INNEHÅLL NUMMER 24, 2008

LEDARE

Näsa för bra gener 1812
Vilka särdrag karaktäriserar ansikten som uppfattas som attraktiva (sexuellt tilldragande)? Den frågan har studerats ingående i antropologisk forskning. Det tycks inte vara enskilda delar utan symmetrin, och främst symmetrin mellan höger och vänster kroppshalva, som kännetecknar... / Josef Milerad
Vårdval med förbehåll 1815
Nu reformeras den svenska primärvården runt om i landet. Fritt vårdval, konkurrens på lika villkor och friare etableringsregler införs på många olika håll. Halland visade vägen med Vårdval Halland...
Akut läkarbrist framtidsscenario 1815
Vartannat år sedan 1970-talet genomför de nordiska läkarförbunden en prognos om tillgång och behov av läkare. Årets prognos visar på stor läkarbrist i Sverige och i Norden...

LT DEBATT

ST-handledarna bör vara vetenskapligt kompetenta 1817
Varför särbehandlas vetenskaplig kompetens negativt jämfört med övriga områden som handledarskap, pedagogik, kommunikation och etik? Frågan ställs i detta inlägg om Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring...
Fortfarande vilseledande om fett 1818
Apropå! Kost och kostråd
På avdelningen »Nya rön« i Läkartidningen skriver Becker, Bruce och Sohlström från Livsmedelsverket (SLV) att två nya studier visat att det inte finns anledning att skilja mellan transfett från idisslare och industriellt framställda partiellt härdade fetter [1]...
Replik:
Granskning bör bygga på sakliga argument 1818
Sundberg och Hedbrant ifrågasätter våra slutsatser av de två interventionsstudierna som jämfört metabola effekter av transfettsyror [1]. Vi tycker det är positivt att intresset är stort för våra näringsrekommendationer och kostråd...

AKTUELLT

Finns det någon
läkare ombord? 1820
Etik och ansvar
Flygbolag ser gärna läkare i passagerarlistan, men undviker ekonomisk ersättning för medicinska insatser ombord. Läkares skyldighet att ingripa i nödsituation varierar mellan olika länder, men etiken påbjuder läkare att hjälpa om man kan.
ESBL-bildande bakterier
vanligare än MRSA 1824
Antibiotikaresistens i form av ESBL är nu ett minst dubbelt så stort problem som MRSA. Samtidigt ökar antibiotikaförbrukningen i landet, enligt antibiotikanätverket Strama och Smittskyddsinstitutet.
Ersättningsetablering föreslås »fem över tolv« 1826
Det ska under en period bli möjligt för taxeläkare att överlåta sin privata praktik till en kollega som då också får överta rätten att verka enligt en nationella taxan. Sedan ska taxesystemet ersättas, enligt regeringens planer.
Läkarförbundet kritiskt till LOV 1826
Risken är att små aktörer missgynnas av den valfrihetslag som regeringen väntas föreslå. Det anser Läkarförbundet, som hellre vill se en annan lagstiftning...

NOTISER

Apoteksmarknaden avregleras 1 juli 2009 1826
Den 1 juli 2009, ett halvår senare än vad tidigare sagts, vill regeringen att apoteksmonopolet försvinner. Apoteksmarknaden skulle enligt utredaren Lars Rejes´, förslag, som presenterades i januari i år, ha trätt i kraft den 1 januari 2009, se http://www.lakartidningen...

MEDICINSK KOMMENTAR

Hjärnskakning kan ge långvariga besvär 1828
Identifiering av riskpatienter lika viktigt som det akuta omhändertagandet
Våld mot huvudet med påverkan av hjärnans funktioner kan orsaka allt från tillfällig omtöckning till långvarigt koma och vegetativt tillstånd. Under de senaste decennierna har kunskapen om dessa tillstånd ökat dramatiskt och påverkat den kliniska handläggningen...

NYA RÖN

Dålig intrauterin tillväxt ger risk för hjärtinfarkt 1830
Ett antal studier har visat att barn som föds med låg födelsevikt löper ökad risk att i vuxen ålder drabbas av ischemisk hjärtsjukdom. En vanlig förklaringsmodell för detta är att intrauterin svält kan leda till både tillväxthämning och bestående förändringar av bla...
Ökad dödlighet vid melanom i skalpen 1830
Individer med melanom avlider i större utsträckning om det ursprungliga melanomet finns i skalpen eller på halsen. Författarna till den aktuella studien har tittat på data från drygt 50000 patienter med melanom som behandlats vid cancercentra i USA och följt fem- och...
Knölar i sköldkörteln kan ofta lämnas kvar 1830
10–30 procent av medelålders kvinnor i Europa har en eller flera palpabla knölar i sin sköldkörtel (struma). Ultraljudsundersökningar talar för att de flesta av dessa knölar växer sakta med åren...
EVAR eller öppen operation vid aortaaneurysm? 1831
Nyligen utbröt en diskussion om värdet av endovaskulär behandling av aortaaneurysm (EVAR) i dessa spalter [Läkartidningen. 2007;104:3625-6; 2008;105: 143-4; 2008;105:142-3]...
Deprimerade är oftare somatiskt sjuka 1831
Individer med återkommande depressiva episoder är i större utsträckning än andra drabbade av somatiska sjukdomar såsom rinit, hypertoni, astma, artros och ulkus. Det visar en studie presenterad i tidskriften British Journal of Psychiatry...
Osäkra fördelar med laparoskopisk appendektomi 1832
Laparoskopisk operation för akut appendicit leder till signifikant ökad risk för återinläggning på grund av buksmärta. Det visar en närmare analys av en engelsk studie som jämfört laparoskopisk och öppen appendektomi. Detta går stick i stäv med skälet för laparoskopisk appendektomi, dvs kortare vårdtid.
Genvariant ökar risken för stressorsakad kardiell ischemi 1832
Forskare från USA har identifierat en gen som ökar risken för att individer med koronarsjukdom ska drabbas av kardiell ischemi till följd av mental stress. Det visar en studie presenterad i Archives of Internal Medicine...
Rökförbud avskräcker
ungdomar från att börja röka 1833
Rökförbud på restauranger har större effekt än tobaksskatter och antirökkampanjer när det gäller att hindra unga från att börja röka. Det framgår av studie som undersökt hur rökförbud efterlevs bland ungdomar mellan 12 och 17 år i en amerikansk delstat.
Kunskap om patienten viktig vid bröstsmärta i primärvården 1833
Patienter med bröstsmärta är vanliga i primärvården. Från tidigare studier vet vi att 8–18 procent av dessa patienter har koronarkärlssjukdom. I primärvården betraktas patientens sjukhistoria som ett viktigt diagnoshjälpmedel, men det finns inte så många undersökningar som...
Minskat prefrontalt blodflöde föregår misstag 1833
Amerikanska och norska forskare har med hjälp av funktionell magnetkameraundersökning identifierat mönster i hjärnan som föregår att en individ begår misstag. Författarna, som presenterar sina rön i tidksriften Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States...

KLINIK OCH VETENSKAP

Prehospital handläggning
av patienter med svår skallskada 1834
Skandinaviska riktlinjer enligt Brain Trauma Foundation
Svåra skallskador tar många unga människors liv och ger allvarliga bestående men. En systematisk handläggning kan minska mortaliteten och lindra skadans omfattning. Nu finns nya rekommendationer – anpassade för skandinaviska förhållanden – för prehospital handläggning av patienter med svår skallskada.
WITH ENGLISH SUMMARY

S100B för diagnostik och prediktion av sequelae efter lätt skallskada 1840
Studier visar delvis motsägande resultat
Den akuta diagnostiken vid lätt skallskada har som mål att avslöja intrakraniella blödningar som kan vara potentiellt livshotande och kräva neurokirurgisk åtgärd...
WITH ENGLISH SUMMARY

Handläggning av lätta skallskador med hjälp av ett blodprov 1846
S100B-analys kan minska antalet DT-undersökningar och inläggningar
Totalt 75 sjukhus i Sverige handlägger patienter med skallskador [1, 2]. Dessa skador svarar för en betydande del av mortalitet och morbiditet hos vuxna [3], och skallskador är den vanligaste orsaken till död hos unga individer [4]...
WITH ENGLISH SUMMARY

Ny kirurgisk teknik för att behandla korta tarmens syndrom 1849
Seriell transversell enteroplastik (STEP)
Tunntarmen hos barn med korta tarmens syndrom genomgår en adaptationsprocess som medför tarmdilatation med försämrad tarmmotorik och bakteriell överväxt. Den förkortade och dilaterade tarmen kan korrigeras med olika kirurgiska tekniker...
Nya medicinska krav
för körkort från den 1 maj 2008 1852
Vägverkets chefläkare Lars Englund rapporterar vad som är nytt
Ett i stället för två år av frihet från epileptiskt anfall för personbil, tio år i stället för fem för högre behörigheter. Fyra provtagningar under sex månader i stället för två under tre månader efter rattfylleri...
Patientskattning av synfunktionen bra stöd för läkarens bedömning 1855
Svårt att avgöra när ögonsjukdom leder till funktionshinder
Av hävd har man bedömts vara synskadad när synskärpan med bästa optiska korrektion är 0,3 eller sämre, eller när förmågan att uppfatta hela synfältet är så nedsatt att man inte kan orientera sig i främmande miljöer med synens hjälp...

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Grönt te kan minska effekten av Waran 1859
Kan grönt te interagera med warfarin (Waran)?...
Uppgifter saknas om rosenrot vid hypertoni 1859
Påverkar rosenrot blodtrycket? Finns det någon känd interaktion mellan kandesartan och...

PATIENTSÄKERHET

Av största vikt att penetrera
anamnesen vid plötslig andfåddhet 1860
Patienten hade en totalt kollaberad lunga
Att det är av största vikt att penetrera anamnesen vid plötslig andfåddhet slog Ansvarsnämnden fast och utdelade en erinran respektive en varning till två läkare. Patienten hade besökt vårdcentralen med andfåddhet och smärta i en axel. När han sedan uppsökte sjukhus kunde man där genom röntgen konstatera en total högersidig pneumotorax.
Läkare fälls för brott mot tystnadsplikten 1860
Efter upplysningar till Försäkringskassan
Ansvarsnämndens majoritet fäller en internmedicinare för brott mot tystnadsplikten. Majoriteten av majoriteten fastnar för en erinran, medan resten ville ha en varning. Två i nämnden, bland annat ordförande, ville fria...
Fel tillåta utskrivning av patient med allvarlig, obehandlad sjukdom 1862
En internmedicinare fälls för att han sanktionerat att en patient med en allvarlig, obehandlad sjukdom skrevs ut...

DEBATT OCH BREV

Vems är ansvaret för kostråd till våra barn? 1863
De rekommendationer som CORPUS Livlinan riktar till landets skolor, förskolor och föräldrar med hänvisning till dr Annika Dahlqvist saknar vetenskapligt underlag. Det förklarar Expertgruppen för pediatrisk nutrition, som står bakom Livsmedelsverkets råd om barns och ungdomars näringsbehov och kost...
Kost med högt intag av fett kan ifrågasättas 1864
Socialstyrelsen har – sannolikt i tidsnöd och under yttre tryck – legitimerat en kostform, för vilken vetenskapligt stöd saknas. Vi föreslår att Socialstyrelsen omprövar sitt ställningstagande att lågkolhydratkost till patienter med övervikt och diabetes typ 2 är förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver Claude Marcus med flera.
Behandlingsresultatet viktigare som kvalitetsmarkör än tillgängligheten 1867
Vi önskar även i vårdvalsdiskussionen att man i första hand riktar resurser mot den för patienten viktigaste kvalitetsmarkören, det vill säga behandlingsresultatet. Det skriver artikelförfattarna med anledning av LTs intervju med Filippa Reinfeldt...
Replik till Olle Kjellin om »flum eller fortbildning«:
Hälso- och sjukvården får aldrig bli en okritisk marknadsplats 1869
Termen evidens och dess operationalisering är inte okomplicerad, entydig eller oomtvistad, något med stor relevans för det spirande forsknings-, utvecklings- och utbildningsområdet integrativ vård. Det skriver Torkel Falkenberg i denna replik till Olle Kjellin, som i LT 22/2008 nagelfor en fortbildningsverksamhet inom psykiatrin i Landstinget Kronoberg...
Gå vidare med jävsdeklarationerna 1870
I Läkartidningen 17–18/ 2008 (sidorna 1310-2) deklarerar ett antal diabetologer utförligt »potentiella bindningar och jäv«. Vi ser positivt på detta. Läsaren kan väga in redovisningen i bedömningen av argumentationen...

KULTUR

Pacemakern – ett av medicinens stora framsteg – fyller 50 år 1871
Redan vid DGKs (Deutsche Gesellschaft für Kardiologie) stora konferens i Mannheim år 2007 firades 50-årsjubileum av den svenska »Herzschritt­macher« som ett av de största framstegen inom den moderna medicinen, med vilken nu 300 000 patienter bara i Tyskland; 25 000 i Sverige och...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1895
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1897
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

ST-läkare vill forska på arbetstid
Nära två tredjedelar av landets yngre läkare är intresserade av att forska, men få gör det. Det visar en enkätundersökning gjord av Sylf, Sveriges yngre läkares förening.
Vårdrelaterad infektion
drabbar var tionde
Drygt var tionde patient i slutenvården drabbas av en vårdrelaterad infektion, enligt Sveriges Kommuner och Landstings mätning i maj 2008.
Lungcancerrisk
med Exubera ska studeras
Produktinformationen för det inhalerbara insulinet Exubera ska uppdateras med information om de cancerfall som inträffat bland patienter som behandlats med läkemedlet. Det har EMEA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, beslutat att uppmana läkemedelsbolaget Pfizer.
Stora variationer i landets diabetesvård
Bäst är Jönköping, sämst är Sörmland. Det Nationella diabetesregistret har åter igen gjort en kvalitetsjämförelse av diabetesvården i landet i senaste årsrapporten. Stora skillnader i behandlingsmetoder och resultat finns mellan olika landsting. Ett exempel är olika synsätt på blodfettsänkande behandling.
ECDC ser ökad risk
för vektorburna sjukdomar i Europa
Vektorburna sjukdomar kan komma att öka i Europa på grund av klimatförändringar och ökat resande. Det förutspår den Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC).
Nya Patientdatalagen:

Föreskrifter på väg
Den nya Patientdatalagen som träder i kraft 1 juli ger de legala ramarna för den så kallade gemensamma vårddokumentationen, som kommer införas successivt. Patientens rätt att spärra information i sin journal gäller dock omgående.

Han pratar om rädslan för att tala
Sommar med Simonson
Nils Simonson säger att han har jobbat med de två saker som folk i allmänhet är mest rädda för: döden – eller att bli skurna i – och att tala inför folk. Två ämnen som han kommer att beröra i sitt Sommar-program.
Efter ACCORD:

Skärpt blodsockerkontroll
– en seglats mellan Skylla och Karybdis?
Intensiv blodsockerbehandling vid typ 2-diabetes är kopplad till ökad risk för död, visar den uppmärksammade ACCORD-studien. Men varför? Det hade forskarna svårt att förklara när den amerikanska diabeteskongressen avslutades.
Hjärnskademarkör ger vägledning
vid riskbedömning
Akuta intrakraniella komplikationer efter hjärnskakning är ovanliga; risken för långvariga besvär är större. Hjärnskademarkören S100B kan vara en hjälp för att identifiera riskpatienter respektive patienter som inte behöver genomgå datortomografi eller läggas in för observation. S100B-studier visar dock delvis motsägande resultat.