INNEHÅLL NUMMER 17, 2008

LEDARE

Urvalstest för läkarutbildning 1252
Medicinarutbildningen lockar många sökande till få studieplatser. Hur man bör välja ut dem som har de bästa förutsättningarna att bli kunniga och empatiska läkare? Personliga intervjuer av sökande känns tilltalande men anses av många vara både osäkra och resurskrävande. I väntan på den optimala urvalsprocessen bör tyngdpunkten ligga på kognitiva test. / Josef Milerad
Ja till vårdval i hela Sverige 1255
Utredningen om patientens rätt har nyligen lämnat delbetänkandet »Vårdval i Sverige« – ett dokument som många väntat på med spänning. Hur skulle ett förslag om fri etablering inom primärvården komma att se ut och anpassas till de tankar om vårdvalsmodeller som finns i många...
Satsa på företagshälsovården! 1255
Företagshälsovården har i en utredning nyligen föreslagits få en vidgad roll med både ansvar för första linjens sjukvård och huvudansvar för sjukskrivningsprocessen för de yrkesaktiva. Andemeningen att satsa på FHV är utomordentlig, men utredningen har många svagheter... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Skyddsräcken på broar
förhindrar självmord! 1257
Självmordsprevention måste bedrivas parallellt på flera olika arenor, inte bara på den medicinska. Insatser som att sätta upp skyddsräcken på utsatta broar har stor effekt. Räckena sänder också ett budskap som är viktigt i sig: att samhället bryr sig om ditt liv!
Hur hanteras förnyelse av recept i klinisk praxis? 1258
Apropå! Receptförskrivning
Beslut om att sätta in, sätta ut, ändra dos och/ eller förnya en ordination innebär, oavsett typ av beslut, att förskrivaren tar på sig i princip samma ansvar för patientens hälsotillstånd och fortsatta behandling...

AKTUELLT

Distriktsläkarföreningens nya ordförande:
Vi är för få allmänläkare
för att klara uppdraget 1262
Nya ordföranden i Distriktsläkarföreningen, Maria Dalemar, 51, verksamhetschef vid Carema närvård i Kristinehamn, är före detta kommunalpolitiker, trebarnsmor och jakthundsägare.
»Skapa genväg till distriktsläkarjobben« 1265
– För att täcka pensionsavgångarna bör legitimerade läkare utan specialistkompetens få etablera sig som distriktsläkare. Det säger Toivo Heinsoo, regeringens utredare i Patienträttsutredningen.
»Jag hade inte ens tänkt tanken« 1266
Facktopp hade själv inga kollektivavtal för sina anställda
Gunnar Welander, ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse (CS), har inte »tänkt tanken« att sluta kollektivavtal för sina anställda på Göingekliniken i Hässleholm...
»Självklart med kollektivavtal« 1266
Att som facklig representant ha kollektivavtal för sina anställda är så självklart att det inte ens är något att diskutera, säger förbundsordförande Eva Nilsson Bågenholm...
Så förhåller sig läkarna
»neutrala« i strejken 1267
Hur förhåller man sig »neutral« som läkare i sjuksköterskestrejken? Det är något många funderat på i samband med sjuksköterskornas strejk.

NOTISER

Han får pris för koppling astma och luftföroreningar 1267
Thomas Sandström, professor i lungmedicin vid Umeå universitet, får Salus Ansvarpriset 2007. Han får priset inom området »Astma och astmarelaterade sjukdomar« för sin forskning om luftföroreningar i förhållande till astma och allergi...

MEDICINSK KOMMENTAR

Blödningstid – endast i specialfall 1268
Som allmän screeninganalys har metoden föga värde
Hemostasen är, liksom många andra kontrollsystem, mycket komplex och även om vi successivt identifierat »agonister« och »antagonister« är ekvationen inte färdig. Ännu okända faktorer kan finnas...
Hög dödlighet bland hjärtinfarktpatienter som inte vårdats på HIA 1270
Fördjupad analys nödvändig
Infarktvården har under de senaste decennierna genomgått betydande förändringar, vilket resulterat i markant bättre överlevnadsmöjligheter, minskad morbiditet och förbättrad livskvalitet för patienter med akut koronart syndrom...

NYA RÖN

Övernutrition kan snabbt förhöja ALAT 1272
Leversjukdomar är initialt vanligen asymtomatiska eller så ger de upphov till ospecifika symtom. Ofta påbörjas utredning för att påvisa leversjukdom när man noterat förhöjda värden av leverrelaterade enzymer i serum eller plasma...
Patienter benägna kontakta läkare via mejl 1272
Om en kirurgs mejladress ingår i den information en patient ges i samband med en operation ökar sannolikheten för att patienten kontaktar kirurgen avsevärt. Det visar en studie från Australien som presenteras i tidskriften Archives of Surgery...
Återkommande buksmärta hos barn – viktigt skilja mellan funktionell och organisk 1273
Barn med buksmärta är en heterogen grupp, där organiska åkommor är en minoritet av fallen. Funktionell buksmärta dominerar, och handläggning och behandling kan vara svår. En översiktsartikel i BMJ ger vägledning.
Musik förbättrar återhämtningen efter stroke 1273
En finländsk studie presenterad i tidskriften Brain visar att musiklyssnande kan ha gynnsamma effekter när det gäller återhämtning efter stroke.
Paracetamol ett centralt verkande analgetikum 1274
Paracetamol har använts i 50 år för att sänka feber och lindra smärta, men hittills har verkningsmekanismen inte varit känd. Paracetamol har en viss hämmande effekt på cyklooxygenas (COX), men biverkningsprofilen och den relativa frånvaron av antiinflammatoriska effekter har...
Presentation av spirometriresultat ökar motivationen för rökstopp 1274
Rökare som efter spirometri fick resultatet angivet som lungornas »biologiska ålder« lyckades bryta sin ovana i större utsträckning än de rökare som endast fick resultaten uttryckta i FEV1, visar en studie i BMJ. Att som rökande 40-åring få veta att man har lungor som en frisk 70-åring har tydligen en avskräckande effekt.
Gen funnen som ökar risken för gikt 1274
Forskare från bla Storbritannien, Tyskland och Kroatien har identifierat en gen som ökar risken för gikt. Det visar en studie som presenteras i Nature Genetics. Forskarna har utgått från drygt 12000 individer från Kroatien...
Ny typ av tumörantigen kommer från cellkärnans histoner 1275
Nästan all cancer beror på en mutation eller virusinfektion, vilket får till följd att en gen modifieras eller tillkommer. Redan på 1970-talet upptäcktes att tumörspecifika antigener presenteras på tumörcellers yta...
Viktigt fråga om kokainmissbruk vid bröstsmärta 1275
Om yngre personer söker för bröstsmärta är det viktigt att fråga om kokainmissbruk. Den uppmaningen kommer från amerikanska hjärtläkarföreningen i en sammanställning publicerad i Circulation.
Inget stöd för att skilja mellan naturliga och industriellt framställda transfettsyror 1276
Skiljer sig hälsoeffekten av transfettsyror beroende på om de bildats naturligt eller är industriellt framställda? Två nya studier tyder på att skillnaderna är små och att kostråden bör inriktas på att minska intaget av transfetter, oberoende av källan, skriver representanter för Livsmedelsverket.
Ökad dödlighet i vuxen ålder för lungsjuka barn 1276
Individer som drabbats av lungsjukdom, såsom astma, pneumoni och bronkit, som barn löper ökad risk att drabbas av lungsjukdomar i vuxen ålder och att dö i förtid. Det visar en studie presenterad i tidskriften Thorax.

KLINIK OCH VETENSKAP

Blödningstidsbestämning har spelat ut sin roll 1278
Otillförlitlig metod som inte längre bör användas i rutinsjukvården
Många kliniskt verksamma läkare står dagligen inför problemet att värdera blödningstendens. Missbedömning i frågan kan få allvarliga konsekvenser i form av såväl morbiditet och mortalitet som ökade kostnader för sjukvårdsapparaten...
Nationellt register behövs för överblick och kvalitetsutveckling 1284
Enkät vid antikoagulationsmottagningar i södra sjukvårdsregionen
Perorala antikoagulantia är sedan länge en hörnsten i den primär- och sekundärprofylaktiska behandlingen av venös och arteriell tromboembolism [1]. Cirka 1 procent av landets befolkning omfattas av denna behandling [2], som ofta pågår i många år och därmed når högt upp i...
Långtidsprognos vid hjärtinfarkt sämre än väntat 1289
Studie av en population sjukhusvårdade infarktpatienter ger nya perspektiv
En god epidemiologisk beskrivning av en sjukdom bör helst involvera samtliga patienter som drabbas av sjukdomen inom ett definierat upptagningsområde. Eftersom hjärtinfarktdiagnosen (plötsliga dödsfall undantagna) baseras på anamnes, EKG-diagnostik och analys av biokemiska...
WITH ENGLISH SUMMARY

Hög exponering för luftvägsirriterande ämnen vid identifiering av tsunamioffer 1296
7 av 10 inom rättsmedicin i Stockholm har fått luftvägsbesvär
Efter tsunamikatastrofen julen 2004 arbetade 160 svenskar med identifiering av offer. Kropparna hade besprutats med kemikalier, som också är kända luftvägsirritanter. Bland rättsmedicinsk personal i Stockholm har luftvägsbesvär påvisats hos sju av tio exponerade.
WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Ökad risk för magsjuka
med protonpumpshämmare 1300
Protonpumpshämmare ökar magsyrans pH, vilket leder till att dess baktericida effekt minskar. Risken att få gastrointestinala infektioner med Campylobacter, Clostridium difficile och Salmonella ökar, liksom risken för pneumoni.

PATIENTSÄKERHET

Mastektomi med axillutrymning gjordes utan klara maligna fynd 1304
En kvinna genomgick en mammografiundersökning sedan hon känt två knölar i sitt vänstra bröst. Den cytologiska bilden visade inga klara tecken på malignitet, men trots detta gjordes en mastektomi med axillutrymning. Någon cancer fanns inte i den bortopererade vävnaden.
Mycket kraftig rotation av femur upptäcktes inte 1305
Genomlysning otillräcklig postoperativ kontroll
Den radiologiska postoperativa kontrollen var otillräcklig och inkluderade endast genomlysningar av lårbenet, vilket inte ger möjlighet att bedöma en rotationsfelställning...
Vanlig och känd diagnos kan vara svår att ställa med enbart röntgen 1306
En äldre kvinna som slagit vänster höft remitterades till röntgenundersökning med frågeställningen fraktur. Röntgenläkaren kunde inte se någon fraktur och patienten skickades hem. Besvären kvarstod dock och en förnyad röntgen visade en inkilad kollumfraktur.
Missade att patienten hade tumör i ryggen 1306
Doktorn tog ingen adekvat anamnes och gjorde ingen adekvat neurologisk undersökning. Hon missade att patienten hade en tumör i ryggen...

DEBATT OCH BREV

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008:

Lägesbeskrivning eller instrument för förändring? 1308
Socialstyrelsens nya riktlinjer för hjärtsjukvården är imponerande. Men de har en stor svaghet: rekommendationerna saknar målvärden för lipoproteiner i behandlingen. Förhoppningsvis följer Socialstyrelsen utvecklingen på preventionens område och anpassar de svenska riktlinjerna i aktuell riktning, skriver professor Anders G Olsson.
Replik om nya läkemedel mot typ 2-diabetes:
Viktigt att vi skaffar oss erfarenhet och kunskap 1310
I Läkartidningen 9/2008 (sidorna 647-8) diskuterar Eva Andersén Karlsson, Mats Palmér och Rickard Malmström i en debattartikel de nya inkretinbaserade läkemedlen exenatid (Byetta) och sitagliptin (Januvia) som är indicerade vid behandlingen av typ 2-diabetes [1]...
Utmattningssyndromet – en sjukdom att tas på allvar av Försäkringskassan 1314
Patienter med utmattningssyndrom har ofta en långvarig förhistoria av ohälsa, och sjukdomen är vanligen långt framskriden när den ger sig till känna i vården. Försäkringskassans hantering av dessa patienters sjukskrivningar blir lätt kränkande...
Fettinntak og kardiovaskulær helse: Er vi feilinformert? 1316
Professor Göran Berglund og medarbeidere, Medisinsk fakultet, Lunds universitet, redegjør i Läkartidningen for en tankevekkende studie [1]. Artikkelens utgangspunkt er den flere tiår gamle intense offentlige kampanjen for å redusere inntaket av mengde fett og andel mettet fett...
Replik:
Nej, vi är inte felinformerade – men vi behöver en helhetssyn 1316
Lindberg och Røiri tar upp viktiga metodologiska aspekter i studier av samband mellan matvanor och hälsa/ risk för olika sjukdomar, speciellt relevanta för epidemiologiska studier...
Förlängda AT-block kan hota patientsäkerheten 1318
Sylf vill höja ett varnande finger för förlängda AT-block med specialinriktning. Det finns en risk för att arbetsgivaren utnyttjar AT-läkarens beroendeställning och låga lönekostnader för att täcka underbemanning inom bristspecialiteterna.
Slutreplik:
Kostexperternas medverkan behövs 1318
I Läkartidningen 15/2008 (sidorna 1073-4) kommenterade Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm frågan om Socialstyrelsens experter och jäv, närmast med avseende på kostområdet...

KULTUR

Läkaren som skildrar livets goda sidor i färgstarka akvareller 1321
Berit Markevärn
Titeln på ett av Berit Markevärns senaste verk i akvarell är »Kaffe, cognac och likör«. Det sticker lite i näsan där framför stillebenet med de fina glasen och kopparna, som om dryckernas dofter sökt sig utanför målningen...
Potatis, proteiner och politik 1323
WHO har utsett år 2008 till potatisens år. Detta gläder invånarna i Peru liksom dess president Alan García, som vidtagit dramatiska åtgärder för att främja potatiskonsumtionen både nationellt och internationellt [1]...
Lättillgängligt om barnreumatologi 1325
Recension
Barnreumatologi. 224 sidor. Författare: Stefan Hagelberg, Boel Andersson-Gäre, Anders Fasth, Bengt Månsson, Yvonne Enman, redaktörer Förlag: Studentlitteratur 2008. ISBN 978-91-44-03388-4. Recensent: Frank Wollheim, professor emeritus, reumatologiska kliniken, Lund. frank.wollheim@med.lu...
Viktigt komplement vid psykiatrisk diagnostisering 1325
Recension
Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik. Manual för intervju enligt kulturformuleringen i DSM IV. 75 sidor. Författare: Sofie Bäärnhielm, Marco Scarpinati Rosso, Laszlo Pattyi. Förlag: Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting. Recensent: Leena Maria Johansson, docent, psykiater, leg psykoterapeut...
Viktig läsning för vårdcentraler 1326
Livskraft ur gemenskap – om socialt kapital och folkhälsa. 175 sidor. Författare: Markku T Hyyppä. Förlag: Studentlitteratur; 2007. ISBN 978-91-44-04789-8. Recensent: Bengt Lagerkvist, docent, Umeå. rehabeuroab@mariehem...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1345
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1302
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Förorenat heparin sannolikt förfalskat
Den förorening av heparin som nyligen upptäcktes i Sverige och som förknippas med ett 80-tal dödsfall i USA har inte hamnat i läkemedlet av misstag. Det menar representanter för Läkemedelsverket.
Nytt rön:

Insulin påverkar åldrandet
Kopplingen mellan lågt insulinpåslag och längre livslängd har länge intresserat forskare. Hämning av uttrycket av genen SKN-1 kan vara en mekanism genom vilken insulin påverkar åldrandet. Rönen presenteras i tidskriften Cell.
Läkare oroade över patientsäkerheten
Vårdstrejken
Ystad lasarett är i dag ett nedsläckt sjukhus. När 90 procent av sjuksköterskorna gått ut i strejk har de flesta avdelningar fått stänga. Läkarna som jobbar oroas över patientsäkerheten. Hittills har två hjärtstopp inträffat under långa ambulansresor i regionen.
Lungcancer kan vara kopplat till inhalerbart insulin
Lungcancer har konstaterats bland patienter som behandlats med läkemedlet Exubera. Det meddelade Pfizer i början av april. Men ett halvår dessförinnan valde bolaget att sluta producera insulinet, enligt uppgift av ekonomiska skäl. Svensk läkare misstänker att orsaken var cancerfallen.
Vårdenheter i resurssvaga områden går dåligt i Halland
En delstudie kring Vårdval Halland visar att privata vårdgivare har blivit fler, och i stort sett har man lyckats locka hallänningarna att välja vårdgivare. Men reformen har en socioekonomisk slagsida.

»Äldre hypertoniker bör behandlas«
Kardiovaskulära vårmötet
Även hypertoniker över 80 år har nytta av sänkt blodtryck. Men det finns ingen anledning att använda blodfettsänkaren Ezetrol, och kalciumtillskott till bensköra kan öka risken för hjärtinfarkt. Det är några slutsatser från det kardiovaskulära vårmötet i Malmö. Läs även
Fler med förmaksflimmer bör behandlas med antikoagulantia

Fler med förmaksflimmer bör behandlas med antikoagulantia
Kardiovaskulära vårmötet
Patienter med förmaksflimmer underbehandlas med antikoagulantia. Rädsla för biverkningar och okunnighet om att riskerna för stroke och död är nästan lika stora vid paroxysmalt som vid permanent flimmer är några orsaker som lyfts fram vid det Kardiovaskulära vårmötet i Malmö.
Bättre cancerforskning med kvalitetssäkring
Cancerfonden föreslår i sin rapport att ALF-medlen bör fördelas av staten i stället för lokalt och regionalt. Fel väg att gå, anser Anders Ekbom, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet.
Ny studie:

Långtidsprognos vid hjärtinfarkt sämre än väntat
Långtidsprognosen vid hjärtinfarkt är mer alarmerande än vad som tidigare rapporterats, enligt en Göteborgsstudie av en population sjukhusvårdade patienter med slutdiagnos akut hjärtinfarkt. Dödligheten för dem som vårdats på sjukhus men inte på HIA var dubbelt så hög som för HIA-vårdade.
Blödningstidsbestämning har spelat ut sin roll
Blödningstidsbestämning är en otillförlitlig metod som inte längre bör användas i rutinsjukvården. En god anamnes är avgörande för bedömning av blödningsbenägenhet och fortsatt utredning.
Facktoppen Gunnar Welander hade inga kollektivavtal för sina anställda
Gunnar Welander, ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse (CS), har inte »tänkt tanken« att sluta kollektivavtal för sina anställda på Göingekliniken i Hässleholm. Förbundsordförande Eva Nilsson Bågenholm anser att det är självklart att som facklig representant ha kollektivavtal för sina anställda.
Nytt rön:
Depression riskfaktor för Alzheimers sjukdom? e29
Är depression en riskfaktor för Alzheimers sjukdom eller är depression ett tidigt symtom på sjukdomen? Två studier belyser frågan.