INNEHÅLL NUMMER 22, 2008

LEDARE

Dödsbränning – en afghansk sjuka 1628
Två FN-rapporter om kvinnors hälsa i Afghanistan, utförligt kommenterade i New England Journal of Medicine (2008;358: 2201-3), har lyft fram en rad kusliga och upprörande omständigheter... / Josef Milerad
Forskarkarriär måste främjas 1631
Om Sverige ska kunna konkurrera med omvärlden i den globaliserade kunskapsmarknaden krävs att vi kan erbjuda en attraktiv karriärgång för akademiska lärare och forskare...

NYKLIPPT

Strid i syd om läkarbemannade akutbilar 1631
En infekterad strid har brutit ut i Region Skåne om de läkarbemannade akutbilarna (PHAT – prehospitala akutteam). Oenighet på flera nivåer har lett till ett beslut om nedläggning...

LT DEBATT

Flum eller fortbildning? 1633
Fotografering av fingertoppsauror kan bekräfta att någon har cancer i tjocktarmen. Vissa människor kan leva på enbart solenergi och vatten. Det fick landstingsanställda höra under en heldag anordnad av en tvärvetenskaplig arbetsgrupp vid psykiatrin i Kronoberg. Beklämmande, summerar Olle Kjellin.

AKTUELLT

»Tillgängligheten är en otroligt viktig fråga« 1638
Intervju
Tillgänglighet, produktivitet och vårdval är honnörsord för Filippa Reinfeldt (m), sjukvårdslandstingsråd i Stockholm. Vårdval införs i allt fler delar av landstingets sjukvård, bland annat för höftprotesoperationer. Samtidigt varnar Göran Garellick, registerhållare för Svenska höftprotesregistret, för enögt fokus på tillgängligheten.
Ranka efter register kan bli missvisande 1640
Det är väldigt svårt för patienter att göra vårdval utifrån uppgifterna i Svenska höftprotesregistret, menar registerhållaren Göran Garellick, apropå Stockholms läns landstings utökade vårdval...
Influensa övervakas via sökloggar på vårdguider 1642
Forskare på Smittskyddsinstitutet i Solna håller på att testa ett datorprogram som kartlägger »oroande« sökmönster på svenska vårdsajter. Systemet kan bli en del i den svenska pandemiberedskapen i framtiden...

NOTISER

Konsument- och konkurrensverk följer apoteksavreglering 1642
Regeringen beslöt i förra veckan att ge Konsumentverket och Konkurrensverket i uppdrag att följa utvecklingen på apoteksmarknaden under omregleringsperioden. Syftet är att bevaka konsumenternas intressen och minimera riskerna för att det skapas inträdeshinder för nya aktörer...
Nya Patientdatalagen: Läkarförbundet manar till varsamhet 1642
Läkarförbundet har avgett remissvar på Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter »Social­styrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården«, som tagits fram med anledning av den nya Patientdatalagen som träder i kraft 1 juli i år...

MEDICINSK KOMMENTAR

Farmakogenetik bidrar till individanpassad behandling 1644
Allvarliga läkemedelsbiverkningar kan undvikas
Kartläggningen av det mänskliga genomet och den variation som ger upphov till individuella särdrag har genererat stora förhoppningar om förfinad molekylär diagnostik, liksom om mer träffsäker och välavvägd läkemedelsbehandling [1, 2] (se också Läkartidningen 6/2008 sidan 345 och...

NYA RÖN

Nya markörer kan förbättra riskbedömning av hjärt–kärlsjukdom
Genom att addera en kombination av nya markörer till etablerade riskfaktorer förbättras möjligheten att bedöma risken för död i hjärt–kärlsjukdomar. Det visar en uppmärksammad studie av svenska forskare som publicerats i New England Journal of Medicine.
Ingen evidens för att träning i lyftteknik förebygger ryggbesvär 1646
Det finns ingen evidens för att träning i lyftteknik förebygger ryggbesvär. Det är slutsatsen av en Cochraneöversikt. Mycket pengar går till kurser i lyftteknik, och en del av dem borde kunna användas till en högkvalitativ studie som värderar effekten.
Fruktos ökar risken för gikt 1646
Kostens och alkoholens betydelse för gikt har länge varit känd. Nu visar en amerikansk studie, nyligen publicerad i BMJ, att även ett högt fruktosintag ökar risken för ”portvinstå”.
Peptid påverkar stresstålighet 1647
Neuropeptid Y (NPY) är den mest frekvent förekommande peptiden i hjärnan, där den fungerar som transmittorsubstans. Den är involverad i flera hjärnfunktioner, som dygnsrytm, sexuell drift, hunger, vikt, blodtrycksreglering och stress...
Obstruktiv sömnapné vid stroke ökar risken för tidig död 1647
I en studie från Umeå konkluderas att strokepatienter med obstruktiv sömnapné har signifikant ökad risk för tidig död. Studien är intressant eftersom obstruktiv sömnapné är lätt att diagnostisera och behandling finns.
Transplantation av ansikten – inte bara vid fysiskt handikapp 1648
Önskan om ett bättre utseende är en fråga om livskvalitet och bör därför vara indikation för transplantation av ett icke-patienteget ansikte. Detta enligt en artikel i Lancet. Gunnar Kratz, professor i plastikkirurgi, kommenterar.
Fetma kopplad till längre vårdtid vid graviditet 1648
Kvinnor som är kraftigt överviktiga inför eller i tidiga stadier av sin graviditet konsumerar mer vård än normalviktiga. Det visar en amerikansk studie som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine...
Läkemedel mot strålskador på väg 1649
Amerikanska forskare har utvecklat ett preparat som skyddar mot strålinducerade skador. Studien, som gjorts på djur, presenteras i Science, och förhoppningen är att substansen kan användas av tex personal på röntgenavdelningar och anställda vid kärnkraftverk...
Ökad risk hos kvinnor att utveckla kronisk andningssvikt 1649
Kronisk andningssvikt är en allvarlig komplikation till flera sjukdomar, varav kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är den vanligaste. Långtidsbehandling med oxygen (LTOT) kan då förlänga överlevnadstiden. Exponeringar i yrkesmiljöer kan öka risk för idiopatisk lungfibros...
Diabetes ökar risken för alzheimer 1649
Män som drabbas av diabetes i medelåldern löper ökad risk att drabbas av alzheimer. Det visar en studie gjord vid Uppsala universitet som presenteras i Neurology...

KLINIK OCH VETENSKAP

Vatten är ett farligt gift ... 1650
Två fall av hyponatremi i samband med maratonsport och stort vätskeintag
Två fall av hyponatremi med grav CNS-påverkan i samband med maratonspinning rapporteras. Maratonsporter utövas av allt fler och det finns en utbredd missuppfattning att det är hälsosamt att dricka rikligt i samband med sport.
WITH ENGLISH SUMMARY

En växande diagnostisk och terapeutisk utmaning 1653
Lungcancer hos kvinnor
Varje år insjuknar cirka 3000 personer i Sverige i lungcancer. Lungcancer hos kvinnor är den cancerform som visar störst incidensökning åren 1986–2005 med tre procent om året...

TEMA BARNVACCINATIONER

Folkhälsans stöttepelare 1659
Ändå är barnvaccinationerna en het fråga
Vaccinationer har sedan länge varit ett ämne för debatt. Trots att det är odiskutabelt att det knappast finns någon åtgärd (möjligen förutom förbättrad levnadsstandard) som medfört större vins­ter för folkhälsan än vaccinationer, har de omgivits med både fascination och skepsis...
Nya vacciner aktuella för barn- och skolhälsovården 1660
Flera vacciner ligger i startgroparna för att tas in i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Från det medicinska perspektivet finns all anledning till att de ska erbjudas utan kostnad inom barn- och skolhälsovården.
Vaccinscheman inom EU behöver göras mer lika 1665
Visserligen finns stora likheter mellan EU-ländernas vaccinationsscheman, men den stora variationen länderna emellan skapar ändå problem vad gäller både invandrade och utvandrade barn. En harmonisering är önskvärd... WITH ENGLISH SUMMARY

Vaccination ger bra immunsvar hos barn 1670
Även om immunsystemet inte är färdigutvecklat hos spädbarn ger vaccination ett gott skydd mot infektioner, också hos för tidigt födda och omogna barn...
Specialistmottagning skräddarsyr vaccinationer 1675
Vid en specialistmottagning för barnvaccinationer finns resurser för att skräddarsy vaccinationer för barn med särskilda behov. Här får också föräldrar med stor oro inför barnets vaccination saklig och balanserad information. WITH ENGLISH SUMMARY

Samhällsekonomiska konsekvenser av vacciner 1680
Trycket av nya – och ofta dyra – vacciner som vill in i det allmänna vaccinationsprogrammet är i dag hårt. Hälsoekonomiska utvärderingar är nödvändiga för att ta ställning till vilka vacciner som är prisvärda i förhållande till effekten...
Socialstyrelsen har sista ordet 1685
Socialstyrelsen bestämmer vilka vacciner som ska ingå i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Processen fram till beslut är lång och komplicerad – med en rad expertutlåtanden och remissvar som underlag...

PATIENTSÄKERHET

Trippeldiagnostik ska göras även om knölen uppstår under strålbehandling 1688
Onkolog och kirurg varnas sedan kvinna avlidit i bröstcancerrecidiv
Onkologen borde ha utfört en noggrannare utredning och kirurgen borde ha ordnat mammografiundersökning och punktion när den bröstcanceropererade kvinnan under strålbehandling fick en ny knöl i samma bröst...
Borde remitterat kvinna med grav synnedsättning till neuroradiologi 1689
Besvären berodde på en hjärntumör
Den 31-åriga kvinnan hade en grav synnedsättning men var i övrigt ögonfrisk. Vid en sådan funktionsförlust måste hjärntumör uteslutas.

Risken inte tillräckligt känd i vården 1690
Utvecklade central pontin myelinolys efter alltför snabb korrigering av hyponatremi
Komplikationsrisken vid behandling av allvarlig hyponatremi är inte tillräckligt känd i sjukvården, hävdar Socialstyrelsen. Flera fall har anmälts enligt Lex Maria.

DEBATT OCH BREV

Stressdrabbade kan komma igen efter lång sjukskrivning 1691
Patienter med stressreaktion är till 40 procent tillbaka i arbete efter sjukperioder på upp till fyra år. Det stöder uppfattningen att trötta hjärnor inte löper samma risk som onda ryggar att fastna i en permanent sjukroll.
Replik till Åke Sjöholm m fl om nya läkemedel mot typ 2-diabetes:
Säkerhetsdata före breddanvändning eller tvärtom? 1692
I Läkartidningen [1] diskuterar Åke Sjöholm med flera vår värdering av två nya läkemedel vid diabetes mellitus typ 2, vilka enligt vår mening är otillräckligt dokumenterade över tid [2]...
Slutreplik till Jan Håkansson m fl:
Är problemet återkommande smärta hos barn väl beskrivet eller överdrivet? 1693
Det är viktigt och angeläget att distriktsläkare, skolhälsovård och andra som är intresserade av barns hälsa engagerar sig i problemet återkommande smärta hos barn och ungdom...
Hur frågar vi för att identifiera utsatta kvinnor? 1694
I sina repliker (LT 20/ 2008, sidorna 1506-7) fortsätter Rådestad m fl att kalla anamnesfrågor gällande erfarenhet av partnerrelaterat våld för screening. Vi har i två separata svar (LT 20/2008, sidorna 1505-7) skrivit att begreppet i det här sammanhanget är problematiskt och missvisande av det enkla skälet att screening är en metod för att ställa sjukdomsdiagnos.
Replik till Tomas Böhm:
Ställ samma krav på psykiatrin som på andra medicinska specialiteter! 1695
»Varför är det så viktigt för Göran Isacsson att begränsa psykiatrin till enbart medicinsk vetenskap?« frågade Tomas Böhm i Läkartidningen 21/2008 (sidan 1596).
»Kandels ord, inte mina« 1695
Isacsson försökte i sitt svar till mig i Läkartidningen 21/ 2008 (sidorna 1595-6) stödja sig på Eric Kandel
Slutreplik:
Vad har psykoanalysen betytt för de psykiskt sjuka jämfört med biologisk forskning? 1695
Om man i sin argumentation stöder sig på en referens kan man inte gömma sig bakom dess författare. Tar Kihlbom avstånd från de ord han citerar ur Kandels lärobok eller står han för dem? I det senare fallet borde han svara på mina frågor om vilken kulturell evolution som skulle...
All psykiatri är neuropsykiatri 1696
Om man alltså, som Göran Isacsson förtjänstfullt och med självklarhet argumenterar för i sitt inlägg
Oklart om nya definitioner av hjärtinfarkt 1696
Professor Stefan Agewall redogör i Läkartidningen 16/2008 (sidorna 1192-3) för de nya definitionerna av hjärt- infarkt som utarbetats av European Society of Cardiology
Replik:
Huvudsyftet var att beskriva indelningen av hjärtinfarkt i de fem nya klasserna – beslutsgränsen inget nytt 1696
Som tonårsförälder är jag van vid att få rättmätig och mindre rättmätig kritik. Jag beklagar om jag var oklar vid beskrivningen av variationskoefficientens betydelse vid definitionen av hjärtinfarkt och vill därför tacka Peter Eriksson för hans fina förtydligande av begreppet...

KULTUR

Patienten i fokus – trots en krass sjukvårdsorganisation 1697
Radiodokumentären skulle handla om kvinnliga läkares speciella arbetsvillkor i den svenska sjukvården. Journalisten Susanne Björkman hade bestämt sig för att dokumentera vardagen år 2007 för en kvinnlig doktor på en vanlig klinik på ett stort svenskt sjukhus...
Överblick saknas i ingenmanslandet mellan psykiatri och somatik 1700
Detta inträffade nyligen vid en intervju: – När jag sett Uffizierna blev jag så utmattad att jag blev liggande i tre dagar, sa jag. – Stendhals syndrom, sa journalisten. – Vadå? På nätet fanns en hel del att finna...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1720
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Nio hundra specialister i allmänmedicin saknas
Notis
En sammanställning av SKL visar att det saknas 900 specialister i allmänmedicin jämfört med det mål som riksdagen har satt upp för utvecklingen av hälso- och sjukvården.
Svart hennatatuering kan ge allergisk reaktion
Notis
Svarta hennatatueringar kan ge allvarliga allergiska reaktioner och är ett återkommande hälsohot, varnar Läkemedelsverket. Tatueringarna utförs mest sommartid på marknader och festivaler.
Extremt tidigt födda barn:

Gestationsålder trubbigt kriterium för intensivvård
Vilka extremt tidigt födda barn bör intensivvårdas? På många håll styrs det av gestationsålder trots att den kan vara svår att fastställa. Enligt en ny studie kan det även finnas skäl att ta hänsyn till barnets vikt och kön bl a.
Fler frågor till Filippa Reinfeldt
LT uppmanade läsare att skicka in frågor inför intervjun med Filippa Reinfeldt (m). Nedan kan ni ta del av några av svaren på dessa och andra frågor som inte finns med i intervjun i papperstidningen...
Barnvaccinationer grundar för framtida hälsa
Tema barnvaccinationer
Trots att barnvaccinationer är en väsentlig del av grunden för folkhälsans utveckling är de ett ständigt ämne för debatt – inte minst i dag när flera vacciner trängs om att komma med i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.
Regler för marknadsföring
av vacciner kritiseras
Sverige är det enda EU-land där vacciner kan marknadsföras till allmänheten utan att någon myndighet förhandsgranskar innehållet. Ett faktum som nu kritiseras från flera håll.
Läs även
Industrin inför förhandsgranskning av vaccinkampanjer
Industrin inför förhandsgranskning av vaccinkampanjer
Läkemedelsindustriföreningen, LIF, inför en obligatorisk förhandsgranskning av vaccinkampanjer. Beslutet är en reaktion på den senaste tidens kritik mot vaccinreklam.
– Förhandsgranskningen ska säkerställa att det inte blir några fel i framtiden, säger Richard Bergström, VD för LIF.