INNEHÅLL NUMMER 38, 2008

LEDARE

Om etnisk kvotering till medicinstudier 2536
Får patienten bättre hjälp om den läkare man konsulterar har samma etniska och kulturella bakgrund? Många anser det, och internationellt finns flera program som ska underlätta för studenter från minoritetsgrupper att läsa medicin... / Josef Milerad
PS som i patientsäkerhet 2539
PS. är namnet på Läkarförbundets nya satsning på patientsäkerhet. Patientsäkerhet är en av vårdens allra viktigaste frågor, men den är också ett territorium med högst varierad topografi...

LT DEBATT

Slutenvården behövs inom barn- och ungdomspsykiatrin 2541
Någon form av slutenvård vid allvarliga psykiska störningar är nödvändig. Då är det väl dags att höja utbildningsnivån och göra slutenvårdsavdelningen till special-enhet, anser Per Rosenqvist, överläkare i Karlskrona...
Rusta upp den kliniska handledningen! 2542
Apropå! Studenterna om läkarutbildningen
Handledarbristen är i dag på många håll skriande, men detta är ändå inte det största problemet. Problemet är undervisningens kvalitet. Det skriver åtta centrala företrädare för landets medicine studerande och kräver handling.

AKTUELLT

Bara var fjärde AT-läkare förhandlar om lönen 2544

AT-läkare tjänar mest i landstinget i Jönköpings län och minst i Stockholm. Det visar siffror om ingångslön i årets AT-rankning. Flera småländska sjukhus får också höga betyg i rankningen. Rapporten visar också att bara en knapp fjärdedel av alla AT-läkare löneförhandlar...
Eksjö och Kungälv i topp 2545
Eksjö är tillbaka som etta i rankningen och på delad andraplats finns Kungälvs och Värnamo sjukhus. Flera större sjukhus klättrar på årets lista. En bubblare är Södertälje...
... och Borås kämpar
i botten i år igen 2547
För tredje året i rad hamnar Borås sjukhus på sistaplatsen. Och det blev fritt fall för Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal-Östra. Men ansvariga på SU fyrar av kritik...
Årets etikpris till Maria Kock-Redfors 2548
Maria Kock-Redfors, narkosläkare och studierektor vid Anestesi och Intensivvårdsklniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra i Göteborg, har fått Svenska Läkaresällskapets etikpris för 2008...
Niels Lynöe: Bemötandet inom vården en förbisedd faktor 2549
Bemötande inom vården är en förbisedd faktor, framhåller Niels Lynöe, ordförande i Svenska Läkaresällskapets Delegation för Medicinsk etik, när han kommenterar valet av årets pristagare, som tilldelas 20000 kronor...
»Det behövs fler unga chefer i vården« 2550
Ledarskap – ST-läkaren, en professionell chef
Inom åtta år kommer cirka 40 procent av alla chefer inom landstingen gå i pension. Landstingen förbereder sig nu på att starta ledarskaps-ST för att locka till sig de bästa ledarna, men privata Capio S:t Görans sjukhus har redan börjat...
»Nu ljusnar det för forskningen« 2550
Vetenskap – Arbetsmarknad för forskande ST-läkare
ST-läkare med önskan att fors­ka har inte haft det lätt att få en forskartjänst i den stenhårda konkurrensen med äldre och mer erfarna kollegor. I den nya forskningspropositionen lovas ett rejält tillskott till forskningen vilket också kan göra det lättare för ST-läkare...
»Gråten är ett slags förtroende« 2551
Kommunikation – Det svåra samtalet
Bli inte rädd om patienten börjar gråta vid ett svårt besked. Det är ett tecken på trygghet. Det menar Pia Dellson, onkolog, psykiater och psykoterapeut. – Man gråter inte med vem som helst, så gråten är ett slags förtroende, säger hon...
Oetisk omfördelning i Vårdval Stockholm 2552
Stockholms läkarförening protesterar mot villkoren i det reviderade Vårdval Stockholm som förhandlades med Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning på fredagen. Pengar omfördelas mellan svaga patientgrupper, samtidigt som politikerlöften står ofinansierade...
Läkemedelsgenomgångar bör göras inom sjukvården 2552
Läkemedelsgenomgångar bör göras inom ramen för sjukvården, inte på apotek av farmaceuter utan tillgång till hälso- och sjukvårdsjournaler, anser Läkarförbundet...

MEDICINSK KOMMENTAR

Inte självklart att vi ska screena för kolorektal cancer 2555
Många anser att hälsokontroller i allmänhet och screening för tidig upptäckt av cancer i synnerhet är värdefulla. När det gäller kolorektal cancer vet vi att prognosen för vad vi kallar »tidig« cancer är avsevärt bättre än för tumörer i mer avancerade stadier...

NYA RÖN

Systoliskt blodtryck – det enda
som betyder något 2559
Synen på hypertoni bör förenklas och ses i en dimension, det systoliska blodtrycket, enligt en artikel i Lancet. Skälen är flera. Systoliskt tryck är exempelvis lättare att mäta och bättre på att förutsäga risk.
Frekvensreglering viktigast vid förmaksflimmer och hjärtsvikt 2559
Förmaksflimmer kan leda till hjärtsvikt och är en oberoende riskfaktor för död. Vinsten med att bibehålla sinusrytm är kanske störst för patienter med samtidigt nedsatt vänsterkammarfunktion...
Tre stora studier av sambandet mellan kost och typ 2-diabetes 2560
Kopplingen mellan kosthållning och risk för typ 2-diabetes är välkänd. Tre studier publicerade i tidskriften Archives of Internal Medicine belyser sambandet. I en av studierna har forskare från Boston undersökt närmare 44000 kvinnor av afroamerikanskt ursprung som inte hade...
Kort sömntid kopplad till fetma hos barn 2560
Barn som sover kort tid och som har en låg andel REM-sömn av den totala sömnen är i ökad utsträckning överviktiga jämfört med barn som sover normalt. Det visar en amerikansk studie presenterad i tidskriften Archives of General Psychiatry...
Familjehem av hög kvalitet förebygger problem hos unga 2561
Begreppet »barn som far illa« syftar på barn som utsätts för misshandel eller sexuella övergrepp, försummas eller växer upp med föräldrar som har svåra sociala eller psykiatriska problem...
Lipidspecifikt IgM i likvor associerat med sämre MS-prognos 2561
Närvaro av IgM-antikroppar riktade mot lipider i myelinskidan i likvor hos patienter med MS har tidigare visats förutsäga ett mer aggressivt förlopp i sjukdomens tidiga stadier. Dessa IgM visar sig nu också vara markör för sämre långtidsprognos vid MS.
Ökad risk för alkoholmissbruk bland militärer 2562
Militär personal som deltagit i strid löper ökad risk att överkonsumera alkohol och drabbas av alkoholrelaterad problematik. Det är de huvudsakliga rönen i en amerikansk studie som presenteras i tidskriften Journal of the American Medical Association (JAMA)...

KLINIK OCH VETENSKAP

Screening för kolorektal cancer bör utvärderas i svenska studier 2564
Det har snart gått fem år sedan screening för kolorektal cancer debatterades i Läkartidningen [1-5]. Denna översiktsartikel uppdaterar kunskapsläget genom att redovisa nationella och internationella erfarenheter och ger en överblick över tillgängliga screeningtest, men den berör... WITH ENGLISH SUMMARY

Patientens medverkan i klinisk
undervisning av läkarstudenter 2568
Intervjuer med lärare, patienter och studenter
Studenter söker goda förebilder och känner sig illa till mods om patienter bemöts respektlöst. Den kliniska undervisningen riskerar då att bli kontraproduktiv. Det framgår av en intervjustudie angående patienters deltagande i klinisk undervisning.
WITH ENGLISH SUMMARY

KBT-metod för fetmabehandling i primärvården 2572
Randomiserade studier visar god viktnedgång 1,5 år efter avslutad behandling
Andelen feta personer i vårt land har fördubblats sedan 1990-talet och är enligt Statistiska centralbyråns senaste siffror 10,7 procent för män och 11,1 procent för kvinnor. Andelen överviktiga och feta är för män 44,0 procent och för kvinnor 51,8 procent [1]...
Homocystein – markör för kärlsjukdom hos äldre med psykisk sjukdom 2576
Det är viktigt att påverka riskfaktorer för kärlsjukdom så tidigt som möjligt för att lindra eller uppskjuta demenssjukdom. Förhöjt plasmahomocystein hos äldre med psykisk sjukdom tycks huvudsakligen kopplat till förekomst av kärlsjukdom, och plasmahomocystein skulle därför kunna fungera som riskmarkör. WITH ENGLISH SUMMARY

AT-skrivningar får gott omdöme av AT-läkarna 2580
Empati, ansvarstagande, samarbetsförmåga, klokhet, människokännedom, energi, kreativitet, problemlösningsförmåga, förmåga att lyssna ... och mycket annat förväntar sig samhället av färdiga läkare men också gott omdöme, kunskap, kompetens, yrkesskicklighet för att kunna ta hand...
Handläggning av samhällsförvärvad pneumoni hos vuxna 2582
Evidensbaserade riktlinjer från Svenska infektionsläkarföreningen
Svenska infektionsläkarföreningen har utarbetat evidensbaserade riktlinjer för handläggning av immunkompetenta vuxna patienter med samhällsförvärvad pneumoni, som bedöms på sjukhus. Här rekommenderas CRB-65, ett prognostiskt index, som vägledning vid val av vårdnivå, mikrobiologisk diagnostik och antibiotikabehandling.
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

»Läkarkåren har hörts för lite i patientsäkerhetsfrågor« 2588
Läkarförbundet drar igång kampanj för patientsäkerhet
Den här veckan lanserar Läkarförbundet en stor kampanj om patientsäkerhet, kallad PS. Läkartidningen har ställt några frågor till CS-ledamoten Christina Berntsson, gynekolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och ordförande i styrgruppen för kampanjen...
Upplyste inte patienten om MS-diagnos 2588
Trots att neurologen bedömde att patienten hade MS, upplyste han henne inte om detta. Först långt senare fick hon reda på diagnosen av en annan läkare...
Missade båtbensfraktur i skadad handled 2589
En skadad handled måste undersökas noggrant. Det gjorde inte läkaren på akutvårdcentralen, och upptäckte därför inte att patienten hade en båtbensfraktur...

DEBATT OCH BREV

Slutreplik i kostrådsdebatten:
Oroande att extremkost marknadsförs i sjukvården 2590
Vi har blivit informerade om att patienter som bytt till lågkolhydratkost fått stegrade kolesterolnivåer. Det är djupt oroande att företrädare för sjukvården fortsätter att marknadsföra denna kost till högriskindivider, skriver Claude Marcus med flera och uppmanar Socialstyrelsen att skaffa sig en bild av hur vanligt förekommande det är.
TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, bemöter kritiken:
Kostnaderna för läkemedel mot högt blodtryck kan och bör begränsas 2592
»Författarna verkar helt bortse från kostnaden för produkten och möjligheten att företagen kan sänka sina priser. Vi har i denna genomgång emellertid visat att det är fullt möjligt.« Det skriver företrädare för TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, som svar på kritik mot beslutet att begränsa subventionen av läkemedel mot högt blodtryck.
Blodtrycksexperter utan bindningar (?) kritiserar LFN 2593
»Att vi alla läkare skärper oss och förvaltar vår fria förskrivningsrätt på ett ansvarsfullt sätt kan förebygga ingrepp som verkligen vore till men för våra patienter och inte bara för vår lättsårade läkarprestige...
MSD och LIF om marknadsföringsstudier:
Alla kliniska prövningar kan användas i marknadsföring 2594
Att läkemedelsföretag – liksom alla andra företag – behöver marknadsföra sina produkter och tjäna pengar borde inte vara en nyhet för någon. Det är dagens intäkter som finansierar morgondagens forskning.
Replik:
Försökspersoner i kliniska studier måste kunna lita på läkemedelsföretagen 2595
Självklart måste läkemedelsföretagen tjäna pengar, men man kan tjäna pengar på många olika sätt, varav några är etiskt tvivelaktiga. Artik-larna i Läkartidningen beskrev ett exempel på hur det inte bör gå till; människor utsattes för livsfara för att de kommersiella intressena...
Betydelsen av medicinska experter i domstolar 2596
I september 2006 redogjorde jag i Läkartidningen [1] för det inkompetenta sätt som den engelska motsvarigheten till Ansvarsnämnden, General Medical Council (GMC), hade handlagt klagomål mot DP Southall och medarbetare...
Annonskampanj urholkar Försäkringskassans trovärdighet 2596
Försäkringskassans trovärdighet urholkas steg för steg. Den senaste annonseringen som mötte mig i Läkartidningen 34/2008, sidan 2249, fick mig att tappa hakan. Man deklarerar att »För att förklara den nya sjukförsäkringen så enkelt som möjligt har vi gjort den obegriplig för de...

KULTUR

Doktorn som älskade opera och bjöd kejsaren på middag 2598
Louis-Désiré Véron
Doktor Louis-Désiré Véron (1798–1867) var en remarkabel läkare, vars liv var fantastiskt mångskiftande. Hans medicinska gärning har dock kommit helt i skymundan, eftersom han helst sysslade med litteratur, politik, gastronomi, opera och balett...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2635
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2637
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Ökade anslag till läkare
med utländsk examen
100 miljoner kronor, dubbelt så mycket som i år, ska satsas på fortbildning för personer med utländska examina, främst läkare. Det är ett av förslagen i regeringens budgetproposition.
Många geriatriker
får ingen internutbildning
En rad läkargrupper missgynnas fortbildningsmässigt. Det visar Läkarförbundets senaste fortbildningsenkät. Främst gäller det bristgrupperna allmänläkare och geriatriker. Men det gäller också onkologer, gynekologer och öron-, näs- och halsspecialister samt kvinnliga läkare och privatanställda läkare.
Dålig kommunikation
bakom många misstag
Bara en fjärdedel av misstagen i vården sker under jourtid. Och det sker inte fler misstag under sommaren då bemanningen är låg och vikarierna många. De misstag som sker har dock ofta ett gemensamt: dålig kommunikation mellan vårdgivarna.
Spanska läkare säger »nej tack« till läkemedelsindustrin
Spanska läkare organiserar sig nu i en proteströrelse mot läkemedelsindustrins inflytande över vården, sponsrade vidareutbildningar och alla presenter. Uppropet »No gracias« startade i maj i år och får nu allt fler anhängare.
Patientsäkerhetsutredningen sätter press på vårdgivarna
Tillsynen i vården kommer mer att inriktas på att kontrollera vårdgivarna. Och den vårdgivare som inte lever upp till kraven på ett effektivt patientsäkerhetsarbete kan vänta en kraftig markering från staten.
Ändrad design på läkemedel kan minska antalet misstag
Ett samarbetsprojekt med bland annat läkare på Södersjukhuset i Stockholm har lett till en rad nya läkemedelsförpackningar som ska bidra till att misstagen inom anestesi och intensivvård blir färre.
Ytterligare stöd för screening för pulsåderbråck
Screening för bukaortaaneurysm är livräddande, kostnadseffektivt och etiskt försvarbart, vad gäller män, enligt en SBU Alert-rapport som publiceras på onsdagen.
Screening för kolorektal
cancer inte självklart
Huruvida Sverige bör införa allmän screening för kolorektal cancer med till exempel test för ockult blod i avföring är ingen självklart enkel fråga – vetenskapligt hållbara bevis för screeningens nytta saknas ännu.
MSD, LIF och Bågenholm om marknadsföring och kliniska studier
Att läkemedelsföretag behöver marknadsföra sina produkter och tjäna pengar borde inte vara en nyhet för någon. Så kommenterar MSD och LIF artikeln »Kommersiella syften i kliniska studier bör redovisas« i LT nr 35. Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet, replikerar: Man kan tjäna pengar på många olika sätt, varav några är etiskt tvivelaktiga.