INNEHÅLL NUMMER 12, 2008

LEDARE

Undervisning i flygande fläng … 868
Att i en pressad klinisk arbetssituation vara en bra handledare för studenter, det vill säga blivande kolleger, och samtidigt en god och kompetent doktor för sina patienter är ett dilemma som många kliniska läkarlärare brottas med...
Företagshälsovård på villovägar 871
Utredaren Anna Hedborgs betänkande om den framtida företagshälsovårdsutbildningen är problematisk av flera skäl, anser Läkarförbundet. Dels avlägsnar det sig från en vård på lika villkor, dels är det inte självklart att flytta huvudansvaret för sjukskrivningsprocessen till Företagshälsovården.

LT DEBATT

Varför ska JAG ställa upp? 833
Peter Arner vill säkert väl. Han vill stötta en utsatt kollega i en svår situation. Inget fel i det. Men på vilken grund skall jag, en allmänläkarkollega i Halmstad, agera inom en landsomfattande manifestation för denna kollega? Jag känner henne inte, jag vet inte vad hon gjort...
Rådet bör vara att avstå
från snusande under graviditet 873
Riskerna för foster och barn till rökande mödrar är väl dokumenterade. Däremot saknas god kunskap om i vad mån kvinnors snusande påverkar deras foster eller späda barn. Redan nu bör man avråda från snusande under graviditet, skriver Rolf Zetterström.
Ett cyniskt inlägg 874
Apropå! Vårdval Stockholm
Det har förts en debatt, bla i Läkartidningen, om olika sjukvårdsmodeller, framför allt de som går under beteckningen vårdvalsmodeller, där det senaste inlägget, av Göran Sjönell och Mikael Stolt [1], var infört i nr 11/2008...

AKTUELLT

Arbetsoförmåga – Anna Hedborg reder ut begreppen 876
Intervju
Särskilda utredaren Anna Hedborg ägnar våren åt att undersöka och definiera arbetsförmåga. Tanken är att på sikt införa en mer likformig bedömning av olika individers arbetsförmåga. Av läkarna väntar hon sig lojalitet med de nya beslutsstöden.
Stockholms läns landsting ser över läkemedelsorganisation 880
Biträdande landstingsdirektör Göran Stiernstedt har uppdragit åt konsultföretaget McKinsey att se över Stockholm läns landstings läkemedelsorganisation...

Fler prov ska styrka nykterhet 881
Vägverkets nya föreskrifter
Dubbelt så många prov som i dag kommer att krävas för att styrka nykterhet innan den som dömts för grovt rattfylleri får tillbaka körkortet. Det är en av flera förändringar i Vägverkets nya föreskrifter om medicinska krav för körkort.
Kostrådsexperter för diabetiker byts ut 881
Expertgruppen för nya kostråd till diabetiker byts ut efter att det uppmärksammats att medlemmarna har kopplingar till livsmedelsindus- trin, skriver Dagens Nyheter...

NOTISER

Folkhälsominister Maria Larsson:
»Sjukvården måste tänka hälsa« 880
Folkhälsopropositionen innehåller satsningar på barns, ungas och äldres hälsa. Regeringen vill även öka statens samarbete med den ideella sektorn. Hälsofrämjande sjukhus, nollvision för självmord och ett ökat arbete med Fyss är några punkter som rör sjukvården.
Skånsk policy för gömdas vård 880
Alla patienter ska ha tillgång till akut eller omedelbar nödvändig vård oavsett betalningsförmåga, enligt en särskild policy för vård av gömda som Region Skåne beslutade om den 10 mars...
Ammande kvinnor kan dricka alkohol 880
En ammande mamma kan dricka ett till två glas vin en till två gånger i veckan utan fara för barnet, enligt Livsmedelsverkets förslag till nya råd för ammande kvinnor...

MEDICINSK KOMMENTAR

Klinisk bedömning får avgöra! 883
Behandla eller inte vid subklinisk hypotyreos
Frågan om screening för och behandling av subkliniska tyreoideafunktionsrubbningar (avvikande koncentration av TSH [tyreoideastimulerande hormon] och koncentration av tyreoideahormon inom referensintervallet) har diskuterats livligt de senaste åren...

NYA RÖN

Kraftigt avvikande EKG hos idrottare: följ upp! 886
I en studie jämfördes 81 idrottare med kraftigt avvikande EKG med 229 matchade friska idrottare med normalt EKG. Fem av de 81 idrottarna utvecklade kardiomyopati, en avled i plötslig hjärtdöd under en uppföljningstid på 9 ± 7 år. Inga i kontrollgruppen visade tecken på kardiomyopati.
Stress under graviditeten ökar risken för schizofreni hos barnet 886
Mödrar som upplever perioder av svår stress under graviditetens första tre månader löper ökad risk att barnet ska drabbas av schizofreni. Det visar en studie på ett omfattande danskt material som presenteras i tidskriften Archives of General Psychiatry...
Oblodig lungvolymreduktion vid diffust emfysem: effekt av intrabronkiella ventiler 887
För några år sedan var sk volymreducerande kirurgi vid diffust emfysem högaktuell. Genom att avlägsna delar av lungorna som är så destruerade att de inte bidrar till gasutbytet, utan tvärtom som »uppblåsta ballonger« förhindrar friskare delar av lungorna att fungera, kan man i...
Felklassificering av mödradödsfall bland invandrarkvinnor från Afrikas horn 888
Ett antal felklassificerade mödradödsfall bland kvinnor från Somalia har upptäckts av en svensk forskargrupp som undersökt perinatal dödlighet bland invandrade från Afrikas horn.
Många dödsfall i samband med förlossning kan förhindras 889
I delar av Afrika söder om Sahara är dödligheten bland kvinnor i samband med förlossning extremt hög. Men ofta är dödsorsaken i själva verket behandlingsbara infektionssjukdomar snarare än obstetriska komplikationer kopplade till förlossningen...
Lättmjölk skyddar mot hypertoni 889
Kvinnor som dricker lättmjölk (lowfat eller fatfree) och som genom kosten får i sig mycket kalcium och D-vitamin löper minskad risk att drabbas av hypertoni. Det visas i en amerikansk studie. Forskarna har studerat närmare 30000 kvinnor över 45 års ålder...
Smitta genom dubbeldippning 889
»Double dipping« är en term som myntades i den omåttligt populära amerikanska TV-serien Seinfeld i början av 1990-talet. För den som händelsevis missat vad det betyder går dubbeldippning i korthet ut på att någon tar ett chips eller kex och dippar det i tex dipp eller guacamole...

KLINIK OCH VETENSKAP

Läkemedelsbiverkan som orsak till inläggning på sjukhus 890
Vanliga medel står för merparten, visar tvärsnittsstudie
Biverkningar av läkemedel kan bli så svåra att de leder till akut inläggning på sjukhus. Det är inte möjligt att helt undvika biverkningar, men målet är att minimera både förekomst och svårighetsgrad...
Läkemedelsrelaterade problem vanliga på medicinakuten 894
Orsak till inläggning hos nästan var tredje patient, enligt kvalitetsuppföljning
På senare år har läkemedelsrelaterade problem identifierats som en möjlig orsak till ökad sjuklighet och ökad vårdkonsumtion, framför allt hos äldre. Kvalitetsbrister i läkemedelsanvändning hos den äldre befolkningen i Sverige har nyligen bekräftats, tex hög förekomst av...
Förbättrad prenatal diagnostik
av medfödda hjärtfel 899
Uppföljningsstudie av fosterekokardiografiska undersökningar
Andelen prenatalt upptäckta komplexa hjärtfel har ökat till 40 procent år 2004 från mindre än 10 procent 1998. Det visar en uppföljningsstudie av fosterekokardiografiska undersökningar i Stockholmsregionen. Utvecklingen beror på det gradvisa införandet av hjärtundersökning med fyrkammarbild i vecka 18-ultraljudet.
WITH ENGLISH SUMMARY

Utdragning av spiral
kan ha gett primär herpes simplex-infektion 904
Immunkompetent kvinna drabbades av leverpåverkan och trombocytopeni
En generaliserad herpes simplex typ 1- eller 2-infektion är en potentiellt livshotande infektion, som i svåra fall kan ge upphov till hepatit. Infektionen uppträder företrädesvis hos immunsupprimerade patienter men drabbade även en frisk kvinna två dagar efter spiraldragning.
Trombocytkoncentrat mot
tendinos tycks lovande 906
Randomiserade studier pågår – viktigt invänta resultaten
Om man söker på Google efter »platelet-rich plasma« kombinerat med »tendon« får man över 18000 träffar. Samma sökning på PubMed ger 7 träffar. Det har uppstått ett stort intresse för tanken att behandla diverse åkommor och skador i senor och senfästen med injektioner av...
WITH ENGLISH SUMMARY

Professionell utveckling 909
Så förs ämnet stegvis in i läkarutbildningen i Umeå
Professionell utveckling är en utbildning på totalt 17 poäng i läkarutbildningen som går parallellt med alla andra kurser. Ett par av de övergripande syftena är att studenten ska utveckla sin förmåga att kommunicera med patienter, anhöriga och andra aktörer samt stödjas i sin personliga utveckling och öka sin självkännedom.
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Patienternas trygghet kräver inte bara fler utan bra läkare 915
Fler platser på läkarlinjen hotar kvaliteten
En ökning av platserna till läkarlinjen kan endast accepteras om utbildningen bedrivs med bibehållen eller ökad kvalitet. Annars hotas kompetensen inom den svenska läkarkåren. Det anser Medicine studerandes förbund, MSF...
Nyupptäckt angina pectoris bör i princip behandlas som instabil angina 915
Patienten skulle ha remitterats akut till sjukhus
En man besökte distriktsläkarmottagningen för stramning i bröstet, andningssvårigheter och domningar i fingrarna. Borrelia misstänkte läkaren. Vid akut besök drygt tre månader senare konstaterades akut främre infarkt. Ansvarsnämnden ger distriktsläkaren en erinran.
Krav på IT-baserat beslutsstöd vid läkemedelsordinationer en viktig arbetsmiljöfråga 916
Varje gång vi som läkare ordinerar läkemedel finns risken att vi gör fel. Denna risk för felordinationer ökar om vi inte är vana vid det läkemedel vi ordinerar eller om vi är trötta eller stressade, exempelvis över att patienten är dålig och behöver sin behandling omedelbart...
Stortåsena avskuren och hopsydd - fel doktor blev varnad! 917
I Läkartidningen nr 8/2008 sammanfattas ett HSAN-ärende (3313/07) där vi anser att fel doktor blev varnad...

DEBATT OCH BREV

Evidens är ett verktyg för vården
– inte ett slutmål! 918
»Att använda tillförlitliga forskningsresultat i kliniskt beslutsfattande är självklart inte liktydigt med god vård, men är ett bra steg på vägen«, skriver Ragnar Levi och medförfattare som svar till en tidigare debattartikel om evidensbaserad medicin.
Sammanslagning fel väg att gå 920
Det vi upplever som problem i sjukvården i dag är en urholkad primärvård och geriatrik, två generalistspecialiteter som redan finns och som behöver stärkas, inte slås samman...
Generalism är mer än bredd 922
»Hela sjukvården behöver mer av allmänmedicin«
Med målbeskrivningen som uppdrag möter allmänläkaren inte i första hand ett diagnosmyller, utan människor när de inte mår bra. Bredd och allmängiltighet hänger ihop...
Generalistläkarna finns redan 923
Att låta läkare från de tre specialiteterna, enligt eget önskemål, flyta fritt mellan primärvård och sjukhus är mindre lämpligt...
Vetenskaplig rapport från en thailändsk strand 924
Det finns delar av året då den vetenskapliga produktionen är negligerbar – tex under 14 dagars semester i Thailand. Mycket förändras. Hemmahungern vid lunchtid är som bortblåst...
Bättre mäta tåblodtryck än ankelblodtryck hos patienter med diabetes 925
Vi har personliga, olyckliga erfarenheter av diabetespatienter med benartärsjukdom och perifer ischemi där adekvat behandling försenats eftersom de fått lugnande besked baserade på ankelblodtryck och ankelindex...
Dubbelt lidande för patienten när vården misslyckas 926
I avsaknad av en god klagomålshantering blir patienter skadade två gånger – först av själva avvikelsen och sedan av hur den hanteras. På så vis befästs anmälarnas känslor av vanmakt och förnekelse...
Kommentar:
Utredning pågår om sakkunniga läkare ska stå under statlig tillsyn 927
I den pågående Patientsäkerhetsutredningens direktiv ingår bla att utreda om sakkunniga läkare och tandläkare, som anlitas i tex försäkringsärenden, samt försäkringsläkarna och tandläkarna på Försäkringskassan ska stå under statlig tillsyn...
Klinisk prövning på kontrakt:
Beställarens ansvar att kvalitetssäkra underleverantören 928
Pierre Lafolie gör med sin artikel, »Klinisk prövning på kontrakt både risk och möjlighet«, under Nya rön i LT 48/ 2007 (sidan 3629) ett viktigt inlägg i diskussionen om fördelar och nackdelar, risker och möjligheter med CRO (contract research organisation) som utförare av...
Replik:
Bör etiknämnderna granska kliniska projekt med CRO mer ingående? 928
Bertil Karlmark kommenterar mitt tidigare inlägg om fördelar och nackdelar med att samverka med ett kontraktforskningsföretag (CRO, contract research organisation). Han har hakat upp sig på att jag skriver att en CRO lägger sig emellan försöksperson och sponsor...

KULTUR

Charles Lindbergh – flyghjälten som blev medicinsk innovatör 929
För 70 år sedan publicerades en bok som väckte mycket stort intresse inom medicinsk forskning. Den innebar förhoppningar om betydande framtida medicinska framsteg rörande transplantationskirurgi...
För många mellanhänder i dagens sjukvård 931
Läsningen av ett ansvarsärende i Läkartidningen gjorde mig både förskräckt och förtvivlad (Läkartidningen 2007;104(4):245). Det rörde sig om en 13-årig flicka som för två år sedan opererats för brusten blindtarm...
Spännande analys av Mozarts ansikte 933
Recension
Mozarts ansikte. 121 sidor. Författare: P-G Bergfors.
Doktorer, sluta älta och hjälp era patienter! 933
Recension
Sluta älta och grubbla – lättare gjort med kognitiv beteendeterapi. 109 sidor. Författare: Olle Wadström.
Memento vivere i förlossningskonsten 934
Recension
Föda barn, från naturligt till högteknologiskt. Författare: Ulla Waldenström

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 960
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Läkemedelsrelaterade problem vanliga på medicinakuten
Läkemedelsrelaterade problem är vanliga hos patienter som söker på medicinakuten och direkt inläggningsorsak hos nästan var tredje patient; dosberoende biverkningar dominerar. Kardiovaskulära medel, antikoagulantia och analgetika är de vanligaste läkemedlen som ger biverkningar, och flertalet av dessa patienter är äldre.
Förslaget om generalister som ny verksamhet bemöts
»Alla generalistinriktade läkare – främst inom allmänmedicin, internmedicin och geriatrik – borde kunna samlas i en ny övergripande verksamhet.« Det föreslog Gunnar Akner och medförfattare i ett inlägg i LT nyligen. Här är tre repliker med synpunkter på förslaget
Manlig dominans bland medicinska redaktörer e18
Jämställdheten inom toppskikten av prominenta medicinska tidskrifter lämnar en del övrigt att önska. Det konstaterar en grupp forskare från Kanada och Storbritannien i en studie presenterad i Archives of Internal Medicine. Är de nordiska läkartidningarna bättre?
Pfizer försökte röja anonyma granskare e19
Läkemedelsföretaget Pfizer har försökt röja både identiteten hos och ställningstaganden av tre vetenskapliga tidskrifters anonyma referenter. Företaget har hittills förlorat i två av tre fall, och deras agerande kritiseras nu hårt.