INNEHÅLL NUMMER 40, 2008

LEDARE

Proteststorm mot statinbehandling av barn 2744
Amerikanska barnläkarföreningen (förkortat AAP) publicerade i juli i år nya rekommendationer för utredning och behandling av barn med fetma eller riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom i vuxen ålder (Pediatrics 2008;122:198-208)... / Josef Milerad
Hur ska psykiatrin få ny lyskraft? 2747
Det Nationella planeringsstödet vid Socialstyrelsen genomför årligen en inventering av personaltillgången för flera olika personalkategorier inom svensk sjukvård...

LT DEBATT

Ökad avvikelserapportering om systemet ändras 2749
Det är i högsta grad angeläget att patientsäkerhetsarbetet förbättras inom sjukvården. Det handlar om allmänhetens förtroende för vården men också om läkarkårens arbetsmiljö...
Ett varnande exempel 2750
Apropå! Läkares kontakt med journalister
Jag är distriktsläkare och blev våren 2008 kontaktad telefonledes av en journalist på SVTs »Uppdrag granskning«. Hon frågade om jag ville ställa upp på en bandad TV-intervju om en patient som jag haft kontakt med och som nu hade lämnat sitt ärende till henne...

AKTUELLT

Välj psykiatri! 2752
Inspirationsturné ska locka fler till bristspecialitet
Psykiatrins framtid engagerar. Rekryteringsseminarier, trivselinventeringar och utbildning för ST-läkare och färdiga specialister ska locka fler läkare till en specialitet i omvandling...
Kö till ST på Huddinge psyk 2753
ST-läkare står på kö till psykiatriska kliniken i Huddinge. Flexibla arbetstider och en närvarande studierektor är ett par av förklaringarna. Nu får även specialistläkare en egen studierektor...
»En mycket intressant tanke« 2754
Framtidens psykiatri
Heidi Stensmyren, ordförande i Sylf och ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse, har tidigare inte hört talas om studierektorer för färdiga specialister men är positiv till idén...
Önskemål från många psykiatrer:
Mindre kliniskt arbete – mer forskning 2754
Många psykiatrer vill ägna mindre tid åt kliniskt arbete, visar en enkät till landets psykiatrer. Tre av tio arbetar kliniskt 90 procent av sin arbetstid. Övriga har liten patientkontakt. Chefer trivs bra medan en femtedel av psykiatrerna i öppenvårdsteam trivs dåligt. 28 procent av psykiatrerna arbetar deltid.

NOTISER

Vänsterpartiet vill förbjuda läkemedelsreklam 2757
I en motion inlämnad till riksdagen förra veckan föreslås förbud mot all läkemedelsreklam och åldersgräns för att få köpa receptfria läkemedel. Motionen är undertecknad av fem vänsterpartister, bl a Elina Linna från socialutskottet...
Lennart Nilsson-pris till röntgenläkare 2757
Anders Persson, röntgenläkare och chef för Center for Medical Image Science and Visualisation, CMIV, vid Linköpings universitet och Universitetssjukhuset i Linköping, är årets Lennart Nilsson Award-pristagare...

MEDICINSK KOMMENTAR

Tips om självmord lätt att hitta på Internet 2758
Självreglering och filtrering behövs för att skydda sårbara individer
Potenta självmordsmetoder och uppmuntran till att fullfölja självmordsplaner är lätt att hitta på Internet i dag. För att skydda unga sårbara och självmordsnära personer bör de farligaste sidorna blockeras i vissa miljöer, anser professor Danuta Wasserman och doktorand Michael Westerlund.

NYA RÖN

Cellkulturodlat H5N1-influensavaccin stärker den globala beredskapen 2760
Kliniska försök visar att det går att producera stora mängder immunogent H5N1-virus i cellkultur och att det är fullt möjligt att använda helviruspreparationer. Detta kan förenkla och snabba på vaccinframställningen mot en framtida pandemi.
Antikroppar mot spanska sjukan 2761
Mellan åren 1918 och 1920 härjade en mycket svår influensapandemi som skördade uppskattningsvis 50 miljoner offer. Det ofantliga antalet dödsoffer var större än under första världskriget och utgjorde runt 3–4 procent av jordens dåtida folkning...
Befolkningsökningen höjer koldioxidutsläppen globalt 2761
Sambandet mellan befolkningsökningen och koldioxidutsläppen måste tas på största allvar, enligt en ledare i BMJ. Men familjeplanering är ingen framkomlig väg. Det menar företrädare för föreningen Läkare för Miljön. »Det är inte barnen som blir fler, det är de medelålders och äldre som bidrar till befolkningsökningen och utsläppen av koldioxid.«
Ökad risk för gastroschis hos fostret efter urogenital infektion hos modern 2762
Gastroschis är en medfödd paraumbilikal defekt i främre bukväggen som gör att bukorganen prolaberar utanför bukhålan. Gastroschis drabbar drygt tio barn per år i Sverige...
Ökad risk för bipolär sjukdom hos barn med äldre far 2762
Individer vars fäder är över 30 år när de föds löper ökad risk att drabbas av bipolär sjukdom senare i livet. Det visar en studie gjord av forskare vid bla Karolinska institutet...
Lakinimod kan bli alternativ vid skovvis förlöpande MS 2763
Lakinimod (laquinimod) är ett nytt peroralt immunmodulerande farmaka vid MS, framtaget för att vara utan biverkningarna feber och myalgi, och har visat på god effekt vid djurförsök [1]...
Årstider påverkar protein för serotonintransport 2763
Att årstider kan ha en högst påtaglig inverkan på humöret kommer knappast som någon nyhet för de flesta. Nu visar forskare från Kanada och Österrike att aktiviteten av det serotonintransporterande proteinet 5-HTT varierar över årstiderna...

KLINIK OCH VETENSKAP

Akuta kompartmentsyndrom i extremiteter och buk 2765
Stort kliniskt problem som ofta missas
Kompartmentsyndrom i extremiteter är välkända tillstånd, som dock tyvärr ofta missas vad gäller både diagnostik och behandling. Den viktigaste terapeutiska åtgärden är fasciotomi. På senare tid har det abdominella kompartmentsyndromet börjat uppmärksammas alltmer...
WITH ENGLISH SUMMARY

Dekompression livräddande vid bukkompartment och svår akut pankreatit 2770
Akut pankreatit karakteriseras av snabbt insättande smärtor i bukens övre del, vilka ibland strålar ut mot ryggen. Illamående och kräkningar är vanligt förekommande...
Vakuumassisterad sårbehandling ger goda kliniska resultat 2773
God läkning vid komplicerade sår – djupa sternuminfektioner ett exempel
I detta nummer av Läkartidningen publiceras två artiklar som på olika sätt beskriver modern behandling av akut kompartmentsyndrom. I behandlingen, som beskrivs av Peter Qvarfordt och medarbetare respektive Magnus Jonsson och medarbetare, ingår såromläggning och ödemreduktion med...
WITH ENGLISH SUMMARY

Läget för svensk allmänmedicinsk forskning 2778
Inventering av större forskningsprojekt och deras finansiering
Den första vårdcentralen startades i skånska Dalby 1968; den hade forskningsanknytning till Lunds universitet [1]. Den första professuren i allmänmedicin tillsattes 1981 vid samma universitet, samtidigt som allmänmedicin blev en egen specialitet...
Kolhydratfattig diet, lakrits, spinning och sprit – livsfarlig kombination 2782
I patientrådgivning om livsstilsförändringar är det viktigt att veta att både fettsnål och kolhydratfattig diet kan ge hypokalemi. En fallbeskrivning visar att intensiv träning i kombination med hypokalemi utlöste rabdomyolys. Diuretika, lakrits, alkoholabstinens och Atkinsdiet antogs vara orsakerna till hypokalemin. WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Suicidrisk togs inte på tillräckligt allvar 2785
Trots att patientens depression förvärrades och hon uttryckte självmordstankar, valde distriktsläkaren att inte koppla in någon psykiater. Två dagar efter det sista läkarbesöket tog patienten sitt liv.
Gastroenterit eller hjärtinfarkt? 2786
Läkaren på vårdcentralen ställde diagnosen gastroenterit och dyspepsi. Senare samma dag uppsökte den kvinnliga patienten sjukhusakuten. Det visade sig då att hon hade en hjärtinfarkt...
Magkatarr eller hjärtinfarkt? 2786
Läkaren på akutmottagningen ställde diagnosen gastrit och skickade hem patienten, som kommit dit i ambulans. En vecka senare fick patienten en stor hjärtinfarkt...
Läkaren borde ha misstänkt ventrombos 2786
När en ung kvinna som börjat med p-piller får plötslig svullnad i ena underbenet och inte har anamnes på trauma, bör hon remitteras för bedömningar om det föreligger en ventrombos...

DEBATT OCH BREV

Allmänläkarens dilemma:
Det totala serumkolesterolvärdet mellan 5 och 8 mmol/l 2788
»Att den stora majoriteten av befolkningen har totalkolesterolvärden mellan 5 och 8 mmol/l, varav flertalet utan ökad risk för aterosklerossjukdom, borde stå först i alla primärpreventiva program. Därefter kan eventuella riskindivider börja identifieras!«, skriver Gustaf Wahlberg.
Hur likvärdiga är generikapreparaten? 2789
Kan vi lita på att alla generikapreparat är likvärdiga sinsemellan och med originalpreparatet avseende effekt och biverkningar? Ett sertralingenerikum tycks ge både mer biverkningar i form av ångest och svettningar och mindre effekt än originalet Zoloft. Det skriver Tord Bergmark, specialist i psykiatri och allmänmedicin, i en debattartikel.
Onödig oro bland privatläkarna
för de kommande vårdreformerna 2790
Privatläkarna behöver inte oroa sig över sin framtid. Det enda hotet jag kan se mot privatsjukvård ligger i att Lars Ohly, Peter Eriksson och Mona Sahlin får styra svensk sjukvård efter nästa val, skriver barnläkaren Anders W Jonsson, politiskt sakkunnig (c) på statsrådsberedningen.
Replik till Berndt Eckerberg:
Licenser beviljas inte när godkända läkemedel finns 2791
Licenser beviljas normalt inte när det redan finns ett godkänt läkemedel, i detta fall Circadin. Läkemedelsverket ser eljest gärna att effekter av melatonin på barn och ungdom studeras och kan även hjälpa till med att få sådana studier till stånd...
Melatoninreplik:
Fortfarande ingen sömnhjälp åt skolungdomar 2791
Berndt Eckerberg, skolläkare i Leksand, är inte nöjd med Läkemedelsverkets svar i fråga om melatonin. »En läkares främsta uppgift är att hjälpa sina patienter. Om ett läkemedelsverk utan saklig motivering försöker hindra honom att skriva ut ett nödvändigt och helt ofarligt preparat måste han hjälpa sin patient att få preparatet på annat sätt«, skriver Eckerberg, som tipsat föräldrar om att skaffa preparatet via nätet.
Slutreplik:
Välkontrollerade studier saknas 2792
Skolläkare Berndt Eckerberg återkommer med sin kritik av Läkemedelsverket för beslutet att inte bevilja licens för melatonin vid behandling av barn och ungdomar med sömnstörningar...

KULTUR

Dödens fysiska omöjlighet en symbol för vår vilja att leva 2793
Damien Hirst och medicinen
Läkekonsten som hyllning till människan och livet. Det är temat i Damien Hirsts kollektion av konstverk som auktioneras ut på Sotheby’s i London och som gjort honom till den högst värderade nu levande konstnären i världen.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2813
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

C-vitamin kan försämra effekten av cytostatika
Effekten av cytostatika på cancerceller minskar med mellan 30 och 70 procent efter att cellerna har exponerats för C-vitamin. Fyndet kan vara betydelsefullt för cancerpatienter som intar C-vitamin som tillskott.
Akuta kompartmentsyndrom ett kliniskt problem som ofta missas
Kompartmentsyndrom är ett välkänt och stort kliniskt problem, där diagnos och behandling alltför ofta missas, vilket kan leda till bestående handikapp, amputation och död. En ny behandlingsmetod för komplicerade sår – vakuumassisterad sårbehandling (VAC) – kan här ge mycket goda resultat.
Socialstyrelsen kräver
fler vårdplatser e118
Landstingen måste se över antalet vårdplatser så att ständigt återkommande överbeläggningar och utlokaliseringar undviks, uppmanar Socialstyrelsen i en rapport och konstaterar att avvikelser till följd av utlokalisering inte alltid rapporteras.