INNEHÅLL NUMMER 35, 2008

LEDARE

På jakt efter sjukvårdens kvalitetsmått 2308
Kvalitet har blivit sjukvårdspolitikens favoritadjektiv – när ny organisations- eller vårdvalsmodell ska införas är det kvaliteten som ska styra. Dessa goda intentioner är dock behäftade med ett problem: praktiskt användbara och rättvisande kvalitetsindikatorer saknas... / Josef Milerad
Sjukvård – en mänsklig rättighet 2311
»En lagstiftning som särbehandlar och utestänger vissa människor från hälso- och sjukvård är inte förenlig med grundläggande mänskliga rättigheter. Regeringen bör därför snarast ta sitt ansvar för papperslösa och gömda flyktingars rätt till vård«, skriver Eva Nilsson Bågenholm och Michael Feldt på ledarplats.

NYKLIPPT

Martina – kan det vara rättvist? 2311
Öppnandet av barnsjukhuset Martina i Stockholm kommenteras av Barometern (m): »De familjer som vill lägga resurser på en särskild sjukförsäkring kan få den för sina barn. Och den vanliga barnsjukvården avlastas, så att köer och väntan blir kortare där, åtminstone marginellt...

LT DEBATT

Rangordning i vården leder till felaktiga slutsatser 2313
Rangordning för jämförelser av olika enheters resultat inom hälso- och sjukvården är en populär men dålig metod för att jämföra kvalitet och effektivitet, skriver fyra forskare från Lund, och de föreslår ett bättre alternativ.

AKTUELLT

Tio år av kollegialt stöd 2316
Kollegialt nätverk
I en svår situation kan ett förtroendefullt samtal med någon utomstående, någon som samtidigt vet hur det är att vara läkare, vara ett stöd. Ibland kan det bli avgörande. I år fyller nätverket tio år.
För distriktsläkaren Johan blev kontakten med en lyssnande kollega vändpunkten 2317
Kollegialt nätverk
Det gav mig den styrka som jag behövde i ett känsligt läge. Och det utvecklade sig till något fantastiskt som jag aldrig hade fått uppleva annars, säger han. Det här är hans berättelse. Det hela utspelade sig för ungefär tio år sedan...
»Kommersiella syften i kliniska studier bör redovisas« 2319
Patienter bör få information även om marknadsföringssyften i kliniska studier för att kunna ge ett informerat samtycke. Det menar alla experter Läkartidningen talat med, men hur det ska gå till i praktiken är oklart.
Landsting som kringgår ny lag om obligatoriskt vårdval:
Läkarförbundet kräver sanktioner 2320
Läkarförbundet vill ha sanktioner mot landsting som kan komma att kringgå den planerade lagen om obligatoriska vårdval inom primärvården...
Sajter betygsätter mediers medicinska nyheter 2320
I kölvattnet på australiska Media Doctor erbjuder sajter i den anglosaxiska världen en ny form av läkar- och forskarledd mediekritik av mediernas medicinska nyheter. Syftet är att ge allmänheten evidensbaserad vägledning och också påverka journalisterna...
LOV ska underlätta för fler aktörer att etablera sig 2320
En ny lag ska göra det lättare att få in fler aktörer inom omsorg och hälso- och sjukvård. Lagen om valfrihetssystem (LOV) ska användas när inte priskonkurrens råder mellan leverantörerna, till exempel vid vårdval eller biståndsprövad omsorg. Lagen är planerad att träda i kraft 1 januari 2009...

NOTISER

Politiker kritiserar privat barnsjukhus 2318
Ett läkarbesök vid det privata barnsjukhuset Martina, som öppnar i september i Stockholm, kommer att kosta 1 400 kronor, alternativt 2 500 kronor om året om en privat försäkring tecknas...
Ohälsotalet fortsätter att minska 2318
Ohälsotalet har minskat med 5,6 procent det senaste året och är nu i augusti 36,9 dagar, enligt Försäkringskassan. Så lågt har det aldrig tidigare varit under 2000-talet...
Nya målbeskrivningar för ST träder i kraft 2318
Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd med målbeskrivningar för alla specialiteter träder i kraft den 1 september. En skillnad mot tidigare är att ST-läkarna själva får ansvar för att uppnådd kompetens dokumenteras...
Ny vårdchef inom SKL 2318
Göran Stiernstedt, biträdande landstingsdirektör i Stockholms läns landsting, blir ny chef för avdelningen Vård och omsorg inom Sveriges Kommuner och Landsting från den 1 oktober...

MEDICINSK KOMMENTAR

Brist på TBE-vaccin ställer till problem 2322
Vaccinationsintervallen kan behöva justeras
Efterfrågan på TBE-vaccin har ökat markant under senare år, vilket lett till vaccinbrist. Om brist uppstått på det vaccin som vaccinationen inletts med bör vaccinationen fortsätta med det andra TBE-vaccinet, om det finns att tillgå. Men om intervallet mellan dos 1 och 2 har hunnit överstiga 12 månader bör vaccinationen dock startas om.

NYA RÖN

Ökar risken för oetiskt förfarande om staten betalar njurdonatorer? 2324
Kan statligt reglerad betalning för njurdonation göras med god etik, bibehållen altruism och utan att donatorerna försätts i ekonomiska eller sociala tvångssituationer? Det är ämnet för en BMJ-debatt, som kommenteras av Peter Desatnik, donationsansvarig läkare.
Vanligt med angina ett år efter infarkt 2324
Det är vanligt att patienter som haft hjärtinfarkt besväras av angina pectoris ett år efter infarkten. Det visar en amerikansk studie i Archives of Internal Medicine...
Erektil dysfunktion – varning för framtida hjärtsjukdom 2325
Preparat mot erektil dysfunktion har som bekant blivit enorma försäljningsframgångar under senare år. Tillståndet är, vid sidan av de rent samlevnadsmässiga konsekvenser som följer av det, också en kraftfull varning för framtida kardiovaskulär sjukdom...
Fler fall av melanom hos kvinnor 2325
Antalet fall av melanom ökar bland unga kvinnor i USA. Det visar en epidemiologisk studie som presenteras i Journal of Investigative Dermatology. Författarna har tittat på data från perioden 1973 till 2004 och inkluderat amerikanska vita män och kvinnor i åldrarna 15–39 år...
Enkelt vårdprogram för hjärt–kärlprevention 2326
Avståndet mellan riktlinjer och praxis för kardiovaskulär prevention är alltför stort [Eur Heart J. 2004;6(suppl J):J17-26; Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2007; 28:2375-414]...
Diabetes kan ge hörselnedsättning 2326
Bland drygt 5 000 personer, 20–69 år gamla, som genomgått tonaudiometri, varav 399 med självrapporterad diabetes, var lätt till måttlig hörselnedsättning signifikant vanligare hos dem med diabetes än hos dem utan diabetes.
Vanligt med depression vid typ 2-diabetes 2327
Individer med typ 2-diabetes löper ökad risk att drabbas av depression. Det visar en studie som presenteras i JAMA. Kopplingen mellan diabetes och depression är välkänd, men kring kausalsambandet finns frågetecken...
Risk för kejsarsnitt hos förstföderskor med lång cervix 2327
I en studie av drygt 30 000 förstföderskor, där cervix mätts med vaginalt ultraljud i vecka 23, fann man ökad risk för kejsarsnitt hos dem med lång cervix. Resultaten är publicerade i New England Journal of Medicine.
Strikta indikationer för gallstenskirurgi ger bättre resultat 2327
Gallstenssjukdomen med dess komplikationer är vanligt förekommande i Sverige liksom i övriga västvärlden. Skillnader i frekvens av gallstenskirurgi finns mellan och inom länder...

KLINIK OCH VETENSKAP

Fibromyalgi internationellt accepterat begrepp 2328
Farmakologisk behandling nu möjlig
Tack vare nya läkemedel (antidepressiva SNRI-preparat och nya medel mot epilepsi) finns nu möjligheter till farmakologisk behandling vid fibromyalgi. Också icke-farmakologisk behandling som fysisk aktivitet, patientundervisning och kognitiv beteendeterapi har visats ha positiv effekt.
WITH ENGLISH SUMMARY

Tuberkulosutbrott på fritidshem:
14 barn smittade 2334
Långtidsuppföljning sju år senare fann inga sena konsekvenser
Med noggrann smittspårning och konsekvent farmakologisk behandling kan långtidseffekterna av ett tuberkulosutbrott bli små. Det visar en uppföljning efter sju år av ett tuberkulosutbrott på ett fritidshem, där 14 barn smittades.
WITH ENGLISH SUMMARY

Läkemedelsbiverkan vanlig orsak
till sjukhusvård av äldre 2338
En klinisk retrospektiv studie
En studie av läkemedelsanvändningen hos 40 akut inlagda patienter i åldern 72–100 år visar att de flesta patienterna hade nedsatt njurfunktion. Hos 14 av patienterna (35 procent) bedömdes läkemedelsbiverkan vara ensam eller bidragande orsak till inläggningen; 26 C- och D-interaktioner konstaterades hos 19 patienter.

DEBATT OCH BREV

D-vitamin och graviditet:
Etnisk-kulturella riktlinjer efterlyses 2343
Brist på D-vitamin kan relateras till en rad negativa hälsoeffekter, även hos barn till kvinnor som haft låga D-vitaminnivåer under graviditeten. Etniska och kulturella skillnader bör beaktas emedan mörkhyade personer och kvinnor som bär heltäckande klädsel har svårt att bilda tillräckligt av vitaminet genom solexponering...
Slopande av subventioner för viss hypertonibehandling ej genomtänkt 2345
Läkemedelsförmånsnämndens beslut om slopade subventioner för vissa läkemedel mot hypertoni leder till svårigheter för förskrivarna och till men för patienterna. Berörda läkare har inte kommit till tals, och de av nämnden förväntade besparingarna kommer sannolikt inte att infrias...
Modern smärtbehandling – inget alternativ för artrospatienter med svår smärta? 2347
Patienter med långvarig smärta, exempelvis på grund av artros, behandlas i dag mycket ofta med kortverkande, svaga opioidpreparat. Möjligen görs detta i tron att dessa läkemedel medför mindre risk för beroende och biverkningar än behandling med långverkande opioider, men verkligheten är den motsatta...
Glöm inte traumapatienterna 2348
Kognitiv medicin:
Det är med stor tillfredsställelse jag i
LT 26–27/2008 (sidorna 1956-7) läser om satsningen på kognitiv medicin och om planerade utbildningsinsatser...
Replik till Lars Linnersten:
Läkemedelsverket kan bara granska reklam i efterhand 2348
Reklamen för Gardasil riktad till allmänheten har väckt stort intresse. I Läkartidningen nr 30–31/2008 (sidan 2121) ifrågasätter Lars Linnersten om den Gardasilreklam som skickats ut från...
Mortalitet osäkert mått vid kvalitetsjämförelser 2349
Professor Johan Herlitz och medarbetare beskriver i LT nr 17–18/2008, sidorna 1289-94, att den verkliga mortaliteten efter sjukhusvårdade hjärtinfarkter är långt högre än vad man ofta tror...
Medicinskt farlig reklam för Treo 2349
I en helsidesannons på sidan 3 i Dagens Nyheter onsdagen 23 juli 2008, fanns följande att läsa om Treo: »Huvudvärk kan komma plöstligt. Treo lindrar snabbt och effektivt...
Bäst behandling vid fetma och obstruktivt sömnapnésyndrom är viktnedgång 2350
Under rubriken »Obstruktivt sömnapnésyndrom – diagnostik och behandling« [1] refererar författarna en, enligt metodbeskrivningen, »systematisk litteratursökning avseende det vetenskapliga kunskapsläget kring diagnostik och behandling av obstruktivt sömnapnésyndrom«...

KULTUR

Rabelais och Céline – Läkare, författare och språkrevoltörer med 400 års mellanrum 2351
Stundom kan man upptäcka historiska personer, vars yttre liv har beskrivit så likartade förlopp att man kan frestas att tro på själavandring. Två sådana personer var François Rabelais (1494–1553) och Louis-Ferdinand Destouches (1894–1961), den senare mer känd som Céline, det nya...
Ny kunskap för erfarna kliniker 2354
Recension
Cognitive-behavioral therapy for adult Asperger syndrome. Författare: Valerie L Gaus. Recensent: Marie Hagnell

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2375
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2377
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

»Vanligt symtom kan vara dold svår sjukdom«
Din huvudvärk kan vara en stroke, dina magsmärtor cancer. Detta är formeln för en ganska vanlig typ av kvällspressjournalistik. Vårddrivande skrämselpropaganda eller nödvändig konsumentupplysning? Meningarna bland journalister, läkare och medieforskare går isär.