INNEHÅLL NUMMER 1, 2008

LEDARE

Genombrott under 2007 4
Varje decembernummer av tidskriften Science ägnas åt det gångna årets viktigaste vetenskapliga genombrott. Årets framsteg 2007 är utvecklingen inom genetiken som gör det möjligt – och meningsfyllt – att kartlägga enskilda individers genom... / Josef Milerad
Äntligen ett färdigt avtal! 7
Sista arbetsdagen före julhelgen kunde Läkarförbundet äntligen tacka ja till ett förslag från medlarna, som innebär en lösning av den mycket segdragna frågan om hur EGs arbetstidsdirektiv och den svenska Arbetstidslagen ska hanteras för läkare...

LT DEBATT

Trafikmedicinska enheter
kan stoppa olämpliga förare 09
Alltför få läkare gör anmälan om förare som är olämpliga förare av medicinska skäl, anser Vägverkets chefsläkare Lars Englund. Trafikmedicinska centrum skulle kunna fungera som kompetensstöd vid bedömning av körkortsärenden.
Vi erbjuder en förenklad procedur 10
Apropå! Registrering av kliniska prövningar
För att publicera en rapport över en klinisk prövning i en tidskrift som följer International Committee of Medical Journal Editors´ (ICMJE) rekommendationer krävs sedan den 1 juli 2005 att den kliniska prövningen registrerats i ett internationellt register innan den första...

AKTUELLT

Genterapi lockar patienter till Kina 12
Genterapi
Beijing Haidian Hospital i Kina är det första sjukhuset i världen att använda genterapi vid cancer. Många patienter från omvärlden söker sig dit, men några resultat av behandlingen har ännu inte publicerats. Läkartidningen har varit där.
Kommentarer: 15
Genterapi
Även om behandlingen med genterapi i Kina är världsunik så tycks kunskapen om detta inte särskilt stor i övriga världen, Sverige inbegripet...
Utbildning för företagsläkare tas över av universiteten 16
Universitet och högskolor ska utbilda i företagshälsovård som en del av sitt vanliga utbud, föreslår Anna Hedborg, som åt regeringen utrett företagshälsovårdens framtida kunskapsförsörjning...
Avtal klart – medlarbudet accepterat 17
Avtal 2007
Ett nytt läkaravtal är i hamn. Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting sa den 21 december ja till ett medlarbud med klart fokus på arbetstidsfrågan...
Sylf om avtalet:
Både framgång och »stor besvikelse« 17
För AT-läkarna blir löneökningen bara 2,2 procent per år, enligt det nya avtalet. Lägstalönen höjs från 22 500 kr till 23500 från 2006 till 2008...

MEDICINSK KOMMENTAR

Mänsklig cellkärna till djurägg 20
Etiskt försvarbart brittiskt beslut, men det gäller att få tekniken att fungera
Forskare i Storbritannien har fått tillstånd att etablera stamcellslinjer efter överföring av mänsklig cellkärna till koägg. Det har väckt uppmärksamhet, då metoden anses skapa stamceller som är hybrider. Men forskningen är viktig, menar Outi Hovatta.

NYA RÖN

Enkla siffror visar sociala problem som skrämmer 22
Att miljökatastrofer har en social dimension vad gäller både orsaker och effekter illustreras på ett skrämmande sätt i en artikel som analyserar förekomsten av mord i New Orleans under perioden 2004–2005...
Ökad infarktrisk
hos patienter med djup ventrombos 22
Personer som drabbas av venös tromboembolism löper ökad risk att också drabbas av stroke och hjärtinfarkt. Det visar en dansk studie som följt drygt 200 000 individer under 20 år.
Sanitetssatsning ledde till färre fall av barndiarré 22
En omfattande satsning på sanitet i staden Salvador i Brasilien resulterade i färre fall av barndiarré. Det visar en studie gjord av forskare från Brasilien och Storbritannien som presenteras i tidskriften Lancet...
Sepsis – handläggningen sammanfattad 23
En översiktsartikel i BMJ ger en klar och bra sammanfattning av handläggningen vid sepsis. Riktlinjerna stämmer väl överens med dem som flertalet svenska intensivvårdsavdelningar följer.
Länk mellan astma och posttraumatiskt stressyndrom 23
Det finns en koppling mellan astma och posttraumatiskt stress syndrom (PTSD), och den främsta orsaken till detta är sannolikt inte genetisk. Det är de huvudsakliga resultaten av en tvillingstudie som presenteras i tidskriften American Journal of Respiratory and Critical Care...
Ingen inflammation vid kronisk muskelsmärta 24
En svensk doktorsavhandling fann inga tecken på förhöjda nivåer av den inflammatoriska substansen prostaglandin E2 vid muskelsmärta i kronisk fas. Detta förklarar varför antiinflammatoriska läkemedel har begränsad effekt vid sådana tillstånd.
Belöning till vårdpersonal halverade dödligheten i malaria 24
När de anställda vid ett sjukhus i Guinea-Bissau i nordvästra Afrika gavs ekonomisk belöning för att de följde behandlingsprotokollet för malaria förbättrades överlevnaden för malariadrabbade barn markant. Det visar en studie som presenteras i BMJ...
Högre IQ hos ammade barn 25
Barn som ammas får högre IQ som vuxna än icke-ammade – i alla fall om de bär på en vanlig gen. Det rönet, som med all sannolikhet lär skaka om debatten om huruvida det är arv eller miljö som påverkar utvecklingen av vår intelligens, presenteras i tidskriften Proceedings of...
Guldets verkningsmekanism mot RA kartlagd 25
Att guld är symtomlindrande vid reumatoid artrit är känt, men mekanismen har varit oklar. Nu har en proinflammatorisk molekyl identifierats, vars uttryck är högt i bland annat leder. Guld minskar halten av molekylen. Detta kan utgöra grunden för nya preparat mot RA.
Allt fler kvinnor väljer dubbel mastektomi 25
Allt fler kvinnor med bröstcancer väljer att operera bort båda brösten trots att det ena bröstet inte är drabbat av cancer. Det visar en omfattande studie som presenteras i tidskriften Journal of Clinical Oncology...

KLINIK OCH VETENSKAP

Blodplasma används som läkemedel 26
Men nationella, evidensbaserade behandlingsriktlinjer saknas
Användningen av plasma har ökat, och användningen varierar mellan olika länder och inom landet. Välgjorda kliniska studier och evidensbaserade behandlingsriktlinjer behövs.
Klargörande konferens
om barn med uppgivenhetssymtom 31
Arbetet med sjuka och traumatiserade asylsökande barn, gömda barn och barn utan papper måste vila på vetenskap och beprövad erfarenhet, och utgå från ett barnrättighetsperspektiv. Det är kontentan av det andra vetenskapliga seminariet om apatiska barn.
Lundbystudien har uppdaterats med ny fältundersökning 34
Unikt projekt tyder på att den psykiska ohälsan inte ökat de senaste 50 åren
En tredje uppföljning inom det unika Lundbyprojektet tyder på att den psykiska ohälsan inte ökat de senaste 50 åren.
Personskador inom psykiatrin
leder sällan till ersättning 39
Ersättning för personskador i psykiatrisk vård godkändes i 245 fall 1997–2006. Samma tid avvisades 965 anmälningar. Det kan jämföras med att ersättning utgår i cirka 45 procent av alla anmälda ärenden till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag.
Ansvarsfulla kliniska prövare krävs för minimering av risker 42
Etikkommitteer i USA – Bakgrund och utveckling
Komplexa forskningsprotokoll gör att försökspersoners samtycke ofta inte blir helt informerat. Utöver etikkommittéer och samtycke krävs ansvarsfulla prövare för minimering av risker. I USA har flera dödsfall inträffat vid humanforskning, godkänd av etikkommittéer och med frivilligt informerat samtycke.

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Flera fall med leverpåverkan av aloe vera 45
Kan aloe vera ge leverpåverkan? En kvinna i 30-årsåldern med övervikt tar flytande aloe vera peroralt (okänt produktnamn) sedan flera månader i allmänt stärkande syfte. Hon använder inga andra preparat. Man har nu uppmätt lätt förhöjt ALAT, ASAT och GT, vilket kvarstått vid kontroller...

PATIENTSÄKERHET

Betydligt färre kärlpatienter riskerar amputation och död 46
Två av tre postoperativa sårinfektioner har eliminerats
Kärlcentrum i Malmö-Lund har på två år lyckats minska de postoperativa sårinfektionerna med över 65 procent – två av tre sårinfektioner har försvunnit. Därmed riskerar betydligt färre patienter amputation eller död...
Landstingen satsar på att förebygga postoperativa sårinfektioner 47

Sveriges Kommuner och Landsting gör tillsammans med alla landsting och regioner en stor satsning på att öka patientsäkerheten och minska vårdskadorna...
»Julklapp« med krav på åtgärder mot vårdrelaterade infektioner 49
För ett par veckor sedan, på själva julafton, trädde en ny föreskrift från Socialstyrelsen om basal hygien inom hälso- och sjukvården i kraft...
Förlossningsläkare och barnmorska fälls efter brister i fosterövervakning 49
En förlossningsläkare och en barnmorska fälls för passivitet och för att ha avbrutit CTG-övervakningen vid en förlossning...
Ortoped opererade patient med spinal stenos på fel nivå 50
Ortopeden gjorde ingreppet på fel nivå. Det innebar att patienten med spinal stenos tvingades till omoperation...

DEBATT OCH BREV

Medicinering av barn och unga med SSRI – försiktighet förordas 52
Det evidensbaserade kunskapsläget stödjer ett försiktigt förhållningssätt till behandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare av deprimerade barn och unga, anser Göran Högberg i denna replik...
replik:
Sans och balans – SSRI bör ges! 54
Göran Högberg (Medicinering av barn och unga med SSRI – försiktighet förordas) reagerar på vår medicinska kommentar angående den överraskande och signifikanta ökningen...
Livlösa lavinoffer är sannolikt bortom all räddning 55
Ett stort antal svenskar åker varje år till fjällen. En del av dem drabbas av skada och lidande i form av trauma, köldskador och hypotermi. Tack vare moderna transportmedel har fjällvärlden blivit mer lättillgänglig, och många prövar också på helikopterskidåkning,...
HPV-vaccination och -testning kan förbättra screening mot cervixcancer 56
HPV-vaccination kommer att göra det möjligt att effektivisera det svenska screeningsprogrammet som ska förebygga livmoderhalscancer, och HPV-testning kommer att bli en integrerad del av den framtida preventionen. Svensk förening för obstetrik och gynekologi bör ta ställning...
Förslaget till omskärelse av pojkar – vart tog barnens rätt vägen? 58
I en rapport från Socialstyrelsen föreslås en rätt att få omskärelse av pojkar utförd inom den offentliga vården och att landstingen blir skyldiga att låta utföra ingreppet. I stället borde vi verka för att skydda barnens rätt i Barnkonventionens anda...
Läs Lessing om biståndet 59
I västvärlden förs sedan decennier en debatt om hur stort biståndet från den rika världen till den fattiga bör vara. Så sent som 2007 har de rika länderna på nytt upprepat att de bör kunna skänka 0,7 procent av BNP till sina fattiga kusiner...
Hälsa och standard förbättras i Kenya men sjukvårdens metoder släpar efter 60
Den materiella standarden och hälsotillståndet förbättras i Kenya, även på landsbygden. Men den kenyanska sjukvården går inte i takt med förändringarna. Grundläggande socialmedicinska fakta förbises, och alltjämt avvisar sjukhusen ofta patienter som inte har råd att betala för sig...
Dra ner vid 60, fortsätta till 70? 61
Man debatterar ofta läkarens karriär. För det mesta gäller det givetvis karriären uppåt. Men man har ju med åren märkt att det även finns en karriär nedåt. Karriärens höjd inträffar väl mellan 40 och 55 år, när man är fullärd och säker i sin roll, barnfostrandet är över m m...
Orimligt låta enskilda patienter ta ansvar för vilka studenter vi kan utbilda! 62
Niels Lynöe är universitetslärare, precis som jag. Han vet att vi vid Karolinska institutet har studenter som härstammar från världens alla hörn. Han vet att vi har homo-, bi- och transsexuella studenter...

KULTUR

Äldreskiktet tunnas ut – tre innovativa entreprenörer har gått ur tiden 63
Curt Franksson, Rolf Luft och Lars Thorén – på bara några veckor har tre av dem som skapade dagens medicinska samhälle fallit bort. Alla gjorde en betydande insats under förra seklets expansiva kliniska tid, den tid då det fanns både resurser och idéer för patientnära...
Psykiatrins dilemma – vetenskap kan inte mäta känslor 64
Krisen inom psykiatrin som en följd av felaktig planering har blivit uppenbar för var och en, och debatten är ymnig. Vad som inte diskuteras är psykiatrins grund. Verkar den kanske inom ett felaktigt paradigm? Psykiatrin handhar känslomässiga upplevelser...
Går litteraturens och filmens etiska kreativitet att överföra till klinik och forskning? 65
De flesta känner till Gamla testamentets berättelse om kung Salomo och hans sätt att lösa problemet med de två kvinnorna som båda gjorde anspråk på det levande barnet och påstod att det döda barnet tillhörde den andra kvinnan (se Kungarnas bok 1 kap 4:17-27)...
Kirurg och musiker – proffs på pop och gastro-op 66
Mats Möller, gastrokirurg och popmusiker, som nyligen utkom med sitt andra soloalbum, berättar om två vitt skilda yrken som löper parallellt i hans yrkesliv. Ett smakprov på hans musik finns på http://www.myspace.com/matsmoller

NYA BÖCKER

Modern metodik för patientsäkerhetsarbete 67
Recension
Säker vård. Ett multimediamaterial om patientsäkerhet. 4 DVD-filmer med tillhörande stödmaterial.
Författare: James Reason. Jon Ahlberg och Carina Svensson, redaktörer för den svenska versionen.
Förlag: National Health Service i Storbritannien; 2005. SKL och LÖF i Sverige; 2007...
Epidemiologisk lärobok med socialt perspektiv 67
Recension
Social epidemiology, strategies for public health activism. 632 sidor.
Författare: Julie Cwikel.
Förlag: Columbia University Press; 2006. ISBN 978-0-231-10048-9.
Recensent: Gerdt Sundström, professor, institutet för gerontologi, Hälsohögskolan i Jönköping...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 89
Ladda ner pdf genom att klicka på texten »Läs artikeln som PDF« här över eller under...

RÄTTELSE

Rättelse 4
Ett misstag på redaktionen ledde till en felaktigt publicering

ENDAST PÅ WEBBEN

SLF vill ha snabbt beslut om villkor för Apoteket

Läkarförbundet är positivt till att det svenska apoteksmonopolet ska brytas upp enligt det utredningsförslag som Lars Reje presenterade på tisdagen. Men Eva Nilsson Bågenholm befarar att regeringens vilja att avreglera inte är helhjärtad.
SLF: Regeringen måste snabbt besluta om villkor för Apoteket
Läkarförbundet är positivt till att det svenska apoteksmonopolet ska brytas upp enligt utredningsförslaget. Men Eva Nilsson Bågenholm befarar att regeringens vilja att avreglera inte är helhjärtad...
Apoteksutredare vill se privata apotekskedjor
Apoteksmonopolet bör försvinna och marknaden öppnas för nya aktörer, föreslår regeringens utredare Lars Reje. Apoteket AB kan tvingas att sälja ett större antal butiker och avyttra vissa verksamheter, men utredningen överlämnar de flesta ägarfrågor till regeringen...
Satsning för att minska vårdrelaterade infektioner
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och landstingen satsar stort på att öka patientsäkerheten – inte minst ska vårdrelaterade infektioner förebyggas. På kärlcentrum i Malmö-Lund har man med olika insatser reducerat postoperativa sårinfektioner med 65 procent.
Nya lagar från årsskiftet
Lagändringar som gäller sedan 1 januari 2008 och berör sjukvården
Akutläkare i Malmö ger Resch rätt e1
Omtalat sparbeting
Det omtalade brevet där Sylvia Resch, akutchef i Malmö, uppmanar personalen att sänka vårdkvaliteten på grund av sparbeting är bra. Det menar läkaren Christian Engvall på akuten – han är beredd att gå långt för att sänka kostnaderna. LT publicerar brevet.
Läs även
Socialstyrelsen orolig för situationen på Malmöakuten
Socialstyrelsen orolig för situationen på Malmöakuten e3
För ett år sedan var Sylvia Resch uppgiven inför sparbeting på Malmöakuten. Nu tror hon att det går att spara ännu mer, utan att äventyra patientsäkerheten. Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Malmö, som riktat återkommande kritik mot verksamheten, är skeptisk...