INNEHÅLL NUMMER 14, 2008

LEDARE

Läkemedel för omstridda sjukdomar 968
Pregabalin (Lyrica) är registrerat i Sverige för behandling av neuropatisk smärta men är i USA godkänt sedan ett halvår tillbaka för indikationen smärta vid fibromyalgi... / Josef Milerad
Vården en bas i folkhälsoarbetet 971
I mitten av mars presenterade folkhälsominister Maria Larsson regeringens proposition om en förnyad folkhälsopolitik. Där framhålls att folkhälsoarbetet bör ha människans behov av integritet och valfrihet som grund och bygga på sambandet mellan hälsans villkor och individens...
Läkarförbundet på AT-läkarstämman 971
Denna vecka är det dags för den årliga AT-läkarstämman i Stockholm, en aktivitet som i år firar 10 år. Stämman anordnas av en stiftelse som startats av husläkarna på Kvartersakuten Matteus, och programmet tas fram tillsammans med AT-läkare...
Androula Vassiliou – ny hälsokommissionär 981
Androula Vassiliou är EUs nya hälsokommissionär efter Markos Kyprianou, som i stället blir utrikesminister på Cypern. Hon är cypriotiska, jurist och politiker. Hon lämnade juridiken 1988 när hennes man George Vassiliou blev landets president...

LT DEBATT

Till försvar för Norra Stockholms psykiatri och en avsatt chef:
Ett flaggskepp skjuts i sank 973
När verksamhetschefen för Norra Stockholms psykiatri protesterar mot krav på sparbeting med 28 miljoner kronor blir hon uppsagd. Den officiella retoriken om en satsning på psykiatrin rimmar illa med den faktiska utvecklingen, skriver ett stort antal anställda vid Norra Stockholms psykiatri.
Carrel lyckades aldrig förlänga livet på sina bindvävsceller 974
Apropå! Charles Lindbergh
I LT 12–13/2008 (sidorna 929-30) har Nils Gunnar Toremalm skrivit en intressant artikel om Charles Lindberghs arbete med att konstruera perfusionpumpar för Nobelpristagaren Alexis Carrels arbete med att hålla celler och organ vid liv utanför kroppen...

AKTUELLT

Danskarna får hälsan undersökt på bussar 976
Folkhälsa
Den svenska regeringen har just presenterat en ny folkhälsopolitik, där det ingår att stärka sjukvårdens förebyggande arbete. Kanske kan Danmark inspirera. Danska läkare har livsstilssamtal med patienter, och motion på recept används alltmer som en medicinsk behandlingsform bland andra...
Patienter kan boka livsstilssamtal med danska läkare 978
Läkare som hälsocoach, rådgivare kring livsstil och förskrivare av motion som behandling. Den danska sjukvården har en annan inställning till förebyggande arbete än den svenska...
Fysisk aktivitet på recept utvärderas i Sverige 979
Det är i dag oklart i vilken utsträckning fysisk aktivitet på recept används i Sveriges kommuner och landsting. Riksstäckande statistik saknas, säger professor Jon Karlsson, ortoped och ordförande i Yrkesföreningar för fysisk aktivitet och upphovsman till uppslagsverket Fyss...
Tre frågor till läkaren Leif Skive 979
Begreppet »motion som läkemedel« brukar i Danmark föra tankarna till allmänläkaren Leif Skive. Han har författat den kända boken »Motionsmanualen«...
Heidi Stensmyren:
»Slopa minimilönerna
för AT-läkare« 980
AT-läkarna riskerar reallönesänkningar. Minimilönen normerar nedåt. Heidi Stensmyren, ordförande i Sylf och ledamot i Svenska läkarförbundets centralstyrelse, anser att minimilönerna bör slopas i nästa avtalsrörelse.
»Förläng övergångsreglerna för ST« 980
Läkarförbundet och Sylf vill förlänga övergångsreglerna för den nya ST-läkarutbildningen med ett år till 31 december 2014.
»Vårdplatsbristen är ett bekymmer« 981
Vårdplatsbristen är ett bekymmer. Det sa socialminister Göran Hägglund när han talade på Sveriges yngre läkares förenings fullmäktigemöte i Stockholm i förra veckan...
Omorganisation i Region Skåne ska utredas vidare 982
Tidigare beslut blev förslag
Ett reviderat förslag till omorganisation av universitetssjukhusen i Lund och Malmö behandlades vid ett regionalt samverkansmöte mellan Region Skåne och fackliga organisationer, bland dem Mellersta Skånes läkareförening och Malmö läkareförening. Nytillträdd projektledare säger att »projektet har tagit en bättre vändning«.

NOTISER

Läkartidningen i TV4-drama 981
...
Möjlig strejk bland sjuksköterskor 982
Vårdförbundet har öppnat sin konfliktfond, men något beslut om strejk fanns ännu inte måndagen den 31 mars, då gällande avtal mellan Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) löpte ut. Förhandlingsläget är låst...
Avtal för nationell patientöversikt 982
Arbetet med en nationell patientöversikt har kommit ett steg närmare ett förverkligande. Sjukvårdsrådgivningen har tecknat ett avtal med Tieto Enator, som om ett år ska ha en leveransgodkänd och testad lösning av nationell patientöversikt färdig...

MEDICINSK KOMMENTAR

Nya studier manar till eftertanke 985
Vad är egentligen en optimal behandling vid typ 2-diabetes?
ACCORD-studien visar överraskande att intensivbehandling av hyperglykemi mot normala värden på HbA1c ökade mortaliteten hos högriskpatienter med typ 2-diabetes. Studien har av säkerhetsskäl avbrutits, och någon förklaring till det överraskande fyndet finns ännu inte.
Plötslig spädbarnsdöd behövs som diagnos 988
BMJ-idé inte relevant – diagnosen grund för nationellt SIDS-register
Påvisande av riskfaktorer som sömn på mage har drastiskt minskat antalet fall av plötslig spädbarnsdöd. Även om riskfaktorer som rökning och magläge förekommer i många fall kan de inte vara dödsorsaker. Diagnosen plötslig spädbarnsdöd bör behållas.

NYA RÖN

Gentest för antidepressiv läkemedelsbehandling 990
Forskare har funnit varianter av en gen som tycks vara kopplad till hur väl individer svarar på antidepressiv medicinering. Genen kodar för ett protein som tros kunna hindra läkemedel från att nå hjärnan. Ett gentest skulle kunna ge en mer skräddarsydd depressionsbehandling.
Patientskador kartlagda vid ett sjukhus i England 990
Föreliggande studie, baserad på en metod för retrospektiv journalgranskning, gjordes för att verifiera tidigare resultat och för att utvärdera metodens tillförlitlighet. Metoden har två steg. Först granskade en sjuksköterska journalen med ledning av 18 kriterier...
Goda kardiovaskulära effekter av medelhavsdiet 991
Det är väl känt att medelhavsländer uppvisar lägre mortalitet i kardiovaskulära sjukdomar än nordeuropeiska länder. Den mest sannolika orsaken till denna skillnad är troligen medelhavsdieten...
Modell för att undvika hjärtstopp på sjukhus 991
Vid ett universitetssjukhus i Pittsburgh med 730 sängplatser har man ett »rapid response system« (RRS) sedan 15 år tillbaka. Ett RRS består i utbildning om vitala funktioner och kriterier för beslut om när det vi i Sverige kallar mobil intensivvårdsgrupp (MIG) ska tillkallas...
TNF-blockad effektiv även vid barnpsoriasis 992
I en långtidsstudie har för första gången TNF-blockad prövats på barn och ungdomar med måttlig till svår psoriasis. Resultaten talar för att barn med terapiresistent psoriasis kan ha nytta av behandlingen, förutsatt att försiktighetsåtgärder vidtas mot infektioner.
Kraftig ökning av vårdkostnaderna i USA 992
Kostnaderna för hälso- och sjukvård i USA är betydligt högre än i Europa, och amerikanerna kommer att fortsätta att spendera enorma summor på sjukvård under kommande år...

KLINIK OCH VETENSKAP

Dags för europeiskt perspektiv på kardiovaskulär prevention 1000
Tre europeiska dokument om riktlinjer för kardiovaskulär prevention ger ett bra stöd för ökade kliniska insatser till enskilda patienter. Detta måste dock kompletteras med samhällsinsatser och en hälsopolitisk vilja att skapa hälsosamma miljöer. De uppenbara sociala hälsoklyftorna på området måste också uppmärksammas, skriver författarna.
Alla patienters rätt till full information – sjukvårdens dilemma 1005
Lagen ger ingen vägledning rörande beslutsinkapabla patienter
Om jag blir sjuk och är patient vill jag noga veta för- och nackdelar med möjliga behandlingar, inte bara om det gäller dödshot och svåra operationer utan också inför medicinering, särskilt långvarig sådan...

Ett alternativ vid stor risk att få barn med svåra ärftliga sjukdomar 1008
Drygt tio år med preimplantatorisk genetisk diagnostik i Sverige
Är det rätt att »skräddarsy« barn för att rädda ett syskons liv? Det är frågor som ställts i samband med PGD, preimplantatorisk genetisk diagnostik. Tio år med metoden har dock visat att den är ett alternativ för par som riskerar att få svårt sjuka barn.
Brist på tid och pengar hindrar läkarstuderande från att forska 1011
Intresset för forskarutbildning har det senaste decenniet sjunkit kraftigt i läkarkåren. I Sverige disputerade år 2004 bara 254 läkare, jämfört med 323 läkare år 2000 [1]...
Eosinofil esofagit – nygammal sjukdom med ofta sen diagnos 994
Eosinofil esofagit behöver uppmärksammas mer bland läkare i hela vårdkedjan. Sjukdomen är vanlig i en svensk normalbefolkning, men diagnosen fördröjs ofta, vilket ger ett påtagligt och långvarigt lidande för patienten. Diagnosen ställs med minst tre biopsier från esofagus. WITH ENGLISH SUMMARY

Radiofrekvensablation av förmaksflimmer inducerade lungvensstenos 998
Ett fall visar ny orsak till hemoptys
Radiofrekvensablation mot lungvensostierna vid förmaksflimmer kan förorsaka lungvensstenoser. Dessa kan ge långdragna hemoptyser, hosta och ökad ansträngningsdyspné. I framtiden blir radiofrekvensablation vid förmaksflimmer sannolikt vanligare, vilket kan ge ökat antal patienter med dessa komplikationer. Ett fall presenteras.
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Kallade inte in bakjouren -
bröt mot klinikens rutiner 1020
AT-läkare varnas sedan en patient suiciderat
En AT-läkare varnas sedan en patient tagit sitt liv. Han borde ha förstått att patientens tillstånd krävde specialistvård. Dessutom bröt han mot klinikens rutiner genom att inte kontakta bakjouren vid inläggning.
Vårdprogrammet måste vara känt och tillämpas av alla 1020

Socialstyrelsen vill påpeka vikten av att vårdprogrammet är känt och tillämpas av all berörd personal på kliniken. Detta gäller både fortbildning av befintlig personal och introduktion av nyanställda och vikarier, läkare liksom övrig vårdpersonal...
Barn hårt utsatta av iatrogena skador och allvarliga diagnosmissar 1021
Doktorn avvaktade – upptäckte inte flickans leukemi
Bristerna i patientsäkerheten avspeglas bland annat i de många fel som begås vid vård av barn och ungdomar. Det handlar om iatrogena skador och mycket allvarliga diagnosmissar. Här och på följande sidor ger vi några av fallen...
3-årig pojke förgiftades svårt vid införsel av kateter 1022
Doktor använde Xylocain där glidmedel hade räckt
En doktor använde lokalbedövningsmedlet Xylocain vid införsel av en kateter genom en liten pojkes bukvägg. Det var inadekvat eftersom det som regel enbart behövs glidmedel och ingen bedövning vid ett sådant ingrepp. Dessutom användes en felaktig dos med en svår förgiftning som sannolikt resultat...
Läkaren borde ordnat en snabb exploration 1023
Det kunde inte uteslutas att pojken hade testistorsion
När distriktsläkaren konstaterade att det inte kunde uteslutas att den 14-årige pojken hade testistorsion skulle han ha ordnat med exploration så snart som möjligt. Att skriva remiss till ultraljud var fel...
12-årig flicka fick köldskada vid vårtborttagning 1023
En handledares felaktiga instruktion utgör en förmildrande omständighet men friar inte läkaren från disciplinpåföljd sedan hon köldskadat en 12-årig flicka i samband med frysbehandling av en vårta...

DEBATT OCH BREV

Ogrundad hyllning till Vårdval Stockholm 1024
Det finns inget att tacka för i Vårdval Stockholm för flertalet av de vårdcentraler som nu måste arbeta ännu hårdare för samma pengar eller för de invandrare och gamla som inte ryms i denna nya besparingsskiss. Den totala ersättningen minskar med 130 miljoner kronor eller 8 procent jämfört med 2006, framhåller Kjell Nyman.
Aldrig har avståndet varit så stort 1025
Grattis alla vi, företrädesvis medelklassvenskar, i Stockholms innerstad och välmående kranskommuner. Vi som blir friskare och friskare långt upp i åldrarna. Vi som är välutbildade har bra arbeten, en rik fritid och bra pensionärstillvaro...
Replik:
Rättvisa husläkarsystem finns – rättvis hälsa finns inte 1026
Wändell (LT 12–13/2008, sidan 874), Nyman och Olsson har i sina respektive inlägg angående vår debattartikel om Vårdval Stockholm (LT 11/2008, sidorna 829-30) framfört kritik mot våra fakta och våra tolkningar...
Är barnen fortfarande osynliga vid familjevåld? 1027
De som arbetar med misshandlade kvinnor, i akut skede eller långsiktigt, måste fråga sig om kvinnorna har minderåriga barn som kan vara i fara och om en anmälan till socialtjänsten är aktuell. Det framhåller tre barnläkare med anledning av Läkartidningens tema nyligen om mäns våld mot kvinnor...
När barn far illa eller riskerar att fara illa:
Den absoluta anmälningsplikten måste kunna tolkas mindre bokstavligt 1029
Sjukvårdens personal är ålagd att anmäla till socialtjänsten om ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Men en anmälan innan patientens situation är utredd, försvårar för offret att berätta och ökar risken för anmälan på felaktig grund. Detta etiska dilemma måste diskuteras öppet.
Sjukvård och marknadsekonomi passar inte ihop 1030
I en replik i Läkartidningen 11/2008 (sidan 837) skriver Bertil Persson: »Sådan är marknadsekonomin, och det är i grunden effektivt. Det är faktiskt patienterna som ska bli nöjda – och därför bör pengarna följa med patienterna...
Replik:
Jag ser ingen konflikt 1031
Eric Bertholds har dessvärre missat att jag med emfas framhållit att sjukvårdens finansiering även i framtiden bör vara gemensam – att skattefinansiering är den riktiga vägen. Han instämmer i att patientinflytandet bör öka...
Somadril och Somadril comp avregistreras den 1 juni 2008 1031
EU-kommissionen har dragit in marknadsföringstillståndet för karisoprodol, då effekten av läkemedlet anses bristfälligt dokumenterad. I Sverige kommer Somadril och Somadril comp att avregistreras den 1 juni 2008. I denna förhandspublicerade artikel rekommenderar Läkemedelsverket i stället preparat som innehåller orfenadrin eller klorzoxazon.
Slutreplik:
Läkemedelspatenten snedvrider forskningen 1032
Richard Bergström skriver att patenten är »motorn« i läkemedelsutvecklingen [1]. Det är riktigt, men det är det som är problemet. Det medför att kommersiella krafter har alltför stort inflytande över vilka medicinska innovationer som ska få forskningsmedel...

KULTUR

Esaias Tegnér och hans läkare 1033
Esaias Tegnér förde under större delen av sitt vuxna liv en kamp mot sin ohälsa. Han hade upprepade infektioner i övre luftvägarna, tandinfektioner samt recidiverande gallvägsbesvär, vid flera tillfällen med inslag av kolecystit och sekundär ikterus...
Diagnos – tillfällig lättnad för både patient och läkare 1036
Den 24 februari berättade författaren Bengt Ohlsson i radions P1 om ett läkarbesök. Han hade under flera år känt sig alltmer oduglig som författare. Han hade skrivkramp och kände tvivel och missnöje med sig själv. Pengarna var slut...

RÄTTELSE

Rättelse 1 968
I förra numrets ledare angavs att det s k ohälsotalet sjunkit från 52 dagar till 38 dagar under senare år.
Rättelse 2 968
Den redaktionella kommentaren till Alexandra Kents artikel »Dubbelt lidande för patienten när vården misslyckas« innehöll dessvärre några felaktigheter:

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1060
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1015
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Läkarförbundet agerar i klimatfrågan
Läkarförbundet ansluter sig till Climate and Health Council, det internationella läkaruppropet i klimatfrågan. Det beslutade förbundets centralstyrelse vid sitt möte i mars.
Barn hårt utsatta av iatrogena skador och allvarliga diagnosmissar
Bristerna i patientsäkerheten avspeglas bland annat i de många fel som begås vid vård av barn och ungdomar. Det handlar om iatrogena skador och mycket allvarliga diagnosmissar. Läs om tre fall.
Danskarna får hälsan undersökt på bussar
Den svenska regeringen har just presenterat en ny folkhälsopolitik, där det ingår att stärka sjukvårdens förebyggande arbete. Kanske kan Danmark inspirera. Danska läkare har livsstilssamtal med patienter, och motion på recept används alltmer som en medicinsk behandlingsform bland andra.
Ingen effekt på hjärtrisken trots viktnedgång av Acomplia e21
Bantningsmedlet Acomplia påverkade inte den undersökta riskfaktorn för hjärt–kärlsjukdom trots signifikant viktnedgång, visar en ny studie i JAMA. Däremot sågs en ökning av psykiatriska biverkningar.
HIV-preparat ökar risken för hjärtinfarkt e25
Två HIV-läkemedel av typen NRTI (nucleoside reverse transcriptase inhibitors) ökar risken för hjärtinfarkt. Det visar en studie presenterad i Lancet.