventionsstudier kan livsstilsförändringar minska insjuknandet i typ 2-diabetes. Andra studier visar att även läkemedelsintervention ger goda resultat. Livsstilsintervention rekommenderas dock i första hand. Samtidigt har två genombrott gjorts i behandlingen av typ 2-diabetes; både receptoragonist och enzymhämmare har nått kliniken.
”Gräv där du står!”
Varannan HBT-person har blivit utsatt för hatbrott. Och det är viktigt att sjukvården fångar upp de drabbades berättelser...