INNEHÅLL NUMMER 20, 2008

LEDARE

Placeboeffekten och dess komponenter 1452
I en liten men väldesignad studie undersökte en forskargrupp från Massachusetts Institute of Technology i Boston om ett läkemedels placeboeffekt påverkas av dess pris. Två försöksgrupper informerades om att de skulle få utvärdera ett nytt smärtstillande medel... / Josef Milerad
System för bättre lönestatistik 1455
Hela förra året ägnade Läkarförbundet mycket tid åt förhandlingar rörande löne- och arbetstidsavtal. Samtidigt, men utanför avtalsrörelsen, fördes också förhandlingar om ett nytt system för befattningsklassificering som gäller från årsskiftet 2007–2008...

NYKLIPPT

Vändning om storregion i Uppsala 1455
Tre av fyra allianspartier i Uppsala läns landsting säger nu ja till en storregion med de län som ingår i dagens sjukvårdssamarbete. Upsala Nya Tidning (lib) kommenterar under rubriken En ofrånkomlig helomvändning: »Allianspartierna räknade uppenbarligen med att...

LT DEBATT

Förslag om ny ST-utbildning fyller inte internationella krav 1457
Det förslag till ny struktur för läkares specialiseringstjänstgöring som för närvarande är ute på remissbehandling har avsevärda brister. Det finns en risk för att den nya ST-utbildningen inte kommer att leva upp till internationell standard, anser artikelförfattarna.
Det bidde inte ens en tumme 1458
Apropå! Öppenvård med särskilda villkor
Efter 7 sorger & 8 bedrövelser ska vi få använda tvång i öppenvården av psykospatienter med bristande insikt, dålig behandlingsmedverkan och förhöjd risk för att fara illa själva och skada andra. Psykiatrisamordnarens rapport var det som slutligen fick saken att tippa över...

AKTUELLT

Motgångar ger Otto Cars
ny energi i kampen 1462
Intervju
Antibiotikaförskrivningen fortsätter att öka och problemet med resistenta bakterier tilltar. ESBL är mer än dubbelt så vanligt som MRSA. Nu krävs mer kraftfulla insatser riktade mot allmänheten för att vända trenden, säger Otto Cars, ordförande i Strama.
Arbetsmiljöverket överväger vite mot vårdplatsbrist 1466
Kristina Wallman, skyddsombud vid medicinkliniken i Falun, kan gå till historien i vårdplatsfrågan. Hennes anmälan till Arbetsmiljöverket i april förra året kan resultera i det första vitesföreläggandet någonsin i vårdplatsfrågan.

NOTISER

Läkarförbundet vill HPV-vaccinera mot kondylom 1465
Läkarförbundet tillstyrker Socialstyrelsens förslag att införa vaccination mot HPV i barnvaccinationsprogrammet. Men i motsättning till Socialstyrelsen vill förbundet att även pojkar vaccineras och att vaccinet ska täcka HPV 6 och 11, som är associerade till kondylom.
Läkare i ambulans tas bort i Skåne 1465
Den politiska majoriteten i Region Skåne föreslår att de läkarbemannade akutbilar vid akutsjukhusen ska tas bort och ersättas med bilar för hembesök hos äldre. Skälet är att specialutbildade ambulanssjuksköterskor anses ha kompetens för vanliga ambulansutryckningar och att...

MEDICINSK KOMMENTAR

Feta smällar i BMJ 1468
Brittiska regeringens strategidokument om övervikt och fetma väckte debatt
Den brittiska regeringen har lanserat en omfattande nationell strategi mot övervikt och fetma – ett strategidokument som väckt debatt om huruvida fetmaepidemin och dess risker överdrivs.

NYA RÖN

Heltäckande om humaninfektioner orsakade av fågelinfluensa 1470
Högpatogen fågelinfluensa (influensa A/H5N1) orsakar utbredda sjukdomsutbrott bland fåglar, företrädesvis fjäderfä, i stora delar av världen. H5N1 ger också, i mycket begränsad omfattning, upphov till svåra humanfall, ofta med dödlig utgång...
Ovanliga genetiska varianter bakom schizofreni 1471
Att det finns en kraftig ärftlig komponent bakom schizofreni är välkänt. Men kunskapen om vilka gener som är inblandade är begränsad. Nu visar en grupp amerikanska forskare, i en studie presenterad i tidskriften Science, att det genetiska orsakssambandet kan vara mer komplext än...
Alzheimer och ärftlighet 1471
Om båda ens föräldrar lider av alzheimer är risken stor att man själv ska drabbas. Det visar en amerikansk studie som presenteras i tidskriften Archives of Neurology. Forskarna har följt 111 familjer där båda föräldrarna var drabbade av alzheimer...
Ökat blodtryck minskar huvudvärk 1472
Högt blodtryck är negativt korrelerat med huvudvärk. Det, kanske lite förvånande, rönet presenteras av norska forskare i en artikel i Neurology.
Blodfettsgenetiska framsteg förbättrar prediktion av hjärt–kärlsjukdomar 1472
Två nya studier i Nature Genetics och New England Journal of Medicine belyser betydelsen av blodfettsgenetik för riskbedömning av hjärt–kärlsjukdomar. Bl a påvisas att undersökning av genvariationer associerade med LDL- eller HDL-nivåer predicerar hjärt- och kärlsjukdomar oberoende av tidigare kända riskfaktorer.
Skolbarn prioriterar ekologisk mat av andra skäl än vuxna 1473
De svenska målen för ekologisk produktion handlar om jordbruksmark, produktion av mjölk, ägg och kött samt uppfödning av grisar och matfågel. Målen harmonierar med EUs policy för ekologiska livsmedel. Ekologiska produkter är vanligen dyrare än konventionella...
Undernäring vanligt efter operation för matstrupscancer 1473
Förekomsten av matstrupscancer av typen adenokarcinom (körtelcancer) ökar snabbt i västvärlden inklusive Sverige. Sjukdomen ger ofta inga märkbara symtom förrän tumören hunnit växa sig tämligen stor, med sväljningssvårigheter och viktnedgång som följd, varför tumören ofta...
Ska typ 2-diabetes behandlas kirurgiskt? 1474
Överviktskirurgi har i en randomiserad studie jämförts med konventionell behandling av diabetes vid fetma. Efter två år var 73 procent av patienterna i kirurgigruppen i remission från sin diabetes. Resultaten behöver dock bekräftas i en större patientgrupp.
Kortison vid septisk chock ifrågasatt 1474
Kortisonbehandling vid chock som kräver vasoaktiva läkemedel har åter studerats, nu i en randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad multicenterstudie. Patienterna, ca 500, inkluderades om de hade systoliskt blodtryck 90 mm Hg trots adekvat volymtillförsel och/eller behov...

KLINIK OCH VETENSKAP

Kirurgi – viktig del av det humanitära biståndet 1476
Läkare Utan Gränser i Somalia
Somalia, ett land med uppskattningsvis 9 miljoner invånare, har sedan 1991 saknat en fungerande regering. Inbördeskrig har härjat mellan olika krigsherrar och klaner och under de senaste åren också mellan den nuvarande övergångsregeringen (TFG), stödd av etiopiska trupper, och...
Vilseledande om fett – kritisk granskning av kostråd från expertgrupper 1480
Under hösten 2007 pågick en intressant, och ovanligt intensiv, debatt om de nuvarande kostrådens vetenskaplighet eller brist därpå. Lars Werkö hävdade i Dagens Medicin att de moderna kostråden till allmänheten saknar vetenskaplig evidens [1]...
Välgrundat om transfetter 1484
Nordiska näringsrekommendationer bygger på brett vetenskapligt underlag
I detta nummer av Läkartidningen granskar Ralf Sundberg och Johan Hedbrant några utvalda rekommendationer i tre uppsättningar näringsrekommendationer från erkända expertgrupper...
Fel slutsatser ur vinklade material 1484
Replik
Minnesgoda läsare vet att när kostråd kritiseras har Livsmedelsverkets företrädare hellre än att använda vetenskapliga argument hänvisat till expertgrupper [1]. Att så nu åter sker bekräftar snarare än vederlägger våra argument...
Slutreplik:
Välkomnar debatt – men den ska ha saklig grund 1485
Jag, liksom Livsmedelsverket, välkomnar debatt och kritiskt granskande. Men det bör självklart ske på saklig grund och inte mot bakgrund av starka känsloyttringar...
Viktnedgång minskar överdödlighet av svår fetma 1486
Sex studier ger hållfast bevisvärde
Sex studier talar samstämmigt för att kirurgiskt inducerad viktnedgång ger en mortalitetsminskning vid svår fetma. Den viktigaste av dessa studier är den prospektiva, matchade och kontrollerade svenska SOS-studien; mot de övriga studierna finns metodologiska invändningar. Trots det får bevisvärdet anses som säkert.
Kollagenplugg – ny behandling
av komplexa anala fistlar 1489
Erfarenheter från svenskt centrum
Kollagenpluggen är en lovande och relativt smärtfri behandlingsmetod vid komplexa anala fistlar. Patienternas kontinens riskeras inte, och behandlingen kan upprepas. Uppföljningstiden är hittills för kort för att utvärdera läkningsprocenten.
Ny väg öppnad för cellterapi och regenerativ medicin 1492
Dedifferentiering av specialiserade celler
Förra året publicerades flera viktiga rapporter inom stamcellsforskningen. De öppnar helt nya möjligheter för att odla fram stamceller och ställer viktiga frågor om de molekylära processer som driver celldifferentieringen...

PATIENTSÄKERHET

Suicidbedömningarna är ofta otillräckliga
eller obefintliga 1498

Två psykiatrer varnas sedan en kvinna med suspekt post partum-psykos suiciderat. Ansvarsnämnden understryker att en depression med psykotiska inslag måste tas på allvar med tanke på ökad suicidrisk, och att informationsinsamlingen inför fortsatt vård måste vara grundlig.
Kvinna bälteslagd flera timmar för länge 1499
Internmedicinare och psykiater fälls
En patient med personlighetsstörning lades i bälte efter ett suicidförsök och blev liggande där flera timmar längre än vad lagen tillåter. Internmedicinare och psykiater fälls.
Radiolog borde sett acetabularfraktur hos äldre man som fallit 1500
Radiologen missade att den 78-årige mannen som fallit hade en acetabularfraktur...

DEBATT OCH BREV

Första utvärderingen av Vårdval Halland:
Vårdcentraler som vill följa etiken hotas av nedläggning 1502
Det viktiga är att ersättningssystemen byggs upp så att de med det största behovet av vård ges företräde. Så är inte fallet i Halland idag. Vårdcentraler som ger företräde för patienter med störst behov är de som får sämst ekonomi och som hotas av nedskärningar eller konkurs...
Vårdval och valfrihet 1503
Ledaren i Läkartidningen 17–18/2008 (sidan 1255) är författad av Benny Ståhlberg och har rubriken: »Ja till vårdval i hela Sverige«.
Replik:
En genomtänkt listning är nödvändig 1504
Gösta Brydolf lyfter fram en mycket viktig fråga när det gäller vårdvalen och risken att personer med stora vårdbehov och liten eller obefintlig reell valfrihet hamnar utanför vårdvals-Sverige...
Sverige måste respektera FN:s biståndsmål! 1504
Biståndsminister Gunilla Carlsson vill förändra det svenska biståndet. Förutom att begränsa antalet samarbetsländer, vill hon ha »satsningar inom prioriterade områden som demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet och miljö och klimat« [1]...
Fråga om våld i mödravården – inte ett antingen eller 1505
Våld syns sällan utanpå, men besöken hos barnmorskan är tillfällen att skapa förtroendefulla samtal om relationen, där det då också blir möjligt att respektfullt ställa frågor om våld utan att kräva ett särskilt svar eller agerande från kvinnorna. Det skriver författarna apropå en medicinsk kommentar i Läkartidningen.
Replik:
Inte rimligt fråga alla gravida om partnervåld – andra metoder finns 1506
De flesta kvinnor kommer till mödrahälsovården för att de är gravida och vill veta att deras väntade barn mår bra [1]. Till skillnad från Högberg och Edin ser vi frågor om våld till samtliga kvinnor som en screening som ska utvärderas enligt WHOs kriterier; nyttan måste vägas...
Oansvarigt att inte fråga 1507
I en medicinsk kommentar i LT 11/2008 (sidorna 807-8) ifrågasätter Rådestad, Rubertsson och Hildingsson nyttan av att inom mödrahälsovården tillfråga gravida om utsatthet för partnervåld...
Replik:
Screening måste grundas vetenskapligt 1507
Sjukvården har att hantera en rad allvarliga tillstånd, innefattande sjukdomar som orsakar snar död och stort lidande. Med den logik som Stensson och medförfattare anför är hälso- och sjukvården oansvarig eftersom det inte screenas för varje sådant tillstånd...

KULTUR

Ada Nilsson – trygg läkare och stridbar kvinnopolitisk frontfigur 1509
På Östermalmstorgs tunnelbanestation har konstnären Siri Derkert i betong ristat in ett antal porträtt på kvinnor som kämpat för fred och för jämställdhet (1965). Ett av porträtten föreställer läkaren Ada Nilsson...
Lärjungen stod inte långt efter mästaren Cochrane 1511
Det är förtjänstfullt att Archie Cochrane i LT nr 16/2008 blir uppmärksammad för sin insats för sjukvårdens effektivitet, liksom Cochrane Collaboration, som fått så stor betydelse.
Användbar lärobok om inflammation 1512
Inflammation. 351 sidor. Författare: Johan Mölne, Agnes Wold. Recensent: Johan Rönnelid, docent, överläkare, klinisk immunologi och transfusions­medicin, Akademiska sjukhuset Uppsala.

RÄTTELSE

En rad för mycket 1452
I artikeln »Nya riktlinjer för urinvägsinfektion hos kvinnor«, ska en rad i en tabell utgå.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1537
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1496
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Videoarkiv för säkrare kirurgi
Videoinspelning av ingrepp kan fånga upp operationstekniska riskmoment och komplikationer. Genom filmerna kan kollegor lära sig av andras misstag. Det skriver Lars-Göran Larsson i en presentation av det Internetbaserade videoarkivet i Örebro – ett arkiv som lakartidningen.se länkar till.
Vad vill du fråga Filippa Reinfeldt?
Filippa Reinfeldt (m), sjukvårdslandstingsråd i Stockholm, leder förnyelsen av moderaternas sjukvårdspolitik, förknippas med Vårdval Stockholm och långtgående privatiseringsplaner. Läkartidningen intervjuar henne snart.
Riktlinjer för sjukskrivning vid utmattningssyndrom klara
Socialstyrelsen är nu färdig med beslutsstöden för sjukskrivning vid psykiatriska diagnoser. Om utmattningssyndrom sägs att återhämtningen vid uttalade besvär inte sällan tar mer än sex månader och i vissa fall upp till ett år eller längre.
Är kostråden vilseledande
eller välgrundade?
Tre expertgruppers kostråd om fett, däribland de nordiska näringsrekommendationerna, innehåller vantolkningar och felcitat, rapporterar Ralf Sundberg och Johan Hedbrant. Råden är vilseledande, anser de. Fel, betonar Åke Bruce, som menar att de nordiska närings-rekommendationerna bygger på brett vetenskapligt underlag.
Otillräckliga bedömningar och tvångsåtgärder leder ofta till fällningar
Suicidbedömningar som är otillräckliga, eller obefintliga, trots att det handlar om högriskpatienter, samt tvångsåtgärder utan stöd i lagen om psykiatrisk tvångsvård leder många gånger till fällningar i Ansvarsnämnden. Här berättar vi om ett par av fallen.