INNEHÅLL NUMMER 6, 2008

LEDARE

Genom andras ögon 340
Karolinska institutet, som gärna vill få uppmärksamhet för sin forskning, har på senaste tiden fått en stor, men mindre smickrande, internationell publicitet. Det handlar om turerna kring den morddömde studenten... / Josef Milerad
Hur hitta bästa läkare? 343
På Internet kan man i dag hitta jämförelser och betygsättning av både varor och tjänster. Många läser dessa jämförelser innan de väljer restaurang, bank och elleverantör eller köper elektronik, resor och linser... / Eva Nilsson Bågenholm
Ökande brist på läkare oroar SoS 343
Helt nyligen kom Socialstyrelsens årliga rapport om personaltillgången inom hälso- och sjukvården. Redan i dag är efterfrågan på läkare större än tillgången, enligt SoS bedömning. Det råder läkarbrist trots att antalet läkare ökat med nära en fjärdedel mellan 1995 och 2005...

LT DEBATT

Gnothi seauton – känn dig själv! Vill du kartlägga din arvsmassa? 345
I framtiden kommer man att med DNA-test kunna få hela sitt genom avläst. Tolkningarna av denna enorma informationsmängd kommer också att förbättras kraftigt. Men att förutsäga sjukdom kommer fortfarande att vara svårt.

AKTUELLT

Han ska få fart
på tisdagarna 348
Intervju
Det finaste uppdrag man kan få, tycker nye ordföranden Peter Aspelin om att få leda Svenska Läkaresällskapet som fyller 200 år. Han är stolt över sitt sällskap, men han tror inte på ett samgående med Läkarförbundet.
Nordiskt influensavaccin skjuts på framtiden 351
De nordiska länderna skjuter produktion av influensavaccin på framtiden. Tillgången på vaccin är bättre än vad man förutsåg 2005. Samtidigt har teknikgenombrott inom celllinjetillverkning låtit vänta på sig...
SBU tvekar om HPV-vaccination 351
Det är oklart hur starkt skydd mot livmoderhalscancer ett barnvaccinationsprogram skulle ge, enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Men Smittskyddsinstitutet vill att det införs...
Helsingforsdeklarationen uppdateras – men knepigt att bredda dokumentet 352
Helsingforsdeklarationen, de etiska principerna för medicinsk forskning på människor, ska uppdateras. Syftet är att täppa till luckor och justera paragrafer som hittills inte vunnit acceptans. Frågan är hur mycket deklarationen kan famna utan att förlora i legitimitet...
Belöningsmodell införs på SöS 353
Södersjukhusets anställda kommer att belönas om sjukhuset klarar sitt uppdrag 2008. Syftet är att stimulera till nytänkande och flexibilitet. – Vi agerar på en tuff marknad, där det är viktigt att kunna behålla och rekrytera nya medarbetare...

NOTISER

Årets influensa kan stå emot Tamiflu 351
Ett mindre antal stammar av årets influensavirus har visat sig vara resistenta mot Tamiflu, uppger Smittskyddsinstitutet, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Det muterade viruset är fortfarande känsligt för läkemedlet zanamivir (Relenza)...
Hedborg utreder »arbetsoförmåga« 351
Anna Hedborg, generaldirektör för Riksförsäkringsverket, har fått i uppdrag att utreda begreppet »arbetsoförmåga« och ta fram en enhetlig bedömning. Utredningen ingår i det ohälsopaket som regeringen presenterade i budgetpropositionen för 2008 och består av två delar...
Löneöversyn och lokala avtal dröjer 351
Det nya läkaravtalet har ännu inte resulterat i några nya lokala avvikelseavtal. I Sörmland är den lokala löneöversynen med 3-procentiga höjningar enligt det nya avtalet klar, men de lokala avvikelseavtalen till vilka det 0,5-procentiga påslaget är kopplat återstår...
Allmänläkarna
ännu färre år 2023 353
Antalet allmänläkare förväntas sjunka i framtiden och vara 15 procent lägre år 2023 än 2005, enligt Socialstyrelsens senaste prognos. Den totala tillgången på läkare kommer år 2023 att vara i nivå med dagens. Men redan i dag överstiger efterfrågan tillgången.

MEDICINSK KOMMENTAR

Livsmedelstillsatser kan öka hyperaktivitet hos barn 354
Resultat från brittisk studie stärker sambandet
Hos barn med diagnostiserad hyperaktivitet/ADHD kan det vara motiverat att fråga efter konsumtion av livsmedelstillsatser och färgämnen; högt intag av färgämnen är associerat med hyperaktivt beteende. Vid högt intag kan man överväga eliminationsdiet under några veckor. EU måste nu reglera användningen av livsmedelstillsatser.

NYA RÖN

Lättare ändra många beteenden samtidigt –
med motiverande stöd 356
Det är lättare att ändra många beteenden samtidigt – sluta röka, ändra dieten, öka rörelseaktiviteterna och minska alkoholintaget – än att fokusera på ett beteende i taget. Det visar en studie som jämfört olika typer av rådgivning till hjärt–kärlsjuka patienter. Motiverande samtal var en förutsättning för att patienterna skulle påverkas.
HDL predicerar återhämtning efter stroke 356
Halterna av HDL-kolesterol och homocystein i blodet predicerar hur väl en patient som drabbas av stroke återfår sina kognitiva funktioner. Det visar en amerikansk studie som presenteras i Neurology...
Skydd mot influensapandemi riskerar att undermineras 357
Oseltamivir, den aktiva substansen i läkemedlet Tamiflu, har av många utpekats som en viktig del i vårt försvar vid en framtida influensapandemi. När en pandemi inträffar kommer miljontals människor att använda oseltamivir i behandling eller i förebyggande syfte...
Psykospreparat vid aggression inte bättre än placebo 357
De antipsykotiska preparaten haloperidol och risperidon är inte bättre än placebo när det gäller att behandla aggressivt beteende hos förståndshandikappade individer. Det visar en studie gjord av forskare från Storbritannien och Australien som presenteras i tidskriften Lancet...

KLINIK OCH VETENSKAP

Interferon-alfa kan förbättra prognosen vid högriskmelanom 358
Kombination kirurgi, cytostatika och naturligt IFN-alfa dubblade överlevnadsfrekvens
En kombination av kirurgi, cytostatika och naturligt interferon-alfa har visats fördubbla den långsiktiga överlevnadsfrekvensen hos patienter med högriskmelanom.
WITH ENGLISH SUMMARY

Nyckeln till evidensbaserad, rättvis och tillgänglig vård 363
Nationella medicinska indikationer
Hälso- och sjukvården är i ständig förändring. Kunskaps- och teknikutveckling ger återkommande upphov till nya behandlingsmöjligheter. Indikationer förändras, och indikationsgränser för etablerade behandlingar förskjuts...
Alkoholtest på sjukhus inte helt lätt att använda för rättsligt bruk 367
Omräkning av etanolhalt i plasma eller serum till promillehalt i blod
Efter en trafikolycka händer det ibland att blodprov för kontroll av nykterhet analyseras på olika sjukhuslaboratorier runt om i landet i stället för som brukligt vid Rättsmedicinalverkets rättskemiska laboratorium...
Kirurgföreningen föreslår en kursplan för alla ST-läkare 369
ST-utbildningen ska ge kompetens i medicinsk vetenskap
Svensk kirurgisk förening föreslår en konkret kursplan för alla ST-läkare vad gäller det nya delmålet »medicinsk vetenskap«. Förslaget omfattar en utbildning motsvarande 15 poäng eller 15 veckor.

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Interagerar Cardizem och Waran? 373
Interagerar diltiazem (Cardizem) och warfarin (Waran)?...

PATIENTSÄKERHET

Fällningarna för diagnosmissar vid kolorektal cancer duggar tätt 375
Blod i avföringen måste alltid utredas för att utesluta cancer
Blod i avföringen måste alltid utredas för att utesluta potentiellt livshotande men behandlingsbar sjukdom som exempelvis rektalcancer...
Malignitet kunde inte uteslutas – undersökning av tarmarna nödvändig 375
Ändrade avföringsvanor, smärtor vid toalettbesök och blod i avföringen
Patienten berättade för distriktsläkaren om ändrade avföringsvanor, smärtor vid toalettbesök och blod i avföringen. Symtomen gjorde att malignitet inte kunde uteslutas. En undersökning av ändtarm och tjocktarm var därför nödvändig men gjordes inte...
Vid utebliven mens ska en möjlig graviditet alltid uteslutas 376
Vid utebliven menstruation ska en möjlig graviditet alltid uteslutas. Att en 16-årig flicka, både med fadern närvarande och i enskilt samtal, nekat till att ha haft samlag utgör inte ett skäl till att avstå från att göra ett graviditetstest...
Vänta med att hitta på egen klassifikation av negativa händelser 377
I oktober 2004 lanserades World alliance for patient safety som ett resultat av WHOs strävan mot en säkrare sjukvård...

DEBATT OCH BREV

Organiserad förbättring av cervixcancerpreventionen 378
Den organiserade screeningen har varit mycket framgångsrik och förblir inom överskådlig framtid huvudstrategin för att motverka cervixcancer. Men statusen är låg och organisationen behöver renoveras. Tydliga riktlinjer, utarbetade av en arbetsgrupp inom SFOG, ska nu implementeras, skriver författarna.
Informationen om fosterdiagnostik uppfyller inte kraven på allsidighet 380
Jag känner stor tveksamhet inför möjligheten att sjukvården kan leva upp till det krav på allsidig och individualiserad information som skulle krävas för att etiskt försvara allmän fosterdiagnostik, vare sig det gäller den rutinmässiga ultraljudsundersökningen eller KUB-testet...
KUB – obesvarade frågor och moraliska konflikter 381
Vi uppskattar att etiken kring fosterdiagnostiken – särskilt KUB-testet – blivit ett angeläget debattämne. Precis som Jan Wahlström (Läkartidningen 3/2008, sidorna 101-2) menar vi att »debatten borde ha startat mycket tidigare«...
Replik:
Hotar inte grundläggande etiska värderingar 382
Erwin Bischofberger och Sture Gustafson har missuppfattat målsättningen med KUB. Ett sådant test är inriktat på att ge den gravida kvinnan en bättre bedömning av risken att få ett barn med någon typ av kromosomförändring, inte enbart Downs syndrom...
Babels Hus Revisited ... 383
När kritiken mot Nya Karolinska Solna nu tilltar framförs ett nytt argument för bygget: det ska bli ett sjukhus utan sjukhussjuka. Men med färre vårdplatser lär sjukan tvärtom öka genom att problemet trängs ut till vårdhem och demensboenden, skriver Sven Britton.
Enögt om vilka som är lämpliga läkare 384
Åsa Nilsonne debatterar både i Läkartidningen 51–52/ 2007 (sidorna 3896-8) och 1–2/2008 (sidan 62) angående lämplighet att bli läkare för en person med nazistsympatier, som fällts i domstol för delaktighet i mord...
Replik:
Det fanns inga luckor i studentens CV 384
Enligt Kjell Nyman debatterar jag (LT 51–52/2007 och 1–2/2008) »angående lämplighet att bli läkare för en person med nazistsympatier, som fällts i domstol för delaktighet i mord«. Min uppfattning är att det inte alls är den debatten jag har givit mig in i...
Liten förskrivning av generiskt lamotrigin och gabapentin 385
Generikareformens ikraftträdande 2002, som medförde generikabyte på apoteken, har inneburit mycket lägre samhällskostnader. En särskild grupp utgörs av läkemedel som på grund av snävt terapeutiskt fönster inte får bytas mellan original och generiskt preparat av apoteken [1]...
Synen på smärtpatienter behöver förändras 386

I Läkartidningen (41/2007, sidorna 2959-64) beskriver Jan Lidbeck sympatikusaktivering (reflex sympathetic dystrophy, RSD) i samband med kronisk smärta, något som jag gärna vill kommentera...
Replik:
Mekanismbaserad smärtkategorisering behövs 386
Tack för säkert kloka synpunkter på sympatikusaktivering vid långvarig smärta. Men min artikel handlade inte om det. Jag tror att Johan Hambraeus har missförstått...

KULTUR

Själens anatomi – finns den? 387
Var i hjärnan är människans själ lokaliserad? Descartes ansåg att den var immateriell men att den ändå stod i förbindelse med tallkottkörteln. Den engelske anatomen Thomas Willis, som också levde under 1600-talet, menade att den låg i corpus striatum, lite längre ner i hjärnan...
Välkommen lärobok för samsyn i traumafrågor 389
Recension
Traumatologi. Författare: Sten Lennquist, redaktör. Recensent: Per Polleryd.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 409
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Gravida får ofullständig information
om risker med fosterdiagnostik
Det är osäkert om sjukvården kan lämna en så allsidig information som krävs för att etiskt försvara allmän fosterdiagnostik, menar Ulla Waldenström. Ingen vet om dagens ultraljudspraxis är fullständigt säker – men det informeras gravida inte om. Nytt inlägg av Erwin Bischofberger och Sture Gustafson, med replik av Jan Wahlström.
Många diagnosmissar vid kolorektal cancer
Varje år drabbas ca 5 000 människor i Sverige av tarmcancer, och hälften av dem avlider i sin sjukdom. Tidig diagnostik är viktig men många gånger missar läkaren rätt diagnos, vilket bland annat avspeglar sig i anmälningarna till Ansvarsnämnden.
Fler fall av MRSA i Sverige
Infektioner orsakade av MRSA fortsätter att öka. Preliminära siffror visar också att en stor andel av dem som smittats på sjukhus har infekterats i samband med vård i utlandet, uppger Johan Struwe, överläkare vid SMI. Läs tidigare artiklar i LT om MRSA och riskerna för MRSA-smitta vid utlandsvård.
Nya sjukintyget klart e12

Det nya medicinska underlaget där läkaren ska motivera avvikelser från sjukskrivningsriktlinjerna är nu klart. Det börjar gälla den 1 mars.
Ny patientdatalag ska stärka patientsäkerheten e13
Endast på webben
En ny patientdatalag planeras till halvårsskiftet. Alla hälso- och sjukvårdinstanser ska få tillgång till en sammanhängande elektronisk patientjournal. Patienter får dock möjlighet att spärra information. Förslaget är på remiss hos Lagrådet.
Rätt vård i influensatider
minskar antalet döda e8
Endast på webben
Antalet individer som dör pga influensa kan minskas om sjukvården vaccinerar rätt, skyddar för smitta (exempelvis genom särskilda väntrum för förkylda) och ger antiviral terapi, skriver Annika Linde. I Sverige har en influensastam hittats som är resistent för Tamiflu.