INNEHÅLL NUMMER 4, 2008

LEDARE

Specialistföreningar tar initiativ för säkrare vård 180
I veckans nummer av Läkartidningen publiceras en studie av 177 förlossningsskador från LÖFs databas (LÖF, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag), skador som orsakat svår cerebral pares hos de drabbade barnen...
Ny revision av forskningsetik 183
World Medical Association (WMA) antog 1964 Helsingforsdeklarationen, Declaration of Helsinki (DoH) – en samling etiska principer som vägledning för medicinsk forskning som innefattar människor...

LT DEBATT

Graviditetsrelaterade dödsfall nu fler än alla dödsfall i malaria och tuberkulos 185
Varje dag dör 10 000 mödrar och nyfödda i fattiga länder. Två decennier av internationella löften om krafttag mot denna dödlighet har visat sig vara tomma ord. Ändå borde nödvändiga resurser lätt kunna mobiliseras, påpekar Anders Molin och Staffan Bergström.
Lokala avtal ger skräddarsydda villkor 186
Apropå! Arbetstidslage
Svar på debattinlägg från Gunnar Persson rörande Arbetstidslagen i Läkartidningen 3/2008 (sidan 102). Den sedan ett år gällande Arbetstidslagen bygger på EGs arbetstidsdirektiv och är relativt »fyrkantig« i sina regleringar...

AKTUELLT

Karolinska har sämst arbetsmiljö
– och Norrtälje sjukhus bäst 188
Arbetsmiljö
Karolinska Universitetssjukhuset har sämst arbetsmiljö och Norrtälje sjukhus den bästa. Det visar en rankning som sjukhus- och utbildningsläkare i Stockholm har gjort. Läkarförbundet finner resultaten skrämmande och ska göra en nationell enkät för att få en bättre bild av arbetsmiljön.
Karolinskas kvinnoklinik ger ledningen bottenbetyg 189
Arbetsmiljö
Sammanslagna sjukhus, frånvarande chefer, tyngre jourbörda och fler akutfall är förklaringar till att kvinnokliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset får låga värden i arbetsmiljöundersökningen. Ylva Vladic Stjernholm, överläkare och facklig representant vid Kvinnokliniken, är starkt kritisk till ett politiskt styrningssystem som inte fungerar.
»Jag ska fungera som personalens utrikesminister« 190
Lennart Nordström, Kvinnokliniken:
Tuffa sparuppdrag, decentraliserad organisation som ännu inte har hunnit sätta sig är faktorer som kan ligg bakom personalens missnöje, säger verksamhetschefen Lennart Nordström...
»Norrtälje – litet och sammansvetsat« 190
Anne Engqvist:
Anne Engqvist, ordförande i Tiohundra läkarförening, tror att Norrtäljes höga siffror kan förklaras med att det är ett litet sjukhus, med korta avstånd mellan kolleger, även till chefer...
»Vi behöver ta tag i de här frågorna« 190
Agneta Jöhnk, personaldirektör, KUS:
Agneta Jöhnk, personaldirektör för Karolinska Universitetssjukhuset, tror att missnöjet delvis beror på att man kommer längre ifrån ledningen på ett stort sjukhus...
Socialstyrelsen friar Annika Dahlqvist
– men tar inte ställning i kostfrågan 191
Att behandla överviktiga och diabetes typ 2-patienter med lågkolhydratkost strider inte mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Socialstyrelsen friar därmed distriktsläkaren Annika Dahlqvist, som 2005 anmäldes av två dietister för att äventyra patientsäkerheten.
Socialstyrelsen föreslår pneumokockvaccin 192
Ett sjuvalent konjugerat pneumokockvaccin (PCV7) bör införas i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Det anser Socialstyrelsens expertgrupp, som utrett frågan...
Sorkfeber fortsätter att öka dramatiskt 192
Närmare tio gånger så många fall av sorkfeber rapporterades till Smittskyddsinstitutet under hösten, 1 juli–27 november 2007, jämfört med samma period 2006. En ökning från 80 fall till 712...
Regeringen föreslår
tvång i öppenvård 193
En ny vårdform ska införas inom den psykiatriska tvångsvården – öppen psykiatrisk tvångsvård. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss på torsdagen. Johan Cullberg, professor i psykiatri, menar att förslaget inte är evidensbaserat.

NOTISER

Arktiska fåglar var antibiotikaresistenta 191
Antibiotikaresistenta kolibakterier har hittats hos fåglar i nordöstra Sibirien, enligt svenska forskare i tidskriften Emerging Infectious Diseases. Tidigare har man hittat antibiotikaresistenta bakterier hos fåglar i västvärlden...
Privata vårdgivare vill utgöra 50 procent 191
Privatläkarföreningen har gjort gemensam sak med en rad branschorganisationer inom vård- och omsorgssektorn för att andelen privata utförare inom sektorn ska vara 50 procent. År 2012 hoppas de att andelen ska vara 25 procent, enligt organisationen Almega...
EU utreder nationella taxan 192
EU ifrågasätter den nationella taxan som cirka 1 000 privatläkare och 1 400 sjukgymnaster är anslutna till. Men den svenska regeringen tar strid. Senast den 22 februari kommer Socialdepartementet att svara EU-kommissionen i ett försök att rädda systemet...
Läkemedelsbolag konkurrensutreds 192
Färre nya läkemedel släpps och generika försenas, enligt EU-kommissionen, som misstänker att det förekommer otillåten konkurrensbegränsning på läkemedelsmarknaden. Kommissionen har därför satt igång en generell inspektion av läkemedelsbranschen från konkurrenssynpunkt...
Rehabilitering i kommuner fungerar dåligt 193
En av tre kommuner i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län anser att dess verksamhet för att återanpassa äldre och funktionshindrade inte fungerar tillfredsställande...
Förbundet utreder läkaromdömen på nätet 193
Flera läkare har hört av sig till Läkarförbundet om doktorsguiden.se, en sajt där patienter uppmanas gå in och betygsätta och kommentera enskilda namngivna läkare. Det finns en oro över att lögner sprids och läkare hängs ut, utan att man har möjlighet att försvara sig...

MEDICINSK KOMMENTAR

Akutsjukvården kan få ett uppsving 2008 194
Ändrade förutsättningar kan ge bättre vård utan ökade kostnader
I detta nummer av Läkartidningen lyfter Bengt R Widgren och medarbetare på ett mycket positivt sätt fram behovet av ett standardiserat mottagande och en strukturerad primär bedömning (triage) av patienter på våra akutmottagningar...
Svensk förlossningsvård måste bli säkrare 196
Trots att det är säkert att föda barn i Sverige och att de flesta barn föds friska, inträffar ibland allvarliga händelser inom förlossningsvården, där det många gånger fattas komplexa beslut under stark tidspress...

NYA RÖN

Skydd mot influensapandemi
riskerar att undermineras 01
Tamiflu passerar reningsverk

Förhandspublicering Moderna reningsverk bryter inte ned den aktiva substansen i influensaläkemedlet Tamiflu, visar en svensk studie. Tillsammans med vidlyftig användning av preparatet kan detta leda till ökad resistensutveckling och problem vid en framtida pandemi, varnar forskarna.
Läs också:
Tamiflu gör minst skada där det ligger
Skolbaserad prevention av övervikt minskade ätstörningar hos flickor 197
Skolorna i Massachusetts använde 5-2-1-Go!-programmet, dvs frukt och grönt 5 gånger, högst 2 timmars skärmtid och minst 1 timmes fysisk aktivitet dagligen. Incidensen av tidiga tecken på ätstörningar minskade, men bara hos flickor.
Läkare obenägna anmäla varandra 197
Amerikanska läkare håller med om att inkompetenta kolleger bör anmälas men är själva obenägna att göra en anmälan. Det är ett uppmärksammat rön från en studie som presenteras i Annals of Internal Medicine...
Familjeterapi effektiv vid bulimi i ungdomsåren 198
Bulimi är ett handikappande tillstånd som drabbar upp till 3 procent av flickor i tonåren. Kunskapen om ungdomar med bulimi är bristfällig jämfört med vad vi vet om vuxna med samma tillstånd, där behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) har stark evidens...
Biomarkör för astma 198
Forskare från USA och Frankrike har visat att astmatiker har höjda serumnivåer av proteinet YKL-40 jämfört med friska och att nivån dessutom korrelerar med hur grav patientens astma är. Detta framgår av en studie som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine...
Allt fler skidåkare drabbas av skallskador 198
Allt fler skid- och snowboardåkare drabbas av svåra skall- och ryggmärgsskador. Det visar en studie presenterad i tidskriften Injury Prevention. Författarna har gjort en sammanställning av studier över skall- och ryggmärgsskador hos utförsåkare...
Samarbete akademi-industri: med transparens och god förankring finns fördelar för alla parter 199
Medicinsk behandling i allmänhet och kardiovaskulär farmakologisk behandling i synnerhet har varit extremt framgångsrik under de senaste 30 åren. Död och sjuklighet i kardiovaskulära sjukdomar har minskat dramatiskt...
Elektroniska journaler kan öka vårdkvaliteten vid små mottagningar 200
En vanlig uppfattning är att en övergång till elektroniska journaler mer eller mindre automatiskt innebär ökad effektivitet inom vården. Till minskade omkostnader ska sjukvård bedrivas med högre kvalitet och ökad patientsäkerhet...

KLINIK OCH VETENSKAP

METTS-A ger underlag för prioritering till rätt vårdnivå 201
Ny träffsäker triagemetod
På de flesta akutmottagningar finns system för att sortera och prioritera patienterna i olika grader av akuticitet. Vissa prioriteringssystem används för att predicera morbiditet och mortalitet [1], medan andra prioriterings- och poängsystem bygger på principen att värdera ett...
WITH ENGLISH SUMMARY

Akutläkare är på
frammarsch i Sverige 205
162 ST-block redan ett år efter den nya specialitetens tillkomst
Sedan den 1 juli 2006 är specialiteten akutsjukvård godkänd i Sverige, och redan ett år därefter fanns 162 påbörjade ST-block, enligt en enkät som Svensk förening för akutsjukvård genomfört.
WITH ENGLISH SUMMARY

Brister i fosterövervakning vanligaste felbehandling vid förlossning 207
Förlossningsvården måste skapa säkerhetsspärrar
Vid felbehandling i anslutning till sjukvårdande behandling i Sverige är alla drabbade patienter berättigade till ekonomisk ersättning från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF)...
Primärvården följer inte SFAMs mål för antibiotikaförskrivning 210
Multiresistenta bakterier, dvs bakterier med sådan resistens att etablerade behandlingsalternativ inte längre kan användas, utgör ett av de stora hoten mot folkhälsan [1]...
Sjukvård i låginkomstländer
ofta privat 215
För god vård på lika villkor krävs nya systemlösningar
I arbetet med hälsoreformer i utvecklingsländer räcker det inte att förändra den offentliga sektorn, menar forskare vid Karolinska institutet. Privat vård är utbredd i dessa länder, konsul-teras frekvent och når både fattiga och rika.
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Djup ventrombos i benet och lungemboli upptäcktes inte 220
Patienten utsattes för onödig risk – två läkare fälls, en tredje kritiseras
Även om det verkade som om smärtan gått över och distriktsläkarens undersökning inte visade något fel, borde han med hänsyn till den sammanlagda bilden av anamnes med tidigare proppar och de beskrivna symtomen ha sett till att patienten fick genomgå ytterligare undersökningar...
Fyraårig flicka riskerade att drabbas
av livshotande blodförgiftning 221
ST-läkaren reagerade inte på provsvaret – eller underlät att bevaka det
Genom att antingen inte reagera på provsvaret eller underlåta att bevaka det har ST-läkaren av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i yrkesutövningen. Detta kunde ha lett till att den 4-åriga flickan, som visade sig ha leukemi, drabbats av en livshotande sepsis.
Nyförlöst aspirerade maginnehåll under anestesi med larynxmask 222
Patienten utsattes för omotiverad risk – alternativ fanns
Aspiration av maginnehåll är en fruktad, potentiellt dödlig komplikation till anestesi. Visserligen är det vetenskapliga underlaget inte helt tillfredsställande, men graviditet och tiden närmast efter förlossning anses innebära en ökad risk för aspiration av maginnehåll under narkos...
Sårinfektion allvarlig komplikation vid endoproteskirurgi 223
Patienten drabbades av en postoperativ sårinfektion och tvingades till en ny operation...

DEBATT OCH BREV

Dags att Läkarförbundet analyserar riskerna med Vårdval Stockholm 224
Med Vårdval Stockholm omfördelas resurser från fattiga och sjuka till friska och rika. Har Läkarförbundet något ansvar för folkhälsan, som riskerar försämras inom utsatta områden i Stockholms län genom Vårdval Stockholm? frågar distriktsläkaren Per Wändell...
Goodbye helhetssynen, när riskkapitalister äger läkarna 225
Om ett ersättningssystem främjar många, korta, enkla besök – där patienten kanske inte ens hade behövt gå till läkare – så dräneras ett offentligt finansierat system på resurser för svårare sjuka. Det är verkligen en kvalitetsfråga...
Replik:
Läkarförbundet ska ta fram analys av vårdvalsmodeller 226
Läkarförbundet kommer att presentera en analys och jämförelse av olika vårdvalsmodeller, som beräknas vara färdig i februari. Först därefter är jag beredd att ta en närmare diskussion kring de olika modellernas eventuella svagheter och förtjänster, skriver Eva Nilsson Bågenholm...
Med rätt slag av incitament får vi ökad tillgänglighet – för alla! 228
Med nöjda patienter som incitament, med gemensam finansiering av sjukvården och med en individuell »sjukvårdspeng« kan man bygga upp ett hållbart system för svensk sjukvård. Med de kvalitetsregister som nu byggs upp kommer patienterna att själva kunna välja den vård de önskar...
Replik:
Perssons »HSF-modell« sågades redan på 1990-talet 229
Förvånande att en välmeriterad person som Bertil Persson skriver att jag bara har »personalen i centrum – inte patienterna«. En typ av omogna slag under bältet, som jag trodde man växte ifrån under tiden i ungdomsförbunden...
Replik till Christer Sjödin:
Frågan om ersättningsetablering går inte att besvara med ett enkelt ja eller nej 229
Läkarförbundet förespråkar ett nytt system för ersättning för privatläkare, och därför går frågan om ersättningsetablering inte att besvara med ett enkelt ja eller nej. Det skriver Eva Nilsson Bågenholm som svar på ett inlägg av Christer Sjödin...
Kärndoktorer, ECT och risken för en smäll 230
Inser våra beslutsfattare skillnaden mellan produktivitet och effektivitet? Att effektivitet förutsätter »clinical expertise«? Hotas AT- och ST-utbildning av prestationsbaserad vinstdriven vård? Frågorna dyker upp under en middag arrangerad för att fira 2007 års Kärndoktor...
Behandling av bukaortaaneurysm:
Evidensbaserad behandling måste grundas på allmänt tillgänglig information 231
Min medicinska kommentar handlade specifikt om bristen idag på fullgod evidens för att använda endovaskulär teknik som elektiv rutinbehandling vid bukaortaaneurysm istället för öppen teknik;den handlade inte om vad som eventuellt sker i framtiden...
Alfa-1-antitrypsinbrist och behandlingsevidensen 233
Vi uppskattar Läkartidningens intresse för alfa-1-antitrypsinbrist (AAT-brist) men skulle vilja komma med några kommentarer till artikeln »Nedärvd alfa-1-antitrypsinbrist kan orsaka KOL« i Läkartidningen 48/2007 (sidorna 3631-8)...
Replik:
Ingen terapirekommendation 233
Artikeln är en översiktsartikel med syfte att beskriva den kunskap som finns om bakomliggande mekanismer och behandlingsalternativ. Artikeln avser inte att ge rekommendationer för behandling...

KULTUR

Nukleinsyraforskning – familjehistoria med två Nobelpris 235
Den ledande amerikanske biokemisten Arthur Kornberg gick bort vid 89 års ålder den 26 oktober 2007. För generationer av biokemister framstår han som den främste företrädaren för denna ständigt växande vetenskap...
En hårsmån från döden i »det lyckliga Arabien« 237
Den 14 december 2007, dagen före Linnéårets sista dag, disputerade en ättling till Carl von Linné, Martin Nervall. Ämnet var malaria, samma ämne som Linnés avhandling handlade om 1735...
Utmärkt uppslagsbok, lärobok och nöjesläsning 238
Recension
Medicinens språk. 2:a upplagan. 208 sidor. Författare: Magnus Fogelberg, Göran Petersson, redaktörer. Förlag: Liber AB; 2006. ISBN 91-47-05345-3. Recensent: Anders Wykman, verksamhetschef, docent i ortopedi, ortopedkliniken, Länssjukhuset i Halmstad Anders.Wykman@lthalland...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 257
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Kan sorkfeber spridas
mellan människor?
Forskare har påvisat sorkfebervirus i mänsklig saliv. Betyder det att viruset kan smitta mellan människor? Samtidigt har antalet fall av sorkfeber ökat dramatiskt, vilket stämmer med prognosen i en artikel i Läkartidningen från i höstas.
Bättre akutvård
utan ökade kostnader

Med ändrade förutsättningar kan akutsjukvården bli bättre – utan ökade kostnader. Vad som krävs är vidareutveckling av triage (där triage enligt METTS-A visat hög träffsäkerhet), basspecialitet i akutsjukvård för legitimerade läkare och specialistutbildning i akutsjukvård för legitimerade sjuksköterskor.
Om vårdvalsmodeller,
privatisering och köttfärsfusk
Vårdval Stockholm omfördelar resurser från fattiga och sjuka till friska och rika. Har Läkarförbundet något ansvar för folkhälsan? frågar Per Wändell. Bengt Järhult ser likheter mellan ökad privatisering av vården och köttfärsfusket inom ICA. Förbundet svarar.
Tamiflu gör minst skada där det ligger e6
Lagren av Tamiflu har vållat Socialstyrelsen huvudbry. Delar av lagren passerar bäst-före-datum 2010. Det troligaste är att förpackningarna kommer att märkas om...
Beska piller för läkemedelsbranschen e7
Kommentar
Selektiv publicering av studier kring antidepressiva läkemedel gör att dessa ter sig 32 procent bättre än vad de egentligen är, visar en studie i New England Journal of Medicine. Josef Milerad misstänker att resultaten försämrar allmänhetens redan låga förtroende för läkemedelsindustrin.
/ Josef Milerad