INNEHÅLL NUMMER 9, 2008

LEDARE

Utbyggd kirurgi ger u-land mest hälsa för pengarna 592
Begreppet »Afrikas sjukdomsbörda« för tankarna till HIV-epidemin, malaria eller tropiska infektionssjukdomar. Men kontinentens stora hälsoproblem är också att triviala kirurgiska problem som traumatiska skador, abscesser eller appendiciter har en förfärande hög mortalitet eller... / Josef Milerad
Vanvårda inte AT-systemet! 595
Allmäntjänstgöring (AT) infördes i Sverige på 1970-talet. Den har som syfte att introducera de nyexaminerade läkarna i arbetslivet och består av utbildning och kliniskt arbete under professionellt ansvar...
Regeringens budskap: Strunta i etiken? 595
Gömda och papperslösa asylsökandes rätt till vård diskuterades nyligen vid en hearing i riksdagen. Tanken var att få en öppen debatt med regeringen, som lagt ett förslag där dagens praxis skulle ges laga kraft...

LT DEBATT

Skärp lagstiftningen för lansering
av nya medicintekniska produkter! 597
Våra lagstiftare måste snarast ingripa mot den medicintekniska industrins ständiga introduktion av nya produkter som inte granskats vetenskapligt. Det är hög tid att ställa liknande krav på säkerhet och effektivitet för lansering av dessa produkter som i dag tillämpas för nya läkemedel, skriver Daniel Altman och medförfattare.

AKTUELLT

En ständigt
engagerad 90-åring 600
Lars Werkö summerar 1900-talets sjukvård
Lars Werkö tog sin med lic-examen 1943 och slutade som SBU-ordförande 1997 – 53 år senare alltså. Men han fortsatte att vara aktiv inom yrket även som »pensionär«. Han har följt med i den medicinska litteraturen och deltagit i debatten om sjukvårdspolitik och läkemedelsanvändning, och han har fortfarande åsikter om frågor kring läkarkårens vidareutbildning och den medicinska forskningens villkor i samhället.
Protester mot att slå ihop 14 kliniker i Malmö och Lund 604
Sjukhusfusion
14 kliniker, eller delar av dem, vid universitetssjukhusen i Malmö och Lund föreslås slås ihop. Nu säger läkarföreningar och professorer stopp...
Thomas Flodin om skånsk fusion: Skynda långsamt med beslut 604
Sjukhusfusion
Skynda långsamt inför ett beslut, men genomför förändringar snabbt, råder Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening, Region Skåne. I Stockholm gick det för snabbt...
Storleken ger inte större effektivitet visar forskning 605
Sjukhusfusion
Stora sjukhus ger inte generellt kostnadseffektivare hälso- och sjukvård, visar internationell forskning...
Amanda varvar AT med forskning 606
Forskning och AT
– Det fantastiska med läkaryrket är att det går att kombinera med forskning, säger doktoranden Amanda Jabin Gustafsson, som varvar AT på Huddinge med diabetesforskning...
»Oroväckande att inte forskar-AT finns kvar på Södersjukhuset« 606
Forskning och AT
»Oroväckande« att Södersjukhuset inte längre har forskar-AT, tycker Amanda Jabin Gustafssons handledare, Md Shahidul Islam...
/ Elisabet Ohlin
Förbundet välkomnar Stendahls förslag 607
Forskning och AT
– Det är positivt för oss. Ett väldigt gediget arbete och till väldigt stora delar kongruent med vårt forskningspolitiska program. Han har stämt av mycket med oss...
Nationella taxan försvinner 608
Regeringen anser, liksom EU, att dagens system med ersättningsetablering och den nationella taxan måste ersättas med ett nytt. Så ser regeringens svar ut till EU-kommissionen den 22 februari.
400 privatläkare snart borta 608
En miljon läkarbesök riskerar att gå förlorade för att privatläkarna inte kan överlåta sina mottagningar till yngre kollegor. Det menar Svenska privatläkarföreningen, som ser oroande tendenser i en medlemsenkät...

NOTISER

Vissa län har högre dödlighet än andra
Den dödlighet som kan påverkas av insatser från sjukvården skiljer sig mellan landstingen, enligt en ny rapport från Folkhälsoinstitutet. Gotland, Gävleborg, Sörmland och Värmland har högre sådana dödstal än riket totalt...
Intyg för sportflygare ändras 608
Nya krav gäller från den 1 mars för så kallade »medicinska intyg klass 2« som utfärdas till sportflygare. Dokumentationen blir mer omfattande än tidigare. En ny blankett, »Ansökningsblankett för medicinskt intyg«, kan laddas ner från ‹www.luftfartsstyrelsen.se›...
Kunskap om självmord ska öka 608
Socialstyrelsen startar på regeringens uppdrag ett projekt för att öka kunskapen om självmordsprevention. Syftet är att sprida evidensbaserade metoder för att minska självmord och information om hur man uppmärksammar tidiga signaler och känna till var man kan söka hjälp och stöd...

MEDICINSK KOMMENTAR

Många mår dåligt efter att ha gjort fel i vården 610
Två tredjedelar oroliga för att göra nya fel, enligt nordamerikansk enkät
Sömnproblem, depression, rädsla för att begå nya fel och känslan av att ha dragit skam över läkaryrket är vanliga efter medicinska felbehandlingar, enligt en nordamerikansk enkätstudie.

NYA RÖN

Öppetstående foramen ovale och kryptogen stroke 612
Öppetstående foramen ovale kan påvisas vid obduktion hos en tredjedel av unga personer och hos en femtedel av gamla. In vivo kan tillståndet visas med transesofageal ekokardiografi...
Utbildning kring medicinska fel värdefull 612
En kurs under grundutbildningens sista år ökade skotska läkarstudenters kunskap kring fel i vården. Kursen utgick från konkreta patientfall och studenternas egen inställning till att anmäla fel. Vid uppföljning ett år senare hade kunskapen ökat markant, men rädslan för att anmäla fel kvarstod.
Bifynd vid MR-undersökning av hjärnan – hur ska vi hantera dem? 613
I novembernumret av New England Journal of Medicine presenterades resultaten av MR-undersökning av hjärnan från en prospektiv populationsbaserad studie på individer över 55 år i Holland [1]...
HPV vanlig orsak till oralcancer hos män 613
Antalet fall av oralcancer som orsakas av HPV (humant papillomvirus) hos män ökar. Fortsätter trenden kommer HPV inom tio år att vara den vanligaste orsaken till oralcancer hos män och alltså vara vanligare orsak än tobak, som är den huvudsakliga anledningen i dag...
DT i onödan ökar cancerrisken 614
Strålning från datortomografi (DT) kan komma att orsaka upp mot två procent av alla fall av cancer i USA. Den skarpa varningen levereras av amerikanska forskare från Columbiauniversitetet i New York i en studie som presenteras i New England Journal of Medicine...
God förskrivning av antibiotika – tolv kvalitetsindikatorer 614
I ett EU-projekt, ESAC (European Surveillance of Antimicrobial Consumption), har sedan 2001 statistik över försäljningen av antibiotika i öppen vård insamlats. I projektet deltar de flesta europeiska länder, och år 2004 varierade försäljningen mellan 9,2 och 33,4 definierade...
Deprimerade doktorer begår fler fel 615
Deprimerade läkare begår sex gånger så ofta medicinska fel som kolleger som inte är deprimerade. Det är resultatet av en studie publicerad i BMJ. Bland 123 ST-läkare visade sig 20 procent uppfylla kriterierna för depression, och bara ett fåtal fick behandling.
Kalciumtillskott ökade infarktrisken hos friska kvinnor 615
Tillskott av kalcium till friska postmenopausala kvinnor ökar risken för hjärtinfarkt och stroke. Det visar en studie från Nya Zeeland presenterad i BMJ. Studien omfattar 1471 postmenopausala kvinnor med en genomsnittsålder på 74 år...
Alkoholorsakad hypoglykemi 719
Att alkohol kan orsaka hypoglykemi är givetvis ett välkänt fenomen och något som tex diabetiker måste vara mycket medvetna om. Etanol leder till ökad insulinsekretion från pankreas, men exakt genom vilken mekanism detta sker har varit ofullständigt känt...

KLINIK OCH VETENSKAP

NT-proBNP ger träffsäker
diagnos i akutskede 616
Hjärtsvikt och akut koronart syndrom kan identifieras mycket tidigt
Mer än hälften av de patienter som söker på en medicinsk akutmottagning har symtom med andfåddhet eller bröstsmärta, och de flesta av dessa patienter blir inlagda på sjukhus...
Enkätstudie om AT-läkares
syn på sin grundutbildning 620
Tydliga attitydskillnader mellan kvinnor och män
Allmäntjänstgöringen utgör oftast det första tillfället där färdigheter och attityder prövas »på riktigt« i en professionell roll. I en enkätstudie undersöktes hur läkare 2 år efter examen uppfattat att utbildningen förberett dem för de krav som vardagen och AT-handledarna ställt. Eventuella könsskillnader i uppfattningen av grundutbildningen undersöktes också.
WITH ENGLISH SUMMARY

Bättre fokus på utbildningen
och större ansvar till kandidaterna 624
Så kan Sverige lära av USA
Det viktigaste Sverige skulle kunna lära av USA beträffande sjukvården är bättre fokus på utbildningen och en starkare kultur när det gäller personligt ansvar. Stort ansvar och en framskjuten roll torde uppskattas av svenska kandidater och underläkare.
WITH ENGLISH SUMMARY

Pojke eller flicka – gissa aldrig! 629
Diagnostik och behandling av tillstånd med avvikande könsutveckling
Det är en omstörtande upplevelse för familjen när ett barn föds med oklart kön. Det förorsakar mycket frågor och oro hos familjen. I Sverige drabbas ca 5–10 barn per år, men man uppskattar att ca 1/5000 barn har någon form av genital anomali vid födelsen (förutom...
Läkares säkring av bevis efter sexualbrott viktig del i rättsprocessen 634
Sjukvårdens insats vid undersökning av våldtäktsoffer är mycket viktig för brottets uppklarande. Insatsen blir kvalitativt sett bättre om färdigställda och standardiserade provtagningssatser används, och det svenska kitet »Provtagningssats efter sexualbrott« finns nu i en modifierad form, där användandet förenklats ytterligare. WITH ENGLISH SUMMARY

Överväg brucellos
om patienten har långdragen feber! 638
Besök i Mellanöstern hög riskfaktor för smitta
Om patienten har långdragen feber och dessutom besökt ett högriskområde, t ex Mellanöstern, bör läkaren misstänka Brucella-infektion. Det gäller dock att ställa de rätta frågorna för att få fram relevant information.
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Kvinna utsattes för livsfara – fick läkemedel hon är överkänslig mot 640
Varningstext i journal och hälsodeklaration räckte inte
Trots att det i såväl kvinnans journal som hälsodeklaration stod att hon var överkänslig mot Voltaren ordinerades hon Diklofenak. Hon utsattes för livsfara, konstaterar Ansvarsnämnden och varnar en ortoped...
Två läkare missade varningen i journalen 641
Patient fick medicin han är överkänslig mot – igen
Patienten ordinerades Allopurinol med substansen allopurinol trots att det av hans patientjournal framgick att han är överkänslig mot denna. Ordinationen gjordes av en överläkare. Varken hon eller underläkaren som skrev ut patienten uppmärksammade varningstexten i journalen...
Risken för operation på fel nivå eller sida inte obetydlig vid ryggkirurgi 642
Också ett psykiskt trauma för såväl patient som läkare
Operationer på fel nivå och sida är inte helt ovanliga inom ortopedisk kirurgi i allmänhet och inom ryggkirurgi i synnerhet. Med strikta preoperativa rutiner och kontrollsystem kan sannolikt incidensen minskas...

DEBATT OCH BREV

Medicinsk vetenskap under ST – samverkan förordas 644
Det finns ingen anledning för varje specialitet att uppfinna sin egen modell för vetenskaplig grundskolning av de egna ST-läkarna. Tvärtom finns det många fördelar med en gemensam vetenskaplig utbildning över specialitetsgränserna...
Replik till Lars Werkö:
Läkarförbundet vill skapa betingelser för ett modernt läkarliv med bra arbetsmiljö 646
Lars Werkö är bekymrad över två stora förändringar för läkarna och sjukvården – implementeringen av EUs arbetstidsdirektiv och att det blir allt fler kvinnor i läkarkåren (Läkartidningen 8/2008, sidan 505)...
Slutreplik:
Nya läkemedel mot typ 2-diabetes otillräckligt dokumenterade över tid 647
Bo Ahrén har förordat behandling med exenatid och sitagliptin vid typ 2-diabetes. Erfarenheterna av de nya medlen är dock mycket begränsad i klinisk praxis, varför stor restriktivitet bör tillämpas tills vidare...
Slutreplik:
Riskerna måste noga följas - terapin ändå ett genombrott 648
Glukagonlik peptid-1 (GLP-1) har en för diabetesbehandling tilltalande verkningsprofil. Exempelvis stimuleras insulinsekretionen genom en glukosberoende effekt, glukagonsekretionen hämmas och aptiten dämpas...
Replik till Eva Nilsson Bågenholm och Rolf Kristensson:
Var ska fackets solidaritet ligga? 649
Eva Nilsson Bågenholm och Rolf Kristensson har kommenterat vår artikel (se LT 3/2008, sidorna 139-40) om de två fd kolleger som än i dag inte har lyckats få upprättelse i det som måste karakteriseras som 1900-talets största rättsskandal – rättsprocessen kring mordet på den...
Slutreplik:
Vårt tidigare svar står kvar 649
JohanLagerfelts och Lars Berggrens replik föranleder inget annat yttrande eller ställningstagande än det som vi har gett uttryck för i vårt tidigare svar (Läkartidningen 3/2008, sidan 140)...
PCI-etableringen som sådan ger ingen minskning av dödligheten 650
Slutsatsen att PCI-etableringen i Värmland som sådan skulle minska dödligheten kan knappast försvaras, anser Bengt Hj Möller, som här kommenterar en tidigare artikel i Läkartidningen...
Replik:
Möllers siffror stämmer inte 650
Vi tackar Bengt Hj Möller för synpunkterna och beklagar ifall artikeln på något sätt varit otydlig i sin formulering. De siffror som Möller framför i sin debattartikel stämmer inte...
Replik till Bengt Järvholm:
Om budskapet inte passar – skjut budbäraren! 651
Läkartidningen 44/2007 (sidan 3291) angriper Bengt Järvholm ett företag som inlämnat en anmälan till Umeå universitet om befarad oredlighet inom forskningen. Anmälan avser rapportering av en fas II-studie och inlämnades av undertecknad som representant för det företag som...
Slutreplik:
Vi är oense om tolkningen av fakta 651
Kurt Sköld påstår att »anmälan inlämnades för att tolkningarna är felaktiga och missvisande«. Det viktigaste budskapet i mitt inlägg var att man inte ska anmäla någon för forskningsfusk i de fall man är oense om tolkningar av data...
Den akademiska psykiatrins företrädare har ett ansvar 652
Svensk psykiatri är för närvarande föremål för intensiv debatt, inte minst i Läkartidningen, men alltför sällan backas argumenten upp av sakuppgifter. Professor Lars Jacobsson gör i ett inlägg antagandet att antalet forskande psykiatrer minskar – till dess att någon...
Dr Järhult och sjukvårdens återvändsgränd 652
Kollegan Järhult önskar i Läkartidningen 4/2008 (sidorna 228-9) kommentarer till »väldokumenterade fall där läkare inhöstar skattepengar utan varje rimligt samband med arbetsprestation«. Järhult refererar till artiklar i Dagens Nyheter respektive Drugnews...

KULTUR

Kvantmekanik - en guide till verkligheten 653
Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Louis de Broglie, Erwin Schrödinger, Max Born, Everett–Wheeler–Graham ... Kvantfysiken startade med Max Planc i början på 1900-talet...
Mer teoretisk översikt än praktisk manual 655
Recension
Bryta vanor – kognitiv och beteendeinriktad behandling vid missbruk och beroende. 175 sidor. Författare: Carl Gyllenhammar. Recensent: Eva Magoulias, leg psykolog, leg psykoterapeut. Beroendecentrum Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
Vetenskapen är vacker 655
Design4Science – utställning på Nobelmuseet
På Nobelmuseet i Stockholm pågår just nu en utställning med bilder av modeller som forskare och formgivare använt för att synliggöra molekylärbiologins dolda värld...
Livmedikus hängd efter hovintriger 656
Enligt Todd Endelman [1] växte de konverterade judarnas (nykristna, marraner) antal i London under Elisabet I:s regeringstid. En av immigranterna var blivande livmedikus Roderigo Lopez (?–1594), som senare anklagades för att ha planerat att förgifta drottningen och som...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 692
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

SKL vill ha ersättning
för HPV-vaccination
Sveriges Kommuner och Landsting är positivt till Socialstyrelsens förslag att vaccinera flickor i årskurs 5 och 6 mot humant papillomvirus, HPV, men vill ha statlig ersättning.
Missar vid läkemedelsbehandling kan leda till livsfara
En mycket vanlig orsak till patientskador är misstag vid läkemedelsbehandling – fel eller kontraindicerad medicin, feldosering, vuxenmedicin till barn etc. Dålig kontroll av vilka substanser som finns i olika preparat och missade varningstexter är andra exempel. Två fall redovisas här.
Nya avbildningstekniker ger information
– men också problem
Nya avbildningstekniker ger mycket extra information som kan vara etiskt vansklig att hantera. Bifynd vid MR-undersökning av hjärnan, som asymtomatiska meningeom eller cerebrala aneurysm, kan vålla problem. Att genomgå flera DT-undersökningar kan dessutom ge en liten men inte försumbar risk för cancer.
Privatpraktiker gör utspel om ersättningsetableringen
Återinför ersättningsetablering för privatläkarna. Annars riskerar en miljon läkarbesök att gå förlorade för att privatläkarna inte kan överlåta sina mottagningar till yngre kollegor. Det menar Svenska privatläkarföreningen, som ser oroande tendenser i en medlemsenkät.