INNEHÅLL NUMMER 44, 2008

LEDARE

Skyldig tills motsatsen bevisats 3088
Registering av fostrets hjärtfrekvens (CTG) är standardmetod för att spåra hotande syrebrist (asfyxi) under förlossningen. CTG har hög känslighet men en låg specificitet, vilket kräver stor erfarenhet för att rätt bedöma vad mätningen visar... / Josef Milerad
Förhoppningsvis ett trendbrott 3091
I regeringens forskningsproposition för de kommande fyra åren föreslås ett tillskott av 5 miljarder kronor, varav 1,8 miljarder för strategiska satsningar inom medicin, teknik och klimat...
Vårdtjänster inte jämförbara med hårklippning 3091
Ska Konsumenttjänstlagen utvidgas till att gälla även hälso- och sjukvården? Frågan aktualiseras i en diskussionspromemoria från Justitiedepartementet. Promemorian har remissbehandlats av Läkarförbundet, som är starkt kritiskt till en sådan utvidgning...

LT DEBATT

Nya riktlinjer behövs
mot övergrepp i narkomanvården 3093
Metadonprogrammen har förvandlats till lektioner i maktutövning gentemot opiatnarkomaner, med bland annat avstängning som vapen. Det anser professorerna Markus Heilig och Lars Gunne. De efterlyser nya riktlinjer för narkomanvården och föreslår att allmänläkare ska avlasta beroendevården och skriva ut metadon till patienter som länge skött sig klanderfritt.

AKTUELLT

Sverige räknar med studenter
som betalar sin utbildning 3096
Utbildning på export
Vid Medical Academy i Gdansk utbildas framtidens svenska och norska läkare. Där når de sina yrkesdrömmar, medan hemlandet besparas utbildningskostnader. Förutom studieavgifter är språkförbistring och risk för utgallring några skillnader jämfört med den svenska utbildningen.
»Vi behövs, men svenska myndigheter är inte beredda betala för oss« 3101
Utbildning på export
Thomas Jorne tog examen från Medical Academy i Gdansk i våras. Nu gör han sin allmäntjänstgöring i Piteå, totalt 18 månader...
Fuskmisstankar mot STAN-studie utreds vidare 3103

OBS! Rektor vid Lunds universitet har i sitt beslut av den 16.9.2010 konkluderat att det finns fel i STAN-studien, men att de inte är av sådan karaktär att det kan ses som oredlighet i forskning. Läs mer i Faktarutan

En svensk studie, som varit avgörande för införandet av en ny metod för att övervaka foster vid förlossningar, kan ha byggt på manipulerade data. Det framgår av en oberoende granskning från Lunds universitet. Rektor Göran Bexell har nu beslutat att gå vidare med en utredning om forskningsfusk.
Fristående experter utreder forskningsfusk 3103
Misstankar om forskningsfusk ska kunna utredas av en oberoende instans, i form av en expertgrupp vid Centrala etikprövningsnämnden. Det föreslår regeringen i forskningspropositionen.
Fakultetsmedel ska fördelas
efter kvalitetsvärdering 3104
585 miljoner till strategiska områden inom medicin och hälsa, tio nya forskarskolor för klinisk forskning och ett nytt ämnesråd för hälsa och medicin. Det är några av nyheterna i regeringens forskningsproposition som överlämnades till riksdagen på torsdagen.
Fast läkarkontakt behöver inte vara allmänläkare 3104
Patientens fasta kontakt inom primärvården behöver i framtiden inte vara allmänläkare eller ha specialistkompetens, enligt det lagförslag om obligatoriskt vårdval som regeringen på fredagen lämnade på remiss till Lagrådet.

MEDICINSK KOMMENTAR

Massiv lungemboli – inte bara
en fråga om trombolys 3105
Vid misstanke om massiv lungemboli krävs genomtänkt strategi, initial övervakning och behandling på akut- eller intensivvårdsavdelning, sängläge, syrgastillförsel och heparin intravenöst samt trombolytisk behandling vid hypotension, chock och högerkammarsvikt som inte viker på initiala åtgärder.

NYA RÖN

Rökstopp före kirurgi ger färre komplikationer 3108
Det har länge varit känt att rökare löper större risk än icke-rökare att drabbas av komplikationer efter kirurgi. Hosta, respiratoriska komplikationer och sårinfektioner är de vanligaste problemen [1]...
Nollvision för plötslig spädbarnsdöd
har kommit närmare 3108
En påverkbar, möjlig riskfaktor som inte uppmärksammats särskilt mycket är att i en fjärdedel av fallen av plötslig spädbarnsdöd hittades barnet med huvudet under sängkläderna – detta enligt en systematisk genomgång av litteraturen.
Allergener kan påvisas i miljön i exakta mängdenheter 3110
Allergen används ofta som beteckning på allergenkällor som katt, kvalster och björkpollen. Under 1980-talet upprättades internationella standarder av allergenextrakt för kalibrering av allergenlösningar. De innehöll många allergena proteiner, allergener i strikt bemärkelse...
Hur går det för unga med divertikulit? 3110
Incidensen av symtomgivande divertikelsjukdom ökar med stigande ålder. Fem procent av dem som läggs in på en kirurgisk klinik i Sverige har komplikationer till divertikelsjukdom...
Rökning dödar 83 miljoner kineser 3110
Tobaksrökning och användning av kol för uppvärmning kommer att orsaka 83 miljoner dödsfall i Kina under perioden 2003–2033. Det beräknar amerikanska forskare vid Harvard-universitetet som presenterar sina rön i Lancet...
Sola i solarium inte säkert 3111
Att sola i solarium är inte säkert eller hälsosamt, vad än solarieföretag säger i sin reklam. Det konstaterar amerikanska forskare som i två olika artiklar, båda publicerade i Pigment Cell & Melanoma, gått igenom evidensen kring solning och risken för hudcancer...
Gen kopplad till koloncancer funnen 3111
Att det finns en hereditär komponent i koloncancer är välkänt. Forskare från USA presenterar i en artikel i JAMA en gen som påverkar risken för sjukdomen och som kopplar samman övervikt med hereditet för koloncancer...
Alzheimergen funnen 3111
Forskare från bla USA och Frankrike har identifierat en gen som kopplats till ökad risk för att utveckla alzheimer. Genen, calcium homeostasis modulator-1 (CALHM1), finns på kromosom 10 och kopplas till ökad risk att utveckla alzheimer hos äldre, den klart vanligaste...

KLINIK OCH VETENSKAP

Trombolys kan vara livräddande vid lungemboli med instabil hemodynamik 3112
Omdiskuterad behandlingsstrategi – två fall illustrerar problemet
Lungemboli är en fruktad sjukdom och ofta svårdiagnostiserad, eftersom symtomen och fynden kan vara svårbedömda och säkra riskfaktorer kan saknas [1, 2]. Sjukdomen kan debutera i samband med kirurgiskt ingrepp, medicinsk sjukdom eller malignitet...
WITH ENGLISH SUMMARY

Smittspårning och rutiner för rapportering måste förbättras 3116
Klamydia hos kvinnor i Sverige
Antalet klamydiafall har i Sverige ökat med 239 procent sedan 1997. En studie av nio svenska län visar nu hur olikheter i provtagningspolicy kan påverka klamydiaincidensen – och hur det är möjligt att genom förändrade arbetsmetoder nå de smittade.
Kultursjukdomarna – den subjektiva ohälsans olika ansikten 3123
Det som får människor att söka vård är inte i första hand sjukdomar (diseases) utan besvär eller symtom (illnesses) – känslan av att inte må bra. Kultursjukdomar uppstår bland medicinskt oförklarade tillstånd. Kontroversen kring dessa ställer frågor om hur vi ska se på förhållandet mellan »objektiv sjukdom« och »subjektiv ohälsa«. WITH ENGLISH SUMMARY

Om begreppet kultursjukdom 3129
Begreppet kultursjukdom måste preciseras [1-3]. Det kan definieras som rörliga sjukdomsbilder, som tycks uppkomma särskilt i tider av snabb samhällsförändring och snabba värdeförskjutningar. Begreppet har hög relevans för dagens omfattande tillväxt av diagnoser...

PATIENTSÄKERHET

Läkemedelsinformation fördes inte vidare vid utskrivning 3134
När patienten skrevs ut från psykiatrisk klinik skulle hon få depåinjektioner med neuroleptikum på sin vårdcentral. Men det fick vårdcentralen inte information om...
Svar från cancerundersökning försenades 3134
Onkologen missade svaret på datortomografin han beställt och hittade det först efter fem veckor. Något påminnelsesystem för beställda undersökningar fanns inte på kliniken...

DEBATT OCH BREV

»Fast jobb nu!« – en facklig framgång Enbart Uppsalalandstinget släpar efter 3137
Våren 2006 startade Sveriges yngre läkares förening (Sylf) kampanjen »Fast jobb nu!«. I dag är 93 procent av ST-läkarna tillsvidareanställda. I fem landsting har alla fast anställning. Bortser man från Uppsala län och Akademiska sjukhuset är 96 procent av ST-läkarna fast anställda...
Generika mot original – vill farmakologerna jämföra? 3140
På min fråga om generikapreparat alltid är likvärdiga med originalpreparat (LT 40/ 2008, sidan 2789) har några läsarkommentarer inkommit i LTs nätupplaga och till nedanstående e-postadress.
Uthängd på nätet 3140
»När jag hade hämtat mig lite efter nederlaget på Doktorsguiden loggade jag in mig igen, och då såg jag att de fyra stjärnorna jag fått var resultatet av endast två röster!«, skriver Åsa Wickberg, specialist i allmänkirurgi, om att bli betygssatt på nätet.
Kommentar till ett uppmärksammat HSAN-beslut angående akut rinosinuit 3141
»Denna patient borde inte ha släppts in på läkarmottagningen för undersökning utan stoppats i telefonrådgivning«, skriver Mats Holmström, ÖNH-specialist, om HSAN-fallet som väckt intensiv debatt på Läkartidningens webbplats nyligen.
Pfizer:
Satsar där vi kan få fram nya behandlingsmöjligheter 3141
Svar till Peter Nilsson som skrev i LT 43/2008 (sidorna 3053-4).
Olämplig recensent av »Fakta eller fantasier« 3142
Robert Hahn recenserade antologin »Fakta eller fantasier« i Läkartidningen 39/2008 (sidan 2720). Boken utgavs i januari 2007 för att markera föreningen Vetenskap och Folkbildnings (VoF) 25-års-jubileum.
Replik:
Bli mer akademiska! 3142
Världen är full av författare som vill få en bättre recension. Dessa är dock aldrig opartiska utan speglar en persons bedömning. Recensioner omfattas heller inte av jävs-regler. Därför är det ovanligt att tidningar alls beaktar genmälen. Nu vill LT ändå göra det...

KULTUR

Medeltidsläkaren blev en ikon
för nazister och kommunister 3146
Alkemist, mystiker, trätsjukt fyllo på tavernor, möjligt ögonvittne till Stockholms blodbad 1520, ikon för 1900-talets nazister och kommunister … Bilderna av läkaren och peripatetikern Paracelsus är skiftande, osäkra – men ständigt lika fascinerande att studera för sentida kollegor och vetgiriga medicinhistoriker.

RÄTTELSE

Ändrad rubrik i debattinlägg 3088
I ett debattinlägg om opioider i Läkartidningen 41/2008 har rubriken ändrats

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3163
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 3165
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Kulturohälsans många ansikten
...
Trombolys vid lungemboli
...
Hårda krav på svenska läkarstudenter i Polen
...
Hjärtat i bild – startskott för samarbete
Konferensen »Hjärtat i bild«, arrangerat av Läkartidningen, drog fullt hus. Kardiologer och övriga läkare med intresse för hjärtsjukvård kom för att lyssna på föredrag om bildtekniker vid hjärtdiagnostik.