INNEHÅLL NUMMER 37, 2008

LEDARE

Inkontinensstudie i Lancet var forskningsfusk 2460
I juni 2007 publicerade en österrikisk forskargrupp sensationella resultat rörande stamcellsbehandling av inkontinens. 38 av de 42 kvinnor som injicerades med autologa myoblaster i uretrasfinktern hade blivit helt kontinenta och fått en normaliserad sfinkterfunktion efter 12... / Josef Milerad
ST-läkare – en resurs att satsa på 2463
Den som inte utvecklas kommer att avvecklas. Regeln är applicerbar på det mesta, och läkares specialiseringstjänstgöring (ST) är inget undantag. I detta ligger också att det är viktigt att vara aktiv i en förändringsprocess, så att man kan påverka utvecklingen på bästa sätt...

LT DEBATT

Kritik mot PrioriteringsCentrums förslag till ny prioriteringsplattform:
Från allas lika värde till hälsoekonomisk kalkyl 2465
PrioriteringsCentrums förslag till ny prioriteringsplattform för vården är så flexibelt att det blir svårt att överblicka konsekvenserna. Det öppnar för godtycke, där det finns risk att kostnadseffektivitetsprincipen blir vägledande – att räkna med kronor och ören är alltid lättare än moralisk reflektion. Det som en gång var en etisk plattform har förvandlats till en hälsoekonomisk kalkyl, skriver Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet.

AKTUELLT

Vårdcentraler till salu 2468
Vårdval
Stockholms primärvård är i gungning. Landstinget säljer vårdcentraler och justerar vårdval. Tjänstemännen på förvaltningen förespråkar en helt ny modell från 2011...
Stockholms vårdval får nytt ersättningssystem 2468
Vårdval
Stockholms vårdvalsmodell revideras för att svara mot patienters faktiska vårdbehov. Ökad tolkersättning och en viss kompensation för vårdtyngd utlovas av alliansen till 2009. Ett helt nytt ersättningssystem, baserat på diagnoser, kan komma att införas 2011...
»Det gäller att hitta balansen« 2469
Vårdval
Det går att vända en nedåtgående trend även i ett vårdtungt område. – Det gäller att hitta balansen mellan patienter, personal och beställarorganisation, säger Gerd Tinglöf, verksamhetschef vid den privata vårdcentralen i Sundbyberg...
Överenskommelse klar om Hälsoval Skåne 2470
Vårdval
På torsdagen blev en blocköverskridande överenskommelse klar om den framtida primärvården i Region Skåne. Vårdval Skåne byter namn till Hälsoval Skåne, eftersom det gamla namnet ansetts belastat...
Håkan Wittgren ny vd
för Läkarförbundet 2470
Håkan Wittgren, chef för Praktikertjänsts affärsområde Hälso- och sjukvård, blir ny vd för Läkarförbundet.
Regeringen satsar en miljard kronor för att minska vårdköerna 2471
– Det är bra att man satsar pengar på vården, men det finns kanske andra frågor som är mer angelägna än tillgänglighet, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm...
Psykiatrisatsningen inte tillräcklig 2471
Regeringens utlovade 2,7 miljarder kronor till psykiatrin är långt ifrån de medel som psykiatriutredningen föreslog 2006. Och vuxenpsykiatrin får inga extra pengar alls.

NOTISER

Ny gransknings-myndighet för socialförsäkringar 2470
En ny granskningsmyndighet, Inspektionen över socialförsäkringen (ISF), as den 1 juli 2009. Myndighetens uppgift är att utöva tillsyn och bedriva effektivitetsgranskning på socialförsäkringsområdet...

MEDICINSK KOMMENTAR

Snårigt om antitrombotisk behandling vid förmaksflimmer 2472
Svårbegriplig »priolista« i nationella riktlinjerna – nya studier kan klarna sikten
Antitrombotisk behandling vid förmaksflimmer är ett svåröverskådligt område. Detta avspeglas i de många metaanalyser och behandlingsrekommendationer som finns. Den senaste metaanalysen ger en uppfattning om vilka absoluta vinster i procentenheter per år som finns att hämta vid...

NYA RÖN

Rökstopp före graviditet – aktuellare än någonsin 2474
Att rökning är skadligt för fostret är väl känt. Bland de mer välbekanta effekterna är intrauterin tillväxthämning, ökad risk för plötslig spädbarnsdöd och barnastma...
Röntgen bra för att hitta gallstenar under operation 2474
Röntgen under pågående operation av de djupa gallvägarna, peroperativ kolangiografi, används ofta vid gallstenskirurgi för att diagnostisera stenar i de djupa gallvägarna...
Långtidseffekter av för tidig födsel 2475
För tidigt födda bildar inte familj i samma utsträckning som individer som fötts efter fullgången graviditet, och de avslutar heller inte sina studier i samma utsträckning...
Mekanismerna bakom smärta av narkosmedel 2475
Vissa läkemedel som används för generell anestesi har paradoxala biverkningar. Propofol och etomidat orsakar smärta vid injektion. Halogenerade inhalationsgaser kan irritera luftvägarna, vilket, hos känsliga patienter, ibland utmynnar i ett astmatiskt tillstånd...
Patientperspektiv på epidemiologisk risk 2476
De personliga konsekvenserna och ibland negativa följderna för den enskilda patienten av att vara en »riskperson« har undersökts i en doktorsavhandling. Kvinnor i åldern 60–70 år har intervjuats om deras subjektiva erfarenheter av osteoporos som sjukdom och som risk.
Karotiskirurgi inte kostnadseffektiv för kvinnor och äldre män 2476
Kostnader och hälsoeffekter av karotiskirurgi för patienter utan symtom är dåligt utvärderade både i Sverige och internationellt. Mot bakgrund av detta har kostnadseffektiviteten av karotiskirurgi för symtomfria patienter undersökts i en studie från Sverige, som publicerats i...
Betablockad hellre än steroider
vid hemangiom hos barn 2477
Betablockad visade sig ha god effekt på behandlingskrävande hemangiom hos barn, enligt en studie publicerad i New England Journal of Medicine. Effekten förklaras vara vasokonstriktion och minskat uttryck av generna för några tillväxtfaktorer. Kortikosteroider är gängse behandling i dag men åtföljs av biverkningar.
Munhälsa kan vara indikator på hjärt–kärlsjukdom 2477
Munhälsans betydelse för allmänhälsan har på senare tid fått ökad uppmärksamhet. Vissa studier har funnit en association mellan munhälsa och hjärt– kärlsjukdom, medan andra studier inte kunnat påvisa ett samband. Bevis om ett orsakssamband saknas fortfarande...

KLINIK OCH VETENSKAP

Blodproppshämmande behandling vid förmaksflimmer 2478
Bakgrund till nya rekommendationer och behandlingsalternativ
Förmaksflimmer är den vanligast förekommande hjärtrytm-rubbningen med en prevalens på 1 procent. Frekvensen av förmaksflimmer ökar snabbt från 60 års ålder, och prevalensen är cirka 10 procent hos personer över 80 år [1]...
Relativt god säkerhet
i svenska fas I-prövningar 2482
Genomgång av studier anmälda till Läkemedelsverket under tre år
Efter att alla försökspersoner fått livshotande biverkningar vid den första prövningen på människa av en ny biologisk substans har fokus riktats mot säkerheten i tidiga fas I-prövningar. Risken för att en sådan händelse kan upprepas i Sverige är liten. Det visar en genomgång av samtliga fas I-prövningar under några år som anmälts till Läkemedelsverket.
Ny endovaskulär behandling av intrakraniell arteriell stenos i klinisk praxis 2486
Gott resultat hos patient med hög risk för cerebral ischemi
Var tionde stroke och TIA orsakas av intrakraniell ateroskleros. En studie har visat att trots farmakologisk prevention är risken för recidiv av cerebral ischemi 38 procent under två år hos dessa patienter. Nu skymtar möjligheter till endovaskovaskulär behandling med angioplastik och stentning.
Terapialternativ vid refraktär ascites och varixblödning 2490
Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS)
Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS) innebär att man med endovaskulär teknik etablerar en förbindelse (shunt) mellan en intrahepatisk portagren och en leverven för att minska portal hypertension sekundär till levercirros, trombotisering av levervenerna...

DEBATT OCH BREV

Varför förnekar »kostexperter« vetenskapen? 2495
Kostdebattörers kopplingar till livsmedelsindustrin bör lyftas fram i ljuset, anser Ralf Sundberg, Annika Dahlqvist och åtta andra förespråkare för lågkolhydratkost och anklagar meningsmotståndare för osaklighet och ovetenskaplighet.
Hög tid för nytänkande i kostfrågan 2496
Fettsnål kost har visats inte ha övertygande effekt för långsiktig viktnedgång...
Women´s Health Initiative (WHI) dyr och misslyckad studie av kostintervention 2498
Den 7 februari 2006 publicerade New York Times nyheten att Women´s Health Ini-tiative (WHI) resulterat i att ett minskat fettintag ger liten effekt på risken att få bröstcancer, ingen effekt på risken att få tjocktarmscancer, hjärt–kärlsjukdomar och slaganfall [1]...
Fetmakirurgi vid sömnapné?
Effekten bör studeras i RCT 2499
Sömnapnépatienter måste informeras om riskerna med fetmakirurgi och om alternativa behandlingsmetoder. Det anser företrädare för SBU i ett svar på kritiken i LT 35 mot SBUs litteraturöversikt om behandling av obstruktivt sömnapnésyndrom.
Kirurgkollegerna oroar sig med rätta över SBU 2500
Lundakirurgerna Ekelund och Frederiksen påtalar i LT 35/2008, sidan 2350, att SBU kastar ut barnet med badvattnet när man underkänner kir-urgi som en effektiv behandling för feta sömnapnoiker (en i övrigt vanlig kombination)...
Provocerande start av warfarinbehandling 2500
Anders Odén, professor i biostatistik, och Martin Fahlén, docent i invärtesmedicin, ifrågasätter den metod att starta warfarinbehandling som beskrevs i LT nr 34 med warfarinprovokation, fasta doser och utvärdering. Gå fram med större försiktighet, uppmanar de.

KULTUR

Antraxforskaren tog sitt liv – var han en bioterrorist? 2501
Den amerikanske antraxforskaren var misstänkt för att ha spridit smittämnet för mjältbrand och orsakat flera människors död i USA. Han skulle ha ställts inför rätta i augusti men tog sitt liv innan rättegången hann börja. Lisbeth Nordström-Lerner, svensk infektionsläkare och sjukhusepidemiolog i USA, skriver om fruktan för bioterrorism.
Gustav Klimt, Danaë ­och »det gyllene regnet« 2503
Den amerikanske antraxforskaren var misstänkt för att ha spridit smittämnet för mjältbrand och orsakat flera människors död i USA. Han skulle ha ställts inför rätta i augusti men tog sitt liv innan rättegången hann börja. Lisbeth Nordström-Lerner, svensk infektionsläkare och sjukhusepidemiolog i USA, skriver om fruktan för bioterrorism.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2529
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Oetisk omfördelning i Vårdval Stockholm
Stockholms läkarförening protesterar mot villkoren i det reviderade Vårdval Stockholm som förhandlades med Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning på fredagen. Pengar omfördelas mellan svaga patientgrupper, samtidigt som politikerlöften står ofinansierade.
Artroskopisk kirurgi vid knäledsartros gör ingen nytta
Sista spiken i kistan för artroskopi vid knäledsartros. Så kommenterar Stefan Lohmander, professor i ortopedi vid Universitetssjukhuset i Lund, en amerikansk studie som publiceras i New England Journal of Medicine på torsdagen.
– Det finns nu starka skäl att omvärdera vår användning av artroskopisk kirurgi, säger han.
Snårigt om förmaksflimmer
I Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av hjärtsjukdomar poängteras bland annat att patienter med förmaksflimmer bör riskstratifieras angående tromboembolism och allvarlig blödning före ställningstagande till lämpligaste stroke- och emboliprevention. Hjälp att tolka »priolistan« får du i två artiklar.
Stockholms primärvård i gungning
Landstinget säljer vårdcentraler som man inte klarar att driva själv. Ersättningssystemet i vårdvalsmodellen ska modifieras. Och om bara några år, 2011, kan det bli byte till en helt annan ersättningsmodell.