INNEHÅLL NUMMER 36, 2008

LEDARE

Medicinsk turism – en global storindustri 2384
Efterfrågan på sjukvård är långt större än tillgången. I USA hanteras denna obalans med ekonomiska kvoteringar – de som saknar sjukförsäkring har inte råd att köpa vård. I Europa bromsas efterfrågan genom långa köer och bristande tillgänglighet... / Josef Milerad
Ja till gränsöverskridande vård 2387
Läkarförbundet har nyligen remissbehandlat ett förslag från EU-kommissionen rörande ett europeiskt direktiv om patienters rättigheter vid vård utomlands. Den goda tanken är att få enhetliga regler som kan säkerställa kvalitet, säkerhet och effektivitet för den gränsöverskridande...
Trendbrott för klinisk forskning? 2387
Forskning, och klinisk forskning i synnerhet, är en högt prioriterad fråga inom Läkarförbundet. Det är glädjande att regeringen nu aviserat kraftigt ökade forsknings-anslag samt att medicinsk forskning ses som ett strategiskt område...

LT DEBATT

Befria psykiatrin
från uppgiften att agera fängelse 2389
Att äntligen skrota lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård är inte en dag för tidigt. Lekmän i psykiatri tillåts ha alldeles för stort inflytande över innehållet i psykiatrisk vård och bedöma hur den ska ske. Det skriver Carl-Gustaf Olofsson, chefsöverläkare och verksamhetschef, psykiatriska kliniken, Skellefteå.

AKTUELLT

Fler riktlinjer för sjukskrivning
efter studier av rörelseorganen 2392
Sjukskrivning
Förslag till fler och fylligare riktlinjer för sjukskrivning vid rörelseorganens sjukdomar presenteras i dagarna av läkare under ortopediveckan i Tylösand. Förslagen, som tagits fram inom det skånska projektet Morse, är tänkta att inlemmas i Socialstyrelsens beslutsstöd. Projektet har också tagit fram diagnosspecifik sjukskrivningsstatistik.
Arbetsställningens belastning avgörande 2393
Sjukskrivning
Arbetsuppgifterna och hur arbetsställningarna belastar den smärtsamma axeln är väldigt avgörande för bedömning av arbetsförmågan när det gäller patienter med besvär i skuldran. Det säger Anders Nordqvist, överläkare i ortopedi i Malmö...
Cancerforskning
får ökade statsanslag 2394
De statliga forskningsanslagen ökar med 2,4 miljarder år 2009. År 2012 kommer anslagen att vara 5 miljarder högre än i år, i fasta priser. Det aviserade regeringen den 28 augusti. Medicin blir ett av de prioriterade områdena.
Oenighet i CS om belastningsregistret 2394
Socialstyrelsen bör kunna få tillgång till uppgifter ur belastningsregistret inför utfärdande av legitimationer...
Lena Marions ny medicinsk redaktör på Läkartidningen 2394
Lena Marions, gynekolog och obstetriker, är ny medicinsk redaktör på Läkartidningen. Hon är expert på ungdomsgynekologi men arbetar också internationellt inom reproduktiv hälsa...
Gravida läkare kan
slippa jourberedskap 2395
Gravida läkare i Stockholms läns landsting kan befrias från jourberedskap. Stockholms läkarförening hoppas att avtalet blir prejudicerande för övriga landet.

NOTISER

SKL säger ja till obligatoriskt vårdval 2395
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) säger ja till obligatoriska vårdval och fri etableringsrätt. Däremot avvisar man utredningsförslaget om att regeringen ska fastställa ett grunduppdrag för primärvården. Det beskedet gav SKL i ett pressmeddelande på fredagen...

MEDICINSK KOMMENTAR

Enda sättet att leva länge är att åldras 2396
Att leva tills man dör och helst leva länge har länge varit en hög önskan bland mänskligheten. Att leva till 100 år har alltid ansetts som ovanligt, för att inte säga sällsynt...

NYA RÖN

Äntligen en effektiv hostmedicin: honung 2398
Honung var klart bättre än hostmedicin mot nattlig hosta hos barn. Det visar en studie som jämfört hostmedicin med honung eller ingen behandling hos 108 barn med övre luftvägsinfektion.
Ökad insikt i hur upplevelsen av förtroende skapas 2398
Amygdala och dorsala striatum är två regioner i hjärnan som är centrala när vi känner förtroende för andra människor. Peptidhormonet oxytocin kan påverka dessa områden, vilket leder till att vi känner ett ökat förtroende...
Barn med misstänkt neuroborrelios bör få antibiotikabehandling tidigt 2399
Mindre än hälften av barn med neuroborrelios får diagnosen säkerställd med befintliga test, enligt en svensk doktorsavhandling, som föreslår en poängskala som beslutsunderlag. Redan på misstanken om neuroborrelios bör barnen behandlas med antibiotika.
Egen blodsockermätning vid icke-insulinbehandlad typ 2-diabetes
kan försämra livskvaliteten 2399
Egna blodsockermätningar bidrar inte till förbättrat HbA1c. Det visar ESMON-studien, som genomförts på 184 personer med nydiagnostiserad typ 2-diabetes. Gruppen som hade mätt blodsocker hade dessutom 6 procent högre depressionsskattningar än kontrollgruppen.
Malariabehandling förbättrade koncentrationsförmågan 2400
Barn i skolåldern som får intermittent preventiv behandling för malaria har, vid sidan av skyddet för malaria, också lättare att koncentrera sig. Det visar en studie gjord av forskare från Storbritannien som presenteras i tidskriften Lancet...
Enzymbrist kopplas till preeklampsi 2400
Preeklampsi uppträder hos kvinnor i samband med graviditet och karakteriseras av hypertoni och proteinuri (obligata fynd), ödem, placentär hypoxi, multiorganpåverkan och en ökad risk för eklampsi, dvs neurologiska symtom och generella kramper...
Koppling mellan diabetes och herpes hos afrikaner 2401
Franska forskare visar en koppling mellan humant herpesvirus 8 (HHV-8) och en form av typ 2-diabetes som är vanligt förekommande i Afrika. Rönen presenteras i tidskriften JAMA...
Ojämnt fördelade kirurgiska insatser 2401
Globalt görs varje år ca 230 miljoner större kirurgiska ingrepp (»major surgery«), men fördelningen av dessa är mycket ojämn. Det konstaterar en grupp forskare från USA i en studie presenterad i tidskriften Lancet...

KLINIK OCH VETENSKAP

Terapeutiska vacciner mot cancer och infektionssjukdomar 2402
Stora möjligheter i forskningen – små framsteg i kliniken hittills
De terapeutiska vaccinförsöken mot cancer och infektionssjukdomar har ännu inte fått något riktigt genombrott, men det finns lovande kliniska försök. Nyckeln till framgång tycks vara intelligenta kombinationer av antigener, adjuvans, adminstreringssätt och behandlingsprinciper.
WITH ENGLISH SUMMARY

Genterapi vid genetiskt orsakad hörselnedsättning 2406
Framtida behandlingsmöjlighet – kanske kombinerad med stamceller
Genterapi kan i framtiden bli en möjlig behandlingsmetod vid nedsatt hörsel, framför allt genetiskt orsakad hörselnedsättning. Mer forskning behövs dock innan genterapi på allvar kan användas i klinisk rutinverksamhet.
Neurologi i förvandling – från diagnostisk till terapeutisk disciplin 2413
Banbrytande forskningsresultat inom neurovetenskap har hamnat i fokus under senare tid, och flera Nobelpris i medicin har en direkt koppling till neurosjukvård, såsom priset år 2000 till professor Arvid Carlsson, vars studier av hjärnans signalsubstanser blev grunden för...
Intensiv medierapportering efter busskraschen vid Rasbo–Uppsala 2418
Trafikolyckor och trafikskador är ett globalt folkhälsoproblem som uppmärksammas regelbundet av massmedia (press, radio, TV och Internet). Skadehändelser och krascher med tunga fordon som tex busskrascher har kommit att uppmärksammas alltmer på senare år... WITH ENGLISH SUMMARY

Coachning – tänkbar metod i psykiatrisk vård av unga 2422
Projekt där återhämtade patienter med bipolär sjukdom coachar nyinsjuknade
Manodepressiv sjukdom (bipolär sjukdom) är en folksjukdom; epidemiologiska studier uppskattar frekvensen till omkring 1– 1,5 procent av befolkningen [1]. De sociala och ekonomiska konsekvenserna av bipolär sjukdom är betydande [2]...
WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Ökar SSRI-behandling risken för osteoporos? 2426
Finns någon dokumentation som styrker påståendet att längre tids användning av selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) skulle kunna leda till ökad risk för osteoporos? Frågeställaren har sett på text-TV att någon studie rapporterat detta...

DEBATT OCH BREV

Företrädare för Svenska neurologföreningen:
Svensk neurologi i behov av kraftig resursförstärkning 2428
Vi känner en stark oro över dagens brister i svensk neurosjukvård och förändringar i läkarutbildningen. Svensk neurologi behöver stärkas på alla nivåer, genom dels en utökad neurologiundervisning för läkarstudenterna och fler ST-block i neurologi, dels större budget för nya effektiva behandlingar...
Melatonin vid försenad sömnfas - varför licensbelagt? 2429
I USA är melatonin klassat som kosttillskott och säljs fritt i livsmedelshandeln. I Sverige är det däremot ett licenspreparat...
LHDS (Lag för att hålla dårar i schack) 2431
Buggning, FRA, ett litet sökbart chip i varje nyproducerad bil, medicinska journaler åtkomliga för all personal inom ett landstings alla kliniker och snart mellan landsting – Storebrors omsorg om oss blir allt mer kärleksfull och effektiv. Psykiskt sjuka får sin del...
Vem ska bära ansvaret för behandlingen av typ 2-diabetes? 2432
Det ökande antalet farmakologiska principer för behandling av typ 2-diabetes gör det allt svårare för den enskilde läkaren att behärska hela området...
Receptförfalskning i stor skala – vem bryr sig? 2433
Hur kan 1 000 numrerade recept stjälas från Tensta vårdcentral utan att apoteken kan stoppa expedieringen? Det frågar sig Kerstin Hulter Åsberg, överläkare, docent och ordförande i Läkemedelskommittén i Landstinget i Uppsala län.
Kvalitetssäkring inom psykiatrin äventyras genom kortsiktiga krav 2434
I början av augusti 2008 kommer ett betydande antal köande patienter bosatta inom Stockholms län att erbjudas utredning med utvecklingsrelaterade neuropsyki-atriska frågeställningar. Utredningarna ska ske inom allmänpsykiatrin där de bor...
EpiPen administrerar adrenalin intramuskulärt – det är dokumenterat 2435
Katalin Zara med flera har med stöd från Medeca skrivit en artikel rörande smärtskattning vid användning av adrenalininjektorer i LT nr 19/2008 (sidorna 1388-90) [1]. Ingen av injektorerna uppfattades som smärtsam...
Replik:
Farmakokinetiken bör studeras mer 2435
Adrenalin givet i ett tidigt skede vid en begynnande anafylaktisk chock är livsavgörande. Autoinjektorernas introduktion har därför underlättat och påskyndat möjligheten att kunna rädda liv...

KULTUR

Eric Hermelin – »hospitalshjonet« som översatte persisk poesi 2437
Under sin mer än 35-åriga vistelse som patient på S:t Lars översatte han persisk poesi. Han anses ha haft stort inflytande på svensk vitterhet.
Det är bättre att förebygga än att bota 2440
Recension
Preventiv medicin. Teori och praktik. Författare: Kristina Orth-Gomér, Aleksander Perski, redaktörer. Recensent: Lars Werkö, professor em, Stockholm.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2453
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Bågenholm om kömiljarden:
Risken är att annat trängs undan
Regeringen satsar en miljard kronor för att minska vårdköerna. – Det är bra att man satsar pengar på vården, men det finns kanske andra frågor som är mer angelägna än tillgänglighet, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.
Kraftigt skärpta regler för samverkan läkare–industri i USA
Nu skärper nordamerikanska universitet kraftigt reglerna för samverkan mellan sina läkare och läkemedelsindustrin. Bland annat införs en nolltolerans mot gåvor och ett förbud mot att medverka i spökskrivna artiklar. Läkemedelsindustrin tar, i vissa frågor, steget ännu längre och upphör med gåvor och restaurangmat till samtliga läkare i hela USA.
110 nya platser på läkarutbildningen
Från nästa år ska ytterligare 110 studenter per år tas in på läkarutbildningen, de flesta på Karolinska institutet och i Lund. Det kommer regeringen att föreslå i höstbudgeten.