INNEHÅLL NUMMER 3, 2008

LEDARE

Kognitiv dopning 96
Samhället tar starkt tar avstånd ifrån dopning. Att på konstgjord väg öka sin intellektuella kapacitet är däremot accepterat. Kan det i framtiden bli lika vanligt att ta ett farmakologiskt medel som det i dag är att använda växtextrakt som koffein, frågar sig Josef Milerad. / Josef Milerad
Missbruka inte förskrivarkoden! 99
Under de senaste åren har en mängd frågor om behandling av personuppgifter inom sjukvården varit föremål för granskning. En bärande tanke har varit att vården så effektivt som möjligt ska få ta tillvara den moderna informationsteknikens fördelar, utan att kliva över de gränser...

NYKLIPPT

Konkurrens rätt medicin för läkemedlen för 99
»Konkurrens rätt medicin« – under den rubriken kommenterar Borås Tidning (m) Apoteksutredningens förslag: ... det är trots allt positivt för kunderna att det otidsenliga monopolet försvinner...

LT DEBATT

Även ny fosterdiagnostik
måste uppfylla etiska krav 101
Ett syfte med all fosterdiagnostik – inklusive KUB – är att ge kvinnan information för att hon ska kunna välja att avbryta graviditeten om fostret är skadat. Men införande av ny teknik måste tillgodose grundläggande etiska värden. Människovärdet för individer med funktionshinder får inte ifrågasättas, till exempel.
Är det fel att följa Arbetstidslagen? 102
Apropå! Arbetstidslagen
I Läkartidningen 47/2007 (sidan 3519) rapporteras att ytterligare två lokala läkarföreningar, Örebro och Västra Götaland, förhandlat fram avstegsavtal från Arbetstidslagen (ATL) med arbetsgivaren...

AKTUELLT

Läkaren som blev pionjär på hälsa och klimat 104
Intervju
Elisabet Lindgren lämnade läkarkarriären och blev en av de första i världen att forska på hälsoeffekter av klimatförändringarna. Numera fylls dagarna av uppdrag för FN:s klimatpanel, WHO, EU och svenska regeringen. Snart kommer klimatförändringarna att påverka många svenska läkares jobb, säger hon.
Patienter får tycka till
om vård och läkare på nya sajter 107
Under december och januari har minst tre olika sajter lanserats som vänder sig till patienter och som utlovar hjälp och stöd i deras vårdval. På ”doktorsguiden.se” uppmanas patienter att recensera enskilda namngivna läkare.
Läkarförbundet:
Viktigt att regeringen tar beslut snabbt om villkor för Apoteket AB 108
Mest ros men också lite ris till Apoteksutredningen. Läkarförbundet är positivt till att apoteksmonopolet ska brytas upp men befarar att regeringens vilja att avreglera inte är helhjärtad...
De stora apotekskedjorna är tveksamma till utredningen 108
De stora apotekskedjorna tvekar. Både Alliance Boots och Celesio tänker invänta regeringens besked om Apoteket AB innan de gör upp planer för svenska marknaden...
Kontrovers kring medicinska aborter 108
En kontrovers har uppstått efter det att Socialstyrelsen i onsdags i förra veckan presenterade en utredning av lagar och föreskrifter för medicinska aborter genom rapporten »Medicinska aborter, fördelning av arbetsuppgifter – praxis och regelverk«...

NOTISER

Förskrivarkod får stark kritik 107
Läkarförbundet är mycket negativt till förslaget att ge landstingen tillgång till enskilda läkares förskrivningar via det receptregister som förs hos Apoteket AB...
Lars-Erik Holm chef för Socialstyrelsen 107
Lars-Erik Holm, i dag generaldirektör för Statens strålskyddsinstitut, blir den 1 mars generaldirektör för Socialstyrelsen. Han är ordförande i Internationella strålskyddsinstitutet och svensk representant i FN:s vetenskapliga strålningskommitté. Han efterträder Kjell Asplund...

MEDICINSK KOMMENTAR

Patientnära laboratorieanalyser ökar vårdkvalitet och -effektivitet 111
Men kvalitetssystem är en förutsättning
Misstag och olyckor i sjukvårdssystem beror vanligen på en kombination av små fel som vart och ett för sig inte skulle orsaka en olycka [1]. »Vårdens övergångsställen«, tex vid byten mellan jourlinjer och missförstånd mellan olika specialiteter eller personalkategorier [2], är...
Det mesta kanske bestämt redan när vi föds 113
Dålig lungfunktion i spädbarnsåldern riskfaktor för KOL
Nya forskningsresultat visar betydelsen av tidig lungutveckling – dvs vid ett par månaders ålder – för KOL-risken senare i livet. Att den mamman röker under graviditeten är den bäst klarlagda orsaken till att fostrets lungor påverkas.

NYA RÖN

Stressinkontinens efter hysterektomi
– ökad risk men lätt att åtgärda 114
Risken för stressinkontinens är på lång sikt ökad efter hysterektomi, enligt en ny svensk studie. På kortare sikt har man tidigare inte funnit detta. Patienterna bör upplysas om risken, men också om att stressinkontinens kan botas på ett enkelt sätt.
Koppling mellan föräldrars och barns aktivitet 114
Fysisk inaktivitet bland barn och ungdomar är ett välkänt fenomen som är kopplat till bla barnfetma och övervikt men också till ökad risk att drabbas av andra sjukdomar i vuxen ålder. Nu visar en studie i BMJ att barn till fysiskt aktiva föräldrar rör på sig mer än andra barn...
Val av patient viktigare än val av läkemedelsavgivande stent 115
Koronarstentar kan vara antingen vanliga metallstentar (bare metal stent, BMS) eller läkemedelsavgivande stentar (drug-eluting stent, DES), som är klädda med en polymer som kan utsöndra läkemedel avsedda att minska risken för återförträngning...
Kvinnligt kön ger bättre överlevnad vid svårt trauma 115
Tidigare experimentella studier har talat för att könet påverkar överlevnaden efter traumatisk chock. Kvinnligt könshormon har visats påverka både den humorala och den cellmedierade immuniteten på ett fördelaktigt sätt...
Nikotin under amning
påverkar barnets sömn 116
Barn som fick nikotinfri mjölk sov längre timmarna efter amningen än barn som fick mjölk med nikotin. Detta framgår av en studie i Pedatrics. Viktigt att notera är att konsumtion av ”rökfria” tobaksprodukter som snus och nikotintuggummi kan ge samma nivåer i modersmjölk som rökning.

KLINIK OCH VETENSKAP

Kvalitetssäkring av patientnära blodgasanalyser ökade patientsäkerheten 117
Ackrediteringsprojekt i Lund föll väl ut
Det är välkänt att många fel kan uppstå – tex förväxling av patientidentitet, instrumenthanteringsfel och felaktig provhantering – under förloppet från patientprovtagning till infört analysresultat i journalen [1-4]...
Graves' sjukdom vid graviditet ger risk för barnet 120
TSH-receptorantikroppar hos kvinnan kan ge fetal och neonatal tyreotoxikos
Under inledningsskedet av en graviditet kan förhöjda tyreoideahormonvärden ses i upp till cirka 3 procent av alla fall och orsakas i regel av humant koriongonadotropin (HCG) som produceras av placenta i stor mängd i början av graviditeten [1]...
WITH ENGLISH SUMMARY

Toxicitet vid överdosering
av nya antidepressiva 125
Genomgång av epikrismaterial visar olika svår symtombild för olika medel
En genomgång av epikrismaterial har gjorts vid Giftinformationscentralen för att bedöma riskbilden vid överdos av de nya antidepressiva medlen venlafaxin, mirtazapin, reboxetin och duloxetin. CNS-depression, takykardi och serotonergt syndrom hör till riskerna för vissa av preparaten.
Tvillingtransfusion – troligen underbehandlat tillstånd 128
Enligt medicinska födelseregistretär drygt 1 procent av alla graviditeter flerbördsgraviditeter, vilket betyder att vi har mer än 1000 duplexgraviditeter i Sverige per år...
Språkscreening av 2,5–3-åringar
identifierar även andra avvikelser 132
Väldokumenterad metodik är förutsättningen
Grav språkstörning hos barn är ofta en tidig markör för mental retardation och neuropsykiatriska störningar. Det är viktigt att dessa barn inte bara identifieras – med väldokumenterad screeningmetodik – utan också diagnostiseras och följs av ett team med logoped, psykolog, barnneurolog eller barnpsykiater.
WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Hyponatremi vid antidepressiv behandling 135
Finns det någon skillnad mellan olika SSRI-preparat avseende risken för att utveckla...

PATIENTSÄKERHET

Inte lämpligt överlåta vården av svårt brännskadad till distriktssköterskor 136
»Sjukhusvård nödvändig vid djupare brännskador på minst 10 procent av huden«
Det var inte adekvat av ST-läkaren att överlåta skötseln av den svårt brännskadade patienten till distriktssköterskor. Han borde övervägt sjukhusvård eller åtminstone utformat vården i samråd med en kirurgklinik...
Medicinskt ansvarig
även ansvarig för att
nutritionen är adekvat 137
internmedicinaren var medicinskt ansvarig för patienten. Det ålåg honom då att se till att nutritionen var adekvat. Han har underlåtit att göra detta och tilldelas därför en erinran.
Epididymit, sa urologen – det var testistorsion 137
Diagnosen testistorsion borde inte ha uteslutits. Patienten skulle redan vid första besöket ha opererats för att utesluta en annan orsak till besvären.
Efter sex månader ställdes diagnosen lungcancer med skelettmetastaser 138
Kvinna gjorde minst femton besök hos åtta olika läkare
När den 55-åriga kvinnan fick sin diagnos – lungcancer med skelettmetastaser – hade hon på sex månader gjort minst 15 besök hos 8 olika läkare. Två av dessa fälls...

DEBATT OCH BREV


Läkarförbundet måste ta ställning för två kollegors försök att få rättvisa! 139
Styckmordet
Läkarförbundet och vi som individuella kollegor måste ta ställning för våra båda kollegor i »styckmordsfallet« som blev friade och nu kräver skadestånd av staten.
Replik:
Ingen privat rättskipning 140
Johan Lagerfelt och Lars Berggren berör i sitt inlägg bla två frågeställningar: 1. Uteslöt Sveriges läkarförbund sina medlemmar på tvivelaktiga grunder? 2. Ska förbundet nu engagera sig i de utpekade personernas sak? Fråga 1...
Vad innebär en promemoria? 140
Min kommentar (LT 43/ 2007, sidan 3216) till Uppsalas katastrofala kejsarsnitt (LT 39/2007, sidorna 2810-2) har genererat flera synpunkter, däribland från kollegan Petter Wästfelt, som poängterar vikten av att motverka »human error« (LT 49–50/ 2007, sidan 3801)...
Stå på dig, Göran Hägglund!
Förverkliga löftet om ersättningsetablering! 141
Regeringen måste stå fast vid sitt löfte om ersättningsetablering för privatläkare. Det måste rimligen kunna kombineras med EUs krav på insyn. Det framhåller Christer Sjödin, ordförande för privatläkarna i Stockholm.
Endovaskulär behandling är förstahandsval vid aortaaneurysm 142
Det finns inga hållpunkter för att patienterna skulle tjäna på ett större och farligare transabdominellt ingrepp i stället för perkutan kateterbehandling...
Vilseledande om behandling av bukaortaaneurysm 143
Endovaskulär teknik bör erbjudas som ett minimalinvasivt alternativ till öppen kirurgi för alla patienter med bukaortaaneurysm och en lämplig kärlanatomi...
Substitution och glukokortikoidbehandling 144
Artikeln »Sekundär kortisolsvikt – ett underdiagnostiserat tillstånd« av Calissendorff och Blomqvist (LT 41/ 2007, sidorna 2965-8) tar upp ett mycket angeläget kliniskt problem som ofta glöms bort i den kliniska vardagen...
Kunskap säkrar korrekt förskrivning av Acomplia (rimonabant) 145
I artikeln »Fortsatta frågetecken kring bantningsmedlet rimonabant«, Läkartidningen 51–52/2007 (sidorna 3879-81), görs en genomlysning av förskrivningen av Acomplia...
Replik:
Acomplia är indicerat för viktminskning, inte för riskreduktion 145
Det är glädjande att Sanofi-Aventis vill ta sitt ansvar för att bantningsmedlet Acomplia (rimonabant) används till rätt patienter och på rätt indikation. För ett bantningsmedel är det, och kriterierna för subvention är i stort sett identiska för de tre bantningsmedel vi har i...
Tarzan – spindelapa på villovägar 146
Återigen debatteras kosten och dess sammansättning. Nya studier stärker det som flera av oss länge anat: gamla sanningar om fett, kolhydrater och proteiner håller inte måttet [1]...

KULTUR

De sökte vård över gränserna 147
Patienter från Sverige på kur i Schweiz hos läkaren Bircher-Benner 1928–1939
Svenskar söker i dag vård utomlands i större utsträckning än man gör i andra europeiska länder [1]. Skäl därtill anges bl a vara långa väntetider hemma och att vårdkvaliteten uppfattas som bättre i andra länder...
Lärobok för arbete med svårt psykiskt sjuka 151
Recension
237 sidor. Sverker Belin. Dualis förlag; 2007. ISBN 91-87852-46-2 : Lisbet Palmgren, professor, psykiater och psykoterapeut, Lidingö. kurt.gordan@hem.utfors...
Populärt vinklad bok med vissa brister 151
Recension
Så fungerar läkemedel. 138 sidor. Författare: Hugh McGavock. Förlag: Studentlitteratur; 2006. ISBN 91-44-03646-9. Recensent: Per M Hellström, professor i medicin, Gastrocentrum medicin, Karolinska Universitetssjukhuset Solna...
Diagnoskriterier speciellt för utvecklingsstörda 152
Recension
Diagnostic manual – intellectual disability (DM-ID): A clinical guide for diagnosis of mental disorders in persons with intellectual disability. 343 sidor. Författare: Robert Fletcher, huvudredaktör, Earl Loschen, Chrissoula Stavrakaki, Michael First. Förlag: NADD Press; 2007. ISBN 1-57256-126-2...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 173
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Sämst arbetsmiljö
på Karolinska
Rankning av sjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset har sämst arbetsmiljö och Norrtälje sjukhus den bästa. Det visar en rankning som sjukhus- och utbildningsläkare i Stockholm har gjort. Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet, tycker att de låga resultaten är »skrämmande«. Förbundet ska göra en nationell enkät för att få en bättre bild av arbetsmiljön.
Kvalitetssäkring av blodgasanalyser ökade patientsäkerheten
Inom Universitetssjukhuset i Lund har patientnära blodgasanalyser kvalitetssäkrats genom ackreditering, vilket omfattade 1 400 personer vid 30 avdelningar. Den övergripande kvalitetssäkringen gav ökad analyskvalitet och patientsäkerhet.
Socialstyrelsen föreslår pneumokockvaccin e4
Vaccin mot pneumokocker ska ingå i barnvaccinationsprogrammet. Det föreslår en expertgrupp på tisdagen som Socialstyrelsen tillsatt.
– Bra idé, det var väl på tiden. Jag var rädd att frågan hade fastnat, kommenterar Bernt Alm, barnhälsovårdsöverläkare i Halland.
EU utreder konkurrensen inom läkemedelsbranschen e5
Det finns tecken på att konkurrensen inom läkemedelsbranschen inte fungerar som den ska. Därför har EU-kommissionen påbörjat en granskning av läkemedelsbolagen.