INNEHÅLL NUMMER 19, 2008

LEDARE

Sveriges Television granskar ADHD-forskning 1352
Tre procent av alla skolbarn har så uttalade problem med koncentration och hyperaktivitet att det påverkar deras skolresultat och sociala anpassning i vuxen ålder. Denna störning, ADHD, beror på en genetiskt betingad avvikelse i hjärnans funktion... / Josef Milerad
Läkemedel – ett viktigt verktyg 1355
Härom veckan uppmärksammades i medierna att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) enats om en strategi mot de snabbt stigande läkemedelskostnaderna. Bla vill huvudmännen prioritera hårdare och centralisera besluten om vilka nya läkemedel som ska få användas i vården...
Bättre effekt av motion i dagsljus 1376
En kanadensisk forskargrupp rapporterar från en randomiserad, kontrollerad studie där man testade effekter av ökad fysisk aktivitet med eller utan tillägg av dagsljus på kroppsvikt och kroppssammansättning hos överviktiga individer...

NYKLIPPT

Vårdval av intresse även i glesbygder 1355
Även glesbygden bör få ta del av valfrihet i vården, skriver Norrbottens-Kuriren (m) och beskriver Hallands vårdvalsmodell för närsjukvården som något som flertalet där verkar gilla: »Lite tvång kan vara bra ibland...

LT DEBATT

Epidemiologi bortom sans och måtta 1357
Epidemiologin som vetenskap firar större triumfer än någonsin. Inflytandet på prevention och behandling av folksjukdomarna har varit omfattande, utan tillräcklig hänsyn till att statistisk korrelation inte alltid speglar orsakssamband, anser Staffan Lindeberg.

AKTUELLT

Han kartlägger den växande tobaksepidemin 1362
Intervju
I Sverige och många andra västländer minskar rökningen, men i resten av världen är situationen värre än någonsin. Det säger den brittiske epidemiologen Richard Peto, som kartlagt den globala tobaksepidemin...
WHO: Totalförbud mot tobaksreklam och sponsring 1365
Tobak är den största förebyggbara dödsorsaken i världen i dag, och dödar i år fler människor än tuberkulos, hiv/aids och malaria tillsammans. Om dagens utveckling fortsätter kommer tobaksepidemin att skörda en miljard dödsoffer under 2000-talet, det stora flertalet av dem i u-länderna...
»Avknoppning« inte lagligt 1366
Ett landsting som vill privatisera verksamhet får inte rikta erbjudandet enbart till de anställda. Försäljningen måste ske till marknadspris och det som ska säljas måste bjudas ut på den allmänna marknaden, konstaterar Statskontoret i en utredning åt regeringen.
Stängt universitetssjukhus
prövning för skånsk vård 1366
Vårdstrejken
Patientkarusell och stängda akutmottagningar. Skåne drabbas hårt av vårdkonflikten. Hittills noteras få allvarliga avvikelser − frånsett ett möjligt dödsfall. Men chefläkare varnar för att de verkliga patientriskerna uppstår när strejken utvidgas i dag och stora delar av Universitetssjukhuset i Malmö stänger.
Läkarförbundet förespråkar generisk förskrivning i ny policy 1367
Läkarförbundets nya policy är att rekommendera generisk förskrivning. Ett miljöperspektiv har också bakats in i det nu reviderade läkemedelspolitiska programmet.
Samförståndet i Region Skåne kärvar 1367
Processen för samgåendet av de båda universitetssjukhusen i Skåne är minst två månader försenad. Förtroendeklyftan mellan Mellersta Skånes läkarförening och regionledning ökar...

MEDICINSK KOMMENTAR

Nya amerikanska riktlinjer
för behandling av astma 1369
Högt ställt behandlingsmål – men hur det ska uppnås preciseras inte
En amerikansk expertgrupp gav under 2007 ut nya riktlinjer för diagnostik och behandling av astma. Behandlingsmålet är här högt ställt – normal lungfunktion och normal aktivitet – men hur målet ska nås ger riktlinjerna inget klart besked om.
Vaccin tillräckligt för flertalet, enligt första kontrollerade studien 1371
Immunglobulin eller vaccin som postexponeringsprofylax mot hepatit A
Vaccin tycks för det stora flertalet individer vara det bästa alternativet för att skydda mot klinisk infektion efter exponering för hepatit A.

NYA RÖN

Kreativt nytänkande behövs i arbetet med beteendestörningar hos barn 1374
Beteendeproblem hos barn är ett vanligt bekymmer, som vållar både barnen och deras familjer ett avsevärt lidande och som dessutom medför stora kostnader för samhället...
Antidepressiva ifrågasatta 1375
En metaanalys publicerad i nättidskriften PloS Medicine och omtalad i nyhetssändningar den 26 februari har undersökt hur stor effekt antidepressiva läkemedel har i relation till placebo om man tar bort risken för publikationsbias...
Nedsatt luktförmåga tidig indikator på Parkinsons sjukdom 1375
Nedsatt luktförmåga är ett tidigt tecken på Parkinsons sjukdom som kan föregå motoriska symtom med flera år. Det visar en studie presenterad i tidskriften Annals of Neurology. Studien, som gjorts på Hawaii, omfattar drygt 2200 män i åldrarna 71–95 år vid studiens början...
Flera cancerformer kopplade till fetma 1375
Att fetma och övervikt ökar risken för cancer i lever, gallblåsa och ventrikel är ingen nyhet. Men nu visar forskare från Storbritannien att övervikt och fetma faktiskt ökar risken för en mängd cancerformer där sambandet inte tidigare varit känt...
Bättre effekt av motion i dagsljus 1376
Att motionera i dagsljus har bättre effekt på kroppssammansättning och humör. Det visar en kanadensisk studie på överviktiga personer publicerad i Obesity.
Pojkar mer utsatta vid födseln 1376
Pojkar dör oftare i samband med födseln än flickor. Könsskillnaderna har dock minskat från att ha varit särskilt stora under 1970-talet. Det visar en uppmärksammad studie som presenteras i tidskriften PNAS.
Utsättning av klopidogrel och risken för hjärtinfarkt 1377
Behandling med klopidogrel är väl etablerad tillsammans med ASA i samband med akuta koronara syndrom och stentimplantation. Hur länge denna behandling ska pågå är däremot omdiskuterat. I synnerhet gäller detta för behandling efter insättning av läkemedelsbelagda stentar...
Protein avgör bröstcancers aggressivitet 1377
Forskare från USA har, i en studie presenterad i tidskriften Nature, visat att proteinet SATB1 (special AT-rich sequence binding protein 1) är korrelerat med aggressivitet i bröstcancer...

KLINIK OCH VETENSKAP

Aktiv HCMV-infektion bakom akut inflammatorisk tarmsjukdom 1378
Kausal roll eller epifenomen återstår att bevisa
Humant cytomegalovirus (HCMV) är ett av åtta kända humana herpesvirus och isolerades första gången 1956 från två spädbarn med kongenital HCMV-infektion. HCMV-mononukleos, som är HCMV-infektionens främsta kännetecken hos den immunkompetenta individen, beskrevs av Klemola och...
WITH ENGLISH SUMMARY

Nya hypertonistudier av stor betydelse
för klinisk praxis 1382
Även mycket gamla har nytta av blodtryckssänkning
Även mycket gamla har nytta av blodtryckssänkning. Det visar en av de tre nyligen publicerade stora kliniska hypertonistudierna, ONTARGET, ACCOMPLISH och HYVET. På sikt kommer studierna att påverka riktlinjerna för hypertonibehandling.
Svenskt barnsäkerhetsarbete har varit föredömligt 1385
Men ny organisation riskerar de preventiva insatserna
Skador är den vanligaste orsaken till dödsfall hos svenska barn över 1 års ålder, och risken för olycksfall varierar kraftigt med barns sociala bakgrund. Vilken myndighet som ska bevaka och förebygga barnskadorna i framtiden är dock oklart, vilket oroar författarna.
Smärtskattning av adrenalininjektorer för behandling av anafylaxi 1388
Rekommendationen att öva inför akut allergisk reaktion styrks av korsstudie
Vid en anafylaktisk reaktion är tidig injektion av adrenalin avgörande för att bryta det allergiska förloppet [1] och förhindra allvarliga reaktioner. Patienter med risk för en anafylaktisk chock, tex patienter med jordnötsallergi eller insektsallergi, är därför försedda med...
WITH ENGLISH SUMMARY

»Standardiserad sjukhusdödlighet« som kvalitetsmått i hälso- och sjukvård 1391
Engelsk metod har testats i svenska patientregistret
Den engelska metoden ”hospital standardized mortality ratio” används för att i patientadministrativa databaser mäta sjukhusdödligheten. Socialstyrelsen har testat metoden i det svenska patientregistret och funnit att den har för många oklarheter för att lanseras som kvalitetsindikator eller mått på patientsäkerheten.

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Vitamin D till ammande mor inte farligt för barnet 1398
Kan en ammande kvinna medicinera med kolekalciferol/kalcium (Calcichew-D3) utan att det medför några risker för barnet? Ska barnet ta AD-droppar som...

PATIENTSÄKERHET

Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm:
Patientsäkerheten – vår viktigaste fråga för tillfället 1400
För Läkarförbundet står patientsäkerheten just nu högst på agendan. Och Eva Nilsson Bågenholm är optimistisk när det gäller möjligheterna att införa ett lärande ansvarssystem i stället för dagens repressiva. Men inte förrän 2010 kan en ny lagstiftning träda i kraft.
Vänster sida blev höger vid hjärnoperation 1401
Den 10-åriga flickan opererades för en blodkärlsförändring i hjärnan belägen på vänster sida. Operatören, en neurokirurg, påbörjade dock av misstag ingreppet på höger sida av skallen...
Huvudvärk som dominerande symtom – patienten hade hjärntumör 1402
Kroppslig besvärsorsak ska uteslutas även när anamnesen entydigt talar för depression
Även när sjukhistorien entydigt talar för depression ska kroppslig orsak till besvären uteslutas, varvid det bland annat ingår att överväga förekomsten av kroppslig sjukdom i hjärnan, anser Ansvarsnämnden.
Tog inte en anamnes som kunde möjliggöra en adekvat medicinsk bedömning 1403
ST-läkaren underlät att inhämta en anamnes som kunnat möjliggöra en adekvat medicinsk bedömning...
Gamla röntgenbilder blev som nya 1403
En ortoped fälls för att ha bedömt ett armbrott utifrån gamla röntgenbilder i stället för nya...

DEBATT OCH BREV

Kunskap på lerfötter 1405
För att komma till rätta med problemen behövs flera åtgärder: Ökad öppenhet från läkemedelsindustrin, fortsatt goda eller ökade resurser till kritisk granskning av det samlade kunskapsmaterialet, oberoende översikter osv samt att grund- och vidareutbildningen av läkare inskärper det kritiskt vetenskapliga...
Tidskrifterna måste vara ärliga med vem som faktiskt gör jobbet 1406
De medicinska tidskrifterna har en viktig roll i att granska och sprida kunskap. Men de måste vara ärliga med vem som faktiskt gör själva jobbet. Och att erkänna att det finns många duktiga och hederliga medarbetare i läkemedelsindustrin – även om de jobbar för vinstdrivande företag...
Vill Läkaresällskapet inte se sambandet mellan hälsa och miljö? 1407
Läkarförbundet har föredömligt börjat engagera sig i miljöfrågorna, i första hand klimatförändringarna och kemikalier inklusive läkemedel. Anledningen är deras stora effekt på folkhälsan...
Replik:
Symposium om globala hälsofrågor på årets stämma 1407
Det är riktigt att Läkare för miljön tidigare sökt associerat medlemskap 1994 och 1996 men båda gångerna hänvisats till sektionen för arbets- och miljömedicin i dessa frågor. Tråkigt att höra att ni inte upplevt ett reciprokt intresse...
Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 – replik till Anders G Olsson:
Prioriteringar kräver hänsyn till flera faktorer
än vetenskapliga studier! 1408
Att inte differentiera behandlingen och ta hänsyn till stora prisskillnader mellan statiner vore slöseri med resurser. Att vidareutveckla beslutsunderlag och prioriteringar är en utmaning för kommande nationella riktlinjer, framhåller expertgruppen som tagit fram Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008.
Slutreplik:
Behövs en nollvision? 1409
Jag kan ha förståelse för att Socialstyrelsen känner att en prioritering måste göras mellan konkurrerande åtgärder och att hälsoekonomiska hänsyn därför måste tas...
Överdrivet om allvarlig smärta hos barn 1410
I Läkartidningen 10/2007 (sidorna 720-5) kunde vi läsa om kronisk smärta hos barn som ett försummat problem.
Maximalt minskat lidande eller vård efter behov? 1412
Oenigheten tycks stor om hur vi i sjukvården bör förhålla oss till relationen mellan behovs- och kostnadseffektivitetsprinciperna vid prioriteringar. Det talar för att en kategorisk rangordning av principerna bör undvikas, skriver Per Carlsson och Per Erik Liss.
Replik:
Nytta – för vem? 1413
Den springande punkten vid prioriteringar är om vården ska vara till nytta för individen eller samhället. Per Carlsson och Per-Erik Liss menar att de två hänsynen är lika viktiga i utgångsläget och att de får balanseras med hänsyn till omständigheterna...
Desinformation om snus 1414
I en debattartikel i Läkartidningen 12–13/2008 (sidorna 873-4) beskriver professor emeritus Rolf Zetterström våra åsikter om snus på ett sätt som kan förleda läsaren att tro att vi anser snusning acceptabelt under graviditet och amning...
Replik:
Är ni beredda att varna gravida för riskerna med snus? 1414
Avsikten med mitt inlägg i LT 12–13/2008 var från början att understryka vikten av att Gunilla Bolinders varning för snusets hälsovådliga effekt tas på allvar...
Nihilism eller polyteism inom diabetesvården? 1415
Vad är behandlingsnihilism? Så benämner Åke Sjöholm och medförfattare Eva Andersén Karlssons och medförfattares råd att vara försiktig med de nya inkretinbaserade läkemedelen exenatid (Byetta) och sitagliptin (Januvia).

KULTUR

Ingen straffar läkare som deltar i tvångsförhör och tortyr 1417
Den hippokratiska eden är en lång uppräkning av åtaganden och förpliktelser i fråga om att trösta, lindra och i bästa fall bota medmänniskor drabbade av sjukdom eller olycka...
Bernt Bernholm, Läkarförbundet och pressen 1420
David Finers utmärkta presentation av Bernt Bernholm i LT nr 15/2008 väcker många minnen till liv. Som David Finer skriver var förhållandet mellan läkarkåren och pressen inte alltid bekymmersfritt, och det är inga tvivel om att Bernholms sätt att tackla den medicinska...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1445
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Bra att landsting får ge vård utomlands vid katastrofer
Efter tsunamin 2004 blev det uppenbart att Sveriges beredskap för katastrofmedicinska insatser i utlandet var otillräcklig. I en proposition föreslås nu en lag som tillåter landstingen att agera i utlandet vid liknande situationer. Det välkomnas av Tore Vikström i ett debattinlägg.
Blåsljud över karotis – markör
för kardiovaskulär död?
Nytt rön
Auskultera karotis eller inte? Vissa organisationer avråder i dag från att göra det på asymtomatiska patienter eftersom ett blåsljud har lågt prognostiskt värde avseende cerebrovaskulära händelser. Enligt en ny metaanalys kan undersökningen dock ha betydelse för att bedöma kardiovaskulär risk.
Fler utskrivningsklara patienter på sjukhus
Antalet sjukhuspatienter klassade som ”utskrivningsklara” ökade 2007 jämfört med tidigare år, enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen.
Barnhjärtkirurgi till Göteborg och Lund
Hjärtkirurgi på barn och ungdomar ska endast få bedrivas vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Universitetssjukhuset i Lund de närmaste fem åren. Det beslutade den så kallade Rikssjukvårdsnämnden idag.
Krav på skärpt kontroll av läkemedel
Efter heparinskandalen
Misstankarna om att en dödlig förorening medvetet har tillsatts heparin har skapat oro och väckt frågor. Vilka kontroller görs och vems är ansvaret? Både läkare och läkemedelsindustri vill ha en ökad kvalitetskontroll, men Läkemedelsverket bromsar.
"1 miljard kommer att dö av rökning under 2000-talet"
I Sverige och många andra västländer minskar rökningen, men i resten av världen är situationen värre än någonsin. Det säger den brittiske epidemiologen Richard Peto, som kartlagt den globala tobaksepidemin.