INNEHÅLL NUMMER 5, 2008

LEDARE

Billiga läkemedel med dyra hälsokonsekvenser 264
Livsmedel som passerat »bäst före-datum« anser de flesta vara olämpliga att äta och rentav skadliga för hälsan – trots att hälsoriskerna hänger mer på hantering och förvaring än på datummärkning... / Josef Milerad
Vägra vägra vård! 267
Restriktiva regler för vård av gömda flyktingar gör sjukvården till ett verktyg för en ogenomtänkt flyktingpolitik. Ansvariga politiker måste ge vårdanställda möjlighet att följa sin yrkesetik. Det menar Läkarförbundet, som kritiserar en lagrådsremiss om vården av gömda asylsökande.
Önskvärd översyn av Vapenlagen 267
En översyn av svensk vapenlagstiftning är aktuell med anledning av att EU anslutit sig till ett FN-protokoll om kontroll av spridning av vapen. Möjligen kan därför ändringar i Vapenlagen komma att övervägas...

LT DEBATT

Stärkelse eller fett till diabetiker
– ett skenbart dilemma? 269
Vad som är vetenskap och beprövad erfarenhet när det gäller kostråd vid övervikt och diabetes är inte längre helt självklart. Fortsatta studier kan visa att andra kostfaktorer än kolhydrater och fett är minst lika viktiga för kostråden till dessa patientkategorier.

Sämst i klassen ... 270
Apropå! Rankningslistor
»Siffror ljuger inte. Men tolkning av siffror är en annan sak och medför automatiskt ansvar. Jag tar fullt ansvar för min del i att vissa av de fackligt anslutna läkarna på vår klinik har en arbetsmiljö som de upplever som dålig. Jag skulle önska att Stockholms sjukhusläkarförening och Sylf tog samma grad av ansvar när de rapporterar enkätresultat«, skriver klinkchef Martin Andersson på LT Debatt.

AKTUELLT

Många lösa tåtar kvar i vårdens digitalisering 272
It i vården
2005 hade bara ett landsting digitaliserad vårddokumentation på sjukhus, inom primärvård och psykiatri. I dag är tolv landsting klara och ytterligare sex på god väg. Men bara fyra landsting har infört samma system vid sjukhus, psykiatri och primärvård. Det visar landstingens egen inventering...
Socialstyrelsen rensar upp i informationstrasslet 275
It i vården
Socialstyrelsen ska ta fram en nationell informationsstruktur (NI) med gemensamma klassifikationer och termer för vården. – Problemet är inte själva tekniken, utan att se till att informationen inte förvanskas när den går från ett system till ett annat, säger Lotta Holm Sjögren, som leder projektet...
Storsatsning bidde en tumme i Hallstavik 276
It i vården
Stockholm läns landsting kan ha förslösat närmare en halv miljard kronor på IT-projektet »Gemensam vårddokumentation« . Nu testas en pilot i Hallstavik. För att undvika att kopplas samman med det gamla funderar man på ett nytt namn.
Region Skåne vill
slå ihop sjukhusen
i Malmö och Lund 277
Region Skånes regiondirektör Sören Olofsson uppger att universitetssjukhusen i Malmö och Lund ska bli ett. Ett försök till sammanslagning har gjorts tidigare, men då fick regionledningen backa. De skånska läkarna är fortsatt negativa.

KI ser över intervjubaserad antagning 277
Morddömd student avstängd
Den morddömde mannen på läkarlinjen har stängts av. Karolinska institutet kallade tillbaka antagningsbeslutet på torsdagen då det uppdagats att han saknade giltigt gymnasieintyg. Nu ser Karolinska institutet över antagningsrutinerna.

NOTISER

Läkartidningens nya medicinska redaktör 276
Ylva Böttiger, docent i klinisk farmakologi och överläkare och chef för Läkemedelsinformationscentralen vid Karolinska Universitetssjukhuset, är ny medicinsk redaktör på Läkartidningen sedan årsskiftet...

MEDICINSK KOMMENTAR

Vissa eponymer etiskt tvivelaktiga 278
Viktigt ge den historiska bakgrunden för att stimulera kritiskt tänkande
Det har länge funnits ett behov inom vetenskapen av att förenkla terminologin och med ett samlande uttryck eller namn täcka in ett problemområde eller ge namn till en mätbar enhet...

NYA RÖN

Interleukin-1 åter i blickfånget 280
Förhoppningarna kring läkemedelskandidater som blockerar effekterna av interleukin-1 (IL-1) mot sjukdomar som reumatoid artrit (RA) var länge stora. Men efter framgångarna med TNF-alfa-hämmare fick IL-1-hämmande substanser se sig frånsprungna, och intresset föll snabbt...
Dopaminreceptorer och beslutsfattande 280
Påverkar dopaminreceptorn D2 vår förmåga att lära oss av våra misstag? Det tror en grupp forskare från Tyskland som presenterar sina rön i en artikel i Science. Resultaten refereras även av News@nature...
Vältränade lever längre 281
Vältränade individer över 60 års ålder lever längre än otränade oavsett om de är överviktiga eller inte. Det rönet presenteras i tidskriften Journal of the American Medical Association (JAMA)...
Värmebehandling lika bra som kirurgi vid förstorad prostata 281
Mikrovågsbehandling – med en svensk metod – av symtomgivande BPH verkar vara en enkel och bra terapi. Så sammanfattas resultaten från en randomiserad, kontrollerad multicenterstudie som jämfört metoden med TURP-operation. Behandlingarna hade samma effekt på symtom, men mikrovågsbehandlingens säkerhetsprofil var gynnsammare.

KLINIK OCH VETENSKAP

Eponymer förknippade med krigsförbrytelser bör rensas ut 282
Fokus på övergrepp under nazitiden
Lagom till Jom Hazikaron, den årliga minnesdagen för nazismens offer i slutet av april, besökte jag Jerusalem för att delta i 18th Israeli Medical Association World Fellowship International Conference (IMA WF)...
Eponymer måste grundas på etiskt invändningsfri forskning 285
Denna forskningsetiska analys är inspirerad av Jonas Tovis artikel om nazism och eponymer som publiceras i detta nummer av Läkartidningen (sidan 282). Han kräver där bla borttagande av de eponymer som förknippas med personer som var inblandade i 1900-talets värsta övergrepp mot...
Symtomgivande karotisstenos
måste handläggas akut 287
Endarterektomi kan förhindra invalidiserande stroke
TIA och lindrigt slaganfall förebådar ofta invalidiserande stroke; risken är störst under de närmaste timmarna efter insjuknandet. Endarterektomi i arteria carotis interna kan förhindra invalidiserande stroke: ju tidigare, desto fler slaganfall kan förhindras.
Utlandssmitta – riskfaktor
för sen HIV-diagnos 292
Risken för sen HIV-diagnos och utveckling av aids är stor för personer som smittats utanför Sverige. En studie visar att personer, både boende i Sverige och invandrare, som smittats i länder med hög HIV-prevalens lever mer än ett år ovetande om smittan. WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Doktorn borde starkt misstänkt instabil kranskärlssjukdom 296
Besvären hade endast varat i drygt en vecka och hade ökat i frekvens
Doktorn borde ha fattat stark misstanke om instabil kranskärlssjukdom och remitterat patienten akut till sjukhus...
Internmedicinarens handläggning utsatte patienten för stor fara 296
Ryggmärgskompression - ett av de mest akuta och farliga tillstånden inom neurologin
Genom internmedicinarens handläggning och dröjsmål utsattes patienten med en misstänkt ryggmärgskompression för stor fara. Det förelåg en uppenbar risk för förlamning innan hon kom till operation.
Borde lagts in och fått förebyggande behandling 297
Yrsel med fokala symtom och kärlsjukdom i släkten
Patientens täta yrselanfall med fokala symtom, dubbelseende och högersidiga stickningar borde i kombination med att det fanns kärlsjukdom i släkten ha lett till att han lades in för övervakning och att man satte in förebyggande behandling...
Blodtrycket bör alltid mätas på patient som söker för huvudvärk 298
Då en patient söker för huvudvärk bör alltid blodtrycksmätning göras. Distriktsläkaren gjorde inte det, vilket var en allvarlig försummelse som utsatte patienten för en betydande risk...

DEBATT OCH BREV

Socialstyrelsen:
Nu stärks kvaliteten i specialistutbildningen 300
Extern granskning av utbildande enheter, ökade krav på handledning och nya kompetenskrav. Det är några av förslagen i Socialstyrelsens föreskrifter för att stärka kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen. Förslagen skickas nu ut på remiss.
Vårdens informationssystem vid en avgörande vändpunkt 301
Tekniken ger i princip obegränsade möjligheter att utforma IT-lösningar som i grunden kan förändra hur vi hanterar informationen kring patienten i vården. Det är hög tid för läkarkåren att ta vara på den möjligheten och påverka utvecklingen...
Det behövs en ny och utvidgad utredning om fosterdiagnostik! 304

SBUs förslag om fosterdiagnostik är otillräckligt, eftersom det mest handlar om Downs syndrom. Det finns många andra tillstånd och situationer där det behövs riktlinjer. Tillsätt en ny utredning! uppmanar Rolf Zetterström, professor emeritus.
Specialistföreningarnas uppdrag: likvärdig och god cancervård för alla 306
För stora tumörgrupper finns det redan nationella riktlinjer för diagnostik och behandling. För mindre tumörgrupper får man däremot lita till att specialistföreningar på olika sätt bidrar till kvalitetsutvecklingen av patientvården...
Läkarkåren bör avstå från aktioner 307
Kollegorna Lagerfelt och Berggren vill dra en lans för våra fd kollegor som frikändes från mord i da Costa-fallet (LT 3/2008, sidorna 139-40). Jag tror att man ska vara försiktig med detta, eftersom de frikändes i brist på bevis och inte för att misstankarna kunde avskrivas...

KULTUR

Läkarna hos Shakespeare ofta undanskymda observatörer 309
De flesta av Shakespeares läkare i pjäserna är seriösa personer, men de spelar aldrig någon stor roll. Någon medicinsk nytta gör de egentligen inte heller. De observerar vad som sker i pjäsen och ger allmänna, välmenande råd.
Ett mentorskap som bidrog till en lysande karriär 311
Isak Jundell och Rolf Luft
Rolf Luft jordfästes den 31 maj 2007. Med kreativitet och framgång ägnade han en väsentlig del av sitt liv åt klinisk endokrinologisk forskning. En stor skara av vänner, elever och kolleger från olika forskningsområden hade mött upp vid Rolf Lufts jordfästning i synagogan på...
En pärla med skönhetsfel 312
Recension
Grundläggande plastikkirurgisk teknik. 91 sidor. Författare: Björn Nordzell. Förlag: Studentlitteratur; 2007. ISBN 978-91-44-02667-1. Recensent: Lars-Ola Pettersson, dr med sc, Södertälje...
Sjukjournaler grund för intressant lokalhistorik 312
Recension
428 sidor. Gudrun Nyberg. Carlsson Bokförlag; 2007. ISBN 978-91-7331-1106. Tomas Gejrot, docent, Åhus tomasgejrot@hotmail...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

SBU tveksamt till allmän HPV-vaccination
Det är oklart hur starkt skydd mot livmoderhalscancer ett barnvaccinationsprogram skulle ge, enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Men Smittskyddsinstitutet vill att det införs.
Digitalisering med bekymmer
IT i vården

En ny rapport visar att landstingen kommit olika långt när det gäller IT-stöd i vården. Socialstyrelsen arbetar med en nationell informationsstruktur för att rensa upp i informationstrasslet. Ett IT-projekt i Stockholm kan ha kostat landstinget en halv miljard kronor.
Nazitidens övergrepp
lever kvar
i sjukdomsnamn
Inom medicinen finns många eponymer, dvs sjukdomar som innehåller ett namn. Men hur hantera eponymer där namngivaren förknippas med krigsförbrytelser, till exempel nazistiska övergrepp under andra världskriget? Ska de rensas ut? Vem bör i så fall fatta beslut om detta? Frågorna diskuteras i tre artiklar.
Tamiflu gör minst skada där det ligger
Lager av Tamiflu har vållat Socialstyrelsen huvudbry. Delar av lagret passerar bäst före-datum 2010. Det troligaste är att lagren kommer att märkas om. Vid utgång bör tabletterna brännas, för att undvika att den aktiva substansen, oseltamivir, kommer ut i naturen med risk för miljöpåverkan och resistensutveckling...