INNEHÅLL NUMMER 7, 2008

LEDARE

Clinton – hälsoekonomernas kandidat 415
Närmare 45 miljoner av USAs medborgare saknar sjukförsäkring och därmed tillgång till en någorlunda acceptabel sjukvård. Enligt New England Journal of Medicine (2007;357:2103) anser numera en majoritet av amerikanarna att sjukförsäkringssystemet måste reformeras även om det... / Josef Milerad
Läkare mot våld – finns ni? 419
Dagens starka samhällsengagemang mot våldet bland tonåringar måste tas till vara – även av läkarkåren. Sjukvården och läkarna kan bidra med sina kunskaper om våldet, dess orsaker och följder och även om förebyggande insatser.

LT DEBATT

Vi behöver en ny psykiatri
utan okunnigas inblandning 421
Psykiatrin i Sverige behöver rekonstrueras, av psykiatrerna själva, utan inblandning av politiker eller Socialstyrelsen. Vi måste bort från den amatörmässiga ideologi som lett till nedrustningen av antalet slutenvårdsplatser, anser Jonas Dencker och Jan Wålinder.
Bäst i klassen … 422
Apropå! Rankningslistor igen
Martin Anderson, klinikchef på fysiologiska kliniken på Södersjukhuset, skriver i en replik riktad till Sylf Stockholm och Sjukhusläkarföreningen Stockholm (Läkartidningen 5/2008, sidan 270) att vi borde ta större ansvar för rapporteringen av arbetsmiljörankningen, som fått...

AKTUELLT

Hon vill göra verkstad av psykiatriutredningarna 424
Intervju
Ing-Marie Wieselgren var huvudsekreterare och enda psykiater i Miltonutredningen. Nu arbetar hon i SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, med att ta psykiatriförslagen från prat till verkstad.
Lika bra vård av kvinnors hjärtan
– men mindre kunskap 428
Får kvinnor i Sverige med hjärt–kärlproblem sämre vård än män? Ja och nej. Kvinnor får i dag i stort sett samma vård som män, mot bakgrund av den kunskap som finns. Problemet är att kunskapen om kvinnors hjärt–kärlsjukdomar inte är tillräcklig.

NOTISER

Vårdgaranti utan önskad effekt 427
I elva landsting har väntetiderna för besök inom specialistvården ökat det senaste året, enligt Socialstyrelsens senaste rapport. Väntetiderna till behandling har minskat endast marginellt. Rapporten visar tecken på att vårdgarantin styr fel...
Läkarförbundet och Saco krymper 428
Läkarförbundet tappade 177 medlemmar (0,5 procent) under 2007, enligt Sacos senaste medlemsstatistik. En orsak är att pensionärer begärt aktivt utträde på grund av höjd medlemsavgift när Läkartidningen blev medlemstidning...
Så värderar politiker vårdyrkena 428
Landstings- och kommunalråd med ansvar för vården värderar barnmorskor och sjuksköterskors arbetsinsatser högt och nästan lika högt som läkarnas insats i vården, enligt en telefonintervjuundersökning som Vårdförbundet låtit Sifo göra under januari...

MEDICINSK KOMMENTAR

Aortaklaffbevarande kirurgi är komplicerad 429
Långtidsresultaten måste följas kontinuerligt
Vid sjukdom i aortaklaffen ska möjligheten till klaffbevarande ingrepp beaktas. Hos 70 patienter opererade med klaffbevarande teknik var de initiala resultaten goda med bibehållen klaffunktion, eliminering av aorta ascendens-dilatation och kvarstående god hjärtfunktion.

NYA RÖN

Genetisk variation årets upptäckt 431
Ökad förståelse kring hur vår arvsmassa skiljer sig mellan olika individer är 2007 års viktigaste vetenskapliga upptäckt, enligt den prestigefyllda tidskriften Science, som listat vad tidskriften anser är de viktigaste vetenskapliga landvinningarna under det gångna året...
Bra långtidsresultat med hudsparande mastektomi följd av direktrekonstruktion 432
Vid klassisk mastektomi tas bröstvårtan och huden ovanför tumörområdet med i preparatet, och patienten blir slät på toraxväggen. Det har blivit allt vanligare att erbjuda patienterna en direktrekonstruktion av bröstet i samband med mastektomin, oftast med ett implantat...
Autism länkad till kromosomfel 432
Ett fel på en del av kromosom 16 tros orsaka runt en procent av alla fall av autismspektrumstörningar. Detta visar en studie av DNA från familjer där minst en person har någon form av autism. Intressant var att kromosomfelet inte ärvs från föräldrarna.
Förståelse kring klaffsjukdomar gav Laskerpriset 433
2007 års Laskerpristagare inom klinisk medicin är två banbrytande toraxkirurger: Albert Starr, som konstruerade den första mekaniska hjärtklaffen, och Alain Carpentier, som utvecklade den första biologiska hjärtklaffen.
Ska heroinister behandlas med heroin? 433
Ska svårbehandlade heroinister kunna behandlas med heroin? Den extremt kontroversiella frågan debatteras i BMJ. Tidskriften lyfter fram två debattörer som argumenterar för och emot...

KLINIK OCH VETENSKAP

Klaffbevarande kirurgi bör övervägas i första hand 434
Sjukdom i aortaklaffen och aorta ascendens
Sjukdomar i aortaklaffen (stenos/insufficiens) och aortaroten/aorta ascendens (dilatation, dissektion, aneurysm eller ektasier) behandlas traditionellt med kirurgisk korrektion, där såväl aorta som aortaklaffen byts mot en mekanisk aortaklaffprotes och ett tubulärt graft till vilket koronarostierna sys (sk Bentall-operation med kompositgraft, Figur 1) [1, 2].
WITH ENGLISH SUMMARY

Falskt förhöjda laktatvärden kan avslöja etylenglykolförgiftning 438
Etylenglykol förekommer i kylarvätska, låsoljor och bromsvätskor men också i vissa spolarvätskor och lösningsmedel. De viktigaste toxiska effekterna är metabolisk acidos och njurpåverkan... WITH ENGLISH SUMMARY

TEMA MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

För kvinnofrid krävs insatser på alla fronter 443
Våld mot kvinnor är ett problem med ett stort mörkertal. Mörkertalet har flera förklaringar...
Vården har en nyckelroll i att avslöja våld och hjälpa kvinnor 444
Hälso- och sjukvårdens perspektiv
Våld mot kvinnor är ett allvarligt hot mot kvinnors liv och hälsa. Med välutbildad personal, goda rutiner och genomtänkta vårdprogram säkerställer man att våldsutsatta kvinnor får korrekt vård oavsett var i landet de bor...
Från intern familjeangelägenhet till grovt brott 447
Rättsväsendets perspektiv
Samhällets syn på mäns våld mot kvinnor har förändrats, och bekämpning av sådant våld är nu ett prioriterat område. I Sverige dödas varje år i genomsnitt 17 kvinnor av en man som de har eller har haft en nära relation till...
Psykodynamisk behandling för kvinnomisshandlare 450
Psykiatriskt perspektiv
Behandlingsformer som arbetar med sociala mansbilder och individuella motiv hos den enskilde mannen har förutsättningar att lyckas. Därför är gruppterapi en fördel för dessa män...
Synligt folkhälsoproblem som vi har svårt att se 454
Folkhälsoperspektiv
Problemet är inte att våldet mot kvinnor är osynligt utan att vi inte ser det. Källornas siffror döljer ett stort mörkertal. Vad gäller misshandel i nära relationer uppskattar man att endast 20–25 procent polisanmäls...
Våldet mot kvinnor är en del av ett större våld 457
Kriminologiskt perspektiv
Utsattheten för våld i samhället är stor. Män dominerar som förövare och som offer. Kvinnor misshandlas huvudsakligen inomhus, och förövaren är make, pojkvän etc. Fattiga och socialt utsatta drabbas allra mest av våldet...

PATIENTSÄKERHET

Liten flickas död avslöjade många allvarliga fel på universitetssjukhus 462
Sedan en knappt treårig flicka dött i encefalit konstaterar Ansvarsnämnden att hennes vård på universitetssjukhuset inte var optimal. Bristerna i handläggningen tillskrivs sjukhusets organisation...
Stark kritik i sakkunnigutlåtandet 462
Utlokalisering, många inblandade läkare, dåliga rondrutiner, bristande erfarenhet ...
I sitt sakkunnigutlåtande kritiserade docent Jan Sjölin starkt hur flickan i förra artikeln övervakades på infektionskliniken och hur den initiala handläggningen på barnkliniken sköttes. Dessutom kunde tiden för när neurokirurgen kontaktades diskuteras, ansåg han...
Felprioritering vid allvarlig ögonsjukdom 463
Patientens relativt unga ålder i förening med den uppgivna synfältsförsämringen och den kraftiga synförsämringen gav skäl att misstänka en allvarlig ögonsjukdom – i första hand näthinneavlossning...

DEBATT OCH BREV

Så kan vi få fler forskande psykiatrer 464
Allt färre psykiatrer ägnar sig åt forskning, vilket på sikt kommer att få konsekvenser för den psykiatriska vårdens kvalitet. Förändrade arbetsvillkor, mindre byråkratisk forskningsprocess och bättre koppling mellan akademi och klinik är några sätt att komma till rätta med problemet...
Psykiatrisk vård – med privat entreprenör 466
Håkan Westling varnar i sin debattartikel »Psykiatrisk vård – ständig slagpåse?« [1] Region Skåne för att privatisera den psykiatriska vården och ser en...
Replik:
Privatisering bör baseras på blocköverskridande uppgörelser 466
Jag måste ha uttryckt mig oklart. Mitt motstånd mot den i Region Skåne just nu aktuella privatiseringen hänför sig i huvudsak till de i längden svåra och kanske olösbara konflikter som ligger i den av privatiseringen utlösta skilsmässan mellan sjukvård och...
Kvinnor positiva till självutförda HPV-test 467
Kvinnor deltar inte i organiserade cervixcancerundersökningar i den utsträckning man skulle kunna förvänta sig. Orsakerna är flera, men studier visar att självprovtagning skulle kunna vara ett sätt att komma till rätta med problemet...
Läkarförbundets fritidshus – en uppskattad medlemsförmån! 469
Fritidshusen som Läkarförbundet köpte in på 1970- och 1980-talen har varit, och är, uppskattade medlemsförmåner. Förbundsledningen ansåg vid den tiden att det stora kapital som då skapats delvis kunde satsas i fastigheter som medlemmarna kunde ha glädje av, i stället för enbart sedvanliga kapitalplaceringar...
IT-stödet i Stockholms läns landsting: Försenat, men viktigt att fortsätta 470
Det cirkulerar många uppgifter kring Stockholms läns landstings arbete med att skapa ett bättre IT-stöd för journalhantering, förbättrad sekretess och ökad tillgänglighet till relevant patientinformation...
Läkemedelsavtal mellan staten och SKL ett genombrott e10

Överenskommelsen om läkemedelsförmånen mellan staten och SKL stärker Sveriges förmåga att introducera nya läkemedel, skriver Kerstin Hulter Åsberg. Staten skjuter till mer pengar, parterna delar kostnadsansvaret för läkemedel som sjukhus förskriver på rekvisition, och utgifter för särskilt dyra läkemedel kan fördelas solidariskt.

KULTUR

Vanliga eponymer i primärvårdens dagliga arbete
Eponym är grekiska och betyder namngivare. Inom medicinen finns det mängder av eponymer, och det finns stora eponymlexikon. Jag vill med detta lilla »tidsfördriv« begränsa mig till de allra vanligaste, de som vi primärvårdsläkare träffar på i vårt dagliga arbete, väl medveten om...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Vid aortainsufficiens
bör klaffbevarande
kirurgi övervägas
Med moderna hjärtkirurgiska metoder går det att utföra klaffbevarande operationer hos många patienter med aortainsufficiens. Hos 70 patienter opererade vid Karolinska universitetssjukhuset med klaffbevarande teknik var de initiala resultaten goda med bibehållen klaffunktion, eliminering av aorta ascendens-dilatation och kvarstående god hjärtfunktion.
Liten flickas död avslöjade
många allvarliga fel på universitetssjukhus
En knappt treårig flicka dog i encefalit på ett universitetssjukhus. Enligt en expert förekom brister i handläggning och övervakning. Bristerna får tillskrivas sjukhusets organisation och anmälan kan inte leda till disciplinpåföljd för någon enskild yrkesutövare, menar Ansvarsnämnden.
Antiepileptika kan öka risken för självmord, varnar FDA
Läkemedelsverket kommenterar analysen
Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA varnar för en ökad risk för självmordstankar och självmordsbeteende bland patienter som behandlas med antiepileptika. Läkemedelsverket avråder dock bestämt patienter från att på egen hand sätta ut eller förändra doseringen av läkemedel mot epilepsi.
Våld mot kvinnor
en folkhälsofråga 441
Tema Mäns våld mot kvinnor
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt problem, inte minst ur ett folkhälsoperspektiv. Vissa grupper är speciellt utsatta, som ensamstående småbarnsmammor. Vården har en avgörande roll i att avslöja misshandel och hjälpa kvinnorna. Men insatserna varierar: hjälpsökande deltar i ett »geografiskt lotteri«. Behandlingen av förövare ger anledning till optimism. Sex artiklar i veckans nummer belyser mäns våld mot kvinnor ur olika perspektiv.