INNEHÅLL NUMMER 43, 2008

LEDARE

Register för arvoden från läkemedelsindustrin 2988
Förslaget i USAs kongress att alla arvoden från läkemedelsindustrin till läkare ska registreras i en offentlig databas har redan lett till liknande krav i Sverige. / Josef Milerad
Fortbildning för patientsäker vård 2991
Den medicinska utvecklingen ställer mycket stora krav på att varje läkare ständigt håller sig uppdaterad inom sitt kompetensområde. Inte minst patienterna förutsätter att doktorn alltid befinner sig i frontlinjen av vad medicinen förmår...

LT DEBATT

Vårdval – evidens och effekter för »vård på lika villkor«? 2992
Det snabba genomförandet av vårdval och fri etablering är märkligt med tanke på den fundamentala systemförändring som det innebär. Liten hänsyn tycks tas till de erfarenheter som hittills gjorts, i landsting och i andra länder, inte minst avseende effekter på »vård på lika villkor«, anser Bo Burström, professor i socialmedicin.

AKTUELLT

Kan man lita på kliniska studier? 2996
Kliniska studier
Företagssponsrade publicerade kliniska studier kan vara allt annat än tillförlitliga. Negativa studier publiceras inte i samma utsträckning som positiva, ibland spökskrivs artiklar av företagen och grunddata manipuleras för att dölja dödliga biverkningar. För att försvåra manipulering av resultat finns i USA ett öppet register över kliniska studier. I Europa är det på gång.
Offentligt prövningsregister i EU verklighet nästa år 2998
Kliniska studier
Ett offentligt register över kliniska studier försvårar manipuleringen av forskningsresultat. I USA finns det redan ett öppet register över studier. I Europa är det enda heltäckande registret sekretessbelagt. Men det kommer att öppnas till sommaren...
WMA kräver att kliniska studier publiceras i öppen databas 3000
Kliniska studier
Nu kräver även World Medical Association, WMA, att alla kliniska studier ska publiceras i en öppen databas. Kravet är en av flera nya skrivningar i Helsingforsdeklarationen som WMA beslutade om vid sitt möte i Sydkorea den 15–18 oktober...
Vårdval och fortbildning engagerar inför årets fullmäktigemöte 3000
För andra året i rad har det slagits nytt rekord i antal motioner till Läkarförbundets fullmäktigemöte, som i år hålls den 4–5 december. Hela 73 motioner har kommit in. Vårdvalet, läkares fortbildning och stöd för läkare som förföljs på nätet är några av ämnena.

NOTISER

Vård bör hållas utanför Konsumenttjänstlagen 3001
Läkarförbundet motsätter sig att Konsumenttjänstlagen utvidgas till att omfatta hälso- och sjukvårdens tjänster. I ett remissvar på en promemoria från justitiedepartementet framhåller Läkarförbundet att en tjänst i Konsumenttjänstlagens mening är ett löfte om att prestera ett...
Antibiotikaresistens oroar WMA 3001
WMA oroas över spridningen av antibiotikaresistens, som man menar har skapat ett globalt problem med allvarliga implikationer, såväl hälsomässigt som ekonomiskt...
Sylf-policy för att få unga välja forskning 3001
De ogynnsamma villkoren för att bedriva klinisk forskning i Sverige har enligt Sveriges yngre läkares förening, Sylf, gjort att andelen yngre läkare som väljer att satsa på en forskarkarriär har sjunkit drastiskt...

MEDICINSK KOMMENTAR

Barns sömnproblem måste tas på allvar 3002
Sömnbrist hos unga ökar risken för psykisk ohälsa i vuxen ålder
Brist på god sömn på regelbundna tider – nattetid! – under uppväxten kan vara en riskfaktor för psykiska symtom som ångest och depression som vuxen. Föräldrar bör eftersträva att lägga små barn tidigt och vid samma tid veckans alla dagar.

NYA RÖN

Sildenafil hjälper även kvinnor med sexuella biverkningar av SSRI 3005
Minst hälften av dem som behandlas med antidepressiva drabbas av sexuella biverkningar. Följden kan bli att de avslutar behandlingen i förtid och riskerar återfall i grundsjukdomen. Att sildenafil är effektiv behandling för män har tidigare visats. Nu har dess effektivitet visats även för kvinnor.
Ökad risk för sjukhusinläggning för överviktiga astmatiker 3005
Astmatiker som lider av fetma sjukhusvårdas i större utsträckning för sin astma än normalviktiga astmatiker. Rönet presenteras i Journal of Allergy and Clinical Immunology. Författarna har utgått från uppgifter från bolaget Kaiser Permanente...
Koppling mellan B12 och den åldrade hjärnan 3006
Vitamin B12 är centralt för bla nervsystemet. Nu har forskare från Storbritannien kopplat låga B12-halter till snabbare atrofi av hjärnan hos äldre...
Aldehyddehydrogenas kan även ha kardioprotektiv verkan 3006
Enzymet aldehyddehydrogenas spelar en central roll i nedbrytningen av alkohol, då det bryter ned acetaldehyd till acetat. Men enzymet kan också verka kardioprotektivt. Det visar forskare från Stanford-universitetet i en djurstudie som presenteras i Science...
Stora nationella skillnader vad gäller injektionsmissbrukare med HIV 3006
Att injektionsmissbrukare löper ökad risk att drabbas av blodsmitta som HIV och hepatit är välbekant. Nu har forskare från bla Australien tittat på nationella skillnader i andelen injektionsmissbrukare som är HIV-positiva...
Kirurgisk Apgar-skala halverar kirurgins biverkningar 3007
Olika system för preoperativ riskbedömning visar en väg ut ur kirurgins dilemma med biverkningar. Nu presenteras en kirurgisk Apgar-skala för själva utförandet av operationen. Poäng ges för olika variabler, som är enkelt mätbara under operationen.

KLINIK OCH VETENSKAP

Behandlingsriktlinjer nu första steget mot nationell samordning 3009
Botulinumtoxinbehandling av övre extremiteterna vid cerebral pares
Den vanligaste orsaken till motorisk funktionsstörning hos barn är cerebral pares; spasticitet och dyskinesi kan allvarligt hindra funktionen i arm och hand. Botulinumtoxininjektioner är ett nytt terapeutiskt alternativ, där riktlinjer nu är första steget mot nationell samordning av denna behandlingsverksamhet.
WITH ENGLISH SUMMARY

Hb 17 g/l! Överlevde utan synbara men 3015
Rapport om ett fall av extrem perniciös anemi
En fråga man ibland ställer sig är hur lågt Hb-värde man kan ha och ändå överleva. Vi rapporterar här om en patient som inkom med extremt lågt Hb-värde och ändå överlevde, synbarligen utan sequelae av sitt allvarliga sjukdomstillstånd...
WITH ENGLISH SUMMARY

TEMA HJÄRTAT I BILD

Hjärtdiagnostik i bild ger allt bättre terapi 3019
Tema Hjärtat i bild
Överlevnaden för hjärtpatienter har ökat de senaste åren tack vare förbättrad terapi, diagnostik och prevention. De utvecklade metoderna för bilddiagnostik kan på sikt minska behovet av invasiva metoder, som har högre komplikationsrisk. Detta kräver enighet och samarbete mellan olika specialiteter.
Hjärtat i bild – startskott för samarbete
Bilden allt viktigare för hjärtdiagnosen 3021
Hjärtdiagnostiken är i en snabb utvecklingsfas. Nya icke-invasiva metoder och instrument har introducerats under de senaste åren, medan äldre metoder förfinats. På sikt kan det minska behovet av invasiva metoder med högre komplikationsrisk...
Förbättrad diagnostik ger allt bättre terapi 3022
Akut hjärtinfarkt är i Sverige hos både män och kvinnor den enskilt största dödsorsaken och utgör hälften av alla dödsfall [1]. Detta trots att mortaliteten i kranskärlssjukdom i västvärlden minskat stadigt sedan 1960-talet, vilket indikeras i Figur 1, som visar mortalitet i USA...
Mobila tekniker för diagnostik vid sängkanten 3025
Det finns flera kompletterande sängkantstekniker för att detektera akut myokardischemi: Ekokardiografi är etablerad och mobila myokardskintigrafiska metoder är under utveckling...
Strålande diagnostik utan strålning 3033
Magnetisk resonanstomografi är en synnerligen användbar metod vid hjärtdiagnostik – dessutom noninvasiv och fri från joniserande strålning...
Gammakameran visar hjärtats genomblödning 3038
Myokardskintigrafi påvisar, lokaliserar och kvantifierar ischemi. Metoden kan också användas för att vägleda till rätt behandling vid stabil angina pectoris och efter akut koronart syndrom...
Skiktröntgen undersöker hjärtat på några sekunder 3043
DT-tekniken utvecklas snabbt och oavbrutet:från spiral-DT för 20 år sedan till introduktionen av 64-kanals-DT för några år sedan. Detta gör det svårt att validera nyttan. I dagsläget bör DT används enbart inom ramen för kontrollerade kliniska studier...
Kranskärlsröntgen har stått sig i femtio år 3048
Koronarangiografins stora fördel är att diagnos och behandling sker vid samma tillfälle...

PATIENTSÄKERHET

Skrev ut läkemedel som kräver EKG-övervakning 3052
Läkaren på vårdcentralen skrev ut ett hjärtläkemedel som bara ska ges av erfarna specialister. Behandlingen bör dessutom inledas på sjukhus under EKG-övervakning...
Distriktsläkaren missade akut debuterande typ 1-diabetes 3052
Provsvaren tydde på akut debuterande typ 1-diabetes som kräver insulinbehandling. Distriktsläkaren borde ha remitterat patienten akut till sjukhus...

DEBATT OCH BREV

Finanskrisen hotar folkhälsan – samhällsåtgärder behövs 3053
Den globala finanskrisen utgör en stor utmaning för folkhälsan oavsett utgång. Åtgärdspaket måste samordnas eftersom den globala ekonomin är sammanflätad. Någon måste fokusera på hälsoargumenten – varför inte den svenska regeringen och folkhälsoministern?
Replik om subventionering av läkemedel mot högt blodtryck:
Problemet är en enastående underbehandling av hypertoni 3055
I Sverige är inte huvudproblemet överbehandling av hypertoni, utan en enastående underbehandling som leder till mycket onödigt lidande och kostnader. Vi ska inte skriva ut läkemedel till lägsta möjliga pris, utan att på allvar reflektera över vad vi vill åstadkomma med vår behandling...
Psykiatri – en specialitet om hjärnan eller om människan? 3057
Det är lätt att hålla med Isacsson [1] om att det behövs en intellektuell reda inom psykiatrin. Alltför ofta och länge har var och en fått arbeta enligt eget skön inom psykiatrin...
Bredsida mot probiotika missar målet 3058

Urban Forsum hävdar i en skarp attack i LT 42/2008 (sidorna 2859-60) att laktobaciller inte har några dokumenterade effekter och beklagar att forskningen om probiotika stöds av stora forskningsfinansiärer.
Replik:
Ett område där värderingarna går isär 3058
Laktobaciller som probiotika är ett område där värderingar går isär. Detta speglas i Abrahamssons och medarbetares kommentar. Låt mig klargöra några saker: • Jag har inte sagt att Abrahamsson och medarbetare påstår att probiotika förebygger eller botar allergi hos små barn...

KULTUR

P O Enquists anamnes kan lära läkare att bemöta upplevt sjuka 3060
Vilka strategier använder en missbrukare som vill förneka sitt problem och kanske hålla det hemligt för sin omgivning – och kanske även för sig själv? Allmänläkaren Olle Hellström skildrar beroendets mekanismer och psykologiska förutsättningar efter att ha läst Per Olov Enquists senaste bok »Ett annat liv«.
Direkta frågor från läkaren ger svar vid tvångssyndrom 3062
Filmaren Jesper Gunnarsson gjorde en dokumentär om sin mamma Isabella som har tvångssyndrom. Arbetet med dokumentären fick Isabellas symtom att dämpas. Filmen, som sänds i SVT2 den 26 oktober, berättar också vad läkare kan göra när de konfronteras med någon ur denna patientgrupp.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Kliniska studier och trovärdigheten
Företagssponsrade publicerade kliniska studier kan vara allt annat än tillförlitliga. Negativa studier publiceras inte i samma utsträckning som positiva, ibland spökskrivs artiklar av företagen och grunddata manipuleras för att dölja dödliga biverkningar. För att försvåra manipulering av resultat finns i USA ett öppet register över kliniska studier. I Europa är det på gång.
Läkemedelsföretag redovisar ekonomiska relationer – i USA e120
Läkemedelsföretagens ekonomiska relationer med vissa läkare har i USA lett till krav på lagstiftning som tvingar företagen att offentliggöra alla sina ekonomiska ersättningar till enskilda läkare. Nyligen tvärvände flera företag och meddelade att de frivilligt kommer att följa lagförslaget. Men i Sverige finns inga planer på en sådan öppenhet.