INNEHÅLL NUMMER 28, 2008

LEDARE

Vi syns i Almedalen 1991
Årets politikervecka i Almedalen slår alla rekord med ca 660 olika arrangemang anmälda. I år är det 40 år sedan Olof Palme för första gången stod på ett lastbilsflak i Almedalen och talade...
Diskussionen om utlandsvård måste gå vidare 1991
I förra veckan presenterade EU-kommissionen ett förslag rörande sociala frågor. Här ingår det som tidigare kallades hälso- och sjukvårdsdirektivet, men som nu döpts om till patientdirektivet. Det ska reglera vad som gäller när patienter söker vård i annat EU-land...

LT DEBATT

Handlingsplan bör motivera till ändrat sexuellt beteende 1992
Otillräcklig strategi för klamydiabekämpningen
År 2007 anmäldes fler än 47 000 fall av klamydia i Sverige, den högsta siffran hittills. För att vända trenden behövs en icke-moraliserande strategi som motiverar till ändrat sexuellt beteende och färre partner. Insikten måste få genomslag i Socialstyrelsens arbete, skriver författarna.
Inte bara AT-läkare utan pappa också … 1993
Apropå! Små barn i sjukvården
Som förälder till en mycket liten patient inser man vikten av en god konsultation liksom effekterna om den inte sköts rätt. Användningen av tvång inom barnsjukvården är något som ständigt måste debatteras, skriver AT-läkaren Henrik Nyström.

AKTUELLT

Ökat tryck på läkare med nya sjukskrivningsregler 1994
Rehabkedjan.
Oroliga patienter. Många frågor från Försäkringskassan. Krav på snabbare rehabilitering. Samtidigt ska 80 000 gamla sjukfall omprövas det närmaste halvåret, vanligen i avstämningsmöten. Rehabkedjan ser ut att öka pressen på sjukvården och på en redan belastad distriktsläkarkår.
Bråda tider på Försäkringskassan 1997
Rehabkedjan
Vad ska hända med 80000 långtidssjukskrivna i landet? Det ska Försäkringskassan, arbetsgivare och sjukvården hinna ta ställning till på ett halvår. Vid nyår riskerar de att utförsäkras från sjukförsäkringen.
»De flesta har någon form av arbetsförmåga« 1997
Försäkringsläkaren Bo Hallqvist är »mycket, mycket nöjd« med rehabkedjan. Men det kommer att bli stökigare för distriktsläkarna under ett par år, tror han...
»Vi har inte hunnit tänka till« 1998
Vårdcentralen Forsen i Gällivare är en vårdcentral med höga ohälsotal. Men när det gäller kunskap om rehabkedjan är den nog ganska representativ. Där fick man muntlig information av Försäkringskassan den 13 juni...
EU-förslag reglerar patientrörlighet 1998
EU-kommissionen har lagt ett direktivförslag som syftar till att göra regler och villkor för medborgares planerade hälso- och sjukvårdstjänster över nationsgränserna tydligare. Tvistefrågan i Sverige gäller villkoret om förhandsbesked vid planerad sjukhusvård...
Mindre jämlik vård med vårdval, befarar läkare 1999
Läkarna i Halland är mer nöjda med vårdvalet än läkarna i Västmanland och Stockholm, enligt en webbpejling som Läkarförbundet presenterar i Almedalen den här veckan. Generellt befaras att vårdvalsmodellerna ökar risken för att vården inte ges på lika villkor.

NOTISER

Risk för sämre vårdkvalitet i vårdval Stockholm 1999
Det finns risk för att den medicinska kvaliteten försämras på sikt och att samma medicinska kvalitet inte kan erbjudas i hela länet, menar konsultfirman Ernst & Young i en rapport om Vårdval Stockholm. Främsta orsaken är hög arbetsbörda och olika förutsättningar...
Lägg receptregister under myndighet 1999
Receptregistret bör ligga under en myndighet, inte ett företag (Apotekens Service AB). Det har Läkarförbundet hävdat tidigare, och gör det igen i sitt remissvar på Apoteksdatalagen (SOU 2008:28)...
Läkarförbundet säger nej till obligatorisk a-kassa 1999
Principen om frivillighet väger över och individens fria val måste respekteras. Så lyder Läkarförbundets argument för att avstyrka förslaget om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (SOU 2008:54)...

MEDICINSK KOMMENTAR

Med vårdval i tiden 2000
Vårdvalsmodeller för primärvård sprider sig som en löpeld över Sverige. I detta nummer av Läkartidningen gör Anders Anell en analys av de första modellerna ur ett hälsoekonomiskt perspektiv...
Clostridium difficile-associerad diarré hotar patientsäkerheten! 2001
Clostridium difficile-associerad diarré är ett växande problem i vården. Den elakartade varianten ribotyp 027 ökar i Europa och har nu påvisats även i Sverige. Övervakning, god antibiotikapolicy och optimal vårdhygien är hörnstenar i preventionsarbetet. Obligatorisk anmälningsplikt för laboratorierna bör införas.

NYA RÖN

Kontrollbiopsi viktig vid celiaki 2003
Forskargruppen Hopper och medarbetare från Sheffield publicerade 2007 en artikel i BMJ om sensitivitet, specificitet och prediktivt värde av celiakiserologi hos patienter som remitterats för gastroskopi [1; se även Läkartidningen. 2007; 104:2663]...
Rökstopp minskar risken att dö i hjärtinfarkt 2004
Kvinnor som slutar röka minskar sin rökrelaterade risk att dö i kardiovaskulär sjukdom snabbt. Risken att avlida i lungcancer och andra malignitetsformer är dock fortsatt förhöjd under en lång period trots rökstoppet...
Föräldrar till barn med autism har dubbelt så ofta vårdats på psykiatrisk avdelning 2004
Dubbelt så många föräldrar till barn med autism har varit inlagda på sjukhus av psykiatriska orsaker som föräldrar till barn utan autism. Det visar en studie på ett svenskt material som presenteras i tidskriften Pediatrics.
Bättre koordination behövs i kampen mot malaria 2004
I år hölls den första malariadagen, som ska bli årligt återkommande och bidra till att kampen mot malaria fortsätter att återfinnas högt på den globala medicinska och politiska agendan...
ESBL-producerande tarmbakterier - en kunskapsöversikt 2005
Strama har utarbetat ett åtgärdsprogram för att begränsa spridningen av ESBL-bildande bakterier. Ett brett temanummer om ESBL i tidskriften Clinical Microbiology and Infection, som refereras i veckans nummer av Läkartidningen, sammanfaller med Stramas budskap.
Retina beroende av mikro-RNA 2006
Mikro-RNA är korta enkelsträngade RNA-sekvenser, runt 20 nukleotidpar långa, som visat sig kunna reglera genuttrycket i celler, vilket sker genom att mikro-RNA binder till mRNA (messenger RNA)...
Ingen konsensus om steroider vid ARDS 2006
I BMJ presenteras en metaanalys av steroidbehandling som profylax respektive behandling vid ARDS. Resultaten visar att profylaktisk behandling med steroider ger tendens till ökad risk för ARDS-utveckling och ökad mortalitet för dem som sedan utvecklar ARDS...
Låg födelsevikt och saltkänslighet 2006
IUGR (intrauterine growth retardation), dvs tillväxthämning vid födseln, ökar risken för hjärt–kärlsjukdom, tex hypertoni, typ 2-diabetes och ateroskleros, vid vuxen ålder [J Clin End Metab. 2002;87:5686-94]...

KLINIK OCH VETENSKAP

Vårdval på gång i dagens primärvård 2007
Stora skillnader mellan olika modeller och stort utvecklingsbehov
Landstinget i Halland införde sin vårdvalsmodell i januari 2007, och Västmanland och Stockholm införde sina respektive modeller i januari 2008. På ytan förefaller modellerna likvärdiga. Vid en närmare granskning finns dock ganska stora skillnader mellan landstingen [1]...
Studie visar på stor risk för förväxling 2012
Parenterala läkemedel med liknande namn och förpackning
Läkemedelsförväxlingar är sannolikt en underrapporterad risk i hälso- och sjukvården. Risken att förväxla läkemedel bör beaktas vid benämning av läkemedel och utformning av läkemedelsförpackningar. I dag tas för lite hänsyn till detta, menar författarna.
Ändrat klimat får konsekvenser för hälsoläget i Sverige 2018
Värmeböljor och smittspridning oroar mest
Följderna av ett varmare klimat blir att antalet dödsfall av värmeböljor ökar, enligt Klimat- och sårbarhetsutredningens hälsorapport. 40-talet infektionssjukdomar anser man vara klimatberoende, och de som oroar mest är borrelios, badsårsfeber och visceral leishmaniasis.
WITH ENGLISH SUMMARY

Behandling av depression med ljusterapi 2024
En systematisk litteraturöversikt. SBUs sammanfattning och slutsatser
Behandling i ”ljusbox” vid årstidsbunden depression måste betraktas som experimentell. Det visar SBUs genomgång av litteraturen. Behandling i ljusterapirum har en stark position i Sverige, men det saknas kontrollerade studier som värderar effekten.
WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Oväntad biverkan av bensodiazepiner 2026
Kan diazepam orsaka dystonier? En flicka i tonåren med Tourettes och Aspergers syndrom fick 5 mg diazepam samt 50 mg diklofenak inför en datortomografiundersökning. Efter femton minuter fick patienten dystonier i halsen och kroppen som varade i cirka en timme.
Champix inte lämpligt för äldre med depression 2027
Kan vareniklin (Champix) ges till personer i hög ålder som samtidigt behandlas för depression? En man i 80-årsåldern som behandlas för depression, sömnbesvär och oro önskar hjälp med rökavvänjning och vill prova vareniklin. Han medicinerar med venlafaxin, oxazepam, propiomazin och zopiklon...

PATIENTSÄKERHET

Gynekologen borde övervägt diagnosen utomkvedshavandeskap 2029
Gynekologen bedömde att kvinnan, som sökte på grund av blödning och positivt graviditetstest, hade haft ett spontant missfall. Det var ett utomkvedshavandeskap. Läkaren borde ha övervägt den diagnosen och ordnat en utredning, enligt HSAN.
Graviditetstest bör göras hos fertil kvinna vid utebliven menstruation 2029
Vid utebliven menstruation hos en fertil kvinna som dessutom önskar bli gravid bör alltid graviditetstest tas...

DEBATT OCH BREV

Socialstyrelsen om kostråd till typ 2-diabetiker:
Inte aktuellt ompröva tillsynsbeslutet 2030
Det saknas lagligt stöd för Socialstyrelsen att ingripa om läkare rekommenderar lågkolhydratkost mot övervikt och diabetes typ 2. Socialstyrelsen har med beslutet inte tagit ställning till kostråd – de frågorna behandlas i ett annat sammanhang, skriver Johan Carlson.
Replik:
Extrem kost är inte förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet 2030
Socialstyrelsen blundar för varför vi och stora delar av svensk kostexpertis anser att Socialstyrelsens uttalande bör modifieras. Lågkolhydratkost är inte en definierad entitet, och den extremvariant som bedömningen avser är inte granskad i vetenskapliga studier över huvud taget...
Sjukhusdödlighet ett uselt mått på patientsäkerhet i sjukvården 2031
Sjukhusdödlighet som mått på patientsäkerhet har de senaste åren fått stor uppmärksamhet. Även Socialstyrelsen har spritt uppfattningen att detta är ett användbart kvalitetsmått. Det är anmärkningsvärt att man först nu tar avstånd från denna ovetenskapliga metod, menar författarna.
Inrätta socialläkarteam i utsatta områden 2032
Utsatta grupper har större självrapporterad sjuklighet och ohälsa än befolkningen i stort – en situation som riskerar att ytterligare förvärras i primärvårdens vårdval och privatiseringar...
Tio vårdförbund i upprop:
Regeringen måste kvalitetssäkra den kliniska forskningen 2034
Regeringen måste kvalitetssäkra den i dag eftersatta kliniska forskningen. Den uppmaningen ger tio vårdförbund, med tillsammans 145 000 medlemmar, inför höstens forskningspolitiska proposition. Ökade satsningar är nödvändiga för fortsatt utveckling av evidensbaserad och säker vård...
Ersättningsetablering för privata vårdgivare:
Lagrådsremissen ett fall framåt, men varför diskrimineras allmänmedicinen? 2035
Det tycks nu finnas förutsättningar för att privatläkare ska kunna överlåta sin mottagning till en yngre kollega. Överlåtande läkare kan dock inte välja sin efterträdare, och specialister i allmänmedicin diskrimineras...
Har triagesköterskorna adekvat utbildning? 2037
Massiv lungembolism och patientsäkerhet
Utnyttjas triagesköterskorna på grund av bristande resurser i vården? Anledningen till frågan är ett fall där en patient med massiv lungembolism blev hänvisad att söka primärvård först följande dag. Patientsäkerheten är hotad, menar författarna.
Läkemedelsinformationen – nationellt beslut behövs 2038
I Läkartidningen 21/2008 (sidorna 1549-50) skriver sex kliniskt verksamma läkare, tillika ledamöter i Läkeme- delsförmånsnämnden (LFN), att LFNs beslut om begräns- ning i subventionering av lä-...
Fullt så illa var det inte 2038
Pouya Ghelichkhan skriver i LT 21/2008 (sidorna 1597-8) att psykiatern Alfred Petrén la fram förslag till riksdagen om att avliva handikappade barn...
Dokumentären handlade inte om ADHD 2039
Ledarartiklar som vinklar och förvanskar fakta måste bemötas. Men den som inte är läkare läser inte regelbundet Läkartidningen, varför det var ren tillfällighet att vi fick kunskap om ledaren i 19/2008 (sidan 1352)...
Replik:
SVT i rollen som förvillare 2039
Det är sällsynt att kritiserade TV-producenter går ut i försvar i andra medier. Kanske finns det i detta fall ett samband med att programmet dragit på sig 16 anmälningar till granskningsnämnden? En detaljerad genomgång av hur »Fördärvet« speglat neuropsykiatrisk forskning...
Levander har så rätt: Öppenvård med särskilda villkor är ett förkastligt förslag 2039
Professor Sten Levander har i ett par nummer av Läkar- tidningen ihärdigt strävat efter att ställa en diagnos på sig själv. I LT 44/2007 (sidan 3293) undrar Levander i en replik till mitt inlägg i LT 42/2007 (sidorna 3020-1) om han är »paranoid eller skarpsynt eller bara från...
Livshotande hyponatremi som följd av vanföreställningen att vatten gynnar människans inre och yttre skönhet 2041
Elizabeth Lorraine-Lichtenstein och medarbetare beskriver i Läkartidningen de svåra kliniska symtomen i två fall av hyponatremi som följd av ett stort vattenintag under ett maratonlopp [1]...
Vatten – inget stöd för »8×8-regeln« 2041
Tre intensivvårdskollegor beskriver i Läkartidningen riskerna med hyponatremi vid extremsporter med stort vätskeintag [1]...

KULTUR

Dramat »Woyzeck« ett värdefullt medicinhistoriskt dokument 2043
Georg Büchner har i dramat »Woyzeck« skapat en särdeles kontroversiell läkargestalt, en rollfigur utan namn, doktorn. Den lovande författaren och läkaren Büchner dog 24 år gammal i sviterna av tyfus, men hade trots sin ungdom nått framgångar som dramatiker.

NYA BÖCKER

Viktigt inlägg i debatten om psykofarmaka 2045
Pillret. En berättelse om depression och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader. 382 sidor.
Författare: Ingrid Carlberg.
Förlag: Norstedts 2008. ISBN 978-91-1-301481-4...
En påkostad jubileumsbok 2046
Akademiska sjukhuset 1708–2008. Landets äldsta universitetssjukhus. 391 sidor.
Författare: Leif Åberg, redaktör.
Förlag: Landstinget i Uppsala län; 2008. ISBN 978-91-88928-98-6...

ENDAST PÅ WEBBEN

Regeringen vill avskaffa rättspsykiatrisk vård som påföljd
Personer som begått brott och bedöms som otillräkneliga ska slippa påföljd. Det är ett av regeringens mål med en reform av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen. Rättspsykiatrer välkomnar en förändring, men hyser oro för att resurserna inte förslår.
Långvarig återhämtning
vid lågt sittande ryggsmärta
Patienter med lågt sittande ryggsmärta riskerar att få dras med sin värk länge. Upp mot en tredjedel besvärades fortfarande av värken efter ett år, enligt en studie i BMJ. I litteraturen anges ofta att symtomen går över efter sex veckor.
Landstingen värjer sig mot vårdvalstvång
Flera landsting, av olika politisk färg, väntas hävda det kommunala självstyret och säga nej till en nationell lagstiftning om obligatoriskt vårdval. Det framgick vid ett seminarium under Almedalsveckan.
Kön påverkar avstötning vid transplantation
Transplantation där kvinnor får en njure från manlig donator är kopplat till större risk för avstötning än transplantion mellan andra könskombinationer, enligt en studie i Lancet.
Ny behandling kostnads-besparande vid MS
Läkemedlet natalizumab (Tysabri) är mindre kostsamt och mer effektivt än beta-interferon och glatirameracetat vid multipel skleros räknat över 20 år. Det visar en svensk registerstudie.
Stora skillnader i vårdvalsmodeller
Tre landsting – Halland, Västmanland och Stockholm – har infört nya vårdvalsmodeller i primärvården, och fler är på gång. Skillnaderna är stora mellan vårdvalsmodellerna vad gäller krav på vårdenheter/mottagningar, andel vårdpeng och kostnadsansvar.