INNEHÅLL NUMMER 15, 2008

LEDARE

Programmerade stamceller lockande högriskprojekt 1068
En ny genteknik har öppnat för möjligheten att reparera skadade organ med vävnadsceller omprogrammerade till stamceller. År 2006 visade den japanske forskaren Yamanaka att en differentierad cell, genom en genmodifiering, kan fås att gå tillbaka till ett odifferentierat... / Josef Milerad
Förläng sjukskrivningsmiljarden! 1071
För att stimulera landstingen att utveckla sjukskrivningsprocessen införde staten ett ekonomiskt incitament, den s k sjukskrivningsmiljarden. Erfarenheterna har varit uteslutande positiva, anser Läkarförbundet. För att undvika att frågan nedprioriteras vill förbundet att de ekonomiska incitamenten förlängs när den nuvarande ordningen löper ut 2008.
En utmaning för landstingens politiker 1071
Varför är det så svårt att få tid hos landstingens vårdcentraler? Och varför har den privata vårdcentralen så hög tillgänglighet på läkare och sköterskor, frågar sig Sundsvalls Tidnings (lib) politiske redaktör Magnus Erixon i ett lokalt perspektiv: »Låt oss lämna den fåniga...

LT DEBATT

Socialstyrelsens generaldirektör om experter och jäv:

Rutinerna kommer att skärpas 1073
»Debatten visar att vi måste anstränga oss ännu mer för att den opartiskhet och saklighet som allmänheten kan förvänta sig inte ifrågasätts.« Det skriver Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm om kontroversen kring vilka experter i kostfrågan som myndigheten ska engagera.

AKTUELLT

Klimathotet:
Aktörer i klimatfrågan 1076
Tidskriften BMJ startade 2006 ett »koldioxidråd« för att mobilisera läkarkåren i klimatfrågan, som man kallade den största utmaningen mot människors hälsa. Kritiken lät inte vänta på sig. Men nu har attityden svängt, säger chefredaktören Fiona Godlee...
Klimathotet:
Läkarförbundet går med i klimatråd 1079
Läkarförbundet ska ansluta sig till Climate and Health Council. Det beslutade förbundets centralstyrelse vid sitt möte i mars...
Klimathotet:
Robin Stott: Läkare måste agera 1079
Läkare har en skyldighet att agera i klimatfrågan. Och bästa sättet att tackla klimatförändringarna är en världsomspännande ransonering av fossila bränslen. Det säger Robin Stott, ordförande i Climate and Health Council...
WHOs generalsekreterare:
Människan är hotad som art 1081
Det är människan som art som hotas av klimatförändringarna. Klimathotet är därför århundradets avgörande hälsofråga, enligt WHOs generalsekreterare Margaret Chan. Det är budskapet från Världshälsoorganisationen (WHO) apropå Världshälsodagen den 7 april...
Lönestatistiken 2007:
AT-läkarnas reallöner har stagnerat 1082
AT-läkarnas löner har ökat med 2,3 procent under 2007. »Detta innebär i princip att reallönerna stagnerat och är inte acceptabelt«, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Sylf. AT-läkarnas löner berör oss alla.
Löneutveckling för landstingskommunalt anställda läkare 1997–2007 1082
Conny Gustafsson, chefsförhandlare Sveriges Läkarförbund, ser med viss oro på den färska statistiken över 2007 års läkarlöner. – Det finns två linjer som vi ser tydligt i materialet. Det första är att löneskillnaderna mellan män och kvinnor börjar öka igen, vilket vi noterar med oro...
Företagsläkare fick 5,1 procent 1083
Privatanställda företagsläkare fick i fjol ett löneutfall på 5,1 procent. I gruppen ligger männens medellön 2 800 kronor över kvinnornas...

NOTISER

Vårdförbundet varslar om strejk 1084
Klockan 12.00 den 21 april går 3 500 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor runt om i landet ut i strejk och övertidsblockad, om Vårdförbundet, Pacta och Sveriges Kommuner och Landsting då inte kommit överens...
Kampen för papperslösas vård fortsätter 1084
...

MEDICINSK KOMMENTAR

»Sjuk eller frisk« i rättspsykiatrisk mening 1087
Vad säger lagen?
Regeringen har lagt ett förslag som delvis häver fängelseförbudet för den som begått brott under påverkan av allvarlig psykisk störning och där vårdbehovet anses begränsat. Rätt eller fel? Vad säger lagen i dag och varför? Det är frågor som diskuteras i denna förhandspublicerade artikel.

NYA RÖN

Lovande substans mot beroende 1090
Ett effektivt medel mot alkoholberoende kan vara att blockera en neurokininreceptor som är kopplad till stress, ångest och smärta. Det visar en första studie, där en receptorantagonist prövats på personer som dricker i ångestdämpande syfte.
Vanligt med drogreferenser i populärmusik 1090
Att alkohol och droger brukar omnämnas frekvent i populärmusik kommer knappast som en överraskning för de flesta och är som bekant heller inte något nytt fenomen...
Katastrofal epidemi av tobaksrökning i Indien 1091
Antalet tobaksrökare i Indien ökar lavinartat, och situationen är i dag att betrakta som en epidemi som kan komma att få katastrofala konsekvenser. Det konstateras i en omfattande studie presenterad i New England Journal of Medicine...
Fetma och rökning vanligt bland deprimerade 1091
Deprimerade individer är oftare feta och röker i större utsträckning än normalbefolkningen. Det visar en studie presenterad i tidskriften General Hospital Psychiatry.

KLINIK OCH VETENSKAP

ADAMTS13 – aktör och markör vid trombotisk mikroangiopati 1092
Begreppet trombotisk mikroangiopati innefattar tillstånd med hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) och trombotisk trombocytopen purpura (TTP), som karakteriseras av mikrovaskulär trombotisering orsakad av trombocytrika koagler... WITH ENGLISH SUMMARY

Nya rön om EHEC, komplementmutationer och ADAMTS13 1096
Hemolytiskt uremiskt syndrom och trombotisk trombocytopen purpura
Trombotisk mikroangiopati är ett samlingsbegrepp för det patologiska fyndet vid hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS), trombotisk trombocytopen purpura (TTP) och vissa andra tillstånd [1] (Tabell I)...
WITH ENGLISH SUMMARY

Debutsymtom svårtolkade vid staphylococcal scalded skin syndrome 1103
Trots snabb, adekvat behandling kan tillståndet bli livshotande
Staphylococcal scalded skin syndrome drabbar oftast i övrigt friska späd- och småbarn. Med adekvat snabbt insatt behandling vänder förloppet i regel snabbt, men tillståndet kan bli livshotande och kräva intensivvård.
Nya riktlinjer för urinvägsinfektion hos kvinnor 1107
Urinprov är inte nödvändiga vid typiska symtom på akut cystit. Vid täta recidiv rekommenderas egenbehandling. Asymtomatisk bakteriuri är vanligt hos äldre och ska inte behandlas. Så lyder några råd från ett expertmöte om nedre urinvägsinfektioner, arrangerat av Strama och Läkemedelsverket.

PATIENTSÄKERHET

Läkaren missnöjd patient - får kollega vid samma sjukhus fälld 1110
En läkare blev som patient missnöjd med sin läkarkollega vid samma sjukhus och anmälde honom. Nu fälls kollegan i Ansvarsnämnden.
Borde DT-undersökts 1110
Huvudvärk, illamående och kräkning efter skalltrauma
Två läkare borde ha ordnat med DT-undersökning, rådfrågat bakjouren eller remitterat patienten, som sökte med huvudvärk och illamående efter ett skalltrauma, till kirurgjouren.
»Från skuld och skam till patientsäkerhetsarbete i en lärande och närande miljö« 1112
Patientsäkerhetsfrågorna hör hemma på »verkstadsgolvet«
Patientsäkerhetsfrågorna hör hemma på »verkstadsgolvet« och är i första hand en fråga för kliniskt verksamma läkare och klinikchefer.

DEBATT OCH BREV

Förkorta behandlingstiderna vid nedre urinvägsinfektion hos kvinnor och använd inte kinoloner! 1114
Antibiotikaresistens hos urinvägsbakterier ökar. Kinolonresistensen har passerat 10-procentsnivån, och frekvensen ESBL-bärande E coli stiger kraftigt. Läkemedelsverkets och Stramas nya rekommendationer måste omsättas i praxis, och läkemedelsindustrin måste anpassa förpackningsstorlekarna till rekommenderade behandlingstider.
Extra penis 1115
– Somliga kan ha en extra, undervisades jag av narkotikaspanaren Mats L, som själv kom för friskintyg för FN-tjänst. »Drogtestgördel anträffad i samband med en husrannsakan hos en känd missbrukare Gördeln är inköpt i USA [...]...
Motstridiga råd om mat skapar förvirring 1116
Visst är det viktigt att gå ned i vikt och få bort bukfetman om man har typ 2-diabetes eller andra riskfaktorer, men om det bästa sättet att göra detta är med en fettrik och kolhydratfattig kost, det vet vi ännu inte eftersom det saknas studier på långtidseffekter och på risk för insjuknande i...
Dålig grund för påståenden om utmattningssyndrom 1118
Författarna bemöter några vanliga påståenden om sjukskrivning vid stressrelaterade mentala tillstånd som de menar är helt ogrundade eller dåligt underbyggda – t ex att det skulle vara farligt att sjukskriva personer för utmattningssyndrom eller liknande tillstånd.
Psykiatri är en medicinsk specialitet – punkt! 1120
Såväl Lars Werkö [1] som Jan Wålinder och Sven Jonas Dencker har i Läkartidningen skrivit om vikten av en definition och avgränsning av psykiatrin [2, 3]. En debatt på detta tema förs just nu också i Svenska psykiatriska föreningen [4]. Debatten är angelägen...
Slutreplik till Göran Sjönell och Mikael Stolt:
Om kejsaren är naken måste vi tala om det! 1121
Läkartidningen 14/2008 innehåller ett nytt inlägg om Vårdval Stockholm av Göran Sjönell och Mikael Stolt [1]. Skillnaden är att de faktiskt deklarerar de intressen de själva har i systemet. Att folkhälsan är sämre i socioekonomiskt svaga områden är ett klart faktum [2]...

KULTUR

Bernt Bernholm – svensk medicinjournalistiks fader 1123
Bernt Bernholm (1914–2007) var som medicinreporter på Expressen den förste i svensk press att på heltid ägna sig åt medicin. Hans sätt att skriva populärvetenskap blev stilbildande.
Från Pharmacopoea till Fass 1125
Uppvuxen i en familj med apotekartradition fick jag lära känna något av detta yrke när jag som nyfiken ung pojke hälsade på min morfar på hans apotek, Kronan i Filipstad...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1145
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Aktuella webbtexter
Nya hypertonistudier av stor betydelse för klinisk praxis
Troilius mister sin legitimation
HIV-preparat ökar risken för hjärtinfarkt
Ingen effekt på hjärtrisken trots viktnedgång av Acomplia
Vårdvalsmodell föreslås bli obligatorisk
Alla landsting ska ha infört vårdval i primärvården 2009. Och kravet på fast allmänläkarkontakt tas bort. Det föreslog den statliga utredaren Toivo Heinsoo på måndagen. / Elisabet Ohlin
Läkarförbundet vill se
läkare som apoteksägare
Ta bort hindren för läkare att äga apotek. Tillåt läkare i den öppna vården och på sjukhusakuter att lämna ut en del av läkemedelsdosen. Det skulle förbättra tillgängligheten, menar Läkarförbundet i ett remissvar till Apoteksutredningen.
BMJ mobiliserar läkare i klimatfrågan
BMJ startade 2006 ett »koldioxidråd« för att mobilisera läkarkåren i klimatfrågan, som man kallade den största utmaningen mot människors hälsa. Kritiken lät inte vänta på sig. Men läkare har en skyldighet att agera i klimatfrågan, tycker rådets ordförande Robin Stott.
Klimatförändringarna 2000-talets hälsofråga
WHO gör det. BMJ gör det. Lancet gör det. En rad organisationer inom läkarkåren gör det. Och nu ska också Sveriges läkarförbund göra det – agera i klimatfrågan.
Nya rön om EHEC, komplementmutationer och ADAMTS13
Trombotisk mikroangiopati betecknar den patologiska bilden vid hemolytiskt uremiskt syndrom och trombotisk trombocytopen purpura samt några andra tillstånd. I två översikter beskrivs dels klassifikation, symtom, patologi, patogenes, utredning, omhändertagande och behandling, dels hur upptäckten av enzymet ADAMTS13 gett nya möjligheter att särskilja olika former av trombotisk mikroangiopati.
Läkarförbundet mobiliserar i klimatfrågan
Läkarförbundet ansluter sig till Climate and Health Council, ett internationellt läkarupprop som vill ha ett tvingande avtal vid FNs klimatmöte i Köpenhamn 2009. I samband med världshälsodagen 7 april uppmanar WHO hälso- och sjukvården att agera för minskade utsläpp.
Lönestatistik 2007:
Löneutvecklingen börjar avta
Två trender i statistiken över 2007 års läkarlöner oroar Läkarförbundet. Skillnaderna mellan män och kvinnor ökar igen. I reala termer börjar också löneutvecklingen stanna av. För AT-läkarna har den i princip gjort det. Oacceptabelt, kommenterar Sylf.
Troilius mister sin legitimation e26
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, beslöt på fredagen att återkalla legitimationen för specialistläkaren Carl-Åke Troilius, som dömts för grov våldtäkt. Beslutet gäller med omedelbar verkan.