INNEHÅLL NUMMER 34, 2008

LEDARE

Armarna upp, segern är vår 2224
Upplyfta armar, bakåtböjd nacke och en utspänd bröstkorg är bekanta segergester, inte bara hos olympiska medaljörer utan även hos glada småbarn och bergsgorillor som just klått upp en rival... / Josef Milerad
Läkemedel – en integritetsfråga 2227
Apoteksväsendet och läkemedelsförsörjningen i Sverige står sannolikt inför stora förändringar i en inte avlägsen framtid. En rad statliga utredningar har i flera år arbetat med olika delar av projektet att avmonopolisera läkemedelsmarknaden, och man kan nu skönja konturerna av...

LT DEBATT

Vildmarksmedicin behövs även i Sverige 2229
Skador i svårtillgänglig terräng kräver speciella kunskaper. Det ökande intresset för vildmarksturism måste följas upp genom utbildning och forskning i vildmarksmedicin även i Sverige, inte minst på grund av fler olyckor med ökande användning av snöskotrar.

AKTUELLT

Epigenetik hett forskningsområde – länkar samman arv och miljö 2232

Efter den genetiska revolutionen kommer nu den epigenetiska. Forskningen om epigenetiska mekanismer, som styr hur olika gener uttrycks, har vuxit explosionsartat de senaste åren. Det kan leda fram till bättre behandlingsmetoder mot folksjukdomar som diabetes och olika typer av cancer.
Kosttillskott ändrade genuttrycket hos möss 2234

För precis fem år sedan publicerade den amerikanske forskaren Randy Jirtle en studie som kommit att få stor betydelse. På ett övertygande sätt visar den kraften i de epigenetiska mekanismerna...
Kan de epigenetiska förändringarna gå i arv? 2235
Kan epigenetiska förändringar gå i arv till kommande generationer? En uppmärksammad svensk studie tyder på att det kan vara möjligt...
Första vitesföreläggandet mot vårdplatsbrist 2237
Landstinget Dalarna måste åtgärda vårdplatsbristen vid medicinkliniken i Falun så att läkarnas arbetsbelastning och negativa stress minskar. Det har Arbetsmiljöverket nu ålagt landstinget i ett unikt beslut, som kan få efterföljare...
Inga fler vårdplatser apropå beslutet 2237
I Dalarna är man lite osäker på vad Arbetsmiljöverket vill. Men några ytterligare vårdplatser planeras inte vid medicinkliniken i Falun med anledning av Arbetsmiljöverkets beslut...
Ny instans ska utreda forskningsfusk 2238
Vetenskapsrådet lägger ned sin oredlighetsgrupp. Och i forskningspropositionen i oktober väntas regeringen föreslå en ny oberoende instans för utredning av misstänkt forskningsfusk...

NOTISER

Fler föreslås få ta del av läkemedelslista 2238
Fler ska få ta del av apotekens läkemedelsförteckningar, enligt en departementsskrivelse (Ds 2008:58) i vilken Socialdepartementet föreslår ändringar i lagen om läkemedelsförteckning...
Ny vd för förbundet dröjer 2238
Vem som blir ny vd för Läkarförbundet är ännu inte klart. Rekryteringen har blivit »komplicerad«, enligt förbundsordförande Eva Nilsson Bågenholm. / Elisabet Ohlin

MEDICINSK KOMMENTAR

Fetmans skadepanorama mer omfattande än tidigare känt 2239
Obesitas ger multipla komplikationer – flertalet specialister berörs
Det blir allt tydligare att fetma har ett skadepanorama vad avser såväl mekaniska som metabola effekter, som är betydligt vidare än man tidigare insett. Detta innebär att de hälsoekonomiska analyserna av kostnaderna för fetma bör justeras uppåt.

NYA RÖN

Oklarheter kring värdet av insulinbehandling under kirurgi 2241
Tillfällig hyperglykemi är ett regelmässigt fynd hos kirurgiska patienter. Insulinbehandling tillämpas därför inom intensivvården i hela världen, i stort sett. Nu visar bland annat en metaanalys att mortaliteten visserligen kan minska av intensiv insulinbehandling, men risken för hypoglykemi ökar.
Läkaren är patientens doktor – inte »advokat« 2241
Clinical Ethics belyser i senaste numret gränserna för läkares möjlighet att stödja kostsamma behandlingar. Doktorer kan känna sig tvingade att agera som »advokat« för patienten. Men termen advokat kan vara vilseledande eftersom läkare har skyldighet att föra fram alla väsentliga förhållanden.
Ökad mortalitet efter kraftig sänkning av glykerat hemoglobin 2242
Typ 2-diabetiker som sänker sitt HbA1c kraftigt löper ökad risk att avlida och drabbas av kardiovaskulära händelser jämfört med typ 2-diabetiker som inte sänker sitt blodsocker lika kraftigt. De något förvånande rönen presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine...
Ljusterapi hjälpte mot demens 2242
Ljusterapi har måttlig effekt mot demens. Det visar en holländsk studie av 189 människor presenterad i JAMA.
Blodkärlsstyvhet och kardiovaskulär mortalitet 2243
Blodkärlens styvhet har i stora studier befunnits vara direkt relaterad till aterosklerosutveckling och kardiovaskulär mortalitet. Bland de metoder som används för att mäta kärlstyvhet märks pulsvågshastighet och »augmentation index«...
Cannabis ökar risken för psykos 2243
Ungdomar som använder cannabis löper ökad risk att drabbas av prodromala psykossymtom, som paranoia, en känsla av overklighet eller ett kraftigt ökat, okontrollerat tankeflöde. Riskökningen är också doskorrelerad, visar en finsk studie presenterad i British Journal of Psychiatry.

KLINIK OCH VETENSKAP

Starkt samband övervikt/obesitas och ortopediska åkommor 2246
Fetmaepidemins konsekvenser vidgas
Två undersökningar från Malmö visar på ett uttalat samband mellan övervikt/obesitas och ortopediska åkommor. Resultaten adderar ortopedin till de discipliner som märker negativa följder av fetman och styrker ytterligare behovet av preventiva åtgärder mot fetmaexplosionen, skriver forskarna.
Mödradödligheten underskattad i Sverige 2250
Registerstudie av död i samband med graviditet, förlossning och post partum
Fall av mödradödlighet i Sverige rapporteras till dödsorsaksregistret och vidare till internationell statistik. Men det finns skäl att misstänka en underrapportering, särskilt om kvinnan avlider inom ett annat område än kvinnosjukvård. Detta bekräftas av en studie där man samkört dödsorsaksregistret och medicinska födelseregistret.
Naturlig immunitet – första linjens försvar 2254
Ny behandling mot infektioner och autoimmuna sjukdomar i sikte
Med tanke på alla bakterier i vår omgivning är det häpnadsväckande hur sällan vi blir sjuka. Uppenbarligen förfogar kroppen över ett effektivt försvarssystem. Kunskapen om detta system – naturlig immunitet – har utvecklats enormt; ny behandling mot infektioner och autoimmuna sjukdomar skymtar nu.
Överraskande etiologi bakom svår huvudvärk och feber 2260
Fallbeskrivning
Subakut tyreoidit är en relativt sällsynt sjukdom, som kan orsaka symtom som liknar en banal virusinfektion, och därför kan tyreoiditdiagnosen och behandlingen fördröjas.
Provokation – bästa sättet att starta warfarinbehandling 2262
Start av warfarinbehandling ska ses som en warfarinprovokation, med fasta doser och mätpunkter för utvärdering. Metoden leder fram till terapeutiska värden på kort tid. Redan dag tre kan förväntad veckodos uppskattas.
Skelettproteinet osteokalcin även endokrint hormon 2264
Kan ha betydelse för typ 2-diabetes och metabola syndromet
Osteoblaster betraktas traditionellt som de celler som bildar benmatrix och mineraliserar denna, dvs bildar vårt skelett, men de har flera andra viktiga funktioner...

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Vad är nyttan och vilka är riskerna? 2268
Kombination av SSRI och NSAID till patienter med hjärt–kärlsjukdom
Fråga: Vad anses om riskerna från hjärt–kärlsynpunkt med kombinationsbehandling med NSAID och...

DEBATT OCH BREV

Svensk sjukvård kan återta sin tidigare position – om viljan finns 2270

Den utveckling som vi genomlidit och som satt en krisstämpel på sjukvården är knappast ödesbetingad. Sverige har ekonomiska och personella resurser att återerövra den utomordentliga sjukvård vi en gång hade. Allt hänger på den goda viljan, skriver Sam Brody.
Kognitiv medicin:
Rehabiliteringsmedicinare bör utbildas – men kan också bidra 2271
Vi håller med om att formaliserad specialistutbildning för läkare i kognitiv medicin behövs (»Kognitiv medicin – kunskapsfält för framtida specialistutbildning«;
Hur mycket paracetamol tål det svenska folket? 2272
Det finns svagt vetenskapligt stöd för långvarig användning av paracetamol som smärtlindrande läkemedel. Sannolikt förekommer en slentrianmässig överförskrivning och överanvändning av paracetamol vid svenska sjukhus och i äldreomsorgen...
Privat barnsjukvård kan kapa väntetider 2273
Kjell Tullus har i en intressant artikel i Läkartidningen 30–31/2008 (sidorna 2116-7) jämfört sina erfarenheter av offentlig och privat sjukvård i London...
Försiktighetsprincipen ställer krav på rapportering av osäkra risker 2274

För att trygga en ändamålsenlig tillämpning av försiktighetsprincipen har EU angett att graden av vetenskaplig osäkerhet alltid ska rapporteras. Minoritetssynpunkter inom det vetenskapliga samfundet ska också framhävas, bla för att få en objektiv bild av befintliga riskindikationer...
Replik:
EU-rapportens syfte var en riskvärdering 2275
När man läser Dämviks och Johanssons kommentar kan man få uppfattningen att jag i min artikel diskuterar vilka forskningsresultat som ska publiceras...
Visst har psykiatrin sin tjusning 2275
Med stort intresse tog jag del av Jan-Otto Ottossons artikel i LT nr 32–33/2008 (sidorna 2185-7) och vill med detta inlägg tacka honom...
Utsatta barn – också utlämnade? 2276
Psykolog Eva Löwstedt tar i Läkartidningen 14/2008 [1] upp ett viktigt problem när hon diskuterar hur den absoluta anmälningsplikten (rörande utsatta barn) ska tolkas...

KULTUR

Andra går i terapi – men jag skriver 2277
Barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson om yrket, livet och framtiden
Ansvar, makt och samvete, tre nyckelbegrepp som barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson har känt sig manad att förhålla sig till under hela sin yrkeskarriär, såväl i jobbet som doktor som i sina böcker.
Är strandapan en förklaring till människans särart? 2280
I slutet av 1950-talet kom molekylärbiologerna på allvar in i utvecklingsläran. De fann med allt känsligare metoder att människa, schimpans och gorilla utgjorde en separat grupp bland primaterna...

MEDDELANDEN

Meddelanden 2301
Nordiska ministerrådets folkhälsopris 2008 Nordiska folkhälsopriset 2008 har tilldelats Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska institutet samt chef för Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP)...

ENDAST PÅ WEBBEN

Svensk prövare känner sig inte lurad av Merck
Den svenska prövningskoordinatorn för Advantage-studien, Gunnar Johansson, misstänkte aldrig att det var en marknadsföringsstudie. – Det fanns en vetenskaplig frågeställning som var adekvat, säger han.
Merck påstås ha förklätt marknadsföring till forskning
Interna dokument från läkemedelsbolaget Merck visar att den kliniska multicenterstudien Advantage var en marknadsföringstudie med huvudsyfte att öka förskrivningen av Vioxx. Den anklagelsen framförs i nya numret av Annals of Internal Medicine idag, tisdag.