INNEHÅLL NUMMER 10, 2008

LEDARE

Det våras för beslutsamheten 700
Myndigheter med tillsyn över hälsovården har en tendens att inta en avvaktande hållning till nya medicinska landvinningar. Det ligger kanske i myndigheternas roll att vänta hellre än att agera eftersom kunskapsläget alltid kan bli bättre, liksom att mer studier behövs... / Josef Milerad
Klinisk forskning för framtiden 703
Olle Stendahls delbetänkande om åtgärder för att stärka klinisk forskning visar att han delar Läkarförbundets uppfattning att det behövs en satsning på forskar-AT och forskar-ST för att rekrytera nya forskare. Författarna beklagar dock att betänkandet saknar förslag om ett tydligt tillskott av statliga medel för dessa tjänster.
Vi lever allt längre – men hänger vården med? 703
Socialstyrelsen (SoS) har nyligen lämnat sin lägesrapport om äldreomsorgen 2007. Det är en inte helt igenom positiv läsning, även om det givetvis är glädjande att svenskarna lever allt längre, ofta med god funktionsförmåga...

LT DEBATT

Tid för samtal, tid att hålla händer, tid att lyssna 705
»Svensk sjukhusvård är ypperlig … Men det finns en behandlingsmetod som bara blir sämre och sämre med åren – och det är att ha tid med de människor vars sviktande organ står i sjukhusvårdens centrum!« Det skriver Johannes Järhult apropå en patient som uppskattade hans förmåga att lyssna, men aldrig sade något om den fina operationen.

AKTUELLT

Nu ska alla medicinska
termer få en datakod 708
IT i vården
Sverige har fått uppdraget att koordinera arbetet med att ta fram en gemensam »patientöversikt« för EU. Det blir unionens hittills största projekt inom vården. Målet är att journaler, e-recept och röntgenbilder ska kunna förmedlas säkert över nationsgränserna. Samtidigt ska journalskrivandet standardiseras.
Sverige ska leda jätteprojekt om EU-gemensam patientöversikt 710
IT i vården
Sverige ska leda arbetet att ta fram en EU-gemensam patientöversikt...
Ny lag för kundvalsmodeller 711
En helt ny lag för kundvalsmodeller – Lag om valfrihetssystem – föreslås, som ett alternativ till upphandling, av utredaren Acko Ankarberg Johansson (kd). Lagen kan träda i kraft redan till årsskiftet.
Statskontoret utreder värde på avknoppning 711
Hur ska en avknoppad verksamhets varumärke eller goodwill värderas? Det ska Statskontoret utreda på uppdrag av regeringen. Utredningen ska vara klar senast 30 april...
Hearing om utmattningssyndrom
gav viss enighet 712
Sjukskrivningsriktilinjer
Oenigheten kring sjukskrivningsriktlinjer för utmattningssyndrom är inte så stor som det kanske verkat. Det är en av slutsatserna efter Socialstyrelsens hearing förra veckan.
SKL vill ha ersättning för HPV-vaccination 714
Sveriges Kommuner och Landsting är positivt till Socialstyrelsens förslag att vaccinera flickor i årskurs 5 och 6 mot humant papillomvirus, HPV, men vill ha statlig ersättning...
Linköping inför AT-placering på akuten 714
Linköpings universitetssjukhus inför en akutmedicinplacering för AT- om tre-fyra månader...

NOTISER

Ny inriktning på hjärtsjukvården 711
En rad stora praxisändringar väntas bli effekten av de nya Nationella riktlinjer för hjärtsjukvården som kom den 29 februari, enligt Socialstyrelsen. Rekommendationerna fokuserar på ändringar jämfört med de tidigare riktlinjerna från 2004...
Ny tillsynsmyndighet får nobben 712
Utredningen »Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten« (SOU 2007:82) kom i höstas med förslaget att den statliga tillsynen över såväl socialtjänsten som hälso- och sjukvården ska slås samman...
LT förtydligar: Flera sällskap i Finland 712
I intervjun med Svenska Läkaresällskapets nye ordförande Peter Aspelin i nr 6/2007 skrev vi att de andra nordiska länderna inte har samma uppdelning på vetenskaplig sammanslutning och yrkesförbund som i Sverige – Läkaresällskapet respektive Läkarförbundet...
Universitetens frihet ska öka 712
En utredning ska föreslå nya verksamhetsformer för universitet och högskolor. Regeringen vill att den politiska styrningen ska minska. Bland annat ska lärosätena kunna anpassa sig till globaliseringen, enligt direktiven som tar upp Karolinska institutets engagemang i Kina som...

MEDICINSK KOMMENTAR

P-piller ger varaktigt skydd
mot cancer i äggstockarna 715
P-pilleranvändning kan förklara minskande förekomst av ovarialcancer i Sverige
En brittisk forskargrupp har visat att kombinerade p-piller ger ett varaktigt skydd mot ovarialcancer. Dessa delvis nya rön rapporteras samtidigt som statistik från Socialstyrelsen visar att incidensen av ovarialcancer i Sverige minskat kraftigt de senaste 20–25 åren. En möjlig förklaring kan vara utbredd p-pilleranvändning.

NYA RÖN

Bra sarkoidosöversikt 718
Sarkoidos är en svårdiagnostiserad sjukdom – en uteslutningsdiagnos – som engagerar många organ. Etiologin är okänd, men intresset för mykobakterier som tänkbar orsak är åter aktuellt. En nyligen publicerad översiktsartikel beskriver sjukdomens många kliniska manifestationer och handläggningen av dem. Översikten rekommenderas av Johan Grunewald för läkare i alla specialiteter.
Profylax halverar risken
för venös tromboembolism 718
Venös tromboembolism kan vara en livshotande komplikation för immobiliserade patienter på sjukhus. Profylax med lågmolekylära hepariner (LMH) visar sig halvera denna risk, enligt en metaanalys. Men det gäller att försöka hitta patienterna med högst risk och störst nytta av behandlingen.
Antiepileptika kan öka risken för självmord, varnar FDA 719
Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA varnar för en ökad risk för självmordstankar och självmordsbeteende bland patienter som behandlas med antiepileptika. FDA bedömer att detta gäller hela gruppen antiepileptika...
Preoperativ hematokrit och peroperativ risk 719
I en retrospektiv kohortstudie (VHA-NSQIP databas) på drygt 300000 personer över 65 år, huvudsakligen män, undersöktes det preoperativa hematokritvärdets inverkan på mortalitet och morbiditet vid icke-hjärtkirurgiska ingrepp...
Lovande studie av vaccination mot högt blodtryck e16
Resultaten är intressanta och kan leda till en helt ny typ av blodtrycksbehandling. Det skriver Ola Samuelsson och Hans Herlitz apropå en fas IIa-studie av ett vaccin mot angiotensin II. Författarna, som kommenterat rönen i Lancet, pekar samtidigt på flera potentiella problem.

KLINIK OCH VETENSKAP

Långvarig smärta hos barn och ungdomar kan och bör behandlas 720
Problemet är vanligt och medför stort lidande
Långvarig smärta hos barn och ungdom utan påvisbar organisk orsak är vanligt. Det medför stora personliga och sociala problem och har samhällsekonomiska konsekvenser...
WITH ENGLISH SUMMARY

Få smärtmottagningar för barn 723
Specialistkompetens behövs vid alla landets barnkliniker
Vi presenterar kortfattat den specialistbehandling av långvarig smärta hos barn som bedrivs i landet. Vidare beskrivs arbetsgruppens för återkommande smärta (AGÅS) planer att skapa ett förbättrat omhändertagande av dessa barn...
Trycket på psykiatrijouren ökar 726
Fler besök, men andelen nya sökande minskar
Belastningen på den psykiatriska akutverksamheten kan ses som en indikator på hur det psykiatriska vårdutbudet i sin helhet fungerar [1]. Trycket på jouren påverkas av hur de övriga psykiatriska mottagningarna och vårdavdelningarna i organisationen, i samarbete med primärvård,...
WITH ENGLISH SUMMARY

Dagens svenska metoder för att mäta njurfunktion måste bli bättre 731
Rutinformlerna ger osäker diagnostisk – stor risk för feldosering av läkemedel
Mätning av njurfunktion måste göras säkrare. Måttet på GFR är en av de mest använda laboratorieanalyserna i sjukvården, t ex utifrån P-kreatinin, men rutinformlerna för GFR-beräkning håller låg diagnostisk kvalitet. Det innebär klara risker för patienterna, t ex feldosering av läkemedel.
Omdiskuterat – men små snitt vid höftproteskirurgi här för att stanna 737
Den moderna höftproteskirurgin utvecklades av John Charnley i slutet på 1960-talet. Hans koncept med en cementerad femurstam gjord av en metallegering och med en ledskål av polyetylenplast kom i många år att vara det helt dominerande [1]... WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Mycket svårt sjuka barn behöver transport till livsnödvändig vård 741
Barnsjukhus har egen organisation för att skicka och hämta barnen
I fjol skickades 43 små barn med mycket svåra hjärtmissbildningar från Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm till Lund för en direkt livsnödvändig operation. Samtidigt hämtades svårt sjuka barn från många platser runt om i landet in till sjukhuset för en lika nödvändig vård.
Nära samarbete kring de svårt sjuka barnen prioriteras 742
I fjol flög de 1 100 patienter till deras hemsjukhus eller specialistvård
Vid många av transporterna av de mycket svårt sjuka barnen i förra artikeln samarbetar läkarna vid Astrid Lindgrens barnsjukhus med Svensk Flygambulans...
»Sjukvården och flyget har mycket att lära av varandra i säkerhetsarbetet« 743
Spännande möte mellan två högspecialiserade områden
Sjukvården har mycket att lära av flygets sätt att arbeta med säkerhet. Det menar Johan Sellgren, medicinskt ledningsansvarig vid Svensk Flygambulans och överläkare vid thorax-IVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

DEBATT OCH BREV

Läkemedelsverket svarar om kontrollen av medicintekniska produkter:
Vi behöver en aktivare läkarkår som rapporterar brister 746
Under 2007 har Sveriges läkarkår genererat endast 14 vigilansrapporter rörande icke aktiva implantat, där många medicintekniska produkter för kirurgiskt bruk ingår. Många sjukhus saknar system för att kanalisera rapporter om problem med medicintekniska produkter. Det skriver Läkemedelsverkets Lennart Philipson i ett svar angående kontrollen av medicinska produkter.
Paternalism och fosterdiagnostik 747
Är det inte så att erbjudande om information om fosterdiagnostik är en rättighetsfråga som hälso- och sjukvården har att möta, där det handlar om respekt för kvinnors/föräldrars självbestämmande, och att erbjudandet är en förutsättning för ett informerat val? Det frågar Ulf Högberg i...
Får privatläkarna läsa förslaget till ett nytt nationellt ersättningssystem? 749
Nilsson Bågenholm och Welander skapar en olycklig osäkerhet om var förbundet står när det gäller frågan om privatläkarnas möjlighet att överlåta sin mottagning till en kollega, skriver Christer Sjödin, som här kommenterar en tidigare replik...
Altruismen har sina gränser – klinisk forskning måste löna sig 750
Lars Jacobssons debattartikel »Så kan vi få fler forskande psykiatrer« (LT 7/2008, sidorna 464-5) innehåller många kloka synpunkter, som även gäller för den kliniska forskningen i stort. Han pekar på ett antal utmaningar för att göra klinisk forskning mer attraktiv.
Årlig fortbildning för specialister 751
I Västra Götalandsregionen erbjuds alla specialister i internmedicin en fortbildning om sammanlagt tolv kursdagar under fyra år. Kurserna hålls i egen regi och utan inblandning av läkemedelsindustrin. De hittills 135 deltagarna ger överlag kurserna ett högt betyg.
Patenten är »motorn« i läkemedelsutvecklingen 752
Oavsett om det handlar om läkemedel, utrustning eller metoder är det ofta de små stegens förbättringar, nya verkningsmekanismer, och anpassning till olika patienters behov och genetiska uppsättning som tillför värde...
Medicinsk angiologiutbildning för alla internmedicinare 753
Framtidens internmedicinare måste vara bevandrade i all slags behandling av patienter med extrakoronar aterosklerotisk sjukdom och aneurysmsjukdom. Varje internmedicinsk enhet bör därför även erbjuda utbildning i medicinsk angiologi...
Olyckligt om beslutet skulle tolkas som att HSAN anser att subklinisk hypotyreos alltid ska behandlas 754
Jan Calissendorff har i en debattartikel i Läkartidningen 8/2008 (sidorna 553-4) diskuterat argument för och emot behandling av subklinisk hypotyreos. Han befarade att ett HSAN-beslut (2006/2553:A4) skulle kunna tolkas som att patienter med subklinisk hypotyreos alltid ska...
Inga fall av rapporterad virusöverföring 754
I LT 1–2/2008 (sidorna 26-30) diskuterar Jan Palmblad och medförfattare i en rapport, »Blodplasma används som läkemedel«, användning av plasma för transfusion och rollen för sk SD-plasma.
Replik:
Det behövs ett forum för diskussion om transfusionsprodukter 754
Vi tackar Inger Antonsson och Tobias Marguerre för deras kommentar och instämmer helt i deras synpunkt att det saknas ett forum för diskussion om transfusionsprodukter. Nu har Läkartidningen startat det...

KULTUR

En problemfylld vänskap mellan två ikoner 755
Billroth och Brahms
För några dagar sedan var det återigen dags för kammarmusikspel på mitt initiativ ... Vi skulle spela Johannes Brahms’ andra stråksextett, och jag hade studerat in andraviolastämman...
DVD-material om evidensbaserad OCD-behandling 758
Recension
informationsmaterial. 19,5 minuters speltid. Författare: Malin Green Landell. Recensent: Johan Andreen, barn- och ingdomspsykiater, allmänpsykiater, överläkare, BUP-mottagningen, Värnamo sjukvårdsområde.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 785
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Ny rapport:
Klyftorna i vården tycks öka
Lågutbildade och personer med utländsk bakgrund får sämre vård, visar Socialstyrelsens senaste lägesrapport för hälso- och sjukvården. Klyftorna i vården verkar öka.
Barn och ungdomar med långvarig smärta behöver bättre omhändertagande
Omkring 400 000 barn mellan 0 och 17 år har långvarig smärta utan påvisbar organisk orsak. Ett bra omhändertagande är nödvändigt, och en neurobiologisk och psykosocial helhetssyn är grunden i behandlingen. Problemet är bristen på smärtmottagningar med specialistkompetens för alla komplicerade fall.
Sverige ska leda projekt om EU-gemensam patientöversikt
Sverige har fått uppdraget att koordinera arbetet med att ta fram en gemensam »patientöversikt« för EU. Det blir unionens hittills största projekt inom vården. Målet är att journaler, e-recept och röntgenbilder ska kunna förmedlas säkert över nationsgränserna. Samtidigt ska journalskrivandet standardiseras och 360 000 internationella begrepp översättas till svenska.
Sämre överlevnad
vid hjärtstillestånd på natten e14
Patienter som får hjärtstillestånd på sjukhus har bättre möjligheter att överleva om händelsen inträffar dagtid och på veckodagar än nattetid eller helg. Det framgår av en omfattande amerikansk studie presenterad i JAMA.