INNEHÅLL NUMMER 26, 2008

LEDARE

God sommar – på återseende i höst 1904
Ledarkommentaren tar sommaruppehåll för att återkomma i augusti. Senare under hösten kan du som läsare se fram emot flera spännande och kliniskt viktiga teman. Framstegen inom bilddiagnostiken vid hjärtsjukdom och sjukdomar i centrala nervsystemet kommer att speglas i var sitt... / Josef Milerad
Nya ST tar form 1907
I dessa dagar kommer Socialstyrelsen att slutligen fastställa nya föreskrifter och allmänna råd för läkares specialiseringstjänstgöring (ST). Läkarförbundet har varit med i arbetet via Nationella rådet för läkares specialiseringstjänstgöring, då detta naturligtvis är en viktig...

LT DEBATT

Varför blundar sjukvårdens makthavare för utsattas ohälsa? 1908
Utsatta grupper i Stockholm har större självrapporterad sjuklighet och ohälsa än befolkningen i stort. I Vårdval Stockholm, liksom i delbetänkandet »Vårdval i Sverige«, blundar sjukvårdens makthavare för utsattas ohälsa. Processen kring vårdvalssystem och privatiseringar bör stoppas, menar Jan Halldin.

AKTUELLT

EU-förslag reglerar patientrörlighet
EU-kommissionen har lagt ett direktivförslag som syftar till att göra regler och villkor för medborgares planerade hälso- och sjukvårdstjänster över nationsgränserna tydligare. Tvistefrågan i Sverige gäller villkoret om förhandsbesked vid planerad sjukhusvård.
EU-förslag om information till allmänheten kritiseras 1910
Läkemedel
EU-kommissionens förslag att tillåta läkemedelsföretagen att förmedla information om receptbelagda läkemedel till allmänheten via radio och TV kritiseras på bred front. Inte ens läkemedelsföretagen själva är positiva.
Industrin börjar informera allmänheten 1912
Läkemedel
Trots den tydliga kritiken mot läkemedelsföretag som förmedlare av information om receptbelagda läkemedel till allmänheten går svenska Läkemedelsindustriföreningen i bräschen för utvecklingen och säger ja till sådan information på Internet.
Ändrat arbetstidsdirektiv ett nederlag för EU-läkare 1913
Inaktiv jourtid ska inte längre räknas som arbetstid vid beräkning av arbetsveckans längd. Så vill EUs arbetsmarknadsministrar ändra EU:s arbetstidsdirektiv. Om EU-parlamentet säger ja kan det påverka svenska läkares arbetstider om några år.
Få vårdplatser inte bara gott tecken 1914
Svensk sjukvård står sig väl internationellt, konstaterar Sveriges Kommuner och Landsting i en ny rapport. Men effektivitet och kvalitet är svårfångade storheter...

NOTISER

SLF säger nej till utökat läkaransvar i Vapenlagen 1913
Läkarförbundet vill förhindra en utvidgning av läkares informationsplikt till patient om dennes medicinska olämplighet för innehav av skjutvapen. Det framför förbundet i sitt remissvar på Socialstyrelsens föreskrifter om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga...
Patienter ska lista biverkningar 1913
Läkemedelsverket har öppnat en webbaserad tjänst där patienterna inbjuds att själva rapportera sina läkemedelsbiverkningar. Den nya e-tjänsten ska generera fler biverkningsrapporter än i dag, hoppas Läkemedelsverket, bland annat vad gäller receptfria läkemedel och...
Var tionde drabbas av vårdrelaterad infektion 1914
Drygt var tionde patient i slutenvården drabbas av en vårdrelaterad infektion, enligt Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, mätning i maj 2008. – Oacceptabelt, enligt Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting...
Stora skillnader i psykiatrin mellan landstingen 1914
Rapporteringen från den öppna psykiatrin till Socialstyrelsens patientregister visar stora brister. Jämfört med Sveriges Kommuner och Landstings verksamhetsstatistik är bortfallet hela 35 procent. Det är främst uppgifter från privata vårdgivare som saknas...

MEDICINSK KOMMENTAR

Nationellt kvalitetsregister för refraktiv kirurgi behövs 1915
I artikeln »Operationer vid brytningsfel i ögat. En Alertrapport från SBU« i detta nummer av Läkartidningen avslutar författarna Per Fagerholm och Ingemar Eckerlund med att ta upp frågan om ett nationellt kvalitetsregister för refraktiv kirurgi i Sverige...
Diabetes accelerar bland barn i Europa 1917
Typ 1-diabetes bland barn har ökat dramatiskt sedan 1990-talet. I en Lancet-kommentar till en studie om barndiabetes i Finland lanseras idén att Streptomyces-toxiner – som kan infektera potatis och andra rotfrukter – kan vara den medierande faktorn.

NYA RÖN

Koksalt hellre än albumin vid skallskada 1918
Lämpligheten av att behandla intensivvårdspatienter med albuminlösning är omdebatterad. Nu visar en eftergranskning av en randomiserad studie att koksalt är att föredra framför albumin vid just skallskada. Varför mortaliteten var högre i gruppen som fick infusionsvätska med albumin är dock oklart.
Höga uratnivåer bromsar Parkinsons sjukdom 1918
Höga nivåer i blodet av urinsyra (urat) kan bromsa utvecklingen av Parkinsons sjukdom. Det visar en amerikansk studie som presenteras i Archives of Neurology. Tidigare studier har indikerat en koppling mellan höga uratnivåer i serum och minskad risk för parkinson...
Diafragma atrofierar snabbt vid respiratorbehandling 1919
Alla som bryter ett ben noterar att muskulaturen där atrofierar under läkningstiden, och man kan på likartat sätt tänka sig att diafragmas funktion nedsätts under kontrollerad långvarig respiratorbehandling...
Kvinnor aktiva i valet av bröstcanceroperation 1919
I dag finns betryggande stöd för att bröstbevarande kirurgi (BCS) är ett fullvärdigt alternativ till mastektomi vid unifokala tumörer upp till 4 cm i diameter. Adekvat patientinformation om vilket ingrepp som ska göras förbättrar kvinnans psykiska välbefinnande och gör henne...
Astma kopplat till suicid-tankar med suicidförsök 1919
Suicidtankar med suicidförsök är vanligare bland individer med astma än i normalpopulationen, visar en amerikansk studie. Liknande resultat har setts tidigare, och i våras bad FDA om data kring suicidalt beteende bland patienter behandlade med Singulair.
Arbetsmiljöåtgärder kan inte överlämnas till enskilda 1920
Många arbetstagare exponeras dagligen för kemiska ämnen i sin arbetsmiljö. Exponeringen innebär risker för hälsan, och exponeringen måste därför mätas och eventuellt åtgärdas...
Hög andel hjärtinfarkt i Indien och ojämlik behandling 1920
Indien är det land i världen som har högst antal fall av koronara syndrom. En studie presenterad i tidskriften Lancet har analyserat akut koronarsjukdom i Indien och hur denna behandlas...
Vanlig genvariant ökar risken för benskörhet och frakturer 1921
Två vanliga varianter inom LRP5-genen är kopplade till lägre bentäthet och ökad risk för frakturer. Det visar världens största studie av genetiska markörer för osteoporos. Fynden kan komma att användas kliniskt för att hitta patienter i behov av preventiva insatser.
Skillnaderna i dödlighet relaterad till utbildning ökar 1921
Att välutbildade individer lever längre är känt sedan tidigare. Nu visar en amerikansk studie att skillnaderna i dödlighet mellan låg- och högutbildade i USA ökade under perioden 1993–2001...

KLINIK OCH VETENSKAP

SBAR – modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal 1922
Ineffektiv kommunikation bidrar till majoriteten av skador i vården
Bristfällig kommunikation bidrar till de flesta missöden inom vården. I artikeln föreslås att en ny modell för informationsutbyte – SBAR – införs i Sverige. Modellen används av vården och rymdindustrin i USA, och skapar förutsättningar för ett sakligt och strukturerat utbyte, skriver författarna.
WITH ENGLISH SUMMARY

Operationer vid brytningsfel i ögat 1926
En Alertrapport från SBU
SBU har gjort en systematisk litteraturöversikt, som i form av en sk Alertrapport sammanfattar det vetenskapliga underlaget för de vanligaste excimerlasermetoderna för refraktiv kirurgi [1]...

TEMA IMMUNTERAPI VID ASTMA/ALLERGI

Ny skjuts åt 100-årig terapi 1931
Under temats rubrik »Immunterapi vid astma/allergi« kan vi i dag sam­man­fatta nya kun­skaper om en 100 år gammal behandlingsmodell och samtidigt beskriva en snabb och spännande utveckling av nya möjliga behandlingsmetoder...
Anti-IgE blockerar central astmamekanism 1933
Trots att vi i dag har ett flertal effektiva astmamediciner är svår persisterande astma ändå ett betydande problem. Dessa patienter har en påtaglig nedsättning i sin livsföring och livskvalitet...
Mekanismerna vid allergenspecifik immunterapi klarnar 1935
Specifik allergen immunterapi innebär att ökande mängd allergena extrakt ges för att inducera immunologisk tolerans. När tekniken introducerades 1911 var syftet att immunisera patienterna mot effekterna av »pollentoxin«...
Vaccination mot allergier ger god symtomlindring 1938
Allergenspecifik immunterapi eller allergivaccination ges för att försvaga den allergiska reaktionen. Behandlingen ger god lindring vid allergisk astma och rinokonjunkitivit.
Biologisk ingenjörskonst ger ny astmaterapi 1942
DNA-tekniken har banat väg för nya behandlingsformer vid astma och allergier. De första kliniska studierna med rekombinanta allergener visar uppmuntrande resultat...
TNF-blockad – ny strategi vid svårbehandlad astma 1946
TNF-blockad är en intressant idé för att hjälpa patienter med svårbehandlad astma. Men mycket forskning återstår innan detta kan bli klinisk verklighet. Särskilt måste nytta värderas mot risk – medlen kan ge svåra biverkningar...

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Är något SSRI-preparat att föredra när det gäller sexuella biverkningar? 1949
Frågeställaren undrar om det i dagsläget finns några säkra belägg för att något SSRI-preparat är fördelaktigare än övriga när det gäller sexuella biverkningar...

PATIENTSÄKERHET

Inte fel låta bli lumbalpunktion – tidigare fälld barnmedicinare frias 1950
Länsrätten friar en barnmedicinare som tidigare fällts av Ansvarsnämnden för att inte ha lumbalpunkterat en pojke med misstänkt bakteriell meningit. Nämnden, som i sitt beslut var djupt oenig såväl medicinskt som juridiskt, gick emot Socialstyrelsens uppfattning.
Oaktsamhet inte styrkt – tidigare fälld läkare frias 1950
Det är inte styrkt att internmedicinaren agerat oaktsamt i sin behandling av den huggormsbitna patienten och därför finns inga förutsättningar att ålägga honom en disciplinpåföljd. Det konstaterar länsrätten och upphäver den erinran han tidigare fått av Ansvarsnämnden...
Frias trots fel vaccin till spädbarn – felet inte ursäktligt, men ringa 1951
I Läkartidningen nr 23/2007 skrev vi om att en läkare kan slippa disciplinpåföljd även vid ett ansvarsgrundande fel, nämligen om felet är ursäktligt. Men även om felet inte är ursäktligt kan läkaren slippa påföljd, nämligen om det bedöms som ringa...

DEBATT OCH BREV

Minskade rutinkontroller frigör mottagningstid 1952
Ingen annan rationaliseringsåtgärd har varit tillnärmelsevis lika produktiv och positiv för alla parter. Det skriver distriktsläkaren Krister Jonés i en debattartikel om hur han slopat en stor del av rutinkontrollerna – besök som oftast ändå landar i status quo eller en symbolisk åtgärd.
Psykiatrin omfattar två kunskapsområden 1953
Redan i sin ursprungliga artikel, Läkartidningen 7/2008 (sidorna 421-2), ger de båda professorerna emeriti Dencker och Wålinder uttryck för en förbluffande enögdhet i synen på vad psykiatri...
Psykiatrin sedd genom ett litet fönster: Nu får ni väl ta igen er! 1954
Som kirurg och urolog har jag med stigande intresse följt skriftväxlingen i Läkartidningen om psykiatrin och dess innehåll. Tyvärr även med stigande undran, när jag läser inläggen av Göran Isacsson som jag tycker karakteriseras av ett högt tonläge, tråkig i kollegiala...
Varför negligeras smärta vid provtagning i prostata? 1955
I Socialstyrelsens nya informationsbroschyr om PSA-prov sägs att provtagningen kan vara obehaglig men inte smärtsam. Detta är helt fel, skriver Per-Uno Malmström och Gunilla Öjdeby...
Kognitiv medicin – kunskapsfält för framtida specialistutbildning 1956
Nedsatta kognitiva funktioner förekommer vid ett stort antal sjukdomstillstånd men missas ofta. Det behövs en förbättring av läkares kompetens på området, exempelvis genom specialistutbildning i kognitiv medicin.
Åter grönt för Insulatard Penfill 1957
För ett år sedan ville Novo Nordisk dra in försäljningen av det utmärkta och miljövänliga Insulatard Penfill. Genom kontakter via medier och personligen har dialogen mellan företaget och förskrivare och patienter fortsatt...
Nytt namn: »Rätten till en värdig död« 1957
I artikeln »Är suicid och självvald död samma sak?«, LT 21/2008 (sidan 1590), förekom namnet »Rätten till vår död«. Under tiden från det att manuskriptet skickades in till dess att artikeln publicerades hann föreningen på sitt årsmöte byta namn till »Rätten till en värdig död«...
Återkommande buksmärtor hos barn – avsaknad av alarmsignaler utesluter inte organisk orsak 1958
Inom pediatrisk gastroenterologi finns det en tradition att använda sig av s k röda flaggor, dvs vissa symtom, som alarmsignal och riskindikator för organisk sjukdom...

KULTUR

Thomas Campion – mer musiker än läkare 1959
Thomas Campion var en av de mer välkända läkarna i England under renässansen. Han har dock inte gått till historien för sin medicinska gärning utan mera för sin rikhaltiga och högklassiga musikaliska produktion...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1981
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Stopp för privata gentest i Kalifornien
Kalifornien har nyligen beslutat att kraftigt begränsa utrymmet för företag att sälja personliga DNA-test, rapporterar amerikanska medier. Beskedet är ett stort bakslag för företag i branschen.
Lägre blodtryck med stöd
av farmakolog och webb
Många patienter med hypertoni når inte ned till sitt målblodtryck. Nu visar en amerikansk studie i JAMA att blodtryckskontroller i hemmet i kombination med ett Internetstöd och stöd av en farmakolog kan vara en effektiv behandlingsstrategi.
Försäkringsbolagens insyn i journaler hotar patientsäkerheten
Den som tecknar en individuell personförsäkring ger en fullmakt till försäkringsbolaget att hämta information från patientjournaler – information som kan bevaras under mycket lång tid. Det kan äventyra patientsäkerheten, menar Socialstyrelsen, som vill att lagstiftningen ses över.
Sverige måste utbilda fler läkare
Bristen på läkare är bekymmersam. Om inte sjukvården reformeras riskerar vi snart att sakna över 4 000 läkare. Antalet platser på läkarutbildningen måste också öka. Det skriver Eva Nilsson Bågenholm i en debattartikel i GP apropå SNAPS-rapporten.
Nationellt kvalitetsregister för refraktiv kirurgi behövs!
Refraktiv kirurgi är ett expansivt område; indikationer, operationsmetoder och utrustning förändras ständigt. Nästan alla ingrepp görs hos privata vårdgivare. Detta gör ett nationellt kvalitetsregister särskilt intressant.
Nya möjligheter vid behandling vid astma och allergi
Tema immunterapi vid astma/allergi
Allergenspecifik immunterapi bygger på injektioner med successivt ökande dos av allergener i avsikt att framkalla tolerans. Denna 100 år gamla behandlingsmodell får i dag sällskap av nya tekniker, som redan nu och i framtiden kan förbättra behandlingen vid astma och allergi. Det framgår av Läkartidningens temanummer om astma/allergi.