INNEHÅLL NUMMER 21, 2008

LEDARE

Testa din moral på nätet 1544
Den engelske 1700-talsfilosofen David Hume ansåg att vår moraluppfattning styrdes av känslolivet, hans samtida Immanuel Kant ansåg att moralen var förankrad i förnuftet... / Josef Milerad
Om vägen till svensk legitimation 1547
Hur ska vi på bästa sätt ta hand om invandrare från länder utanför EU som kommer till Sverige med en akademisk examen och/eller kvalificerad yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvårdsområdet? Frågan har behandlats i en statlig utredning, och dess betänkande har nu också...
Beslutsstödet måste utvärderas 1547
Socialstyrelsen har nu lagt fram rekommendationer för sjukskrivning vid psykiska diagnoser, oklara smärttillstånd samt symtom som kan ha olika orsaker. Beslutsstöd och rekommendationer för somatiska diagnoser kom redan i höstas, men det har varit svårare att nå konsensus om de... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Statens beslut, landstingens kassa och min patient 1549
Inom läkarkåren finns en ovana att ta ekonomiska hänsyn i beslut om enskilda patienter. Ska begränsningen i subventioneringen av läkemedel mot hypertoni inte bli ett slag i luften krävs ett medicinskt kvalitetssäkrat, producentobundet beslutsstöd kopplat till journalen, anser författarna.

AKTUELLT

Norrbotten i täten med hjälp av VAS 1554
E-journaler
Varför har Norrbotten landets mest funktionella och heltäckande e-journaler? Tid, tydlighet, politisk stabilitet, tålamod samt inte minst verksamhetsförankrade eldsjälar är förklaringar som ges. Nu hakar fler landsting på VAS-tåget.
Halland går från papper till IT 1555
Ett av de sista sjukhusen i landet med pappersjournaler övergår i veckan »i skarp drift« till VAS. Länssjukhuset i Halmstad växlar från papper till e-journaler...
Riktlinjerna för utmattningssyndrom klara 1558
Beslutsstöd för sjukskrivning
Det kan ta mer än ett år att återhämta sig från utmattningssyndrom. Det säger nu Socialstyrelsen i beslutsstödet för sjukskrivning vid utmattningssyndrom som presenterades den 15 maj, mer än ett halvår försenat på grund av oenigheter inom läkarkåren.
Stockholmssjukhusen ska få ta emot privat finansiering 1559
Capio S:t Görans sjukhus ska få sälja överkapacitet till patienter med privat finansiering. Den borgerliga alliansen i Stockholms läns landsting vill att landstingsfullmäktige beslutar om en ändring i avtalet med Capio. Avtalet innehåller i dag ett förbud mot detta.

NOTISER

Smittskyddet utreds 1559
Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över myndigheters arbete inom smittskyddsområdet, främst Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet. Särskild utredare blir Carl-Anders Ifvarsson, landstingsledamot (fp) i Stockholm och före detta statssekreterare, som har tillsatts...
Pneumokockvaccin införs vid årsskiftet 1559
Pneumokockvaccin kommer att ingå i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Det beslutade Socialstyrelsen den 13 maj efter avslutad remissrunda. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2009. Se även LT nr 4/2008 sidan 192...
Förtydligande: Österlund och Carlsson gjorde studien 1559
I intervjun med Otto Cars i förra numret (Läkartidningen nr 20/2008, sidorna 1462-5), omnämns en studie av förskrivningsmönstret inom Norrbottens primärvård som pekar på stora skillnader mellan olika vårdcentraler och läkare...

MEDICINSK KOMMENTAR

Lärdomar från coxibernas uppgång och fall 1560
Tidskrifterna måste bli tuffare mot referenter och författare
Vetenskapliga tidskrifter måste följa de rekommendationer som faktiskt redan finns och skärpa kraven vad gäller referentgranskning och författarskap, konstaterar Läkartidningens medicinske chefredaktör Josef Milerad.
Datorarbete och karpaltunnel-syndrom – inget påvisat samband 1562
Intensivt tangentbordsarbete tycks till och med minska risken
Tre aktuella studier ger inget stöd för det misstänkta sambandet mellan datorarbete och karpaltunnelsyndrom; en populationsbaserad studie visade tvärtom att intensivt tangentbordsarbete föreföll minska risken.

NYA RÖN

Intensiv insulinterapi vid svår sepsis – en dosfråga 1564
Konventionell behandling har jämförts med intensiv insulinterapi hos patienter med svår sepsis. Man jämförde även två typer av volymsubstitution. Studien fick avbrytas på grund av den högre incidensen allvarliga hypoglykemier hos de insulinbehandlade, som dock kan bero på valet av volymsubstitution.
AMD och dödlighet i hjärtinfarkt 1564
Individer med åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) löper ökad risk att avlida i hjärtinfarkt. Det visar en studie från Australien som presenteras i British Journal of Ophthalmology...
Koffein skyddar blod–hjärnbarriären 1564
Daglig konsumtion av koffein i halter motsvarande en kopp kaffe kan skydda blod–hjärnbarriären, visar ett djurförsök. Resultaten innebär att kaffe skulle kunna ha en skyddande effekt mot alzheimer, åtminstone hos patienter med höga blodfetter.
Barndomsblinda fick användbar syn tack vare DNA-teknik 1565
Två stora och internationellt kända forskargrupper rapporterade på den årliga ARVO-konferensen i Florida i USA i slutet av april 2008 att de injicerat AAV-buret DNA i ett öga på vardera tre blinda patienter, och hos tre av dem steg synförmågan under flera månader från att de såg...
Fem dagars antibiotikabehandling möjlig vid akut exacerbation av kronisk bronkit 1566
Vid lindriga till medelsvåra exacerbationer av kronisk bronkit och KOL går det bra att minska antibiotikabehandlingstiden till fem dagar, enligt en metaanalys. I Sverige rekommenderas för närvarande sju till tio dagars behandlingstid.
Lungcancergen identifierad 1566
Tre forskargrupper från USA, Frankrike och Island har, oberoende av varandra, identifierat en gen som ökar risken för lungcancer. Resultaten presenteras i tre artiklar publicerade i tidskrifterna Nature och Nature Genetics...
Bukfetma riskfaktor för demens 1567
Överviktiga individer med stort midjemått löper ökad risk att drabbas av demens senare i livet. Det visar en studie gjord av forskare i USA och Sverige som presenteras i Neurology.
Stress skadar hjärnan 1567
Psykologisk stress, som svåra trauman vid krigsupplevelser, kan skada hjärnan påtagligt. Det visar en studie i Biological Psychiatry. Tidigare har visats att individer som lider av posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD) visar förändringar i hjärnan vid DT- och MR-undersökningar...
Mortalitet efter pankreaskirurgi minskar med ökande operationsvolym 1567
Resultatet efter pankreaskirurgi är beroende av antalet operationer som utförs vid en institution. Det visar en studie av 1576 patienter som genomgick pankreatikoduodenektomi vid 221 sjukhus i Italien under 2003. Studien har publicerats i British Journal of Surgery...

KLINIK OCH VETENSKAP

Diabetes mitt emellan typ 1 och 2 1568
LADA – näst största diabetesgruppen där bästa behandling är osäker
Patienter med LADA (latent autoimmune diabetes in the adult) är den näst största gruppen av diabetespatienter i Sverige men också den som är minst undersökt. Kunskapsläget ökar, men vad som är bästa behandling vid LADA är fortfarande oklart.
Behandling med intravenöst immunglobulin vid neurologiska sjukdomar 1571
Deskriptiv studie av effekter ur patientens och sjukvårdens perspektiv
Intresset för immunmodulerande terapi inklusive intravenöst immunglobulin (Ig) har ökat vid neurologiska sjukdomar.
Indikationer Endast diagnosen Guillain–Barrés syndrom är i dag godkänd neurologisk indikation för intravenös Ig-behandling i Sverige...
WITH ENGLISH SUMMARY

Perifert inlagd central venkateter ännu inte utvärderad för kliniskt bruk 1576
Mer vetenskapligt stöd krävs, visar litteraturstudie
Säker och pålitlig tillgång till venväg är mycket viktigt inom modern sjukvård. Detta åstadkoms vanligtvis via perifer venkateter (PVK), men andra alternativ behövs i vissa situationer...
WITH ENGLISH SUMMARY

Inte skada patienten – lever vi upp till det i ljumskbråckskirurgin? 1582
Självskattningsmetod prövad för att besvara frågan
Övergången från användning av olika typer av plastiker vid ljumskbråckskirurgi till användning av proteser i form av nät eller pluggar har inneburit en signifikant sänkning av antalet bråckrecidiv [1]...

PATIENTSÄKERHET

Samstämmighet hos den medicinska expertisen saknas 1585
Väntad ändring i länsrätten – Socialstyrelsens linje vann över Ansvarsnämndens
Länsrätten friar en distriktsläkare som fällts i Ansvarsnämnden. Men redan erinran från HSAN var kontroversiell: enligt Socialstyrelsen hade läkaren inte handlat fel när han bedömde att en patient med besvär från bröstet, lufthunger och normalt EKG inte hade kärlkramp.
Munhålebakterier orsakade endokardit 1586
Borde informerat om vikten av antibiotikaprofylax
Kardiologen informerade inte patienten om vikten av antibiotikaprofylax vid bland annat tandvård. Efter behandling hos tandhygienist drabbades patienten av endokardit. Han utvecklade septisk emboli med stor hjärninfarkt och avled.
Kvinna med kollagen kolit obehandlad ett år 1586
Provsvaret visade att kvinnan hade kollagen kolit. Men distriktsläkaren vidtog inga åtgärder, vilket ledde till att kvinnan förblev obehandlad i nästan ett år...
Tre läkare missade att patienten hade ett aneurysm i lillhjärnan 1587
En borde ifrågasatt de två kollegernas tidigare bedömningar
Kvinnan sökte på akutmottagning pga plötslig svår smärta i nacken, bakhuvudet samt bakom ögonen. En akut skiktröntgen för att utesluta subaraknoidal blödning var utan anmärkning. Lumbalpunktion 10 dagar senare visade blodtillblandad vätska.

DEBATT OCH BREV

Inte heller ett pålitligt sätt att skatta njurfunktion … och ganska dyrt! 1588
Bestämning av cystatin C
Det finns ingen anledning att gå över från plasmakreatinin- till cystatin C-bestämning vid bedömning av njurfunktion. Ingen dokumentation visar att det är mera tillförlitligt...
Är suicid och självvald död samma sak? 1590
I kristendomens begynnelse var självmordet kopplat till mord och betraktades som en dödssynd. För en nutidsmänniska ter det sig helt obegripligt att den som tagit livet av sig på 1000-talet åtalades vid världslig domstol och också straffades som en mördare med dödsstraff,...
Utmattningssyndrom – en diagnos med vetenskapliga brister 1592
Kunskapen om hur stress påverkar CNS är växande. Men det vetenskapliga stödet kring hur patienter med utmattningssyndrom bäst ska behandlas och rehabiliteras är mycket begränsat.
Frågor om en 80-årig diabetespatient 1593
I Läkartidningen 12–13/ 2008 finns två artiklar om biverkningar av läkemedel [1, 2]. I den från Karolinska Universitetssjukhuset Solna [2] finns en fallbeskrivning av en80-årig kvinna med hjärtsvikt, diabetes typ 2, hypertoni, claudicatio och angina [2; Fakta 2]...
Replik:
Medicineringen måste avvägas noga 1593
Denna patient hade i mångt och mycket en adekvat medicinering, som Lars Werkö mycket riktigt påpekar. Däremot behövdes noggrann dosering av hennes hjärtläkemedel för att balansera gynnsam effekt mot ogynnsam effekt...
Auricula finns redan! 1594
Ingemar Torstensson och Sten-Erik Bäck skriver i Läkartidningen 17-18/ 2008 (sidorna 1284-7) om behovet av ett nationellt register för antikoagulationsverksamheten för överblick och kvalitetsutveckling.
Replik:
Auricula inte i drift vid tiden för studien 1594
Vi är givetvis medvetna om Auricula och följer med intresse dess utveckling. Vid tiden för studien var emellertid inte detta register i drift. Sedan dess har Auricula publicerat en första årsrapport, och enligt uppgift ska inom kort en uppdaterad rapport omfattande kalenderåret...
Amputerad psykiatri 1594
Göran Isacsson [1] känner sig »generad av Böhms [mitt] referentgranskade inlägg« om psykodynamisk behandling för kvinnomisshandlare [2]. Han känner sig tydligen generad över att mina referenser inte stämmer med hans uppfattning. GIs uppfattning är att han har rätt [3]...
Låt oss slippa reduktionismen inom psykiatrin 1595
Göran Isacsson [1] går till storms mot ett bidrag av Tomas Böhm om mäns våld mot kvinnor [2]. Isacsson menar att psykiatrin måste vara en (enbart) medicinsk disciplin och utgå från en skarp gränsdragning mellan normalpsykologi och psykiatri...
Replik:
Psyket är hjärnan i arbete 1595
Psykiatri är en medicinsk specialitet baserad på medicinsk vetenskap. Psykiska sjukdomsprocesser äger rum i hjärnan. Att Böhm och Kihlbom finner dessa teser vara anledning till replik besannar mitt påstående att de inte är självklarheter för alla...
Replik:
Hoppas på en vidare psykiatri 1596
Varför är det så viktigt för Göran Isacsson att begränsa psykiatrin till enbart en medicinsk vetenskap? Han återkommer envist till denna tes utan annan förklaring än den reduktionistiska, att psykiska sjukdomsprocesser äger rum i hjärnan...

KULTUR

Far och son Retzius – företrädare för en missbrukad vetenskap 1597
Anders och Gustaf Retzius är framstående profiler i Karolinska institutets historia. Mer sällan påpekas att Anders Retzius lade grunden för den pseudovetenskap som bl a rasism och nazism vilar på och att Gustaf Retzius följde i hans fotspår.
Rasbiologi och skallmätningar var forskningsfront på 1800-talet 1599
»De som inte kan komma ihåg historien är dömda att upprepa den«, avslutar läkarstudenten Pouya Ghelichkhan sin artikel om 1800-talsforskarna Anders och Gustaf Retzius, far och son, tillika...
Inlevelsefull bok om funktionshindrade barn 1600
Recension
Doktorn kunde inte riktigt laga mig. Barn om sjukdom och funktionshinder och om hur vi kan hjälpa. 158 sidor. Författare: Christina Renlund. Recensent: Gunilla Malm, docent, överläkare, sektionen för barnneurologi och habilitering, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1621
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Nytt rön:
Tidig insulinterapi ger bättre glykemisk kontroll
Patienter med nyupptäckt typ 2-diabetes som intensivbehandlas med insulin får en längre period av glykemisk remission och bättre återhämtning av betacellernas funktion än patienter som tablett-behandlas. Det visar en studie som presenteras i Lancet i dag.
Nytt rön:

Kortisonkräm dämpar inte solskador
Kortisonkräm hjälper inte mot svullnad och rodnad efter överdrivet solande. Det visar en dansk studie som publiceras i Archives of Dermatology.