INNEHÅLL NUMMER 45, 2008

LEDARE

Register över läkararvoden – del 2 3172
Uppdragsersättningar från läkemedelsföretag till läkare som besitter expertkunskaper och stort anseende är en laddad och kontroversiell fråga. Å ena sidan är deras medverkan och expertis nödvändiga för att ta fram, utvärdera och informera om nya läkemedel... / Josef Milerad
Tillsammans är vi starkare 3175
De svenska fackförbunden arbetar i motvind och har de senaste åren tappat i antal medlemmar. Framför allt svalnar intresset för fackligt medlemskap bland yngre arbetstagare, enligt en rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet (Samhälle–opinion– medier)...
Människovärde och integritet bör få ökat skydd 3175
Socialdepartementet har föreslagit att Hälso- och sjukvårdslagen kompletteras med att landsting och kommuner ska etikgranska nya metoder för diagnos eller behandling innan de tas i bruk, när människovärde och integritet berörs...

LT DEBATT

Efter Lex Maria-ärende:
Krav på säkra datasystem för läkemedelsstöd 3177
Elektroniska stödsystem för ordination av läkemedel måste utformas så att de blir säkra för patienten. Det anser bland andra professor Lars L Gustafsson och förordar ökat samarbete mellan landstingen och en ackreditering av elektroniska läkemedelstjänster.
Apropå! Originalpreparat och generika:
Generika är likvärdiga 3178
Tord Bergmark ifrågasätter om man kan lita på att generika är likvärdiga med sk originalpreparat avseende effekt och biverkningar (LT 40/ 2008, sidan 2789).

AKTUELLT

Ny prioriteringsmodell
ger läkarna större ansvar 3180
Prioriteringar i vården
Få politiker har velat ta i den laddade prioriteringsfrågan sedan landstinget i Östergötland 2003 offentliggjorde sin omdiskuterade »svarta lista«. Men nu gör man i Västerbotten ett försök med öppna prioriteringar. Denna gång får professionen ta ett större ansvar för den horisontella prioriteringen.
Formulering kring etik splittrar delföreningar 3183
Formuleringen »Läkaren får aldrig medverka till att aktivt påskynda döden« bör strykas från de etiska reglerna. Det anser bland andra Svenska Läkaresällskapet och lokalföreningarna i Värmland och Ångermanland, medan andra vill ha den kvar. Inför förbundets fullmäktigemöte föreslår Läkarförbundets centralstyrelse en omformulering.

NOTISER

Nya diagnos- och behandlingsmetoder bör etikprövas 3183
Läkarförbundet är positivt till att nya diagnos- eller behandlingsmetoder som kan påverka respekten för människovärdet eller den personliga integriteten ska bedömas ur etisk synvinkel innan de omsätts i praktisk sjukvård...
SFAM vill ha miniminivå i värdighetsgarantin 3183
Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, tycker att en värdighetsgaranti för äldreomsorgen bör innehålla en väl definierad servicenivå som inte får underskridas. Därmed går man emot Värdighetsutredningen, som ansåg miniminivåer vara ett kommunalt ansvar...

MEDICINSK KOMMENTAR

Paracetamol och astma hos barn – möjligt samband oroar 3186
Exponering för paracetamol under spädbarnstiden kan vara en möjlig orsak till astma i 6–7-årsåldern, visar en stor internationell studie. Paracetamol bör därför ges bara vid klar indikation, till exempel när barnet har hög feber med påverkan av allmäntillståndet eller behöver smärtlindring.

NYA RÖN

Regelbundet byte av perifer venkateter – ett fortsatt nödvändigt ont 3188
En nyligen publicerad studie i BMJ ifrågasätter rutinen att byta perifer venkateter (PVK) regelbundet. Rutinmässigt PVK-byte påverkade inte frekvensen av komplikationer, enligt studien. Men resultaten ifrågasätts i sin tur.
Orsakar paracetamol verkligen astma hos barn? 3188
Många olika miljöfaktorer har studerats för att förstå ökningen av astma och allergisk sjukdom hos barn. Från den stora ISAAC-studien (International Study of Asthma and Allergies in Childhood) rapporterar man nu om sambandet mellan användning av paracetamol och utveckling av...
HIV-pandemin startade för hundra år sedan 3189
En grupp forskare från bla USA, Frankrike, Danmark och Belgien tror att HIV började spridas mellan människor för 100 år sedan och att spridningen följde i kölvattnet av den urbanisering som skedde i områden i Afrika under 1900-talets första decennier...
Vanligare med beteendestörningar hos för tidigt födda 3189
Barn som föds rejält prematurt utvecklar i större utsträckning beteenderelaterade problem i unga år. Det visar en studie från Storbritannien och Irland som presenteras i Pediatrics. Författarna har studerat 241 barn födda i graviditetsvecka 25 under 1995...

KLINIK OCH VETENSKAP

Släng inte ut observationsstudier med badvattnet 3191
Bedöm deras kvalitet i stället
Det finns en felaktig, men ofta upprepad uppfattning att man bara kan lita på resultaten från randomiserade studier och att observationsstudier inte är tillförlitliga. Men analyser visar nu att det är studiens kvalitet som avgör, påpekar företrädare för SBU.
WITH ENGLISH SUMMARY

Hög risk att insjukna
i tyreotoxikos i norra Sverige 3196
Retrospektiv genomgång av journaler i Norrbotten för åren 2004–2005
Tyreotoxikos är efter diabetes den vanligaste diagnosen på en endokrinologmottagning, ändå är kunskapen om sjukdomens epidemiologi bristfällig. En retrospektiv genomgång av journaler i Norrbotten visar en hög incidens, särskilt av autoimmun tyreotoxikos och särskilt bland kvinnor.
WITH ENGLISH SUMMARY

Internationella behandlingsriktlinjer för rinosinuit ger bra vägledning 3202
Kan minska svenskt antibiotikatryck
Rinosinuit är ett omfattande hälsoproblem och en stor hälsoekonomisk belastning för samhället. Behandlingen ska grundas på väldefinierade sjukdomskriterier. Ett internationellt konsensusdokumentet ger nu evidensbaserade behandlingsrekommendationer, som kan minska det svenska antibiotikatrycket; antibiotikaanvändningen vid rinosinuit är för hög.
Vårdprogram för avnavling av nyfödda barn 3208
Friska nyfödda barn bör avnavlas först efter 2–3 minuter efter födelsen, och för tidigt födda först efter 30–120 sekunder, enligt ett nytt vårdprogram som barnmorskor, obstetriker och barnläkare enats om, vilket innebär förändringar i nuvarande praxis.

PATIENTSÄKERHET

Diafragmabråck fick dödlig utgång 3212
Passivitet och bristande kommunikation mellan olika läkare ledde till att ett misstänkt diafragmabråck hos en liten flicka inte följdes upp ordentligt, och patienten dog...
Endokardit upptäcktes inte på sjukhuset 3212
Patienten skrevs ut från sjukhuset trots att den ansvarige läkaren borde ha misstänkt en allvarligare bakomliggande sjukdom. Senare konstaterades att patienten led av endokardit...

DEBATT OCH BREV

Avskaffa allmän värnplikt
och inför allmän samhällsplikt 3214
Ersätt värnplikten med en allmän samhällsplikt där samtliga unga män och kvinnor tas ut till tjänstgöring inom olika samhällssektorer, inte bara militärväsende och civilförsvar utan också äldre- och barnomsorgen och skolan. Det föreslår Björn Ekengren, ST-läkare i allmänmedicin.
Kan man bli »berusad« efter sin död? 3215
Ett entydigt ja svarar professor emeritus Andrus Viidik, som själv ställer frågan apropå att den österrikiske politikern Jörg Haider dog i en singelolycka nyligen, enligt uppgift med en alkoholhalt i blodet på 1,8 promille.
LP på medvetandesänkt patient med bakteriell meningit – vinsterna uppväger inte riskerna 3216
Två inlägg om lumbalpunktion plus replik
Den i Läkartidningen 41/2008 (sidorna 2844-9) nyligen publicerade artikeln om diagnostik genom lumbalpunktion (LP) av Hyllienmark och Zachau ger genom sin titel »ABC om diagnostisk LP« sken av att representera etablerad »konsensus« inom detta område.
Lägg aseptikribban högre 3216
Hyllienmark och Zachau har skrivit en trevlig och informationsrik artikel om lumbalpunktioner, »ABC om dia-gnostisk lumbalpunktion«. Även om artikeln är skriven utifrån ett neurologiskt perspektiv har den information att ge till alla som genomför lumbalpunktioner...
Replik:
Kliniskt verksamma doktorer bör uppmuntras att utföra LP vid misstänkt bakteriell meningit 3217
Vi vill klargöra några detaljer i vår publicerade artikel [1] och bemöta kritiken i inläggen härintill. Följande fakta bör ligga till grund för en diskussion kring LP vid bakteriell meningit: 1. Akut bakteriell meningit har en betydande mortalitet (10–30 procent). 2...
Varje misstag räknas när allmänläkare rapporterar på webben 3219
Är ett anonymt webbaserat rapportsystem för avvikelser något för den svenska primärvården? Tveksamt, enligt distriktsläkaren Bengt Järhult, som dock anser att det svenska patientsäkerhetsarbetet är alldeles för sjukhusfixerat. »När patienter i sjukvården far illa eller skadas är det i hög grad hela kedjan som brister«, skriver han.
Apropå ett HSAN-beslut:
Amiodaron kan visst sättas in utanför sjukhus 3219
I Läkartidningen 43/2008 (sidan 3052) refereras ett HSAN-beslut, där en läkare på vårdcentral varnas bla för att ha satt in amiodaron (Cordarone) polikliniskt. Ansvarsnämnden (HSAN 1377/08) anser »att behandlingen bör inledas på sjukhus under EKG-övervakning«...
Patienten helt utan integritet i all offentligt finansierad vård 3220
Jag fick följande frågor från Anna Seremak, som går första terminen på Hälso- och sjukvårdsadministration på Lernia i Malmö. Hennes frågor är relevanta och angelägna för oss som arbetar inom sjukvården. 1...
Kognitiv medicin har hög relevans också för pediatriken 3220
I Läkartidningen 26–27/ 2008 (sidorna 1956-7) skriver professor Anders Wallin, överläkare vid neuropsykiatriska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal, och kollegor om ett stort kunskapsfält: kognitiv medicin...

KULTUR

Skolläkarens besök i en vardag efter krigen 3223
Det brinner i Rosengård. Igen. Ett antal containers och soprum har tänts på. När brandmännen kommer för att släcka möts de av stenkastning. Polis får inväntas. Glåporden haglar. Också mot polisbilarna kastas det sten. Det hela får stor uppmärksamhet i medierna...
God handledning i akut ortopedi 3226
Recension
Ortopedi på akuten. Författare: Sven-Anders Sölveborn. Recensent: Per Wretenberg, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Vetenskaplig sekreterare i Svensk ortopedisk förening.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3244
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Tumult kring läkemedel mot fetma påverkar behandlingsstrategierna
Nyligen indragna läkemedel mot fetma till följd av biverkningar, och svårigheter att utveckla nya preparat inom området, ger anledning att fundera över de framtida behandlingsstrategierna. Och vissa tidigare receptbelagda medel har på sina håll blivit receptfria.
ABC om Diagnostisk lumbalpunktion ifrågasätts
Två debattinlägg ifrågasätter delar av ABC-artikeln om Diagnostisk lumbalpunktion i LT nr 41/2008. Det ena varnar för att utföra lumbalpunktion på en medvetandesänkt patient med bakteriell meningit. Det kan vara livshotande, enligt skribenterna. Det andra inlägget gäller synen på aseptik i ABC-artikeln, ribban bör ligga betydligt högre, enligt skribenterna. Författarna till ABC-artikeln svarar.