INNEHÅLL NUMMER 32, 2008

LEDARE

Ändrad kroppsuppfattning som orsak till fetma 2148
Det är välkänt att viktstörningar sammanhänger med en diskrepans mellan individens subjektiva kroppsuppfattning och den faktiska fettmassan. Kvinnor anser sig oftare vara överviktiga, trots en normal vikt, under det att män tenderar att underskatta sin vikt... / Josef Milerad
Ersättningsetablering på gång! 2151
Rätten till ersättningsetablering för privatläkare, när de vid pensionering vill avveckla sin verksamhet, har debatterats under flera decennier. Nu förefaller det äntligen som att frågan kan få en tillfredsställande lösning som tillgodoser både vårdens och läkarnas behov och...

LT DEBATT

Vårdplatsbrist en orsak
till smittspridning i vården 2153
Makthavarna tycks anse att få vårdplatser är positivt och prestigefyllt. Men överbeläggningar kan leda till fler vårdinfektioner – och fler infektioner till ökad vårdplatsbrist. Risken är stor att vårt gynnsamma resistensläge havererar om bristen på vårdplatser fortsätter, skriver Patrik Gille-Johnson.

AKTUELLT

Första vitesföreläggandet mot vårdplatsbrist
Landstinget Dalarna måste åtgärda vårdplatsbristen vid medicinkliniken i Falun så att läkarnas arbetsbelastning och negativa stress minskar. Det har Arbetsmiljöverket nu ålagt landstinget i ett unikt beslut, som kan få efterföljare. / Elisabet Ohlin
En klippa vid katastrofer 2156
Stödstyrka
Landsting ska få ge sjukvård vid allvarliga olyckor och naturkatastrofer utomlands, enligt en ny lag från första september. En av arkitekterna bakom den nya lagen är Åsa Molde, kirurg och medicinsk expert i den nationella stödstyrkan.
Landsting skyldiga hålla katastrofstyrka i beredskap för utlandsinsatser 2156
Sex landsting blir skyldiga att ha personal i beredskap för utlandsinsatser, enligt lagen om »katastrofmedicinska insatser i utlandet«. Sjukvårdsgrupper från landstingen i Stockholm, Västra Götaland och Skåne är utbildade, testade och startklara...
Humanitär karriär inleddes med mardrömsuppdrag 2158
Åsa Molde var 45 när hon gjorde sitt första utlandsuppdrag. Hon blev genast indragen i den humanitära hetluften och inom kort rekryterad till Internationella rödakorskommittén i Genève...
»Hur mycket kan folk förvänta sig?« 2159
Stödstyrkan är överdimensionerad och inte kostnadseffektiv, hävdar medlemmar i katastrofstyrkans medicinska expertgrupp...
Ny psykiatrisk vårdform från den 1 september:
»Öppen tvångsvård« kräver samarbete 2160
En ny vårdform inom psykiatrin, »öppen psykiatrisk tvångsvård«, införs den 1 september. Den är tänkt för patienter som ännu inte kan skrivas ut från tvångsvård men som inte behöver slutenvård. Lagen tvingar vård och socialtjänst till samarbete...
Tvångsvårdslagstiftningen reformeras 2160
Möjligheten att döma brottslingar till rättspsykiatrisk vård ska tas bort och icke tillräkneliga slippa påföljd. Men först tillsätter regeringen ytterligare en utredning. Förslag till ny lagstiftning kan komma först den 1 juni 2010...

MEDICINSK KOMMENTAR

Ranibizumab – effektivt, men dyrt,
vid makuladegeneration 2161
Månatlig behandling med ranibizumab har kraftigt uppbromsande effekt på sjukdomsförloppet vid åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) jämfört med fotodynamisk behandling eller simulerad injektion. Behandlingen ger även i betydligt högre grad synförbättring hos patienter med neovaskulär AMD vid uppföljning upp till 2 år.

NYA RÖN

Institutionalisering vanligare
efter makes/makas död 2164
Äldre människor vars make eller maka dör löper kraftigt ökad risk att institutionaliseras i t ex ett äldreboende månaden efter dödsfallet. Det framgår av en finsk studie som utgått från drygt 140 000 personer över 65 års ålder. Orsaken kan vara att den kvarlevande förlorar hjälp i hemmet när en anhörig avlider och helt enkelt har svårt att klara sig själv.
Betablockad under kirurgi – på väg ut? 2164
Tanken att perioperativ betablockad kan förhindra hjärtinfarkt och plötslig död har funnits länge och utvärderats flitigt, ofta med positivt resultat. En metaanalys visar nu att betablockad saknar medicinskt värde.
Omfattande arbetsbortfall vid ADHD 2164
ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) hos vuxna leder till ett stort arbetsbortfall. Det visar en omfattande studie som presenteras i Occupational and Environmental Medicine...
Ingen effekt av johannesört mot ADHD 2165
Naturläkemedlet johannesört är inte effektivare än placebo när det gäller behandling av ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) hos barn och ungdomar. Det visar en amerikansk studie som presenteras i JAMA...
Hereditet för koloncancer kopplad till bättre prognos 2166
Att det finns en ärftlig komponent i koloncancer är välkänt. Men koloncancerdrabbade individer som också har en förälder och/eller ett syskon som haft sjukdomen löper faktiskt minskad risk att avlida i sin sjukdom jämfört med individer som drabbas av koloncancer men som inte har...
Nedsatt precision i armrörelser vid nacksmärta 2166
Smärta i nacke–skuldra är ett vanligt problem som orsakar personligt lidande och stora kostnader för samhället. Trots betydande insatser på området råder det i dag brist på metoder för att objektivt diagnostisera och effektivt rehabilitera individer med dessa problem...

KLINIK OCH VETENSKAP

Pulserande elektromagnetiska fält och placebo gav samma effekt 2167
Elektromagnetisk terapi vid restless legs och nattliga vadmuskelkramper
Såväl PEMF (lågfrekventa pulserande elektromagnetiska fält) som placebo gav en 50-procentig lindring av olika symtom vid restless legs och nattliga vadkramper, i anslutning till behandlingen, liksom en förbättring av den självskattade livskvaliteten. Det visar en svensk originalstudie.
WITH ENGLISH SUMMARY

Kan läkarstudenten lära sig
urologi på ett länssjukhus? 2171
Rapport från ett IT-baserat utvecklingsprojekt på läkarprogrammet i Uppsala
Uppsala har infört den IT/webbaserade stödfunktionen Pingpong, med vilken komplett urologiundervisning kan erbjudas oavsett placeringsort. Enligt en enkät var studenterna nöjda, och över en tredjedel kunde tänka sig att arbeta som urolog i framtiden.
Artrosskola i primärvården 2175
Pilotstudie av 14 års erfarenheter från Malmö
Forskning pekar på positiva effekter av fysisk aktivitet på både brosk och funktion vid artros. Patientundervisning i grupp kan vara ett sätt att sprida denna kunskap till patienter med artros och ge positiva effekter på smärta och funktion, enligt en pilotstudie från Malmö.
WITH ENGLISH SUMMARY

Risk för fördröjd handläggning vid vertebralisdissektion 2178
Svårbedömda symtom och behov av särskild utredning
En fallbeskrivning belyser att dissektion av vertebralartärer kan uppstå utan tydligt trauma och är en viktig differentialdiagnos vid stroke hos yngre. Dessutom bör diagnosen misstänkas vid oklar värk i nacke och huvud.
WITH ENGLISH SUMMARY

Analys av HER2
i bröstcancer kvalitetssäkrad 2181
Viktig behandlingsprediktiv och prognostisk faktor
Överuttryck av tyrosinkinasreceptorn HER2 finns i 15–20 procent av all invasiv bröstcancer och medför risk för återfall i sjukdomen. Analys av HER2 bör därför ingå i rutindiagnostiken av bröstcancer. De två analysmetoder som finns får anses vara kvalitetssäkrade, visar en undersökning av svenska HER2-analysgruppen.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Dags att sluta leden 2185
»Uppblossande skolstrider i medierna gagnar inte psykiatrin«
När nu vården äntligen fått en framtidsvision att utgå ifrån och står inför en potentiell upprustning borde psykiaterkåren ta fasta på det som förenar i stället för det som skiljer. Det skriver Jan-Otto Ottosson om vårens stundtals animerade psykiatridebatt i Läkartidningen.
Har psykiatrin med psyket att göra? 2187
Vårens debatt i LT om psykiatrins framtid har varit spännande och skrämmande. Den innehåller många element som är giltiga för vården i stort och som i ett allmänmedicinskt perspektiv skulle kunna sammanfattas ungefär så här: Ska vi läkare begränsa vårt uppdrag till att hantera...
För tidig utsättning kan medföra allvarliga risker för patienten 2188
Handläggning av trombocythämmande läkemedel inför operation
Många läkare avbryter behandling med acetylsalicylsyra flera veckor före en operation av rädsla för blödning vid ingreppet. Det räcker med några dagar. Annars riskerar patienten snabbt att återinsjukna i hjärtsjukdom eller stroke, eller till och med dö, varnar tre skribenter.
Bedriver vi en alltför okritisk utskrivning av fenylpropanolamin? 2190
För några veckor sedan tog jag hand om en patient med misstänkt stroke på akutmottagningen. Patienten, en 45-årig man, hade i ett par års tid haft besvärlig rinit och sinuit. Hans besvär hade aldrig utretts, och han hade inte använt något nasalt kortisonpreparat...
Kommentar till ansvarsärende om central pontin myelinolys 2191
I Läkartidningen 22/2008 (sidan 1690) kommenteras ett ansvarsärende om central pontin myelinolys (CPM)...
Språkvård i sjukvården 2191
Av oklar anledning har perifera institutioner i sjukvården döpts till »centraler«, medan stora centrala enheter traditionellt kallas »hus« (dock numera i byggnader som är större än vad svenskans »hus« brukar beteckna...

KULTUR

Teorin om spegelneuron förklarar förmågan till empati 2193
Spegelneuronen ger en spontan, omedveten information om känsloläget och avsikterna som en annan människa har. De spelar en viktig roll för tilliten till livet men påverkar även utfallen av olika möten inom vården, exempelvis i psykoterapin och vid rehabilitering.
Nytt referensverk inom minimalinvasiv barnkirurgi 2196
Recension
Endoscopic surgery in infants and children. Författare: Klaas N M A Bax, Keith E Georgeson, Steve S Rothenberg, Jean-Stéphane Valla, CK Yeung. Recensent: Jan F Svensson, barnkirurg, Ast­rid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2217
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

1990-talets misstag inom
HIV-området får inte upprepas
Lancet:

I samband med den internationella HIV-konferensen den 6 augusti presenterar Lancet en serie artiklar om HIV-prevention. Där understryks att HIV/aids måste vara en av de högst prioriterade globalmedicinska frågorna. 1990-talets misstag att flytta ned sjukdomen på den politiska dagordningen får inte upprepas.
Förödande globala hälsoeffekter av ett regionalt kärnvapenkrig
Klinik och vetenskap
Redan en begränsad användning av kärnvapen skulle få globala klimateffekter med allvarliga konsekvenser för människors liv och hälsa. Med nya datasimuleringsmodeller har man kunnat visa fler mekanismer för kärnvapnens ödeläggande förmåga. Om data från dessa beräkningar och simuleringar stämmer, sätts dagens kärnvapensituation och dess möjliga effekter för folkhälsan delvis i nytt ljus.
Hiroshimadagen 6 augusti
Klinik och vetenskap
Konsekvenserna av ett kärnvapenkrig är ett medicinskt problem. Redan en begränsad användning av kärnvapen skulle få globala klimateffekter med allvarliga konsekvenser. Så skriver Gunnar Westberg, fd president för IPPNW, och Frida Sundberg, ordförande för Svenska läkare mot kärnvapen, i två artiklar med anledning av Hiroshimadagen.
Läkarens samhällsansvar – exemplet kärnvapenhotet
Klinik och vetenskap
Föreningen Svenska läkare mot kärnvapen anser att konsekvenserna av ett kärnvapenkrig är ett medicinskt problem, och läkaren har ett ansvar för att informera om att prevention är den enda meningsfulla åtgärden.
WITH ENGLISH SUMMARY