INNEHÅLL NUMMER 42, 2008

LEDARE

Läkare som saknar gränser 2896
Uttrycket »utan gränser« associeras med ideellt sjukvårdsbistånd i konfliktområden. New York Times har använt termen för att beskriva forskares svårigheter att dra en gräns mellan sin roll som vetenskapliga granskare och omsorgen om egna ekonomiska intressen i rollen som... / Josef Milerad
Vårdplatsbrist hotar säkerheten 2899
Äntligen har Socialstyrelsen börjat tala klarspråk när det gäller vårdplatsbristen! För två veckor sedan publicerade tillsynsmyndigheten en rapport som visar att bristen på vårdplatser utgör en risk för patientsäkerheten...
Hot och våld mot akademiker ett dagligt problem 2899
Saco presenterade i förra veckan en rapport om hot och våld som riktas mot akademiker i deras yrkesutövning. Nära 10 procent av de svarande uppger att de utsatts för hot om våld under den senaste tvåårsperioden. Flera har drabbats vid mer än ett tillfälle...

LT DEBATT

Dags att tänka på vilka patienter som behöver influensavaccination! 2901
Läkare kan bli bättre på att uppmana till vaccination. Att 25 000 pensionärer slipper influensa, och att vi i medeltal kan undvika 1 000 »extra« dödsfall under säsongen, är tillräckligt mycket värt för att vi ska fortsätta att vaccinera mot influensa, anser Annika Linde och Åke Örtqvist, Smittskyddsinstitutet, apropå att den aggressivare virustypen A/H3 väntas i år.

AKTUELLT

Utländsk läkares kommunikation bättre med patient än med kollega 2904
Interkulturell kommunikation
Kommunikationen mellan utländska läkare och svenska patienter fungerar överlag väl. Det är något sämre ställt med kommunikationen mellan utländska läkare och deras svenska kolleger. Både språksvårigheter och kulturskillnader ligger bakom. Det visar en kommande avhandling i lingvistik.
Läkarförbundet vill få specialitetsvalet mer jämställt 2906
Läkarförbundets centralstyrelse har antagit en handlingsplan för att öka jämställdheten bland specialistläkarna. Syftet är att få män och kvinnor att göra könsneutrala val av specialitet, att välja efter intresse och förmåga...
Andelen kvinnor ökar inom alla specialiteter 2906
Från 1999 till 2007 har antalet specialistbevis utfärdade till kvinnor ökat från 8256 till 10512. Under samma tid har antalet specialistbevis utfärdade till män minskat från 17066 till 16522, visar Läkarförbundets »Läkarfakta 1999–2007«...
Läkemedelsverket vill avskräcka från köp av läkemedel via nätet 2908
»Rea på morfin!«, »Prova på-priser på hjärtmedicin!« Med fejkade reklambudskap i TV och tidningar hoppas Läkemedelsverket locka personer till den nya hemsidan Crime Medicine. Hemsidan är ett led i myndighetens kampanj för att informera om farorna med oseriösa nätapotek.
Satsning för att höja rapporteringsgraden inom psykiatrin 2908
Underrapportering till de nationella registren gör det fortsatt svårt att jämföra kvaliteten inom psykiatrin mellan olika landsting, konstaterar Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting i årets upplaga av Öppna jämförelser, som presenterades förra veckan...

NOTISER

Norge satsar på allmän vaccinering mot HPV 2907
Sverige avvaktar fortfarande med att införa allmän vaccination mot HPV. Socialstyrelsen föreslog i våras att flickor i årskurs fem och sex i framtiden ska vaccineras mot HPV, men några föreskrifter har inte utfärdats och finansieringen är inte löst...
Rätten att gå på nationella taxan får överlåtas 2907
I en remiss till lagrådet föreslår regeringen nu att rätten att verka enligt den nationella taxan kan överlåtas till den som tar över en privat praktik. Det nya samverkansavtalet med landstinget ska innehålla motsvarande villkor som den tidigare läkaren haft...
Två av tre oroliga för mobilanvändning 2907
Apropå artikeln om Interphone-studien i LT nr 41 (s 2828–31) ställde lakartidningen.se frågan »Är du orolig att mobilanvändning på lång sikt kan medföra hälsorisker?«. Svar: Ja: 69 procent (265 klick). Nej: 24 procent (92 klick). Vet ej: 7 procent (28 klick)...

MEDICINSK KOMMENTAR

Nyttan större än riskerna? 2910
Intensiv glukoskontroll vid typ 2-diabetes
Intensiv blodglukossänkande behandling vid nydebuterad typ 2-diabetes mellitus är gynnsam, men effekterna på makrovaskulär sjukdom och mortalitet ses först efter lång tid, visar färska data från 20-årsuppföljningen av den brittiska studien UKPDS.

NYA RÖN

Öroninflammation hos spädbarn ska antibiotikabehandlas 2912
Även om tecken på bakteriell infektion saknas, blodbilden är normal och feber saknas ska öroninflammation misstänkas och antibiotikabehandlas hos barn under 2 månaders ålder. Det visar en studie omfattande 277 spädbarn som lagts in på sjuhus och behandlats för sin första episod av öroninflammation.
Tillgänglighet till skjutvapen ökar risken för självmord 2912
Samma månad som de bestialiska morden på skolelever i Kauhajoki, Finland, skedde – ett utvidgat självmord – publicerade USAs ledande medicinska tidskrift en studie av vapnens betydelse vid självmord...
Träning eliminerar effekt av fetma-gen 2914
Genetiska orsaker till fetma är ett hett forskningsfält, och genen FTO, fat mass and obesity associated, har tidigare kopplats till ökad risk för högt BMI och fetma...
Löpträning förlänger
och förbättrar livet 2914
Hälsoeffekterna av fysisk träning är mycket goda även för äldre. Det visar en studie som följt en grupp individer, alla över 50 år och aktiva i en löparklubb. I kontrollgruppen, som tränade måttligt, var dödligheten högre än i löpargruppen vid uppföljning 19 år senare. I löpargruppen klarade individerna också sina dagliga sysslor i hemmet betydligt bättre.

KLINIK OCH VETENSKAP

Modell för strukturerad introduktion av nya läkemedel 2917
Syftet är att erbjuda alla patienter ändamålsenlig behandling
Nya, dyra bioteknologiska läkemedel är på väg in i sjukvården. Några ger vinster, för andra är nyttan och säkerheten mer oviss. För att nå en ändamålsenlig användning har Stockholms läns landsting infört en modell för introduktion av nya läkemedel. Den omfattar bland annat framtidsspaning med prognostisering, läkemedelsvärdering samt utvärdering och uppföljning av effekter, biverkningar och kostnadseffektivitet.
WITH ENGLISH SUMMARY

Rationell läkemedelsförskrivning: en kunskaps- och linjefråga 2924
Kvalitativ intervjustudie på tio vårdcentraler i Stockholms läns landsting
Läkemedelsbehandling är en av de viktigaste delarna i vården av patienter. Det finns dock utrymme för förbättringar i läkemedelsförskrivningen. Det tar tid för evidensbaserade rekommendationer och vårdprogram att etableras i vården, och rapporter har visat på såväl över- som...
Kvalitetsbokslut minskade läkemedelskostnaderna i primärvården 2930
Stockholms läns landstings modell för decentraliserat kostnadsansvar
Läkemedel utgör drygt 13 procent av de samlade hälso- och sjukvårdskostnaderna [1]. Efter att ha avtagit under 2000-talets första år börjar kostnaderna för läkemedel nu åter att stiga...
WITH ENGLISH SUMMARY

Astma/KOL-mottagningar i primärvård ger effektivt omhändertagande 2937
Astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är stora folksjukdomar som orsakar betydande kostnader för samhället [1]. Prevalensen av astma har ökat och beräknas i dag till 8–10 procent hos vuxna [2]...

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Prednisolon vid Bells pares – en uppdatering 2942
Finns det evidens för att det är bra att ge kortisonbehandling vid Bells pares (idiopatisk...

PATIENTSÄKERHET

Brister i vården i två av tre självmordsfall 2944
Socialstyrelsen starkt kritisk
Socialstyrelsen kritiserar brister i vården i två tredjedelar av alla anmälda självmordsfall. Det visar en ny sammanställning av alla Lex Maria-anmälda självmord under 2006, det år då det blev obligatoriskt att anmäla alla självmord som inträffar i anslutning till sjukvården.

DEBATT OCH BREV

Fler sängar löser inte problemet 2948
Smittspridning i sjukvården
»Om vi tror att vi kan lösa framtidens problem med bland annat infektioner i sjukvården genom att öka antalet sängar och lägga in fler patienter på sjukhus så tar vi fel«, skriver Ulf Ljungblad, direktör, Helse Sør-Øst RHF, Norge, och före detta chefläkare och sjukhusdirektör, Östra sjukhuset i Göteborg.
Replik om alkoholprevention i vården:
Ekonomiska incitament 2009 2949
Förebyggande hälsofrämjande insatser är en av primärvårdens allra viktigaste uppgifter, och det står, som Håkan Leifman, Håkan Källmén och Ylva Nork konstaterar i Läkartidningen 39/2008 (sidorna 2649-50), tydligt uttryckt i auktorisationskraven och regelboken för Vårdval Stockholm. Därmed är det ett krav som gäller lika för alla vårdcentraler och husläkarmottagningar.
Artroskopi vid knäledsartros är en sak – meniskkirurgi kan vara en annan 2950
Enighet råder om att artroskopi vid knäledsartros inte är meningsfull. Av detta bör man dock inte dra för långtgående slutsatser om meniskkirurgi i stort. Det kan tex vara svårt att differentiera mellan symtom av meniskskada respektive artros, och ibland finns båda tillstånden samtidigt...
Slutreplik till Jan-Otto Ottosson:
Ense och kanske oense 2952
Jan-Otto Ottosson och jag är eniga på plattformen av vad man kanske kunde kalla evidensbaserad medicin, men Ottosson (LT 41/2008, sidan 2861) saknar två aspekter i min replik.
Motbok i Europa 2952
I Läkartidningen 39/2008 (sidorna 2649-50) finns en artikel, »Alkoholpreventivt arbete behöver riktade pengar«. Det är rätt och bra som står där, men man når inte ända fram till effektiv prevention.
Replik till Göran Ekelund:
Stockholms kolorektala cancerscreening bygger på vetenskaplig evidens 2953
Trots sin egen evidensbedömning i Socialstyrelsens riktlinjer för screening av kolorektal cancer ifrågasätter Göran Ekelund den screeningverksamhet som inletts i Stockholm. På vad baseras detta ställningstagande, frågar docent Sven Törnberg, ansvarig för Stockholmsprojektet...
Slutreplik:
Inför inte rutiner på bräckligt vetenskapligt underlag 2954
Sven Törnberg reagerar kritiskt på den medicinska kommentar i LT 38/2008 som jag ansvarat för, och då särskilt utifrån screeningstudien i Stockholm.
Män behöver också jämställdhet 2955
Enligt Abortlagens tredje kapitel ska den kvinna som begär abort erbjudas stödsamtal. Bör det inte skrivas in i lagen att också fadern till barnet har rätt till stödsamtal? Det frågar Arne Simonsson, psykiater och medlem i Kristna läkare och medicinare i Sverige.

KULTUR

IT-bilder av kroppen i 3D
ska ge säkrare diagnos 2957
Den nya IT-tekniken gör det möjligt för sjukvården att komma människan in på mer än bara huden. Läs om tekniken bakom de tredimensionella avbildningarna av kroppens organ, blodkärl och skelett i en intervju med röntgenläkaren Anders Persson, Linköping.
»I skrivandet har jag hittat mitt rätta jag« 2961
Liselott Willén – läkare och författare
I det skummande vattnet står en kyrka. Den går inte att gå in i, är sammanfogad av skärvor, av spegelglas, och den avspeglar sin omgivning: Svartåns vatten i Örebro, trädgrenar, en bit himmel...
Kunskapsläget om psykisk arbetsskada 2962
Recension
Psykisk arbetsskada. 91 sidor. Författare: Peter Westerholm, redaktör. Recensent: Leif Öjesjö, docent, psykiater
Vinnare i boklotteriet 2962
Följande personer har vunnit Jonas Moströms »Hjärtats mörker«

FÖRBUNDSNYTT

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2981
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Hälso- och sjukvård en »konsumenttjänst«?
Läkarförbundet motsätter sig att konsumenttjänstlagen utvidgas till att omfatta hälso- och sjukvårdens tjänster.
Special: Läkemedelsförskrivning
Tre artiklar i veckans nummer beskriver läkemedelsförskrivning med mera i Stockholms läns landsting: