INNEHÅLL NUMMER 8, 2008

LEDARE

Coacha dig frisk 500
Sjukvårdssektorn är, de ekonomiska åtstramningarna till trots, en växande marknad för nya yrkeskategorier. Hälsocoacher är en av dessa. Att begreppet »coach« blivit populärt kan måhända förklaras av dess mångtydighet... / Josef Milerad
Rehabkedja med klena länkar 503
Läkarförbundet välkomnar att regeringen lagt ett förslag om en rehabiliteringskedja som ett sätt att motverka långvariga och passiva sjukskrivningar. Tyvärr finns en rad allvarliga brister i förslaget, och Läkarförbundet kräver flera förtydliganden innan ändringarna genomförs, skriver ordföranden Eva Nilsson Bågenholm. / Eva Nilsson Bågenholm
Global epidemi hotar döda miljard människor 503
Nyligen publicerade WHO sin »Rapport om den globala tobaksepidemin 2008«. Den visar att inte något av de 179 medlemsländer som granskats ännu lever upp till kraven i WHOs ramkonvention...

LT DEBATT

Kvinnor som läkare och forskare – underlättas deras karriär? 505
Den ökande andelen kvinnor inom läkarkåren och de förändrade arbetstidsreglerna kommer att ställa stora krav på planering av användningen av läkararbetskraften...

AKTUELLT

Hårt tryck på regeringen
ge gömda rätt till vård 508
Vård för gömda
Trycket ökar på regeringen att utöka gömdas och asylsökandes rätt till sjukvård. Bakom kravet står Paul Hunt, FNs rapportör om rätten till hälsa, samt fackförbund, organisationer, politiska partier och Socialstyrelsen.
Regeringen splittrad om de papperslösa 510
Vård för gömda
Socialminister Göran Hägglund (kd) vill ge papperslösa full rätt till sjukvård, men regeringen är inte enad. Migrationsminister Tobias Billström står för en annan syn...
Trestegsmodell för sjukskrivningar välkomnas av Läkarförbundet 510
Regeringen vill införa en bortre parentes för sjukskrivning. Läkarförbundet välkomnar försöket att »förhindra långvariga och passiva sjukskrivningar«, men ger regeringen bakläxa på en rad punkter. Bland annat bör regeringen invänta andra utredningar som rör sjukförsäkringen...
Ökad samordning ska göra
klinisk forskning effektivare 512
Tio nya forskarskolor och 160 nya forskartjänster, 200 miljoner till forskarinitierade studier samt bättre utvärdering och mer samordning ska lösa problemen med den kliniska forskningen, enligt utredaren Olle Stendahl.

NOTISER

Billigare men lika bra blodtrycksmedel 512
Samhället kan spara 400 miljoner kronor på läkemedel mot högt blodtryck utan att de som lider av högt blodtryck får en sämre läkemedelsbehandling. Det visar en granskning från Läkemedelsförmånsnämnden...
LIF slopar förbud mot patientinfo 512
Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har tagit ett principbeslut i sina etiska regler om att slopa förbudet mot information om läkemedel direkt riktad till patienter...

MEDICINSK KOMMENTAR

Medicinsk pedagogik blir evidensbaserad 514
BEME-rörelsen är en startpunkt
Hälso- och sjukvård ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Evidensbaserad medicin (EBM) är numera en självklarhet. Kommande generationer av läkare och annan sjukvårdspersonal förses med EBM-verktyg för att de ska kunna ta till sig ny kunskap och kritiskt granska...

NYA RÖN

Om nätbaserade sjukhusjämförelser 516
Svåröverskådliga kvalitetsdata i USA har medfört att webbplatser som jämför sjukhusprestanda har dykt upp. En systematisk studie har granskat några av dessa och funnit motsägelsefulla jämförelser och gamla data. Nationsövergripande program som ger säker information om sjukhusprestationer behövs, påpekar författarna.
Popliteaaneurysm kartlagt i stor svensk studie 516
Arteria poplitea är visserligen den vanligaste lokalen för perifera aneurysm, men sjukdomen är ändå så ovanlig att det har varit svårt att studera den vetenskapligt...
Kvinnliga idrottare drabbas oftare av korsbandsskada 517
I idrottsmedicinska kretsar påstås det ofta att kvinnor löper upp till 8–9 gånger högre risk att drabbas av främre korsbandsskada än män. Med syfte att undersöka evidensen för detta påstående designades en metaanalys av idrottsrelaterade studier som har rapporterat...
Markörer för prostatacancer 517
En grupp forskare från bla Karolinska institutet har visat att förekomst av punktmutationer, sk SNP (singelnukleotidpolymorfismer), i fem kromosomala områden ökar risken för prostatacancer. Forskarna presenterar sina rön i en artikel i tidskriften New England Journal of Medicine...
Priset påverkar upplevelsen av vin 518
Att prissättning av vin högst påtagligt påverkar lustupplevelsen av att dricka det är något många kanske anat men få lär vilja tro gäller dem själva. Nu har ämnet belysts i en amerikansk studie presenterad i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences...
Mekanisk tarmrengöring vid rektalcancerkirurgi: oklart läge 518
Mekanisk tarmrengöring vid kolorektal kirurgi infördes efter det förra sekelskiftet och har i kombination med senare introducerad antibiotikaprofylax ansetts utgöra en grundval för de förbättrade resultaten vid kolorektal kirurgi under 1900-talet...

KLINIK OCH VETENSKAP

Hög psykosrisk
kan identifieras tidigt 520
Ger möjlighet förbättra prognosen vid schizofreni
Ett växande internationellt intresse riktas mot möjligheten att förbättra prognosen vid schizofreni och andra långvariga psykoser genom att finna och behandla patienter redan i prodromalfasen. Forskningsresultat talar för att tidig identifiering och behandling kan lindra förloppet och eventuellt förhindra psykosgenombrott.
WITH ENGLISH SUMMARY

Hälsokontroll med PSA-test – bara för välinformerade män 524
Socialstyrelsens riktlinjer för prostatacancersjukvården
Socialstyrelsens riktlinjer för tidig upptäckt av prostatacancer betonar betydelsen av patientinformation. Män som önskar hälsokontroll avseende prostatacancer ska erbjudas skriftlig information om positiva och negativa effekter av PSA-testning samt konsultation av läkare för individuell värdering av balansen mellan dessa.
Riks-Stroke och hur fallgropar
vid tolkning av resultaten undviks 529
Kvalitetsregistret Riks-Stroke omfattar numera både sluten- och öppenvården. Dessutom registreras strokesvårighetsgraden. För att kunna följa kvalitetsutvecklingen och göra jämförelser behövs en så fullständig datainsamling som möjligt med ett antal basfaktorer. Analyser av data visar att det finns många fallgropar. WITH ENGLISH SUMMARY

Registerstudie endast ett steg
i en vetenskaplig process 534
Genererar hypoteser snarare än prövar dem
Det är vanskligt att låta registerstudier ligga till grund för jämförelser av vårdkvaliteten mellan olika kliniker. En sådan jämförelse ger ingen rättvis bild, registerfynd ger nämligen inte hela sanningen.
WITH ENGLISH SUMMARY

Diskriminering av papperslösa i vården leder till lidande och död 538
Nytt lagförslag hot mot patienterna, vården och samhället
Svensk hälso- och sjukvårdspolitik får inte styras av migrationspolitik. Men ett lagförslag om asylsökandes rätt till vård innebär just detta, skriver Henry Ascher med flera läkare. Förslaget hotar inte bara patienterna utan också grundläggande etiska värderingar i vården och samhället.

PATIENTSÄKERHET

Säker kirurgi räddar liv – ska Sverige vara med? 544
WHO-utmaning mot tio aktionsområden inom patientsäkerheten
Den andra utmaningen i WHOs World alliance for patient safety har just startat, »Säker kirurgi räddar liv«. I den första utmaningen som omfattade förbättrad vårdhygien deltog 120 länder, dock inte Sverige.
Vidtog inga försiktighetsåtgärder trots kända anatomiska svårigheter 547
Kvinna skadades svårt vid laparoskopisk galloperation
Trots att kirurgen var medveten om den ökade skaderisken med hänsyn till att det fanns anatomiska svårigheter vidtog han inte några försiktighetsåtgärder. Patienten skadades mycket allvarligt...
Tydlig varningssignal fanns enligt vetenskapliga rådet 548
I detta fall iakttog operatören tidigt under operationen i området kring konfluensregionen anatomiska förhållanden som utgör en tydlig varningssignal för kraftigt ökad risk för gallgångsskada...
Senskadan som uppstod under operationen skulle ha lagats direkt 548
Den senskada som patienten fick under operationen skulle ha lagats direkt...

DEBATT OCH BREV

Stort behov av ny generalistläkare – förslag till övergripande verksamhet 551
Alla generalistinriktade läkare – främst inom allmänmedicin, internmedicin och geriatrik – borde kunna samlas i en ny övergripande verksamhet. Syftet vore att tillföra vården en samlad kompetens för den komplexa differentialdiagnostik som behövs för handläggningen av bla multisjuka äldre patienter, anser professor Gunnar Akner m fl.
Behandla inte alltid subklinisk hypotyreos! 553
HSANs beslut att fälla en allmänläkare på grund av fördröjd start av tyroxinbehandling vid subklinisk hypotyreos väcker oro om beslutet tolkas som att patienter med subklinisk hypotyreos alltid ska behandlas. Det skriver Jan Calissendorff, som här diskuterar Ansvarsnämndens beslut...
Läkemedelsindustrins missbruk av patent måste förhindras 555
Priset på patentskyddade läkemedel styrs i dag helt och hållet av läkemedelsindustrin, vilket får ödesdigra konsekvenser för den allmänt finansierade vården. En tänkbar lösning är att avskaffa patentet och låta företagens ersättning komma från en gemensam fond...
Replik till Eva Nilsson Bågenholm och Gunnar Welander:
EU-kommissionens påpekande om ersättningsetablering är inte heligt 556
Ärligt talat förstår jag inte Eva Nilsson Bågenholms svar (Läkartidningen 4/2008, sidan 229) på min fråga om Läkarförbundets syn på ersättningsetablering...
Replik:
Ett konkurrensneutralt ersättningssystem skulle ge fler läkare i den öppna vården 556
Christer Sjödin och hans kolleger i Storstockholms privatläkarförening har i brev, debattartiklar och samtal kontaktat mig (Eva NB) och flera andra i förbundet angående vårt ställningstagande i fråga om ersättningsetablering...
Swedvascs siffror säkra 557
Det har förts en diskussion om vilken behandling av bukaortaaneurysm som är bäst, endovaskulär teknik eller öppen kärlkirurgi [1-3]. Förespråkaren för den öppna tekniken [1] har utgått från överlevnadsdata ur Swedvasc – Svenska kärlregistret – och hävdar att...
Undanta psykoterapeutiskt arbetande psykiatrer från konkurrensutsättning 558
Som psykoterapeutiskt arbetande privatpraktiserande psykiatrer är vi bekymrade över det nya ersättningssystem som Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm skisserar i LT 4/2008 (sidorna 229-30)...
Replik:
Vi vill snarast ha utredning om olika ersättningssystem 558
Läkarförbundet har framfört ett förslag till nytt system för ersättning för privatläkare, på grund av att det nuvarande har stora brister och nu också utsätts för kritik från EU...
Kommentar till ett aktuellt rättsfall 558
Sedan 2003 är jag ombud för Thomas Allgén och Teet Härm, vilka 1988 åtalades för mord 1984 på Catrine da Costa. De frikändes. Trots det förklarade tingsrätten att de hade styckat liket. Thomas och Teet tilläts inte att få domskälen omprövade i hovrätten...

KULTUR

Gustaf Retzius – stor forskare och kontroversiell kulturperson 559
När Gustaf Retzius i sina memoarer förklarar varför han blev forskare är det inte slump, nyfikenhet eller kunskapstörst han framhåller, utan den förebild hans döde och starkt idealiserade far, Anders Retzius, professor i anatomi vid Karolinska institutet, var för honom...
De tysta får röst i en historisk studie 562
Recension
Sjukvårdens underklass. Författare: Anders Berge. Recensent: Lars Sjöstrand, överläkare, Beroendecentrum, Stockholm.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 585
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 542
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Heroinbehandling på frammarsch
– men inte i Sverige
Allt fler länder låter läkare förskriva heroin till opiatmissbrukare, och Danmark kan stå näst på tur. Evidensen för denna kontroversiella åtgärd har stärkts på senare år. I Sverige är det tyst i frågan, även om forskare blivit överraskade av de nya forskningsresultaten.