INNEHÅLL NUMMER 51, 2007

LEDARE

Flyglektioner som mental träning 3832
När potatisskörden i Irland slog fel på 1840-talet dog närmare en fjärdedel av befolkningen av svält. De yttre förutsättningarna för sådana hungerkatastrofer, missväxt i kombination med politisk inkompetens och sociala orättvisor, finns kvar än i dag...
Medling pågår 3835
Sedan Läkarförbundets förhandlingar med SKL strandat utsågs 3 december två medlare, Jan Sjölin och Ulf Perbeck. I skrivande stund pågår medling fortfarande, och det är ännu oklart om det kommer att komma ett bud före jul...
Tid för en ny företagshälsovård 3835
Regeringen har denna höst satt fokus på en bättre och snabbare process för att få sjukskrivna tillbaka till arbetslivet. Målet är att förhindra den utslagning som långvariga sjukskrivningar leder till, ibland i väntan på medicinska och andra åtgärder...

LT DEBATT

Stabil och enhetlig organisation – inget för svensk primärvård!? 3837
Möjligen kan någon av de nya primärvårdsmodellerna bli riktigt bra. Men ingen vet. Och få har tålamod att invänta utvärderingar. Experimenterandet kan gå ut över patienter och professionen, varnar Anders Håkansson, och efterlyser en mer evidensbaserad organisation.
Frihet under ansvar 3838
Apropå! Psykiatrins kris
Vad psykiatrins kris består i kan man ha olika uppfattningar om. Att det är svårt att rekrytera psykiatrer är ett faktum. Vi som är lite halvgamla minns hur det var på 1980-talet – inte mycket av det finns kvar: På Danderyd hade vi en verksamhetschef som stod med ett ben...

AKTUELLT

Utbildning för företagsläkare tas över av universiteten
Universitet och högskolor ska utbilda i företagshälsovård som en del av sitt vanliga utbud, föreslår Anna Hedborg, som åt regeringen utrett företagshälsovårdens framtida kunskapsförsörjning.
Mångmiljardsatsning under tio år
lyfter norsk psykiatri 3840

Under en tioårsperiod satsar norska staten varje år nya miljarder på psykiatrin, ett mångfalt större belopp än den satsning som diskuteras i Sverige. I den norska planen ingår 10 000 nya tjänster i psykisk hälsovård och 75 nya ”distriktspsykiatriska centrum”.
Garanterat hembesök inom ett dygn 3843
Specialpsykiatri på fältet
Om en människa i psykisk kris ringer akutteamet i Vinderen, är hon garanterad hembesök inom ett dygn. Oftast går det snabbare, och det finns också sängplatser om det skulle behövas. Distriktspsykiatrin i Vinderen i nordvästra Oslo är en förebild för många...
»Skjut upp nya Karolinska« 3844
Stockholmslandstingets beslut att bygga nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna bör skjutas upp, kräver fackförbunden Kommunal, Saco, SKTF och Vårdförbundet i ett brev till landstingsledningen i december...
»Bra med utbildning som snabbare kan legitimera« 3845
Fyra lärosäten i landet ska legitimera utbildade utländska läkare. Socialstyrelsen tar hand om tillsynen och Högskoleverket ansvarar för själva utbildningssystemet. Det är förslaget i regeringens betänkande...
ST-läkare på kurs valde vara lojala med ledningen 3846
Yttrandefrihet och etik
Det är inte lätt att vara chef. Det konstaterade en grupp ST-läkare efter att ha lekt med tanken att få i uppdrag att stänga en hel vårdavdelning. De var förvånansvärt lojala, tyckte kursledaren Åke Andrén-Sandberg...
Handelsstudenter kritiska till KPP-systemet 3848
Operationspriser
Privata kliniker med planerad verksamhet är vinnare, förlorare är de stora akutsjukhusen. Systemet KPP, Kostnad per patient, ger orättvisor i prissättningen enligt en examensuppsats från Handelshögskolan...

NOTISER

Fortfarande problem med vårdgarantin 3845
»Inte acceptabelt.« Det är Håkan Sörmans, VD på Sveriges Kommuner och Landsting, syn på vårdgarantin två år efter införandet av den utvidgade garantin som infördes i november 2005. Stora variationer finns mellan landstingen...

MEDICINSK KOMMENTAR

Motion är bra! 3850
Fysisk aktivitet är bra och har en gynnsam inverkan vid bl a metabola syndromet. Men det var egentligen först under 1980- och 1990-talen som en rad studier visade på nyttan av fysisk aktivitet.

NYA RÖN

Paleolitisk kost ger bättre glukostolerans än medelhavskost 3852
Den sannolikt första randomiserade interventionsstudien på människa med paleolitisk kost har nyligen publicerats. Den genomfördes på patienter från Lund som hade kranskärlssjukdom och samtidigt nedsatt glukostolerans eller typ 2-diabetes.
Övervikt ökar risken för cancer 3853
En studie på drygt en miljon kvinnor i Storbritannien som följts avseende insjuknande och mortalitet i 17 olika former av cancer visar att övervikt var kopplad till flera cancerformer.
Små livsstilsförändringar kan minska barns viktuppgång 3853
Barnfetma är ett ökande problem i västvärlden, och i USA befinner sig i dagsläget en tredjedel av barnen på gränsen till eller har en utvecklad övervikt. Obesitas bland barn ökar snabbare än vad man ser hos vuxna, och överviktiga barn tenderar att bli överviktiga vuxna...
Nya rön kring omega-3- fettsyror och mental påverkan 3854
Tidskriften American Journal of Clinical Nutrition presenterar i novembernumret tre studier kring hur fisk och omega-3-fettsyror påverkar kognitiva funktioner. En norsk studie har gjorts på drygt 2000 individer mellan 70 och 74 år som valts ut slumpmässigt...
Övervikt ökar dödligheten i prostatacancer 3854
Överviktiga män som drabbas av prostatacancer löper ökad risk att avlida i sin sjukdom. Det visar en studie från USA som presenteras i tidskriften Cancer.
Lågt blodsocker riskfaktor för död 3855
Diabetes och höga blodsockervärden är associerade med förhöjd mortalitet. Mindre är känt om lågt blodsocker; ofta förutsätts ett linjärt samband mellan fasteblodsocker och mortalitet. I en översiktsartikel studerade vi detta samband...
Litiumbehandling vid bipolär sjukdom stimulerar hippocampustillväxt 3855
Litiumbehandling vid bipolär sjukdom stimulerar till neurogenes i hippocampus. Det är en möjlig slutsats av Yucels och medarbetares studie, som nyligen publicerades i Psychopharmacology...

KLINIK OCH VETENSKAP

Metabola syndromet hotar folkhälsan 3857
Ökad fysisk aktivitet bästa boten
Inaktiv livsstil och ohälsosamma mat- och dryckesvanor är starkt kopplade till metabola syndromet, som har ökat kraftigt i befolkningen. Fysisk aktivitet förebygger och behandlar syndromet. Denna kunskap måste spridas i läkarkåren.
Stark koppling mellan bukfetma och socioekonomiska faktorer 3862
»Svenska« IDEA-studien visar samband med kardiovaskulära sjukdomstillstånd
Resultat från ”svenska” IDEA-studien styrker nu bilden av att fetma blivit en klassfråga också i Sverige.
Hälsosam livsstil tycks minska risken för cancer 3867
Nytt stöd för hypotesen att övervikt och högt blodsocker ökar cancerrisken
Hypotesen att övervikt och högt blodsocker ökar cancerrisken har fått nytt stöd. Och eftersom orsakerna till övervikt och störd glukosmetabolism är kända, kan risken för många cancerformer påverkas med kost och fysisk aktivitet.
Vår tids kost bakom inflammation och sjukdomsutveckling 3873
Upphettning av mat ger dysfunktionella proteiner som ansamlas i kroppen
Industriellt bearbetad mat ger dysfunktionella proteiner (AGE och ALE), som ackumuleras i kroppen, aktiverar en receptor i inflammationsutvecklingen och som har starkt samband med fetma och flera kroniska sjukdomar. Kalorisnål, vitaminrik kost kan förhindra AGE/ALE-ansamling och sjukdomsutveckling.
Fortsatta frågetecken kring bantningsmedlet rimonabant 3879
Inte godkänt i USA på grund av risken för psykiska biverkningar
Många patienter behöver hjälp av sjukvården för att gå ner i vikt. Men bantningsmedlet rimonabant har inte infriat förväntningarna, svenska förskrivare tycks tveksamma. I USA är medlet inte godkänt på grund av risken för psykiska biverkningar.
ESBL – växande resistensproblem 3883
Cefalosporiner inte längre självskrivna vid oklara infektioner
Många bakterier har förmågan att producera betalaktamas, dvs enzymer som bryter ned penicilliner och cefalosporiner. ESBL står för extended-spectrum betalactamases och är en grupp betalaktamasenzymer med utvidgat spektrum, omfattande i stort sett samtliga penicilliner och...

PATIENTSÄKERHET

Patienten tog sitt liv under
vård på sjukhus 3887
En man i 30-årsåldern med självmordstankar sökte vård vid en psykiatrisk akutmottagning. Jourhavande läkare bedömde att patienten behövde läggas in för vård med behov av frekvent övervakning. Mannen gick dock inte med på att låta sig övervakas; i så fall skulle han lämna sjukhuset.
Ska spegla händelser och risker inom vårdens alla olika områden 3887
Socialstyrelsens fallstudier är analyser av händelser i hälso- och sjukvården där patienter kommit till skada eller utsatts för risker. En analys visar varför det gick fel och hur bristerna kan åtgärdas ur ett systemperspektiv...
Datorsystemet kraschade – journalanteckningar försvann 3888
En man i 80-årsåldern inkom till akutsjukhuset med en svår urinvägsinfektion. Mannen var allergisk mot sulfa. I det datoriserade journalsystemet ordinerades ett sulfafritt antibiotikapreparat. Man gjorde också en anteckning om patientens överkänslighet.
Kvinna i livsfara – drabbad av utomkvedshavandeskap, inte missfall 3889
Skulle kallats in för ny undersökning och förebyggande behandling
Det hade varit rimligt av gynekologen att kalla in kvinnan till förnyad undersökning och behandling för att förebygga det livshotande tillstånd som hon hamnade i. Det menar Ansvarsnämnden i ett fall med utomkvedshavandeskap...
Bilden så tydlig att radiologen borde ha ställt rätt diagnos 3890
Magnetkamerabilden talade för att patienten hade en Arnold–Chiari-missbildning. Bilden är så tydlig att radiologen borde ställt rätt diagnos...
Svårt förstå att radiologen missade aortadissektionen 3890
Det framstår som svårförklarligt att aortadissektionen undgick radiologen vid granskningen av datortomografin...

DEBATT OCH BREV

Förtappade och utvalda 3894
Frågor om varats olidliga lätthet
Den stora frågan är kanske om en mördare förmår att verka som läkare när den oerhörda barlasten att avsiktligt ha berövat en annan människa livet blir fullt synlig för individen själv och dennes patienter...
Antagningssystemet till läkarutbildningen på Karolinska måste förändras 3895
Fadäsen med att en mördare blivit antagen till läkarprogrammet på Karolinska institutet visar att nuvarande intagningssystem inte fungerar utan måste förändras...
Sylf: Förbundet måste diskutera rättssäkerheten 3896
Replik till Eva Nilsson Bågenholm mfl i LT 48/2007 (sidan 3688 Delegitimering och uteslutning – åtgärder som bör prövas individuellt) om brottsliga läkares...
Jag håller inte med! 3896
Vi har som patienter ingen rätt att kräva att vare sig studenter eller andra vi möter inom vården ska vara ostraffade...
Replik:
I sista instans är det patienten som avgör! 3898
Nilsonne tycks vara benägen att som universitetslärare låta den studerandes integritet gå före patientens...
Vårdval Stockholm ökar möjligheterna att bryta den ojämlika hälsan 3899
Vid årsskiftet införs Vårdval Stockholm. Fler besök och långsiktiga vårdkontakter är naturligtvis allra viktigast för socialt och ekonomiskt utsatta. Det skriver sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (fp) som svar på ett tidigare inlägg.
Replik:
Viktigt att inte göra ont värre 3900
Som Birgitta Rydberg skriver är hälsan i Stockholms län ojämlikt fördelad, och åtgärderna för att öka jämlikhet i hälsa innefattar inte bara sjukvården, utan även många andra samhällssektorer [1]...
Fel förkasta antileukotriener i behandlingen av astma 3901
Att kategoriskt förkasta astmabehandling med antileukotriener är fel, anser Sven-Erik Dahlén. Synen på olika behandlingsalternativ måste bli mer nyanserad än så och utgå från vars och ens enskilda behov...
Vinklat om behandling av astma hos barn 3902
I en artikel i Läkartidningen 39/2007 (sidan 2784) med rubriken »Flutikason bättre än montelukast vid underhållsterapi av lindrig astma« har författaren valt att visa en bild på ett barn, uppskattningsvis i åldern 6–8 år, som inhalerar Ventoline dosaerosol direkt i munnen...
Replik:
Hänvisade till Läkemedelsverkets rekommendationer 3902
Jag har lite svårt att förstå på vilket sätt referatet är vinklat och dåligt initierat. Jag har gjort samma sammanfattning och dragit samma slutsatser som Magnus Wickman och Per Gustafsson: »Författarna konkluderar att patienter som är välkontrollerade med inhalationssteroider...
Redaktionell kommentar:
Om skillnaden mellan bildligt och bokstavligt 3903
Magnus Wickman och Per Gustafsson har formellt rätt i sak. Barn ska inhalera med andningsbehållare (spacer), och bildtexten (formulerad av redaktionen) är tillspetsad...
Läkemedelsboken:
30-årsjubilar med oviss framtid 3903
Läkemedelsboken tas för given av läkare och har blivit en integrerad del av svensk sjukvård. Bokens framtid är emellertid beroende av vad som kommer att hända med utgivaren Apoteket AB och dess samhällsfunktioner om monopolet upphör. Nästa upplaga, 2009/2010, kan bli den sista...

KULTUR

Från gatubarn till Nobelpristagare 3905
Mario Capecchis liv – en askungesaga
Nobelprisvinnaren Mario R Capecchi behövde ingripanden från försynen för att nå dit han har nått. Resan hade kunnat sluta på en landsväg i södra Italien 1944, då han som kringströvande gatubarn och döende i tyfus hjälptes till sjukhus av en vänlig själ.
Fotoutställning över dem som undkom döden i Irak 3908

Fotografen Greenfield-Sanders har porträtterat sargade krigsveteraner som kämpar för att få tillbaka livsgnistan. Armar har slitits av, ben har amputerats, och proteser har ibland kunnat fogas in. Bilderna visas på Wetterling Gallery.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3939
...

RÄTTELSE

Rättelse 3832
I artikeln »Insulineffekter i fokus i kostdebatt« från riksstämmans symposium om diabeteskost, som publicerades i Läkartidningen 2007;104(49):3749-50, återgavs tyvärr Ralf Sundberg på ett felaktigt sätt...

KRYSS

Julkryss 51-52/2007 3942
Ladda ner pdf genom att klicka på texten »Läs artikeln som PDF« här över eller under...

ENDAST PÅ WEBBEN

Riktlinjerna för psykiatriska diagnoser inte klara – experter oeniga
”Åsiktsskillnader inom läkarkåren” gör att Socialstyrelsen inte kan presentera några sjukskrivningsriktlinjer för utmattningsdepression den 20 december, som man tidigare utlovat.
Debatt: Mördare och läkare?
Debatt
Kan patienter kräva att personal inom vården är ostraffade? Debatten som förts sedan det framkommit att Karolinska institutet antagit en morddömd läkarstudent fortsätter med inlägg av Poul Kongstad, Rolf Zetterström, Johan Zelano, Åsa Nilsonne och Niels Lynöe.
Kejsaren utan klädevidens
Debatt och brev
Hela läkarkåren ska ikläda sig smurfdress, enligt påbud från kejsar Asplund på Socialstyrelsen. Men det är ett påbud utan evidens och som påtvingar vården onödiga kostnader, menar Robert Svartholm.
Avtalen med industrin
bör ses över
Huvudmännen och läkemedelsindustrin behöver se över avtalen dem emellan. Det menar Läkarförbundet, med anledning av nyheten om hur olika kliniker använt överskott från läkemedelsprövningar.
Tydligare krav på vårdhygien
Socialstyrelsen har nu utfärdat föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården. Därmed inskärps hygienkraven. Orsaken är stora brister i följsamheten till tidigare rekommendationer.
”Skjut upp nya Karolinska”
Stockholmslandstingets beslut att bygga det nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna bör skjutas upp, kräver de fyra fackförbunden Kommunal, Saco, SKTF och Vårdförbundet.
ESBL – växande resistensproblem 3883
Cefalosporiner inte längre självskrivna vid oklara infektioner
ESBL-bildande bakterier är vanligast i öppenvården och drabbar typiskt äldre kvinnor, enligt en journalstudie från Halland. För att bromsa spridningen av denna anmälningspliktiga sjukdom måste läkarkårens kunskaper öka, menar författarna.