INNEHÅLL NUMMER 11, 2008

LEDARE

Att ge och ta besked om genetiskt test 792
I både detta och tidigare nummer av Läkartidningen har redaktionen på olika sätt speglat konsekvenserna av ett utbud av kommersiellt tillgängliga genetiska test... / Josef Milerad
Läkemedelspolitik utan läkare? 795
Användningen av läkemedel har ökat kraftigt under de senaste decennierna, och läkemedel har allt mer kommit att ersätta andra ofta både dyrare och mindre effektiva behandlingsmetoder. Läkemedel står i dag för ungefär 15 procent av de totala sjukvårdsutgifterna...
Lyssna på MSF om kvaliteten i utbildningen! 795
I höstas beslöt regeringen att bygga ut läkarutbildningen med ytterligare 330 platser under fem år. Redan då slog Medicine studerandes förbund larm om riskerna för utbildningens kvalitet...

LT DEBATT

Evidensbaserad medicin räcker inte! 797
Botade patienter känner sig inte alltid friska, och medicinska skeenden är aldrig så enkla att en viss åtgärd ger ett visst resultat. Författarna föreslår ett alternativ till evidensbaserad medicin, evidensbaserad medicin med etisk profil (EBM-E), med utvidgad kunskapssyn och starkare betoning på klinisk erfarenhet.

AKTUELLT

Personliga DNA-test – av omdiskuterat värde 800
Gentest
Sedan några månader finns personliga DNA-test på marknaden, där vem som helst kan få ett besked om risken att drabbas av ett antal vanliga sjukdomar. I slutet av mars startar det första svenska testföretaget, DNA-Guide. Men värdet av de nya testen är omdiskuterat...
Sjukvården inte rustad för att möta nya krav från allmänheten 802
Gentest
De personliga DNA-testen kommer att öka trycket på sjukvården, som är dåligt rustad att möta de nya kraven. Det anser experter som Läkartidningen har talat med...
»Jag var både orolig och förväntansfull« 802
Hon undersökte sina gener
Marie Alpman är en av de första svenskar som har gjort ett personligt DNA-test. Hon kände både oro och förväntan inför vad resultatet skulle bli...
Benny Ståhlberg blir
primärvårdschef i Skåne 804
Benny Ståhlberg, Distriktsläkarföreningens ordförande och andre vice ordförande i Läkarförbundet, lämnar alla sina fackliga uppdrag för att bli chef för den offentligt drivna primärvården i Skåne. »Det känns otroligt spännande att få vara med att utveckla den skånska primärvården«, säger han.
Smittskyddshot i hela världen övervakas dagligen från Solna 805
ECDC, den europeiska smittskyddsmyndigheten i Solna, har nu en sambandscentral där smittskyddshot mot EU övervakas dygnet runt...
Riksrevisionen efterlyser pandemiansvar 805
Riksrevisionen kritiserar regeringen för att inte ha utsett en instans med tydligt och övergripande ansvar för pandemiberedskapen...
Klassklyftorna i vården ökar 805
Lågutbildade och personer med utländsk bakgrund får sämre vård, visar Socialstyrelsens senaste lägesrapport för hälso- och sjukvården...

NOTISER

Hälsokommissionär i EU slutar 803
Markos Kyprianu EUs kommissionär för hälsofrågor, avgår för att bli utrikesminister i Cyperns nya regering. Han avgår dock först när det finns en ersättare. En sådan ska föreslås av Cypern och sedan godkännas av medlemsstaterna...
Klamydia fortsätter att öka 803
Antalet klamydiafall ökade med 45 procent under 2007 jämfört med 2006, enligt Smittskyddsinstitutet. Den största ökningen finns bland unga och är allra störst i åldersgruppen 15–19 år. Där var ökningen 60 procent bland kvinnor och 71 procent bland män...
Leijonborg vill utöka läkarutbildningen 803
Högskoleminister Lars Leijonborg (fp) vill se en fortsatt utökning av antalet platser på läkarutbildningen. – På lång sikt är det ingen acceptabel situation att vi låter andra länder utbilda våra läkare...
Riskanalyser saknas 803
Dokumenterade riskanalyser har i stor utsträckning saknats inför förändringarna i primärvården i Stockholms läns landsting, bland annat införandet av Vårdval Stockholm. Det konstaterar Landstingsrevisorerna i en ny rapport...

MEDICINSK KOMMENTAR

Nytta måste balanseras mot skada 807
Screening inom mödrahälsovården för partnervåld
Att rutinmässigt fråga alla blivande mödrar om de utsätts för våld från sin partner är ingen självklar uppgift för mödrahälsovården. Frågorna kan väcka obehag och leda till att kvinnorna uteblir från besök. Om screening ska införas måste det finnas vårdprogram och handlingsberedskap när någon svarar ja på frågan om de utsatts för våld.

NYA RÖN

Fotbollstittande riskfyllt för hjärtat 809
Fler personer än normalt drabbas av akuta koronara händelser i samband med fotbollstittande. Det visar en studie som undersökt data från akutmottagningar i Münchenområdet i samband med fotbolls-VM 2006. Särskilt farliga för hjärtat var de två timmar som följde på matchstarten, särskilt om matchen var dramatisk och Tyskland deltog.
RNA-molekyler prognostiserar levercancer 809
Forskare från USA har identifierat ett antal kortare RNA-molekyler som tycks korrelera med aggressiviteten i levercancer. Det visar en studie presenterad i tidskriften Clinical Cancer Research...
Nytt stöd för BNP-mätning
vid akut dyspné 810
Att mäta BNP eller proBNP på patienter som söker vård på grund av akut dyspné kan ge betydande humanitära och samhällsekonomiska vinster. För detta talar två studier, som fann att tillgång till dessa mätresultat reducerade antalet patienter som behövde sjukhusvård.
Laparoskopiskt peritonealt lavage effektivt vid perforerad divertikulit 811
Perforerad kolondivertikulit med åtföljande generell purulent eller fekal peritonit är ett akut livshotande tillstånd. Hartmanns operation har länge varit standardbehandling och innefattar resektion av colon sigmoideum och kolostomi...
Koffein höjer blodsockret hos diabetiker 811
Enligt en mindre studie som presenteras i tidskriften Diabetes Care höjer koffein blodsockret hos typ 2-diabetiker. Studien omfattar tio icke insulinbehandlade patienter som alla haft sin sjukdom i minst sex månader.

KLINIK OCH VETENSKAP

Genetisk testning av riskalleler för vanliga sjukdomar 812
Kritisk granskning av tillämpbarheten i kliniken
Med genetisk testning avses både anlagstestning för ärftliga sjukdomar och testning för genetiska varianter (riskalleler) som påverkar risken att insjukna i vanliga sjukdomar som alzheimer, hjärt–kärlsjukdomar, diabetes m fl. Trots den snabba kunskapsutvecklingen har testning för riskalleler ännu ingen plats i sjukvården.
Riskfaktorernas bidrag
till sjukdomsbördan i Sverige 816
Jämförelse mellan svenska och WHO-data
Högt blodtryck, tobak, högt kolesterol och högt BMI är de riskfaktorer som mest bidrar till sjukdomsbördan i Sverige. Detta överensstämmer med WHO-data, enligt en svensk studie som granskat riskfaktorernas betydelse för den totala sjukdomsbördan. Unikt för Sverige är dock ett lägre intag av frukt och grönt, vilket ger högre sjukdomsbörda.
WITH ENGLISH SUMMARY

Nya diagnostiska metoder vid befarad tuberkulossmitta 822
Tuberkulos fortsätter att vara ett problem i Sverige. Det hundraåriga tuberkulinprovet är hörnpelaren vad gäller att bedöma smittspridning vid konstaterad tuberkulos. Men testet har flera nackdelar, bl a risk för falskt negativa resultat. Nya immunologiska test kan vara ett värdefullt tillskott för kontaktundersökningar. Det visar en mindre studie på sjukvårdspersonal. WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Statiner och polyneuropati 826
Statiner kan orsaka polyneuropati, ofta i form av nedsatt känsel. Risken att drabbas ökar vid exempelvis diabetes. Symtomen försvinner vanligen om patienten slutar använda medlet. Fördelarna med behandlingen uppväger dock risken.

DEBATT OCH BREV

Vårdval Stockholm = 08-Protos 829
De viktigaste kriterierna för ett välfungerande husläkarsystem – som kontinuitet, prevention och fri arbetsmarknad för läkarna – uppnås till största del med Vårdval Stockholm. I praktiken innebär detta att Läkarförbundets Protosförslag har genomförts, framhåller Göran Sjönell och Mikael Stolt.
Replik till Eva Nilsson Bågenholm:
Moderniseringen av NHS är av intresse 830
Jag tackar för ordförandens utförliga svar [1] om vad som har gjorts och vilka Läkarförbundets ambitioner är när det gäller både kvinnliga läkare och allmänläkare. Vad jag saknar är i vad mån dessa ambitioner haft någon effekt...
Prioriteringarna i vården – vad får etiken kosta? 831
Socialstyrelsen vill att de etiska riktlinjerna för prioriteringar i vården ska omarbetas från grunden, med ökad hänsyn till kostnaderna. I stället bör prioriteringsarbetet på klinik- och vårdcentralsnivå intensifieras med utgångspunkt i den konkreta verksamheten...
Säkerhetstänkandet vid kirurgi 832
Kommmentar till artikeln »Säker kirurgi räddar liv – ska Sverige vara med?« av Jon Ahlberg och Irini Antoniadou (Läkartidningen 8/2008, sidorna 544-7). Vid övre gastrosektionen vid kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro, har vi under många år arbetat med...
Det är de passiva sjukskrivningarna som är farliga! 833
I matematikens värld fungerar logiken så att om påståendet P kan motsägas med ett enda exempel E, så är P falskt. Tack och lov behöver vi inte vara så fyrkantiga i medicinens värld. Vi behöver inte förkasta behandlingen B bara för att den inte fungerar för alla patienter...
Kranskärlssjukdom i ett befolkningsurval 834
– SBUs undersökning om indikation för ingrepp
Jag kan hålla med om att resultatet av substudien om progress av ateroskleros i KOK (Kvinnor Och Kranskärl-studien) snarare får betraktas som hypotesgenererande. Dock har vi både i den och i uppföljningsstudier sett att olika former av stress har betydelse för hjärthändelser, svarar Karin Schenck-Gustafsson...
Replik:
Olika former av stress har betydelse för hjärthändelser 835
Jag kan hålla med om att resultatet av substudien om progress av ateroskleros i KOK (Kvinnor Och Kranskärl-studien) snarare får betraktas som hypotesgenererande. Dock har vi både i den och i uppföljningsstudier sett att olika former av stress har betydelse för hjärthändelser, svarar Karin Schenck-Gustafsson...
Antioxidanter och makuladegeneration 836
Anders Hansen, som i LT ofta förtjänstfullt refererar vetenskapliga artiklar från internationella tidskrifter, har i 46/2007 (sidan 3445) [1] refererat en artikel i BMJ (2007;335:755-62) [2]– en metaanalys beträffande effekten av antioxidanter som profylax mot...
Slutreplik till Bengt Järhult:
Våga lita på patienterna! 837
Bengt Järhults inlägg, inklusive »Goodbye helhetssynen …« (LT 4/2008, sidorna 225-6), är onekligen nostalgiska påminnelser om vänsterdebatten och planhushållningstänkandet kring 1968.

KULTUR


Inblick i ett land utan utsikt 839
Svenska läkare och läkarstudenter på besök i Nordkorea
En reseberättelse från diktaturen Nordkorea vittnar om stora hälsoproblem, exempelvis i form av malnutrition. Bristen på medicinsk litteratur och materiel är stor. Vid ett sjukhus finns visserligen teknisk apparatur, men den används knappast effektivt. »Då vi frågar vad läkaren letar efter hos en patient som genomgår ekokardiografi får vi svaret 'angina pectoris'.«
Akut kärlkirurgi – så här gör man! 842
Recension
Emergency vascular surgery. A practical guide. Författare: Eric Wahlberg, Pär Olofsson, Jerry Goldstone. Recensent: Thomas Troëng, docent, överläkare, kirugkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 861
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Gemensamt upprop
för papperslösas rätt till vård
Sveriges läkarförbund har anslutit sig till ett stort gemensamt upprop för att ge så kallade papperslösa vård.
Dubbelt så många fall av ESBL som av MRSA
Under 2007 anmäldes 2 101 infektioner orsakade av ESBL-producerande bakterier, visar statistik från Smittskyddsinstitutet. Det är nästan dubbelt så många som antalet anmälda fall av MRSA. En artikel från Läkartidningen nr 51-52/2007 tar upp riskfaktorer och diskuterar lämplig antibiotikabehandling vid infektion med ESBL-bakterier.
Personliga DNA-test
av omdiskuterat värde
Nu finns personliga DNA-test på marknaden som kan ge besked om risken att drabbas av ett antal vanliga sjukdomar. Snart startar det första svenska testföretaget, DNA-Guide. Men värdet av testen är omdiskuterat. Och sjukvårdens beredskap för att svara på genetiska frågeställningar är låg.
Vaccinera mot mässling, uppmanar Smittskyddsinstitutet e15
Tio fall av mässling har konstaterats i Sverige sedan årsskiftet. Det är ovanligt många och beror framför allt på mässlingssmitta i stora delar av Europa. Smittskyddsinstitutet uppmanar ovaccinerade att vaccineras vid utlandsresa.