INNEHÅLL NUMMER 30, 2008

LEDARE

Vårdval ett lyft för primärvården 2075
Det är bra att landstingen blir skyldiga att införa vårdvalssystem och etableringsfrihet, något som säkert kan locka fler läkare att söka sig till primärvården, skriver Eva Nilsson Bågenholm och Gunnar Welander.

NYKLIPPT

Medlemskap i a-kassa ska vara frivilligt 2075
I en av regeringen beställd utredning föreslås ett obligatoriskt medlemskap i arbetslöshetskassa. Läkarförbundet bedömer att ett genomförande av förslaget skulle innebära att många f d medlemmar i akademikernas kassa AEA skulle återinträda...

LT DEBATT

Sju myndigheter har enats om regler för när externa experter anlitas:
Viktigt med öppenhet kring jäv och intressekonflikter 2077
Den viktigaste delen i hanteringen av intressekonflikter är öppenhet, skriver Måns Rosén, och kommenterar sju myndigheters gemensamma jävsregler när externa experter anlitas. Han tillägger att arbetsmetodiken är också ett sätt att minska risken för att myndigheten redovisar subjektiva, osakliga och partiska ställningstaganden.

AKTUELLT

Doping:
Genetiskt kryphål i dopingtest hittat av svenska forskare 2078
Svenska forskare har upptäckt skillnader i människors genetik som gör att vissa personer kan dopa sig med testosteron utan att åka fast i en dopingkontroll. Ett gentest av elitidrottare föreslås, men den Internationella olympiska kommittén hinner inte införa detta till OS i Kina i augusti.
Barbro Fridén ny chef
för barnsjukvården i Stockholm 2080
Barbro Fridén, till nyligen chef i Fertilitetscentrum i Stockholm och Göteborg och medlem i Läkartidningens medicinska redaktion, blir ny chef för barndivisionen på Karolinska universitetssjukhuset. Hon tillträder efter sommaren och hamnar mitt i den heta debatten om kvaliteten på barnsjukvården i Stockholm. / Marie Närlid
Debatt om vårdval hettade till 2081
Almedalen
»Gapet mellan vad vi faktiskt gör och vad som är möjligt att göra med högsta kvalitet är stort i dag. Det vet alla som sitter här«. Regeringens särskilda utredare, Toivo Heinsoo, hoppas på ett tryck underifrån...
Unga läkare rädda att bli anmälda 2081
Almedalen
Rädslan bland unga läkare att bli anmäld till HSAN har ökat, enligt en färsk undersökning från Sveriges yngre läkares förening. 55 procent av läkarna anser i dag att risken för att bli anmäld utgör en påfrestning i arbetet, mot 45 procent vid en motsvarande undersökning år 2000.
Landstingen värjer sig mot vårdvalstvång 2082
Almedalen
Flera landsting, av olika politisk färg, väntas hävda det kommunala självstyret och säga nej till en nationell lagstiftning om obligatoriskt vårdval. Det framgick vid ett seminarium under Almedalsveckan...
Klimat och hälsa i fokus i Almedalen 2082
Almedalen
Klimatförändringarna väntas ge världen varmare klimat och därmed fler och ökande hälsorisker, varnar Läkarförbundet vid ett klimatsymposium i Almedalen...
Nordens sjukhusläkare gör gemensam sak om vårdgaranti 2083
Almedalen
»Vi vill göra gemensam sak med överläkarföreningarna i Danmark, Norge och Finland, och kräva rimliga väntetider, baserade på medicinska prioriteringar i vården, säger Marie Wedin i anslutning till ett seminarium om hjärtvård under Almedalsveckan.

NOTISER

Socialstyrelsen följer upp hepatitsmitta vid blodtransfusioner 2080
Socialstyrelsen kommer under hösten att följa upp landstingens aktiviteter för att hitta personer som kan ha smittats med hepatit C via blodtransfusioner. Man går då igenom resultaten från lands­tingens screening av personer som fått blodtransfusioner som barn mellan åren 1965...
Jävsdeklarationer för utomstående experter ska bli tydligare 2080
En ny blankett för jävsdeklaration ska minska risken för jäv bland externa experter. Det hoppas ett antal myndigheter inom hälso- och sjukvård, smittskydd samt läkemedels- och livsmedelshantering...
Läkarförbundet: Personuppgifter ska regleras i särskild lag 2080
Läkarförbundet har lämnat ett remissvar på betänkandet Apoteksdatalagen (SOU 2008:28). Läkarförbundet instämmer i att personuppgifter ska regleras i en särskild lag, Apoteksdatalagen. Förbundet har dock synpunkter på huvudman för receptregistret...
Farmaciförbundet: Behåll apoteksmonopolet 2080
Farmaciförbundet vill behålla apoteksmonopolet. Man har därför lämnat över en begäran till riksdagens socialutskott om att utreda konsekvenserna för folkhälsan, innan monopolet avskaffas...
Samarbete kring hjärt–kärlsjukdom 2082
Almedalen
Landsting som genomför vårdval saknar i dag information om skillnader mellan olika vårdcentraler när det gäller behandlingsresultat. Nu tar läkemedelsföretaget Pfizer chansen och erbjuder primärvården ett samarbete kring hjärt–kärlsjukdom, där Pfizer har en programvara,...

MEDICINSK KOMMENTAR

Proteinreducerad kost bra vid uremi 2084
Säker, kostnadseffektiv – och underutnyttjad – behandlingsmetod
Vid grav njursvikt retineras ett stort antal substanser som normalt utsöndras med urinen, bla kvävehaltiga metaboliter som bildas vid nedbrytningen av exogena och endogena proteiner...

NYA RÖN

Låg födelsevikt ökar risken för autism 2086
Låg födelsevikt och prematur förlossning ökar risken för att barnet senare ska få autismdiagnos. Det visar en amerikansk studie presenterad i tidskriften Pediatrics. Studien omfattar barn födda i Atlanta under 1981–1993...
Samband mellan för tidig födsel, tidig död och nedsatt fertilitet 2086
I en studie från det norska födelseregistret har Swamy och medarbetare undersökt risken för mortalitet upp till 18 års ålder och utfall avseende utbildning och reproduktion i vuxen ålder i relation till gestationsålder vid födseln...
Kognitiv försämring av rökning 2087
Försämrat minne är ännu en i raden av skadliga biverkningar av tobaksrökning. Det visar en studie som presenteras i Archives of Internal Medicine. Att rökning är en riskfaktor för demens har redan visats...
Luftföroreningar kopplade till ökad risk för DVT 2087
Individer som utsätts för stora mängder av luftföroreningar löper ökad risk att drabbas av djup ventrombos (DVT). Det är de huvudsakliga rönen i en studie, gjord i Italien och vid det amerikanska Harvarduniversitetet, som presenteras i Archives of Internal Medicine...
Molekylära bakgrunden
till stamcellernas eviga liv nu känd 2087
Specialiserade celler har en förutbestämd ålder, medan stamceller med hjälp av enzymet telomeras kontinuerligt kan nollställa DNA-klockan och få evigt liv. I en svensk modellstudie har man kartlagt den molekylära bakgrunden till detta fenomen. Rönen kan underlätta utvecklandet av fungerande klinisk stamcellsterapi.
Ökad cancerrisk vid tandlossning 2088
Individer som är drabbade av tandlossning (parodontit) och inflammation i tandköttet (gingivit) löper ökad risk att drabbas av cancer. Det är det huvudsakliga rönet i en artikel presenterad i tidskriften Lancet Oncology...
Ny kombination av markörer kan förbättra riskbedömningen vid hjärt–kärlsjukdom 2088
Högt blodtryck, högt kolesterol, diabetes, övervikt och rökning är markörer som används i dag för att identifiera personer som löper ökad risk att utveckla hjärt–kärlsjukdomar...

KLINIK OCH VETENSKAP

Behandling med proteinreducerad kost vid njursvikt 2089
Majoritet av svenska njurmedicinska enheter tillämpar metoden, visar enkät
Vid njurinsufficiens är risken för malnutrition stor [1]. Metabola rubbningar uppträder såsom förändrad proteinomsättning, metabol acidos, minskad insulinkänslighet, rubbningar i omsättningen av kalcium och fosfat med ökad parathormoninsöndring och nedsatt omsättning av...
Lågkolhydratdiet hejdade njurfunktionsförsämring vid typ 2-diabetes 2094
Ett fall – svårt dra allmänna slutsatser
I Sverige har antalet patienter med typ 2-diabetes och terminal njursvikt ökat med 80 procent sedan 1991 [1]. Blodglukoskontroll är av stor betydelse. Det finns bevisade samband mellan HbA1c och graden av njurfunktionsreduktion vid diabetisk nefropati [2]...
Migrän: patofysiologi, genetik och behandlingsaspekter 2098
Kunskapsläget sammanfattat
Migrän är en ärftlig sjukdom med komplex neurovaskulär patofysiologi. I en översiktsartikel sammanfattas de viktigaste faktorerna som ligger till grund för de patologiska mekanismerna. Dessutom beskrivs de gener som kan vara inblandade.
WITH ENGLISH SUMMARY

Rörbehandling vid inflammation i mellanörat 2104
En systematisk litteraturöversikt. SBUs sammanfattning och slutsatser
Varje år får cirka 10000 svenska barn rör insatta i trumhinnan. Cirka 75 procent av dem får rör på indikationen långvarig sekretorisk mediaotit (SOM, vätska i mellanörat, otosalpingit), 21 procent för recidiverande akut mediaotit (rAOM) och resterande fyra procent på andra...
WITH ENGLISH SUMMARY

Utredning och behandling av primär hypertoni 2107
ABC om
Primär hypertoni är ett heterogent tillstånd vars etiologi är oklar. Tidigare kallades tillståndet essentiell hypertoni, eftersom man felaktigt trodde att förhöjningen av blodtrycket var nödvändig för att blodet i de stela kärlen hos den åldrade individen skulle cirkulera [1]...

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Brist på dokumentation om hostdämpande till barn 2113
Finns det någon dokumentation som stöder användningen av hostdämpande medel av opiattyp till...
Samband mellan erythema multiforme och vaccination med Twinrix? 2114
Kan ett 6-årigt barn, som fått erythema multiforme (EM) på handleder och fötter tio dagar efter injektion med Twinrix Pediatrics, få en ny...

DEBATT OCH BREV

Svensk läkare verksam i England:
Privat sjukhusvård för barn riskerar att bli sämre än den offentliga 2116
Den goda kvalitet som går att åstadkomma på privata läkarmottagningar och på privata akutmottagningar tror jag är omöjlig att uppnå inom privat barnsjukhusvård. Det skriver den svenske läkaren Kjell Tullus, verksam i England, mot bakgrund av att det som kallas det första svenska privata barnsjukhuset öppnar i höst...
Lokalbedövning ska vara rutin vid prostatabiopsi 2117
I LT 26–27/2008 (sidan 1955) kritiseras beskrivningen av vävnadsprovtagning från prostatakörteln i Socialstyrelsens informationsbroschyr om PSA-testning. I broschyren står att undersökningen och provtagningen ».....
Märkligt utspel från kostexperter 2118

Marcus och medarbetare avfärdar på tveksamma grunder Socialstyrelsens och American Diabetes Associations bedömning att lågkolhydratkost kan ha en plats vid behandling av övervikt och diabetes typ 2. Särskilt anmärkningsvärt är att slutsatserna delvis saknar stöd av deras referenser, anser Andreas Eenfeldt.
Replik:
Ett inlägg ägnat att förvirra 2119
Våra synpunkter, som har stöd inom svensk kostexpertis, går helt i linje med internationella organisationers riktlinjer, även om Eenfeldt vill låta påskina något annat, svarar Claude Marcus och medförfattare...
Montera inte ned förlossningsvården 2120
Förlossningstalens nivå i Stockholms län har ökat till de högsta sedan efterkrigs- tiden. Stockholms läns landsting inför fri etablering inom förlossningsvården för att lösa platsbristen [1]...
Är riktad Gardasilreklam till hushållen i enlighet med lagstiftarens intentioner? 2121
Sanofi Pasteur MSD skickar nu ut riktad Gardasilreklam till målsmän med döttrar i åldrarna 16–17 år – för att föräldrarna enligt tillverkaren inte ska missa receptförmånen, som ju upphör när de blir 18 år...
Lita inte enbart på datortomografi vid akut lungembolism 2122
En positiv radiologisk diagnos på lungembolism bör ifrågasättas när den kliniska sannolikheten är låg, annars riskerar vi att hamna i en situation där överdiagnostik är ett större problem än underdiagnostik...
Procedurrelaterad smärta under intensivvård måste uppmärksammas 2123
Potentiellt smärtsamma invasiva och omvårdnadsprocedurer under intensivvård är vanliga men dåligt belysta. Enligt litteraturen underbehandlas ett större antal patienter, och skriftliga riktlinjer för »protektiv analgesi« saknas ofta...
Önskvärt att sakfrågan får stå i centrum och att ovidkommande aspekter läggs åt sidan 2124
I Rutqvists och Lewins kommentarer till Gunilla Bolinders varning för den hälsovådliga effekten av snusande ifrågasätts hennes vetenskapliga kompetens. Senare har de angivit att hon bedriver en »lobbyverksamhet«. Detta för att utnyttja den negativa aspekten av »lobbying«...

KULTUR

Det behövs många ord med mycket tystnad omkring 2125
Med inspiration av en dikt av Jenny Morelli i Lyrikvännen 2/2006 skulle jag vilja skriva några ord om detta att vara allmänläkare: Kanske är det en läggning mer än ett yrkesval? Det är säkert något med våra hjärnor som fick oss att välja det allmänna när alla smala...
Konstnärlig investering i framtida hälsa 2127
Sedan år 2007 pågår ett unikt samarbete mellan bioteknikföretaget Vironova och glaskonstnären Jim Johnsson. Det hela började med att den småländske glaskonstnären Jim Johnsson läste om virusforskaren Mohammed Homman i Dagens Nyheter...
Medicinhistorisk guldgruva 2128
Recension
Carl Johan Ekströmer var en av 1800-talets mest framgångsrika svenska läkare. Han blev professor i kirurgi, Karl XIV Johans livmedikus, ledamot och senare preses i Vetenskapsakademin, samt ordförande i Sundhetskollegiet (dåvarande Socialstyrelsen)...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2140
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2141
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Nya framgångar för Atkinsmetoden
Enligt en nyligen publicerad studie presenterad i tidskriften New England Journal of Medicine är Atkins/GI-metoden effektivast när det gäller att sänka kroppsvikten. Metoden jämfördes med s k medelhavskost och »traditionell« bantning. Försöket pågick under två år.
Mycket motion krävs
för att bibehålla viktnedgång
För överviktiga kvinnor som bantat räcker det inte med god kosthållning, de måste också motionera närmare en timme per dag för att bibehålla den lägre vikten. Det är det huvudsakliga resultatet av en amerikansk studie som presenteras i tidskriften Archives of Internal Medicine.
Landsting skyldiga hålla katastrofstyrka för utlandsinsatser
Sex landsting blir från och med den första september operativa i den nationella stödstyrkan för utlandsinsatser, enligt lagen om »katastrofmedicinska insatser i utlandet«. Stödstyrkan sätts in vid olyckor och katastrofer utomlands, där många svenskar uppehåller sig, för att stödja utlandsmyndigheter och nödställda.
Dra in legitimationen bör bli enklare
Det bör bli enklare för myndigheterna att dra in läkarlegitimationen för doktorer som missköter sin förskrivningsrätt, föreslår Birgitta Rydberg, landstingsråd (fp) i Stockholm. »Det håller jag helt med om«, kommenterar Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.
Proteinreducerad kost
bra behandling vid uremi
Proteinreducerad kost är en säker och kostnadseffektiv behandling vid symtomgivande njursvikt. Till följd av okunnighet och fördomar används metoden dock i minskande omfattning. Metoden har »moderniserats« under de senaste tio åren, och en enkät visar att majoriteten av svenska njurmedicinska enheter tillämpar den.
Konsekvenser av för tidig födsel
Behovet av en välfungerande neonatal intensivvård och vikten av att följa upp barn som föds för tidigt tydliggörs i två studier: En norsk visar på samband mellan för tidig födsel, tidig död och nedsatt fertilitet, medan en amerikansk visar att risken för autism ökar med låg födelsevikt och för tidig födsel.
»Falska och missledande«
Merck ger replik på artiklar om Vioxx

The recent article in your journal, referenced several articles about Merck and Vioxx that appeared in the Journal of the American Medical Association. Those articles, two of which were co-authored by litigation experts hired by the plaintiffs in U.S. lawsuits, include comments that are false, misleading, and lack context.