INNEHÅLL NUMMER 41, 2008

LEDARE

EBM – Lost in translation? 2820
I British Journal of Surgery publicerades nyligen en ledare (2008;95:807-8), i vilken författarna konstaterade att flera evidensbaserade framsteg inom den kirurgiska peri-operativa vården inte slagit igenom...
Tydlig etik för humanforskning 2823
Helsingforsdeklarationen, DoH, är en av World Medical Associations viktigaste deklarationer. DoH innehåller en samling etiska principer vars syfte är att vägleda läkare och andra forskare när de bedriver forskning som innefattar människor... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Dags att hyfsa kostdebatten:
Vetenskapliga bevis – vem sitter inne med sanningen? 2824
Den ensidiga fokuseringen i kostdebatten på enskilda näringsämnen som till exempel fett eller kolhydrater är högljudd, märklig och ytterst olycklig. Den tyder på bristande färdigheter i att tolka nutritionsepidemiologiska studier. I stället borde man diskutera och studera livsmedel och matmönster. Det anser Anna Karin Lindroos, nutritionsforskare i Cambridge, och tre forskare i Lund.
Olämpligt rekommendera patient
att köpa läkemedel på Internet 2826
Att som verksam inom hälso- och sjukvården rekommendera inköp av läkemedel på Internet, oavsett vilket läkemedel det gäller, är att utsätta patienterna för allvarliga hälsorisker. Det skriver Barbro Gerdén, Läkemedelsverket, apropå Berndt Eckerbergs melatoninreplik till Läkemedelsverket i LT nr 40.

AKTUELLT

Fortsatt osäkerhet om långtidsanvändning 2828
Största studien om mobiltelefoner och cancer väntas snart publiceras
Mobiltelefoner och cancer Hittills publicerade data tyder på att korttidsanvändning av mobiltelefoner inte innebär någon ökad risk. Men för långtidsanvändning kommer osäkerheten att kvarstå. Detta enligt den internationella Interphone-studien, som är den överlägset största studien hittills av huruvida användning av mobiltelefoner medför någon ökad risk att drabbas av cancer.
Alliansen satsar starkt på export av vård 2831
Sveriges regering riggar för svensk vård på export...
Öppna jämförelser visar på ojämlik vård 2831
Patienters tillgång till de nya dyra biologiska läkemedlen varierar kraftigt mellan olika landsting. Likaså chansen att få träffa en specialist inom 90 dagar – och vården är inte jämlik. Det visar »Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet«...
Virusupptäckter belönas med Nobelpriset 2832
Tre forskare bakom två upptäckter av stor betydelse för mänskligheten – upptäckten av det humana papillomviruset och upptäckten av HIV-viruset – belönas med årets Nobelpris i fysiologi eller medicin.

MEDICINSK KOMMENTAR

Perkutan behandling av aortastenos här för att stanna 2834
Värdefullt tillskott i den interventionella verktygslådan
Symtomgivande aortastenos är en relativt vanlig sjukdom, som framgångsrikt kan behandlas med öppen hjärtkirurgi och aortaklaffbyte hos patienter med få riskfaktorer. En ny metod där klaffbytet görs perkutant transarteriellt eller transapikalt kan bli framtidens terapi vid aortastenos, främst för högriskpatienter.

NYA RÖN

Neurokirurgisk behandling av tvångssyndrom – både bra och dålig 2836
I en svensk studie följdes 25 patienter upp till 17 år efter neurokirurgisk operation (kapsulotomi) för svårt terapirefraktärt tvångssyndrom. Goda resultat sågs på måtten för symtom och ångest/depression, men biverkningarna var både allvarliga och frekventa.
Ansträngningsutlöst barnastma kan förutspå fortsatt astma 2836
Symtom på astma, särskilt i samband med förkylningar, är vanligt under småbarnsåren. Prognos och riskfaktorer för fortsatt sjukdom är intressant för både behandlare och föräldrar...
Barn utsatta för övergrepp löper ökad astmarisk 2837
Barn som utsatts för fysisk misshandel eller sexuella övergrepp löper ökad risk att drabbas av astma. Det visar en studie presenterad i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine...
Exokrina pankreasceller blev betaceller 2837
Amerikanska forskare har lycktas omvandla celler från exokrina pankreas till insulinproducerande betaceller. Exokrina pankreas är den största delen av körteln, och syftet med studien var att skapa en metod för att omvandla adulta exokrina celler till betaceller på möss utan att...
Väsande andning kan tolkas olika av olika föräldrar 2837
I engelskspråkig litteratur om astma hos barn är »wheezing« ett centralt begrepp. Uttrycket är ljudhärmande och målande. På svenska brukar vi översätta det med »pipande och väsande andning«, vilket ligger nära originalet...
Malariaprofylax för turister 2838
Malaria orsakas av den encelliga parasiten Plasmodium, av vilken fyra arter kan ge malaria hos människa. Mortaliteten i malaria är relaterad till Plasmodium falciparum, och all profylax är ägnad åt att skydda mot falciparummalaria...
Feberkramper hos barn sällan livshotande 2838
Feberkramper hos barn upplevs ofta av föräldrarna som ett livshotande tillstånd. De får lugnande information om att så inte är fallet, men hur är det egentligen? För att svara på denna fråga har en forskargrupp från Århus genomfört en omfattande registerstudie på 1675643 barn...
Fetma-gen påverkar aptiten hos barn 2839
Forskare från Storbritannien har upptäckt att en tidigare känd gen kopplad till fetma påverkar hunger och mättnadskänsla hos barn. Genen i fråga går under namnet FTO (fat mass and obesity associated) och är belägen på kromosom 16...
Allt fler läkemedelsorsakade dödsfall i USA 2839
Antalet dödsfall till följd av felanvändning av receptbelagda läkemedel (fatal medication error) har ökat kraftigt i USA under de gånga två decennierna. Forskare från University of California i San Diego har i en studie presenterad i Archives of Internal Medicine tittat på...

KLINIK OCH VETENSKAP

Perkutant aortaklaffbyte kan bli framtidens terapi vid aortastenos 2840
Ny teknik främst för högriskpatienter
Aortastenos är en vanlig sjukdom i den äldre populationen med en förekomst på upp till 3 procent [1], medan aortaskleros (som kan vara ett förstadium) förekommer hos cirka 25 procent av populationen över 65 års ålder [2]...
Diagnostisk lumbalpunktion 2844
ABC om

Lumbalpunktion med tryckmätning är en beprövad och säker metod med högt diagnostiskt värde vid bland annat meningit, subaraknoidalblödning och olika inflammatoriska tillstånd. Men hur gör man? Och när? Vilka är problemen? Och hur tolkar man resultaten? Lars Hyllienmark och Anne C Zachau ger svaren.
Allmänläkare förskrev mindre antibiotika men utnyttjade CRP-test mer 2851
Diagnos–förskrivningsstudier för åren 2000–2005
Ökande bakteriell resistens mot antibiotika är ett problem i samhället och sjukvården världen över. En bidragande orsak är hög antibiotikaförskrivning. I Sverige har Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens) sedan 1995 verkat för att antibiotika ska användas optimalt och har...
WITH ENGLISH SUMMARY

Legalisering av aborter minskade mödradödligheten i Sydafrika 2855
Skattning av morbiditet och mortalitet före och efter ändrad lagstiftning
Världshälsoorganisationen (WHO) presenterar nedslående siffror om mödradödligheten i världen. En kvinna dör varje minut, varje dag, året runt i samband med sin graviditet. År 2005 dog omkring 536000 gravida kvinnor i världen...
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Fel ta bort nevus med koldioxidlaser 2858
Pigmenterade födelsemärken får inte tas bort med koldioxidlaser. Då finns risken att man missar ett malignt melanom. Det fastslår Ansvarsnämnden i två olika beslut, där ansvariga läkare varnas.

DEBATT OCH BREV

Laktobaciller och probiotika – djävulen lurar i detaljerna 2859
Blir tamponger, filmjölk och kosttillägg bättre om de innehåller laktobaciller? Det kan verka så enligt marknadsföringen, men en granskning av underlaget visar inget stöd för påståendena. Forskningsfinansiärer har här ett stort granskande ansvar, anser Urban Forsum, professor vid Linköpings universitet.
Tandpressning kan ge huvudvärk 2860
Käkmuskulatur i avslappning tillåter – och förutsätter – att tänderna inte är i kontakt, det s k frivägsmellanrummet. Men stark stress kan helt eliminera detta. Patienten är sällan medveten om tandpressningen, eftersom den sker nattetid och omedvetet, undermedvetet...
Billigt debattknep 2860

Det är beklämmande att se Läkartidningens medicinska chefredaktör använda ett så uselt debattknep som »hitting the straw man«. Knepet innebär att man tillvitar motståndaren en illa omtyckt åsikt som han inte har, smular sönder den åsikten, och sedan skryter över att ha...
Replik:
Symtomdiagnoser bör diskuteras 2860
Naturligtvis skriver inte Håkansson och medförfattare explicit att fibromyalgi inte finns men det är vad de insinuerar i inlindade ordalag.
Replik till Göran Isacsson:
Den medicinska modellen otillräcklig i psykiatrin 2861
Liksom läkemedel påverkar olika psykoterapier ytterst hjärnan. Praktiskt viktigare än att uttala ett credo till denna truism är ändå att den psykologiska och sociala dimensionen av den mänskliga tillvaron riskerar att få otillräcklig uppmärksamhet i en ensidigt hjärnfokuserad psykiatri...
Förskrivningsorsak på recepten kan förbättra läkemedelsanvändningen 2862
En rad projekt pågår i dag om läkemedelsförskrivning och dess utformning på recepten. Tydligare information till patienten om ändamålet med behandlingen kan bidra till att lösa flera problem, t ex med följsamheten till ordinationen...
Två repliker om opioider:
Aningslöst om starka opioider vid långvarig smärta 2863
I Läkartidningen 35/2008 (sidan 2347) pläderar kollegorna Dahm och Karlsson för att förskrivningen av långverkande starka opioider till artrospatienter ska öka.
Opioider bör förskrivas endast vid väl definierade nociceptiva smärttillstånd 2863
Det är med viss förvåning, som vi läser debattinlägget av Dahm och Karlsson (LT 35/ 2008, sidan 2347).
Replik om privatvården:
Anders W Jonssons inlägg lugnar inte 2864
Svårigheten med vårdvalet är att styra kostnaderna. Detta leder i sin tur till en rad regelböcker och styrdokument, ofta till men för sjukvården, eftersom de leder till den sorts snedvridningar som alla planekonomiska system råkar ut för, skriver Christer Sjödin med flera privatläkare i en replik till Anders W Jonsson (c).
Slutreplik:
Starta warfarin med provokation 2864
Min artikel »Provokation – bästa sättet att starta warfarinbehandling» [1] har bemötts av Odén och Fahlén (OF) i ett genmäle, »Provocerande start av warfarinbehandling« [2]...
Replikskifte om adrenalininjektorer:
Liten smärta och tillförlitlighet viktigt i livshotande situationer 2865
Magnus Kwant och Karin Ganlöv kommenterar i LT 36/2008 (sidan 2435) en smärtskattningsstudie publicerad i Läkartidningen [1].
Slutreplik:
Klar majoritet av läkemedelskommittéer rekommenderar Anapen 2865
Anapen och EpiPen är generiska, och det finns ingen evidens för att det skulle vara någon klinisk skillnad mellan adrenalinpennorna. Fakta är att: – Läkemedelsmyndigheterna har registrerat båda autoinjektorerna som intramuskulära...
Replik:
Endast EpiPen har dokumentation 2865
Erfarenheten från Zaras och medarbetares smärtskattningsstudie med adrenalinpennorna var: »… ingen av försökspersonerna skattade smärtan som särskilt stor eller fick svåra biverkningar av vare sig Anapen eller EpiPen...

KULTUR

Stalins diplomat i Sverige
överlevde trots sin ohälsa 2867
Aleksandra Kollontaj
Den ryska adelsfröken Aleksandra Kollontaj blev tidigt bolsjevik och gjorde kometkarriär i den unga Sovjetunionens högsta kretsar. Hon verkade länge i Stockholm som Stalins diplomat och överlevde ”den röde tsarens” skräckvälde trots sviktande hälsa.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2887
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2889
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Enkla frågor till föräldrar
ger svar om barnastma
Symtom på astma, särskilt vid förkylningar, är vanligt hos små barn. Men när finns det risk för bestående sjukdom? Vid ansträngningsutlösta besvär i kombination med annan allergisk sjukdom, som hösnuva och eksem, enligt en studie där föräldrar intervjuats. En annan studie har undersökt vad föräldrar lägger i begreppet »wheeze« – ett centralt begrepp vid astma – på svenska »pipande och väsande« andning. Resultatet visar att begreppet inte tolkas entydigt. Viktigt är att fråga exakt vilket ljud man menar.
Kemipriset för grönt fluorescerande protein e119
De tre forskarna Osamu Shimomura, Martin Chalfie och Roger Y Tsien får dela på årets Nobelpris i kemi för upptäckten och utvecklingen av det grönt fluorescerande proteinet, GFP, som möjliggör studier av celler och förlopp inuti celler.