INNEHÅLL NUMMER 47, 2008

LEDARE

Nya läkemedel – vinnare och förlorare 3388
Det är extremt dyrt och komplicerat att ta fram nya läkemedel. I praktiken har bara multinationella företag den organisation och de ekonomiska resurser som krävs för att utveckla nya läkemedel... / Josef Milerad
Sjukvårdstjänster som förvirrar 3391
I hälso- och sjukvårdens arbete ingår att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. I läkarens vardag sker ett naturligt samspel mellan dessa grundläggande aktiviteter. Undersökningsfynd värderas och utgör underlag för eventuell behandling...
Nytt motionsrekord till årets fullmäktigemöte 3391
Om två veckor har Läkarförbundet sitt årliga fullmäktigemöte. Då samlas drygt 140 förtroendevalda läkare från hela landet för att under två dagar diskutera och formulera förbundets övergripande politik. Även i år sätts nytt rekord i antal motioner, 73, jämfört med 42 förra året... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Utmattning och orsakerna – vem råder över sambanden? 3393
Diagnosen utmattningssyndrom måste valideras bättre innan den eventuellt blir användbar. Vid försäkringsmässiga bedömningar av arbetsskada räcker tills vidare de etablerade diagnoserna depression eller generaliserat ångestsyndrom. Det skriver bland andra Ingvar Lundberg, professor i arbets- och miljömedicin, på LT Debatt i nr 47.
Resurscentra för bättre diabetesvård? 3394
Apropå! Typ 2-diabetes och måluppfyllelsen
Data från Nationella diabetesregistret (NDR) 2007 visar på förbättringsmöjligheter runt om i landet, med några lysande undantag, avseende uppnådda behandlingsmål för HbA1c, blodtryck, lipider, njurfunktion samt regelbundna ögon- och fotundersökningar för personer med diabetes...

AKTUELLT

Modell från bilindustri ska rädda sjukvården 3396
Bättre arbetsmiljö och nära halverad handläggningstid för S:t Görans akut
Sedan tre år arbetar Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm enligt »lean healthcare«, ett arbetssätt inspirerat av japansk bilindustri. Det har bland annat lett till att akutpatienter får träffa en specialist direkt och att ronden på avdelningarna har avskaffats. På akuten har arbetsmiljön förbättrats dramatiskt...
Den nya modellen har fått fäste på Lunds universitetssjukhus 3398
lean healthcare
Som en löpeld sprider sig lean healthcare över världen. Stora förhoppningar knyts till arbetssättet, som fått vissa sjukhus att öka sin produktivitet med fem procent per år. Universitetssjukhuset i Lund är det första universitetssjukhuset i landet som nu anpassar hela sin verksamhet efter den nya modellen...
Inga stora reformer att vänta i amerikansk hälso- och sjukvård 3400
Barack Obama kommer inte att reformera det amerikanska sjukvårdssystemet. Han har visserligen lovat att alla amerikaner ska få tillgång till en modern sjukvård, men det är inte detsamma som en allmän sjukförsäkring, i varje fall inte nu. Det är flera svenska experter på amerikansk politik eniga om.
HSANs disciplinpåföljder slopas 3402
Ledamot i Patientsäkerhetsutredningen hoppar av

Patientsäkerhetsutredningen kommer att föreslå att HSANs disciplinpåföljder slopas. En av ledamöterna i utredningen, sjuksköterskan Synnöve Ödegård, väljer att hoppa av utredningen en månad innan betänkandet ska presenteras.
Nya jourtidsregler ökar vårdköer 3402
Arbetsgivare larmar:

Svenska offentliga och privata arbetsgivarorganisationer slår larm om att EU-parlamentets översyn av arbetstidsdirektivet »kan få allvarliga konsekvenser för svensk del«. Ordföranden för EU-parlamentets sysselsättningsutskott ser inte problemet. Avsteg från att all jourtid är arbetstid ska kunna regleras i kollektivavtal.
Thomas Flodin föreslås bli andre vice ordförande 3403
Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening, föreslås väljas till andre vice ordförande i Läkarförbundet vid fullmäktigemötet i december. Stolen har varit vakant sedan Benny Ståhlberg blev primärvårdschef i Skåne i våras.
SMER vill utreda möjligheter till läkarassisterat självmord 3403
Uppdaterad 2008-11-17 Patienter som avstått från livsuppehållande behandling bör därefter kunna få hjälp med palliativ sedering. Det anser Statens medicinsk-etiska råd, SMER, som också vill låta utreda om obotligt sjuka patienter ska få hjälp att avsluta sitt liv.

MEDICINSK KOMMENTAR

Inget vetenskapligt stöd för aktiv kylning vid svår skallskada 3406
Behandlingen kan till och med vara skadlig
Kylning av hjärnan är bra vid cerebral ischemi, men inte vid traumatisk skallskada. Tvärtom – behandlingen kan då till och med vara skadlig.

NYA RÖN

Ingen sekundärpreventiv effekt av B-vitaminer på kranskärlssjukdom 3409
Homocystein, som är en prediktor för död hos patienter med kranskärlssjukdom, kan enkelt sänkas med B-vitamin. Detta har prövats i en behandlingsstudie på drygt 3 000 patienter. Homocystein sänktes, men ingen preventiv effekt sågs på kranskärlssjukdomens progress.
Elektronisk journal gav bättre dokumentation av trycksår 3409
Trycksår är en vanlig komplikation i vården och orsakar både lidande för patienten och kostnader för samhället. Studier i Sverige och andra länder visar att prevalensen av trycksår varierar mellan 10,1 och 23,1 procent...
D-vitamin kopplat till parkinson 3410
Forskare från USA har noterat att patienter med Parkinsons sjukdom i större utsträckning lider av D-vitaminbrist. Det visar en studie i Archives of Neurology. Grundtanken med studien har varit att undersöka D-vitaminnivåer hos patienter med parkinson och alzheimer för att...
Ny metod för att upptäcka Downs syndrom 3410
Kromosomrubbningar hos fostret kan upptäckas tidigt i graviditeten med en ny, icke-invasiv metod. Principen är att i ett blodprov från modern analyseras DNA-strängar för att se om någon kromosom är överrepresenterad, vilket i så fall beror på en kromosomrubbning hos fostret.

KLINIK OCH VETENSKAP

Stockholms sjukhus bör arbeta mer hälsofrämjande 3412
Enkät visar att mycket görs, men att mål och riktlinjer saknas
En kartläggning vid Stockholms akutsjukhus av hälsofrämjande arbete inklusive evidensbaserade förebyggande åtgärder som fysisk aktivitet på recept, rökavvänjning och förändrade kost- och alkoholvanor visar att detta är svagt utvecklat. Flertalet sjukhus saknade riktlinjer, rutiner och metoder för hälsofrämjande patientarbete.
WITH ENGLISH SUMMARY

TEMA HJÄRNAN I BILD

Nu kan vi »läsa« hjärnan 3423
I dag är det möjligt att »läsa« hur hjärnan fungerar i levande livet, tack vare en mycket snabb och intensiv teknisk utveckling. Detta ger helt nya möjligheter till säker diagnos och riktad terapi...
Nya tekniker för säker diagnos och terapi vid stroke 3424
En hel arsenal av neuroradiologiska metoder har växt fram bara under det senaste decenniet, och utvecklingen går nu mot betydligt mer aktiva och tidiga insatser vid akut stroke...
Vattenmolekylens rörelser och blodflödet visar hjärnans detaljer 3430
Diffusions-MR har utbredd användning i kliniken för många frågeställningar, förutom stroke. Perfusions-MR är på väg in, i och med att efterbearbetningen av bilderna blivit snabbare och lättare att utföra...
Bilder av Hjärnan i arbete 3438
Funktionell MR är en skonsam teknik som används kliniskt för att lokalisera funktioner som syn, känsel, rörelse, språk och hörsel inför neurokirurgiska operationer och för att bestämma språkdominans...
MRS ger in vivo-bilder av Hjärnans vävnader 3443
Med magnetresonansspektroskopi (MRS) är det möjligt att kemiskt analysera hjärnans vävnader in vivo. I praktiken är det intressant främst för differentialdiagnostik och för att se sjukdomsutbredning i hjärnan...

PATIENTSÄKERHET

Brister i hemsjukvården hotar patientsäkerheten 3450
Hemsjukvården har för dålig tillgång till läkare och sjuksköterskor, många läkare har inte tillgång till journaler under jourtiden och sjukvårdsuppgifter delegeras i strid med föreskrifter. Det är några av bristerna i hemsjukvården, enligt en kritisk rapport från Socialstyrelsen.
Symtom från livmodern kan saknas vid endometrit 3451
Att skicka hem en patient med misstänkt endometrit en vecka efter förlossning och avvakta med uppföljning är inte korrekt handläggning...
Osäker läkare fördröjde operation 3451
Läkaren väntade flera timmar på att få kontakt med kirurgjouren för differentialdiagnostik beträffande en relativt säker extrauterin graviditet med mycket svåra smärtor...

DEBATT OCH BREV

Kan kvalitetsregister värdera vårdkvalitet? 3452
Att använda kvalitetsregister för att värdera och jämföra vårdkvalitet är mycket diskutabelt. Det kan få fatala konsekvenser om ekonomi kopplas till utfall i kvalitetsregister, särskilt om processen glider professionen ur händerna, skriver distriktsläkarna Bengt Järhult, Sven Engström och Kjell Lindström.
Bells pares:
Uteslut neuroborrelios innan kortisonbehandling sätts in 3455
Jag vill kommentera Läkemedelsfrågan i LT 42/2008 (sidan 2942), »Prednisolon vid Bells pares«. Innan kortisonbehandling sätts in vid facialispares (Bells pares) måste man utesluta neuroborrelios...
Replik till Nils-Eric Sahlin:
Fortsatt analys behövs av förslaget till reviderade riktlinjer för prioriteringar 3458
Tvärtemot vad Nils-Eric Sahlin hävdar kräver en mer flexibel ordning mellan etiska principer mer av etisk reflektion. Vårt förslag är en vidareutveckling av den tidigare etiska plattformen, som i vissa avseenden innehöll brister i etisk reflektion och koppling av denna till praktiken, skriver bland andra Per Carlsson, professor i hälsoekonomi.
Lågkolhydratkost vid diabetes och fetma är en fysiologisk och evidensbaserad metod 3460
I en debattartikel i LT anser Anna-Karin Lindroos och medarbetare att den i Sverige pågående diskussionen om kostens sammansättning är högljudd och märkligt livaktig i jämförelse med andra länder [1]...
Slutreplik i:
Brist på respekt för avvikande uppfattningar 3461
Vi är fyra kollegor som har iakttagit debatten, läst olika inlägg om kostrekommendationerna, och funnit att några mycket viktiga aspekter har lyst med sin frånvaro. Detta ville vi belysa i debattinlägget i LT 41/2008 (sidorna 2824-6). Vi finner att inlägget har väckt intresse hos Ralf Sundberg och medarbetare, men av helt andra skäl än de vi framförde.
Slutreplik ii:
Nutritionsforskare och livsmedelsindustrin 3461
Vi är tacksamma för möjligheten att svara på inlägget från Dr Ralf Sundberg och medarbetare. »The Medical Research Council Collaborative Centre for Human Nutrition Research« (HNR) är ett excellenscentrum finansierat med brittiska skattemedel...
Probiotika:
Håll isär forskningsresultat och marknadsföringsargument 3462
I en debattartikel i LT 41/ 2008 (sidorna 2859-60) framhåller Urban Forsum att vissa probiotikaprodukter marknadsförs på ett sätt som det inte finns vetenskaplig dokumentation för. Så långt är vi överens. Däremot anser vi att man skall hålla isär vad som är resultat från forskningsrådsstödd universitetsforskning och olika företags marknadsföring.
Läkemedelsverkets syn på behandling av serumlipider 3463
Gustaf Wahlberg (GW) efterlyser i Läkartidningen 40/2008 (sidorna 2788-9) råd om hur överbehandling av patienter med förhöjda serum-lipidnivåer ska undvikas
Vetenskapens vetskap är bara en del av »sanningen« 3463
Så här säger Ann Lagerström och Ted Harris i sin bok »Konsten att leva innerligt« om Sören Kierkegaards tankar: »För alla dessa existentiella frågor, enkla och svåra, finns inga bevis. Här är ditt svar lika mycket värt som någon annans...
Varning för bluffbrev! 3463
Jag vill varna läkare och terapeuter för brev med antytt ingånget avtal med avsändare »NovaChannel AG, Luzern, Schweiz«, skriver flygläkaren Anders Trönnberg.

KULTUR

Sveriges första kvinnliga polis var en sjuksköterska 3465
Sveriges kvinnliga poliser kallades i början »polissystrar« därför att de alla var sjuksköterskor till yrket. Polissystrarna skulle endast arbeta med kvinnor och barn som omhändertogs av polisen. Det tog många decennier innan kvinnor fick utföra samma insatser som män i det dagliga polisarbetet.
Vittnesmål i ett mörkt rum – också i Sverige 3467
Läkare i världen vill öppna våra ögon för det obehagliga med fotoutställningen »Ett mörkrum mot glömskan« på Stockholms centralstation den 17–23 november. Organisationen är inte bara verksam i världens katastrof- och krigsområden. I Sverige hjälper den papperslösa att få sjukvård.
Välbehövlig och aktuell ­textbok i neonatalogi 3468
Recension
Neonatalogi. Författare: Hugo Lagercrantz, Lena Hellström-Westas, Mikael Norman, redaktörer. Recensent: Ingemar Kjellmer

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3487
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 3489
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Ginkgo biloba verkningslöst mot demens
Den största kliniska studie av effekten av naturpreparatet Ginkgo biloba mot demens som gjorts visar att preparatet inte har någon som helst effekt.
Mer pengar till forskning, men osäkert när
Obamas vallöften granskas
Barack Obama har lovat att fördubbla de federala anslagen till basforskning under en tioårsperiod. Men flera experter på amerikansk forskningspolitik menar att USA inte kan öka utgifterna under finanskrisen.
Nya tekniker ger säkrare diagnos 3421


Tema Hjärnan i bild

En explosionsartad teknisk utveckling har gjort det möjligt att bättre kunna diagnostisera sjukdomar i hjärnan. Samtidigt finns ett stort utbildningsbehov av kliniker för att optimera användningen av de nya teknikerna till gagn för patienterna.