INNEHÅLL NUMMER 46, 2008

LEDARE

USAs nye president och Sveriges sjukvård 3304
I juni 2006 uppmärksammade Läkartidningen en i Sverige dittills okänd amerikansk senator. Vår kirurgiredaktör Jon Ahlberg lyfte fram Barack Obamas och Hillary Clintons kongressförslag att minska patientskador genom att fokusera på brister i vårdens system och processer i stället... / Josef Milerad
Etisk kompass för våra val 3307
Det har gått 13 år sedan Prioriteringsutredningen (»Vårdens svåra val«, SOU 1995:5) presenterades. Där föreslogs att tre grundläggande prioriteringsprinciper skulle vara vägledande för val i vården: människovärdesprincipen – alla människor har ett lika värde; behovs- och...
Bra att vårdens ansvar för utsatta barn tydliggörs 3307
Barn som har en förälder som lider av en psykisk störning, funktionsnedsättning, allvarlig sjukdom eller missbruksproblem har särskilda behov av råd och stöd. Detsamma gäller barn när någon förälder plötsligt dör...

LT DEBATT

Nobelpris även till Gallo
för upptäckten av aidsviruset? 3309
Forskningen kring aids och upptäckten av HIV är värd ett Nobelpris i medicin. Men ännu en huvudaktör i denna forskning, Robert C Gallo, borde enligt mångas uppfattning ha kunnat belönas. Då hade ett mångårigt mödosamt, målmedvetet och banbrytande arbete premierats. Det skriver professor emeritus Lars Olof Kallings.

AKTUELLT

»Ingen av oss kunde föreställa sig aidsepidemins omfattning« 3312
Nobelpris
»Vi var väldigt naiva när vi isolerade HIV-viruset för 25 år sedan. Vi trodde att vi snart skulle kunna ta fram ett vaccin enligt beprövade metoder.« Det säger nobelpristagaren Françoise Barré-Sinoussi till Läkartidningen. Hon hoppas att priset kommer att locka fler unga forskare till området immunologi och virologi.
Datorskärm i stället för mikroskop
sparar patologernas nackar 3316
Sedan oktober har man ställt undan mikroskopen på avdelningen för klinisk patologi vid Länssjukhuset i Kalmar. Merparten av all vävnadsdiagnostik utförs digitalt. Enligt egen utsago är man först i världen med detta.
Prestationslön för läkare föreslås
av s i Stockholms läns landsting 3317
Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting föreslår att prestationslön införs för vissa läkargrupper. Partiet anser att det behövs radikala grepp för att korta vårdköerna...

NOTISER

Kvinnor får piller – män får vård 3315
Socialstyrelsen får i uppgift att införa öppna jämförelser även för missbruks- och beroendevården. Inom äldrevården visar färska öppna jämförelser att äldre kvinnor får fler läkemedel men mindre oplanerad slutenvård än män...
330 får dela på 770 miljoner kronor från Vetenskapsrådet 3317
Årets tilldelning av medel till medicinsk forskning från Vetenskapsrådet är klar. Ämnesrådet för medicin har bland knappt 1300 ansökningar vaskat fram 330 som får dela på drygt 770 miljoner kronor. Mängden ansökningar är ett par hundra färre än förra året...

MEDICINSK KOMMENTAR

SPORT tar ett steg
mot ökad evidens för operation 3320
Kirurgi eller inte vid lumbal spinal stenos
Resultaten från en stor randomiserad, amerikansk studie (SPORT) har nu ökat evidensen för operation vid funktionsnedsättande spinal stenos i ländryggen för en begränsad patientgrupp. Operation kan övervägas om uttalade besvär i ländrygg och ben kvarstår efter 3–6 månaders icke-operativ behandling.
Välj säkra mätmetoder för patientnära analyser 3322
Utrustning för laboratorieanalyser i primärvården och egentest för patienter utvärderas inte på ett standardiserat sätt i Skandinavien. Flera exempel på utrustning med dålig precision och bristfälliga egentest finns rapporterade. SKUP – ett oberoende skandinaviskt testinstitut – redovisar bristfälliga utrustningar och ger råd till primärvården om hur utrustning bör väljas och testas. WITH ENGLISH SUMMARY

NYA RÖN

Akut koloncancer kräver
mer än en bra kirurg 3324
Korttidsöverlevnaden efter kolorektal cancerkirurgi i Danmark är betydligt sämre än i jämförbara länder. Det visar en studie som identifierat patienter som opererats akut för koloncancer. Medicinska komplikationer postoperativt visade sig vara den starkaste riskfaktorn för död inom 30 dagar.
Kost och motion aktiverar telomeras 3324
Kan motion och kost påverka funktionen av telomeras? Det tror en grupp forskare som presenterar sina rön i Lancet Oncology. Telomeren är ett område i änden av kromosomen som består av upprepningar av den genetiska sekvensen...
Kollegialt stöd ökar öppenheten vid vårdskador 3324
Artikeln beskriver en patientskada där efterföljande öppen kommunikation mellan patient och läkare bidrog till att utveckla ett strukturerat kollegialt stöd för vårdgivare på ett sjukhus i Boston...
Tidsgränsen för trombolysbehandling
vid stroke borde förlängas 3325
Studier publicerade i Lancet och New England Journal of Medicine öppnar för en förlängning av tidsgränsen för trombolysbehandling från 3 till 4,5 timmar efter ett strokeinsjuknande. Vid Karolinska Stroke Update-mötet i november avgörs om de europeiska riktlinjerna ska ändras.
Förskrivning av psykofarmaka till barn vanligare i USA 3326
Det är betydligt vanligare att barn och ungdomar i USA behandlas med psykofarmaka än jämnåriga i Tyskland och Holland. Det visar en studie presenterad i Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health...
Alkohol krymper hjärnan 3326
Hjärnan krymper av alkoholkonsumtion. Det är den huvudsakliga slutsatsen i en amerikansk studie som presenteras i Archives of Neurology. Författarna har studerat 1839 vuxna individer som genomgick MR-undersökning av hjärnan...
Rödvin skyddar mot lungcancer 3326
Rödvin har en skyddande effekt mot lungcancer. Det tror i alla fall en grupp amerikanska forskare som presenterar sina upplyftande rön i Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention...

KLINIK OCH VETENSKAP

Intrauterin blodtransfusion vid allvarlig erytrocytimmunisering 3329
Nödvändigt, men inte riskfritt, ingrepp
Blodtransfusion till foster är ett invasivt, inte riskfritt ingrepp som utförs vid svår erytrocytimmunisering då det anemiska fostret är i akut behov av blod. En retrospektiv studie av 32 fall vid Akademiska sjukhuset i Uppsala visar på goda resultat
WITH ENGLISH SUMMARY

Laboratorieutrustning för primärvården bör utprövas av oberoende organ 3334
Skandinaviska SKUP ett bra alternativ
Laboratorieresultat spelar en allt större roll i diagnostik och vid monitorering av patienter, och allt fler analyser kan utföras patientnära med olika instrument och metoder som – enligt återförsäljarna – är mycket enkla att använda...
WITH ENGLISH SUMMARY

Mastocytos – en sjukdom
med många ansikten 3341
Utredning och behandling bör ske i samråd med Karolinska Universitetssjukhuset
Mastocytos är en myeloproliferativ sjukdom med mastcellshyperplasi i vävnaden. Sjukdomen har många olika förlopp och är troligen underdiagnostiserad. En algoritm har tagits fram för att ställa rätt diagnos. Ingen kurativ behandling finns, men flera nya läkemedel prövas.
WITH ENGLISH SUMMARY

Schnitzlers syndrom – okänt, sällsynt men behandlingsbart 3348
Även om Schnitzlers syndrom är ovanligt är det viktigt att känna till syndromet, eftersom symtomen är starkt invalidiserande, diagnosen kan ställas och effektiv behandling finns. Det första fallet i Sverige har nu diagnostiserats. Sannolikt förekommer underdiagnostik. WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

»Satsning på träningscentrum kan minska vårdskadorna« 3352
För att minska vårdskadorna behöver Sverige bygga upp ett nätverk av avancerade centrum för klinisk träning. Det anser Ingemar Ihse, verksamhetschef för Sveriges största medicinska träningscentrum, Practicum i Lund.
Borrelia bör misstänkas även utan uppenbart fästingbett 3352
Trots att såväl anamnes som status talade för borreliainfektion uteslöt läkaren det då patienten inte kunde erinra sig något fästingbett. Läkaren uppmanade i stället patienten att behandla lokalt med hydrokortison...
Missade metastaser i operationsärret 3353
Trots att patienten tidigare opererats för bröstcancer bedömde läkaren att vårtorna i och omkring operationsärret var svamp. En senare undersökning visade att det var fråga om cancermetastaser och att de fanns även i såväl lungor som skelett...

DEBATT OCH BREV

Patientnära klinisk forskning – tankar kring svensk forskningsfinansiering 3355
Patientnära forskning har en svag ställning i Sverige – den måste konkurrera med såväl grundforskning som vårdarbete. Fördelning av forskningsmedel är en grannlaga uppgift, och med de nya forskningsmiljarder som nu föreslagits blir det extra viktigt att analysera och följa upp användningen av de samlade resurserna, anser allergologen Nalle Lindholm och professor Lars Werkö.
Merck & Co:
Fel om oss i Läkartidningen 3358
En god journalistisk regel är att om man behandlar ett kontroversiellt ämne ska alla sidor i en diskussion få plats med sina bästa argument. Det finns anledning att fråga sig om man på Läkartidningens redaktion lämnar sådana hänsyn därhän...
Replik 1:
Förtroendet sitter i betraktarens öga 3358
Artikeln som Tommy Ringart kritiserar är inte ett angrepp på Merck & Co utan en genomgång av det, relativt sett, stora antalet artiklar som publicerats under året där oegentligheter i läkemedelsföretagens hantering av sin kliniska forskning presenterats...
Replik 2:
Inget avsteg från våra journalistiska principer 3359
Tommy Ringart tycker att det finns anledning att ifrågasätta Läkartidningens förmåga att upprätthålla grundläggande journalistiska och publicistiska principer i anledning av vår artikel om kliniska studier i nr 43/2008...
Hyponatremi – en underskattad biverkan av tiazider 3359
Det är känt att det råder en betydande underrapportering av läkemedelsbiverkningar. Det gäller även allvarliga biverkningar, tex de som föranleder sjukhusvård. Efter en biverkningsanmälan till Läkemedelsverket gällande bendroflumetiazid (Salures) och svår hyponatremi fick jag...
Två repliker till Robert Hahn plus slutreplik:
En härva av förvanskningar 3360
I Läkartidningen 44/2008 (sidorna 3142-4) har Robert Hahn fortsatt sin kampanj mot Vetenskap och Folkbildning (VoF), den kampanj som han i nr 39 (sidan 2720) föga sofistikerat lyfte in i tidningen genom en recension av antologin »Fakta eller fantasier«...
Läs vad jag skrivit 3360
Robert Hahn har i en replik i Läkartidningen 44/2008 (sidorna 3142-4) skrivit en passus om mig som innehåller en serie av felaktiga påståenden. 1. Jag har inte påstått att Hahn bedriver sin andliga (dvs spiritistiska) verksamhet på universitet (eller i sin kliniska tjänst)...
Slutreplik:
Livrädda för kritik 3360
Min recension utgjorde en saklig, vetenskaplig granskning av en halvbra bok, men Jerkert och Hansson förvrider sakfrågorna till en kritik av mitt andliga författarskap. Otroligt! De upprepar nu gamla argument som jag bemött redan för 1,5 år sedan [1]...
Fortsatt samband mellan varningar för antidepressiva till barn och unga och ökat antal suicid 3361
De amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheterna, och därmed också Läkemedelsverket i Sverige, varnade år 2004 för behandling av depression hos barn och unga med antidepressiva läkemedel av SSRI-typ...
Kommentar angående »ökad risk för sjukhusinläggning för överviktiga astmatiker« 3361
»Ökad risk för sjukhusinläggning för överviktiga astmatiker«. Under denna rubrik refererar Läkartidningen (43/2008, sidan 3005) en studie i Journal of allergy and clinical immunology (2008;122:507-11), som redovisar att feta astmatiker oftare tas in på sjukhus än övriga astmatiker.

KULTUR

Människan längtar efter att låta konsten lura ögat 3363
Det lilla barnet som försöket dricka ur en nappflaska på bild omsätter sin perception direkt i handling. Den ordningen är själva poängen med allt seende. Men barnet låter sig luras...
Välskrivet till lärdom för allergologer och sjukvårdspolitiker 3366
Recension
Allergi. Kampen om en folksjukdom. Författare: Bengt Björkstén, Göran Graninger. Recensent: Nalle Lindholm, professor, Hovås; Lars Werkö, professor, Stockholm..

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3381
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Två sällsynta sjukdomar