INNEHÅLL NUMMER 16, 2008

LEDARE

Konsten att stämpla sina kritiker som mentalsjuka 1152
Ett av Sovjetunionens sätt att hantera regimkritiker var att förklara dessa som psykiskt störda och därefter spärra in dem på mentalsjukhus. Denna – ur makthavarnas perspektiv – behändiga hantering upphörde först på 1980-talet, efter massiva internationella protester... / Josef Milerad
Apoteksreform kräver varsamhet 1155
Ett slopande av det statliga apoteksmonopolet har en tid diskuterats i Sverige, och många har nog redan vant sig vid tanken på att även receptbelagda läkemedel i framtiden ska finnas på fler ställen än hos Apoteket AB...

LT DEBATT

Läkemedels kliniska värde
måste värderas kliniskt 1157
Kontrollerade läkemedelsprövningar behöver kompletteras av framför allt observationella studier, förslagsvis utförda av ett kvalitetskontrollerat och fast avlönat nätverk av prövare med vetenskaplig kompetens. Det föreslår Göran Isacsson apropå en uppmärksammad metaanalys av effekten av moderna antidepressiva.

AKTUELLT

»Svart lista« politiskt tabu 1160
Vårdprioritering
Prioriteringar och beslut som lyfter ut vård ur det offentliga åtagandet behövs. Det anser Socialstyrelsen, Prioriteringscentrum i Linköping och företrädare för vården. Men politikerna är ovilliga att ta i frågan. Det visar inte minst den senaste debatten i Östergötland...
Socialstyrelsen: Hög tid för nya prioriteringsriktlinjer 1160
Vårdprioritering
Nya prioriteringsriktlinjer som underlättar »utbudsbegränsningar« i sjukvården behövs, anser Socialstyrelsen. För ett år sedan uppmanade Socialstyrelsen regeringen att ta tag i frågan. Ännu har inget hänt...
Yosef Tyson ny ordförande i MSF 1163
Yosef Tyson blir ny ordförande i MSF, Medicine studerandes förbund. Han valdes på ett fullmäktigemöte nyligen, samtidigt som sju nya medlemmar tog plats i styrelsen. Internationellt samarbete och utbildningskvalitet står högt på Tysons agenda.
Läkarförbundet vill se läkare som apoteksägare 1164
Ta bort hindren för läkare att äga apotek. Tillåt läkare i den öppna vården och på sjukhusakuter att lämna ut en del av läkemedelsdosen. Det skulle förbättra tillgängligheten, menar Läkarförbundet i ett remissvar till Apoteksutredningen...
Anders Milton
ska leda ny abortgrupp 1165
Regeringen tillsätter en arbetsgrupp som ska se hur antalet oönskade graviditeter och fall av könssjukdomar kan minska. Det meddelade socialminister Göran Hägglund (kd) på fredagen. Gruppen ska ledas av läkaren och tidigare psykiatriutredaren Anders Milton.
Byggstart klubbat för Nya Karolinska 1166
Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting klubbade i förra veckan byggstart för det omstridda nya universitetssjukhuset, Nya Karolinska i Solna. Det nya sjukhuset beräknas kosta 14,1 miljarder kronor...
Tydligare regler om ansvar vid tortyr på gång 1166
Läkares ansvar vid tortyr är otydligt reglerade i Läkarförbundets etiska regler. Nya och tydligare etiska regler kan komma i november.

NOTISER

Många kritiska till Apoteksutredning 1164
Flera organisationer och myndigheter på vårdsidan ser positivt på en omreglering av apoteksmarknaden, visar en genomgång av remissvaren. Men det kommer synpunkter kring det nya prissättningssystemet...
Svensk sjukvård kan ges utomlands 1164
Svenska sjukvårdsinsatser utomlands tillåts i katastrofsituationer. Det föreslår regeringen i en proposition om katastrofmedicin. Regeringen satsar 12 miljoner under uppbyggnadsarbetet 2008-2009...

MEDICINSK KOMMENTAR

Vaccin mot rotavirus kan minska sjukdomsbördan 1169
Men mer data behövs för beslut om det bör ingå i barnvaccinationsprogrammet
Barn drabbas av diarré och kräkningar, det vet alla föräldrar. Men att rotavirus enligt internationella studier orsakar 40–60 procent av de fall där barn läggs in på sjukhus med akut diarrésjukdom är inte lika känt...
Tidig diagnos viktig vid autism 1171
Identifiering och utredning av barn med autismspektrumtillstånd
I novembernumret 2007 av Pediatrics [1] presenteras en omfattande genomgång av vad som i dag benämns autismspektrumtillstånd (autism spectrum disorders, ASD). Epidemiologi, orsaker, klinisk bild, aspekter på hur vi uppmärksammar/upptäcker denna barngrupp, utredning och...

NYA RÖN

Rektalcancerbehandling i Sverige stadigt bättre 1174
Den refererade rapporten är den första som publicerats i engelskspråkig litteratur från Svenska rektalcancerregistret (SRCR), som initierades på tidigt 1990-tal av Socialstyrelsen...
Regelbunden frukost kopplad till lägre BMI 1174
Tonåringar som äter frukost har efter fem år lägre BMI än jämnåriga som struntar i frukosten. Det visar en amerikansk studie som presenteras i Pediatrics. Studien omfattar drygt 2200 amerikanska tonåringar som fick fylla i ett formulär med frågor om bla kost, frukostvanor,...
Lokal excision vid rektalcancer – bara för T1-tumörer 1174
Medelåldern vid rektalcancerdiagnos är 72 år, och en hög andel av patienterna är betydligt äldre och har dessutom ofta komplicerande sjukdomar. De flesta patienter med rektalcancer opereras abdominellt med resektion av rektum...
Följder av akut främre korsbandsskada 1175
Huvudsyftet med den här refererade avhandlingen var att undersöka årlig förekomst och tidiga konsekvenser av akut främre korsbandsskada i knäleden. En randomiserad kontrollerad klinisk studie (KANON-studien) som jämför kirurgisk och icke-kirurgisk behandling ligger till grund...
Att lyssna på mobiltelefonsamtal påverkar bilkörning 1175
Vägverket föreslår nu förbud för bilförare att använda handhållen mobiltelefon. Men en ny studie indikerar att det räcker med att lyssna på ett telefonsamtal för att man ska vara olämplig som bilförare.
Konfucius och läkarrollens kärna 1176
Michael Cheng-tek Tai är professor i medicinetik i Taiwan efter att ha utbildats och arbetat i Kanada. Tillsammans med Donald Hill, lärare i medicinsk etik i England, har han skrivit en artikel som belyser ett konfucianskt perspektiv på praktisk klinisk etik...
Nytt polyomavirus möjlig orsak till Merkelcellscancer 1176
Polyomavirus är en grupp av små DNA-virus. De humana polyomavirusen BK- och JC-virus infekterar merparten av befolkningen, och en livslång latent infektion uppstår...
Kolhydratuppladdning före kirurgi förbättrar proteinbalansen efter kirurgi 1177
Proteinbalansen och insulinets förmåga att hämma glukosfrisättningen är bättre bevarade efter operation om patienterna får kolhydratuppladdning före operationen. Det visar en svensk studie på patienter som genomgått kolorektala resektioner.
Bankkris hotar döda tusentals 1177
De senaste månadernas turbulens på världens börser kan komma att sträcka sig långt utöver rent monetära värden. Forskare från Cambridge beräknar att en omfattande finansiell kris kan komma att kosta tusentals personer livet på grund av fler fall av hjärtinfarkt till följd av emotionell stress.

KLINIK OCH VETENSKAP

Vacciner mot rotavirus är inga livräddare 1178
Men de kan ge markant minskad sjuklighet i barnfamiljer
År 2006 introducerades flera nya vacciner, varav två mot rotavirus. Artiklarna där dessa presenterades utnämndes i Lancet till »Papers of the Year 2006« [1]. Inför ett eventuellt införande i Sverige krävs kunskap om sjukligheten här...
Rotavirusinfektion hos barn – svenska data i europeiskt perspektiv 1181
Prospektiv observationsstudie visar belastningen inom sjukvården
Rotavirus är globalt sett den vanligaste orsaken till svår akut gastroenterit hos små barn. Rotavirusinfektion kan resultera i allvarlig dehydrering och död, och viruset orsakar cirka 40 procent av alla dödsfall i svår diarré hos barn under 5 års ålder [1]...
Sjukvård och samhälle får betala högt pris för rotavirusinfektioner hos barn 1186
Svensk deskriptiv kostnadsstudie ger prisuppgifter
Rotavirus är det vanligaste diagnostiserade diarréviruset hos barn i Sverige [1]. Infektionen drabbar i stort sett alla barn, med en högsta incidens mellan 6 och 24 månaders ålder [2]...
Nya riktlinjer definierar fem olika typer av hjärtinfarkt 1192
European Society of Cardiology (ESC), American Heart Association (AHA), American College of Cardiology (ACC) och World Heart Federation (WHF) publicerade nyligen sitt gemensamma expertdokument rörande definition av hjärtinfarkt [1]. I denna artikel beskrivs vad som är nytt...
Svenskt arbete med nationella riktlinjer kan bli internationellt föredöme 1194
Med perspektiv från riktlinjerna vid hjärtsjukdom
Svensk sjukvård arbetar i dag i ett europeiskt och globalt sammanhang. Svenska patienter har rätt att få vård utomlands på det egna landstingets bekostnad om adekvat vård inte kan erbjudas i Sverige...
Bromo-dragonfly
– livsfarlig missbruksdrog 1199
Kan ge vävnadsnekros, visar det första beskrivna fallet
Amfetaminsläktingen bromo-dragonfly är en ny missbruksdrog. Bland läkare är preparatet tämligen okänt, och den första fallbeskrivningen någonsin publiceras nu i Läkartidningen. Drogen kan ge uttalad vasokonstriktion resulterande i vävnadsnekros och i värsta fall plötslig död.
Se inslag i TV4

PATIENTSÄKERHET

Följde inte röntgenläkarens råd – rätt diagnos fördröjdes fem månader 1202
Vaginalt ultraljud inte en tillräcklig undersökning avseende sjuklighet i äggstockarna
Röntgenläkaren rekommenderade i sitt svar att kvinnans buk skulle undersökas vidare med datortomografi. Gynekologen följde inte rådet och missade att patienten hade en mycket stor cysta på ena äggstocken...
Viktnedgång och kraftigt ökande magbesvär borde ha lett till en ny bedömning 1202
Patienten hade drabbats av äggstockscancer
Distriktsläkaren hade redan vid första besöket noterat viktnedgång och kraftigt tilltagande magbesvär hos patienten, vilket borde ha lett till en ny förutsättningslös bedömning. Patienten hade äggstockscancer...
Gynekologen borde inte ha låtit patienten skjuta upp operationen 1203
Undersökningen visade cancer på ett tidigt stadium och att man inte kunde utesluta invasion. Gynekologen borde därför inte ha låtit patienten skjuta upp operationen, särskilt inte med tanke på att utredningen från början var fördröjd nio månader.
Märkligt att inte kvinnans postoperativa besvär följdes upp 1204
Gynekolog och urolog varnas efter prolapsoperation
Det är anmärkningsvärt att gynekologen som operatör inte följde upp patienten då hon uppgav sig ha besvär efter prolapsoperationen. Och urologen skickade hem patienten med enbart analgetika trots fyra veckors anamnes på högersidig flanksmärta och febertoppar...

DEBATT OCH BREV

Replik till Lars-Erik Holm:

Forskaren, samhället och jäv 1206
Vi välkomnar den översyn av jävsbedömning som den aktuella kontroversen har utlöst. Men situationen som myndighetsuppdrag kan försätta oss i är oroande. Vi finner det därför klokt att avvakta med nya uppdrag tills de nya riktlinjerna har konkretiserats, skriver 17 professorer.
Är våra ordinationer »lege artis«? 1207
Kan det möjligen vara så att vi – med våra patienters bästa som rättesnöre – likväl kan välja att utföra en operation eller ordinera ett läkemedel även när vi är osäkra på om ingreppet eller medicinen är indicerad och kanske dessutom ibland förenad med onödiga...
Karolinska institutet förespråkar kontroversiell kastrering 1208
Karolinska institutet stöder ett utredningsförslag om kastrering av personer som önskar byta kön. I stället borde vi lära av historien och avstå från tvångsingrepp mot en redan utsatt grupp i samhället, skriver tre KI-studenter i en debattartikel.
Replik:
Behandlingen bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet 1209
Ledamöterna i Medicinska föreningens likabehandlingsnämnd vänder sig emot att Karolinska institutet ställer sig bakom utredningsförslaget om krav på avlägsnande av könskörtlar innan fastställelse av ändrad könstillhörighet kan ske...
Vårdval Stockholm – exempel ger fel bild 1211
I Läkartidningen 14/2008 (sidorna 1024-5) finns en debattartikel av Kjell Nyman, »Ogrundad hyllning till Vårdval Stockholm«. I artikeln hänvisas till ett diagram med Stockholms läns sjukvårdsområde som källa...
Replik:
Ekonomidirektör försvarar sjuk sak 1211
Lars Carlsson, som är chef för den enhet som framställt diagrammet jag använde för att visa nedskärningen för primärvården, verkar inte ha läst vad jag skrivit eller inse vilka konsekvenser Vårdvalet får...
Avstånden krymper, Eva Olsson 1211
Avsikten med Vårdval Stockholm har framför allt varit att öka tillgängligheten, som på sina håll i Stockholms län varit rent ut sagt undermålig. När alla fritt kan välja mottagning, och välja sin egen doktor och distriktssköterska, är det viktigt för många fler än de...
Replik till Jonas Dencker och Jan Wålinder:
Iatrogena bidrag till psykiatrisk morbiditet 1212
Jonas Dencker och Jan Wålinder går till storms mot »antiintellektuella inlägg« som skrämt unga blivande läkare från att ge sig in i psykiatrin. De två står för en syn på psykiatrin som leder patienterna in i iatrogena återvändsgränder, anser Claes Davidsson...
Replik:
Udda idéer bortom den kliniska verkligheten 1213
Claes Davidson har i Svensk Psykiatri [1] publicerat artikeln »Inte ett öre till den offentliga psykiatrin«. Liksom många av våra kolleger avstod vi den gången från att bemöta hans udda idéer, långt borta från den kliniska verkligheten...
Kontrareplik:
Goddag, Yxskaft! 1214
Ni framhåller att jag har »udda idéer«, men att ni minsann har fyra vänner, vilka samtliga håller med er. Jag ger mig! Ni hävdar att jag är »bortom den kliniska verkligheten«...
Slutreplik:
Föga meningsfull diskussion 1214
Vi beklagar Claes Davidsons debatteknik, hans tonläge och ovilja att seriöst diskutera de viktiga frågor vi tog upp i vår första artikel i Läkartidningen (7/2008, sidorna 421-2)...
Subklinisk hypotyreos – mer av isberget upp till ytan 1214
Ernst Nyströms kommentar [1] om att klinisk bedömning får avgöra huruvida en patient med subklinisk hypotyreos ska behandlas med sköldkörtelhormon är mycket välkommen...

KULTUR

Archie Cochrane – mannen bakom evidensbaserad medicin 215
Han dog fyra år innan begreppet myntades
Superfluous doctors

»Superfluous Doctors« – what a phrase to rouse
Dulled prison fires to flicker with the muse
And build a brave new world. There would be
No famines, wars, or other acts of God
To break the Peace on Earth...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1245
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Enligt nya dokument:
Merck mörkade uppgifter om överdödlighet i Vioxx-studier
Nya artiklar i JAMA pekar på att läkemedelsföretaget Merck redan 2001 hade data som visade en överdödlighet i Vioxx-studier – uppgifter som företaget höll för sig självt. Dessutom visar interna handlingar att företaget anlitat spökskrivare för ett flertal studier.
Ingen läkarutbildning i Örebro
Högskoleverket avslår på nytt Örebro universitets ansökan om att få examinera läkare. Brister i planerna för hur utbildningen ska genomföras och en ofullständig medicinsk fakultet är några av skälen.
Negativa studieresultat:
Dags att minska förskrivningen av antidepressiva?
Nya antidepressiva läkemedel har kliniskt signifikant effekt bara om patienten är svårt deprimerad. Dessutom innebär publikationsbias att preparatens effekt överdrivs. Det framgår av två nya metaanalyser. Dags att revidera förskrivningsmönstret vid depression? Nej, menar experter som Läkartidningen talat med.
Vaccinering mot rotavirus
Vaccin mot rotavirus är inga livräddare – men pengasparare Rotavirus är orsak till 40–60 procent av de fall där barn läggs in på sjukhus med akut diarrésjukdom, enligt internationella studier...
Prioritering av vården nödvändigt
– men inget får tas bort
Prioriteringar och beslut som lyfter ut vård ur det offentliga åtagandet behövs. Det anser Socialstyrelsen, Prioriteringscentrum i Linköping och företrädare för vården. Men politikerna är ovilliga att ta i frågan. Det visar inte minst den senaste debatten i Östergötland.
Slutreplik:
Kostexperternas medverkan behövs
Förhandspublicering...
Fem olika typer av hjärtinfarkt definieras i nya riktlinjer
De nya definitionerna tvingar läkaren att tänka mer etiologiskt när en hjärtinfarkt är fastställd – olika ursprung kräver olika behandling. Om en hjärtinfarkt orsakas av en plackruptur, blir behandlingen sannolikt annorlunda än om infarkten beror på anemi hos en patient med tidigare stabil angina pectoris...