INNEHÅLL NUMMER 48, 2008

LEDARE

Äta ute – en kalorichock 3496
Sedan maj i år måste restaurangkedjor i New York ange kaloriinnehållet i samtliga produkter på menyn. I september kom liknande regler i San Francisco, och inom kort kommer dessa att gälla i hela Kalifornien... / Josef Milerad
Para integritet med säkerhet 3499
Sveriges läkarförbund har genom kampanjen »PS.« velat ytterligare betona patientsäkerhetsfrågor i vården. Arbetet stöds av Svenska Läkaresällskapet. Den nationella IT-strategin, som inkluderar en nationell patientöversikt och ett nationellt sammanhållet journalsystem, kan komma...
Jubileumsstämma med späckat program 3499
Denna vecka är det dags för riksstämman i Göteborg, och eftersom Läkaresällskapet detta år fyller 200 år firas det med flera evenemang. Läkaryrket är ett kunskapsintensivt område, och professionen har ett ständigt behov av högkvalitativ fortbildning... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Snus räddar inte liv
– det gör bara rökstopp! 3501
Det är en myt att snus bidragit till minskningen av tobaksrökning. Högst 5 procent av svenska män har haft hjälp av snus i sitt rökslut. I stället för att främja snusanvändning behövs kraftfulla förebyggande åtgärder mot rökning, skriver de nordiska socialstyrelsernas generaldirektörer på LT Debatt.
Vi måste få höra tydliga ursäkter 3502
Apropå! Patientsäkerhetsdebatten
»Ett nyhetsinslag på TV den 11 november om Mimmi, Dennis och Svante har bitit sig fast och ger mig ingen ro. Jag bara måste ge mig in i patientsäkerhetsdebatten«, skriver läkaren Ulf Bäcklund.

AKTUELLT

Han skriver recept mot hälsoklyftorna 3505
Riksstämman

Han har gjort banbrytande forskning om hur sociala orättvisor skapar sjukdom. Nu står han bakom en ny WHO-rapport om hur hälsoklyftorna i världen ska utjämnas. Läkartidningen har träffat den brittiske epidemiologen Michael Marmot, en av huvudtalarna vid årets riksstämma.
WHO: Social rättvisa ger bättre hälsa 3507
Social rättvisa är en fråga om liv och död. Social rättvisa påverkar hur människor lever och därmed vilken risk de löper att bli sjuka och att dö i förtid...
Färre kontroller och återbesök när Västerbotten omfördelar 114 miljoner 3510
Prioriteringar i vården
Mer psykiatri, hjärtsjukvård och förbyggande hälsoarbete. Färre kontroller och återbesök och mer egenvård. Efter fyra månader är den västerbottniska prioriteringsprocessen nu i mål.
Mensur Dzabic vann med artikel om CMV 3512
Årets bästa artiklar
En artikel om sambandet mellan patogener och sjukdomar vann kategorin »yngre skribenter« i år. Artikelförfattaren Mensur Dzabic läser till läkare samtidigt som han doktorerar...
Hoppas på ännu mer patientsäkerhetsarbete 3512
Årets bästa artiklar
Patientsäkerhetsarbete inom förlossningsvården är ett ämne som intresserar många, enligt Sophie Berglund, som tillsammans med tre medförfattare vann i kategorin »studie/fallbeskrivning«...
»Begreppet kultursjukdomar missförstås av en del« 3513
Årets bästa artiklar
Höga poäng från juryn fick artikeln »Kultursjukdomarna – den subjektiva ohälsans olika ansikten«. Ämnet är kontroversiellt och Anders Lundin har fått mycket uppmärksamhet för sin artikel, som han är ensam författare till...
Årets vinnande artiklar i Läkartidningen 3513
Läkarstudenten och doktoranden Mensur Dzabic är en av nitton författare, tävlande i åtta kategorier, som tilldelas priset Årets bästa artikel. Prisutdelning sker på riksstämman den 27 november kl 14.00–15.00 på scenen i B-hallen.
Vårdtyngd viktig faktor i vårdvalsersättning 3514
Viktigt med robust vårdval
Läkare vill ha robusta vårdvalssystem med hög andel fast ersättning. Samtidigt önskas stor frihet att organisera arbetet, visar Läkarförbundets fördjupade webbpejling om vårdval. Förtroendevalda distriktsläkare efterlyser »vård efter behov« och att hänsyn tas till vårdtyngd.
HPV-vaccin till alla flickor
i årskurs 5–6 3515
Socialstyrelsen beslutade den 24 november att alla flickor i årskurs 5–6 från 2010 ska erbjudas HPV-vaccinering inom det allmänna vaccinationsprogrammet.

NOTISER

Eva Nilsson Bågenholm omvald
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2008

Eva Nilsson Bågenholm omvaldes som ordförande för Läkarförbundet för ytterligare en period av två år, av ett enigt fullmäktige på fredagseftermiddagen.
Skåne satsar på ledarskaps-ST 3514
Region Skåne inrättar ett särskilt ST-program i ledarskap för att stärka yngre läkares förutsättningar att axla framtida ledar- och chefsuppdrag. Inspiration till programmet kommer från Sveriges yngre läkares förening, Sylf, som 2007 antog en policy om specialistutbildning med...
Läkare mutfällda för Prag-resa 3514
Två läkare vid länssjukhuset Ryhov, Jönköping, har dömts av Göta hovrätt till 60 respektive 30 dagsböter för mutbrott. Däremot frias fyra företagsrepresentanter från bestickning eftersom det inte gick att fastställa deras uppsåt...
RFSL välkomnar strykning av diagnoser 3514
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL, välkomnar Socialstyrelsens beslut att stryka koderna transvestism och fetischistisk transvestism ur den svenska versionen av ICD-10...
VR utreder fusk i väntan på nytt organ 3515
Vetenskapsrådet får regeringens tillfälliga uppdrag att handlägga frågor om forskningsfusk. Uppdraget gäller till dess det nya permanenta organet för forskningsfusk som aviseras i forskningspropostionen är på plats...
Över 40 000 är nu med i Läkarförbundet 3515
Läkarförbundet har aldrig haft så många medlemmar som nu. I november passerades den historiska gränsen 40 000 medlemmar. 705 yrkesverksamma läkare och 439 medicinstudenter har anslutit sig till förbundet sedan årsskiftet...

MEDICINSK KOMMENTAR

Risk med strikt glukoskontroll och hydroxietylstärkelse vid svår sepsis 3516
Vanliga intensivvårdsbehandlingar sätts nu ifråga
En vanlig intensivvårdsbehandling är strikt glukoskontroll och hydroxietylstärkelse (HES) som plasmasubstitution, även vid svår sepsis. En studie visar nu att HES ökar risken för njursvikt vid svår sepsis och att behandlingen inte minskar mortalitet/morbiditet samtidigt som risken för hypoglykemi ökar.

NYA RÖN

Ansedd tidskrift kritisk mot dyra hälsoundersökningar av chefer 3519
I en ledarkommentar under rubriken »Perspective« i New England Journal of Medicine diskuteras vådan av specialdesignade hälsoundersökningar för chefspersoner (executive physicals)...
Biverkningar tecken på att bröstcancerbehandling fungerar 3519
Biverkningar, såsom nattliga svettningar och ledbesvär, är kopplat till ett framgångsrikt behandlingsresultat hos kvinnor med bröstcancer som får hormonbehandling – detta enligt en retrospektiv studie från Storbritannien som presenteras i tidskriften Lancet Oncology...
Dopaminreglerande gen kopplad till övervikt 3520
Överviktiga måste äta mer för att uppnå samma välbehag av maten som normalviktiga. Orsaken kan vara en gen som påverkar antalet dopaminreceptorer i hjärnan. Så kan man sammanfatta en amerikansk studie som presenteras i tidskriften Science...
Effekt på smärta av fuktad, varm koldioxid vid laparoskopi 3520
Enligt en metaanalys minskar den postoperativa smärtan om varm och fuktad koldioxid insuffleras vid laparoskopisk kirurgi. Det vanliga är att koldioxiden är rumstempererad och ofuktad. Koldioxid i sig kan ha retande effekt, och när den också är torr kan det ge postoperativ smärta.

KLINIK OCH VETENSKAP

Intervjuantagna läkarstudenter klarar AT-provet lika bra som de övriga 3522
Dessutom var de yngre vid AT-examinationen
Det finns inga signifikanta skillnader i resultat vare sig på skriftligt AT-prov eller på muntligt AT-prov i psykiatri mellan studenter som antagits via prov- och intervjubaserat urval och andra studenter. Det visar en första långtidsuppföljning av läkarstudenter vid Karolinska institutet.
WITH ENGLISH SUMMARY

Är du ung så ska du få, men är du gammal så får du gå 3526
Är du ung så ska du få, men är du gammal så får du gå 3526
Om ålderns betydelse för terapival och prioriteringar vid cancer
Ålder används inte sällan som grund för beslut om terapi vid cancer. Här finns dock en diskrepans mellan gällande etikplattform – som inte sanktionerar att kronologisk ålder vägs in vid prioritering av sjukvård – och sjukvårdspersonalens etiska intuition.
Snus och blodtryck 3530
Tvärsnittsstudie av viloblodtryck hos män i MONICA-studien i norra Sverige
Snusning leder inte till ökat viloblodtryck. Det visar data från tvärsnittsstudien MONICA av drygt 4000 män i åldern 25–74 år. Två tidigare studier har visat högre blodtryck hos snusare, medan sex tidigare studier inte kunnat bekräfta det.
WITH ENGLISH SUMMARY

Arabinitolkvot i urin ger tidig diagnostik av Candidainfektion 3537
Incidensen av invasiv candidiasis har ökat dramatiskt på senare år i takt med att immunsupprimerade patienter blivit allt vanligare. Svampodlingsbaserade diagnostiska metoder har låg sensitivitet liksom detektion av Candidaspecifika antikroppar och antigener [1]...
Statin i hög dos vid ischemisk stroke minskar risken för ny stroke 3541
Lärdomar av SPARCL-studien
Medan relationen mellan blodets kolesterolhalt och ischemisk hjärtsjukdom är entydig i epidemiologiska studier är relationen mellan kolesterol och stroke mindre tydlig. Det kan finnas flera orsaker till att så är fallet...
WITH ENGLISH SUMMARY

Brännskador 3547
ABC om

Det är viktigt att det finns bred kännedom om akut brännskadevård på alla nivåer i sjukvården. Många brännskador kan handläggas på akutmottagningar och i öppen vård. Komplicerade skador sköts på specialistkliniker. I Sverige finns ännu ingen definition av specialistvårdsfall – artikeln ger vägledning.

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Läkemedelsinteraktion eller biverkan av Lapacho-te? 3554
Kan Lapacho-te interagera med antiepileptika eller prednisolon? Kan Lapacho-te verka...

PATIENTSÄKERHET

Läkemedelsberättelse vid utskrivning minskade felen med hälften i Lund 3556
När patienter skrivs ut från sjukhus blir det ofta fel i överföringen av läkemedelsinformation till nästa vårdgivare, vilket är ett stort hot mot patientsäkerheten. Men en ny modell från Lund har visat sig minska felen med hälften.
Byt spruta även vid intrakutan vaccination 3558
Visst kan man lämna uppdragningskanylen i tuberkulosvaccinampullen under en kort tid, men inte bara injektionsnålen utan även sprutan måste bytas mellan patienterna ...
Otillräcklig provtagning – försummelse eller hänsyn? 3558
Vad ska man göra med motvilliga patienter som har angelägna anhöriga? Dokumentera, lyder svaret...
Waran-metabolismen hämmas av erytromycin 3558
Även om patienten inte upplyste om att han behandlades med Waran så borde läkaren ha uppmärksammat att det fanns med på patientens läkemedelslista och inte skrivit ut erytromycin...

DEBATT OCH BREV

Hur kvalitetssäkrar vi den patientnära diagnostiken? 3559
Utvecklingen av diagnostiska egentest att användas av patienterna själva är både självklar och nyttig. Det förutsätter emellertid att testen håller en god kvalitet och hög diagnostisk sensitivitet. Så är inte alltid fallet. Det anser bland andra professor emeritus Per Olcén.
HPV-test för kvalitetskontroll
av gynekologiska cellprov 3560
Bedömningen av gynekologiska cellprov varierar åtskilligt mellan olika laboratorier. När nu humant papillomvirus(HPV)-test införs i hälsokontrollen bör den analysen även användas för att kvalitetssäkra den cytologiska diagnosen.
Slutreplik om indragna subventioner:
Vissa hypertoniläkemedel ger inte valuta för pengarna 3565
Ronnie Willenheimer med flera anger i en replik i Läkartidningen 43/2008 (sidorna 3055-6) att huvudpoängen i deras inlägg är att högt blodtryck inte behandlas optimalt i Sverige.
KIs beslut om psykoterapiutbildningen leder från en helig graal till ett heligt gräl 3566
I juni bestämde Styrelsen för utbildning vid Karolinska institutet (KI) att riva upp ett tidigare beslut att psykoterapiutbildningen ska omfatta två inriktningar – psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Nu ska enbart utbildning i KBT erbjudas...
Replik:
Utbildning med psykodynamisk inriktning redan tillgodosedd 3567
Till psykoterapeututbildningen vid Karolinska institutet (KI) antas 16 studenter varje år. Utbildningen löper över sex terminer på halvfart och motsvarar 90 högskolepoäng...
Slutreplik till Läkemedelsverket:
Menar LMV att jämförande kliniska studier mellan generika och original är onödiga? 3567
»Läkemedelsverket uppmanar förskrivare att rapportera misstänkta skillnader i effekt och biverkningar mellan preparat«, skriver farmakokinetikerna Salomonsson och Edholm, Läkemedelsverket
Slutreplik om lumbalpunktion:
Iatrogen meningit – klen tröst att komplikationen är ovanlig 3567
Vi tackar Christian Ahlstedt för två viktiga förtydliganden i en läsarkommentar på www.lakartidningen.se till vår artikel. Klorhexidin är också allergent men vad vi förstår i betydligt mindre omfattning än jod...
Skapa haverikommission för säkerhetsarbetet i sjukvården 3568
Ett modernt patientsäkerhetsarbete bör utgå från grundtesen att misstag i vården beror på systemfel. En haverikommission för sjukvården bör byggas upp med Statens haverikommission som förebild...
Remarkabelt HSAN-beslut om rinosinuit 3569
HSAN har utdelat en erinran för en, enligt nämnden, felaktig handläggning av viros och rinosinuit. Nämndens bedömning är anmärkningsvärd i flera avseenden och kräver enligt vår åsikt korrigering...
Stressymtom och hyperreaktivitet – diagnos och behandling av »kultursjukdomar« 3570
Klump i halsen, tinnitus, andnöd? Det är några av frågorna i överläkare Johannes Lindhs frågeschema vid anamnesupptagning på patienter med misstänkta funktionella besvär. »Det är viktigt att fånga upp dessa patienter tidigt, eftersom de annars utsätts för onödigt lidande, söker nya läkare och utsätts för onödiga utredningar«, skriver han.

KULTUR

Målare, musiker, poet, tänkare – men först och främst Paul Klee 3571
Paul Klee föddes 1879 utanför Bern och var alltså 21 år vid förra sekelskiftet år 1900. Han dog 61 år senare i exil i sitt födelseland, utan att ha fått tillbaka sitt medborgarskap där. Han var då utstött från det Tyskland som han hade valt som sitt...
Förnämligt berättat om krämpor i konsten 3575
Recension
Hjernen og kulturen. 336 sidor. Författare: Espen Dietrichs, Ragnar Stien, ed. Förlag: Koloritt Forlag; 2006, ISBN 10: 82-92395-15-6. Recensent: Bengt Lagerkvist, docent, Umeå. rehabeuroab@mariehem.net...
Nyttig diagnos på läkares tankar 3575
Recension
How Doctors Think. 320 sidor. Författare: Jerome Groopman. Förlag: First Mariner Books Edition; 2008. ISBN-13: 978-0-618-61003-7. Recensent: Ulf Högberg, professor, Kvinnokliniken, Norrlands Universitetssjukhus...
Unik möjlighet att se patienten 3576
Recension
Självbilder. Att komma vidare genom skapande. 215 sidor. Författare: Annika Berg-Frykholm. Förlag: Bokförlaget Bergsäker; 2008. ISBN: 978-91-633-2659-2. Recensent: Christer Petersson, med dr, distriktsläkare, FoU-centrum Kronoberg och vårdcentralen Strandbjörket, Växjö. christer.petersson@ltkronoberg.se...

RÄTTELSE

Stympad artikel
Sista delen av texten föll bort

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3606
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Skyddsombud i Uppsala kräver åtgärder mot vårdplatsbrist
Två läkare på ortopeden på Akademiska sjukhuset i Uppsala har avlidit och ytterligare två har drabbats av hjärt–kärlsjukdom de senaste åren. Skyddsombud vid sjukhuset ser vårdplatsbristen som orsak och kräver nu åtgärder.
Tre nya ledamöter i centralstyrelsen
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2008

Maria Dalemar, Lena Ekelius och Anna-Karin Stridsman valdes in i förbundets centralstyrelse på fredagseftermiddagen.
Inga ökade statsbidrag till sjukvården
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2008

Uppdaterad 08-12-06 Inga extra statsbidrag till sjukvården utlovas med anledning av finanskrisen. Däremot en utredning av de papperslösas rätt till vård. Det var några besked från socialminister Göran Hägglund vid upptakten till Läkarförbundets fullmäktigemöte torsdagen den 4 december.
Avvikelserapportering gör skillnad
Riksstämman

Läkarnas avvikelserapporter ökade med flera hundra procent när Aktion avvikelse genomfördes på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg under en vecka i oktober.
Sverige har högst aborttal i Norden
Riksstämman

Sverige toppar aborttalen i Norden. Unga kvinnor med invandrarbakgrund visar i studier högre aborttal. Gynekologer och barnmorskor pekar också på försämrad sexualundervisning och mediernas larmrapporter kring p-piller.
Prisade för sina yttranden
Riksstämman

Sjukhusläkarföreningen delade på torsdagen ut Friska sjukvårdspriset och priset Årets visslare till läkarna Kristina Wallman och Roger Skogman.
Läkare positiva till allmän vaccination
mot hepatit B
Riksstämman

Uppdaterad 08-12-02 Läkarna på riksstämman var mycket positiva till att införa vaccination mot hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet. Socialstyrelsen skickar sin utredning på remiss nästa år, och ett införande kan göras tidigast årsskiftet 2009/2010.
Bort med läkemedelsgenomgångar, in med apotekare i vården
Riksstämman

Det är inte konstigare att det finns en apotekare på en medicinavdelning än att det finns en sjukgymnast på ortopeden, sa farmaceuten Ulrika Gillespie, på ett symposium där auditoriet i stort var ense om att säga nej till läkemedelsgenomgångar.
Nationellt patientsäkerhetscentrum ska driva på kunskapsstyrning
Riksstämman

Patientsäkerhetsutredningen kommer att föreslå att Sverige inrättar ett nationellt patientsäkerhetscentrum. Det avslöjar utredningens huvudsekreterare Per-Anders Sunesson.
Obalans mellan omega 6 och omega 3 hotar hälsan
Riksstämman:

Vilka fettsyror man får i sig under fostertiden eller tidigt i livet påverkar sjukdomar i vuxenlivet. Det visar djurstudier. När dessa resultat bekräftats i studier med människor kan vi stå inför ett paradigmskifte.
Författarna till »Årets bästa artiklar« belönades
Nitton författare, tävlande i åtta kategorier, tilldelades pris för Årets bästa artikel på riksstämmans stora scen på torsdagen.
Fortbildning är mer än att gå på kurs
De senaste åren har fokus i utbildningsfrågor legat på grundutbildning och specialistutbildning. Nu är det dags att rikta blickarna mot läkarnas fortbildning.
Diabetiker tjänar sämre
Riksstämman

Att få diagnosen typ 1-diabetes leder till en lägre årsinkomst. Det kan Katarina Steen Carlsson, fil dr i nationalekonomi vid Lunds universitets centrum för hälsoekonomi, visa i en poster vid riksstämman.
Kombinationsbehandling av astma kan spara miljoner
Riksstämman

Astmaläkemedel i kombinationsförpackning i stället för fria kombinationer av inhalationssteroid och betastimulerare skulle kunna spara 32 miljoner kronor per år i Sverige.
Omega-3 kan mildra depression
Riksstämman

Beläggen för att omega-3-fettsyror kan mildra depression blir fler och fler, och nu börjar kosttillskottet inkluderas i rekommendationerna i USA och Storbritannien som tilläggsbehandling till traditionella antidepressiva läkemedel.
Muskelsjukdom med många symtom troligen underdiagnostiserad
Riksstämman

Dystrophia myotonica är vanlig för att vara en ovanlig muskelsjukdom. Den är ärftlig, drabbar flera organ, kan vara svår att upptäcka och är sannolikt underdiagnostiserad.
Rätt diagnos på feberpatient en fråga om liv eller död
Riksstämman

Att ställa rätt diagnos på en feberpatient som besökt ett utomeuropeiskt land kan vara en fråga om liv eller död. Läkare möter allt oftare sådana patienter.
Delade meningar om läkare som opinionsbildare
Riksstämman

Att läkare sällan driver opinion eller påverkar politiska beslut, det var utgångspunkten vid ett symposium på riksstämman. Men folkbildaren och folkhälsoprofessorn Hans Rosling ser risker med att läkare driver mediefrågor i egen sak.
Biologiska läkemedel minskar risken för reumatiker att dö
Riksstämman

Behandling av reumatiker med TNF-alfahämmare minskar risken att avlida med 15 procent. En del av effekten kan bero på en minskad risk för hjärt–kärlhändelser. Det visar två postrar på den pågående riksstämman i Göteborg.
Intensivare träning kan ligga bakom elitidrottares astma
Riksstämman

Att träningen är mer intensiv i dag kan ligga bakom det faktum att elitidrottare, och i synnerhet längdskidåkare, har astma i mycket större utsträckning är befolkningen i övrigt.
HBT-frågor närmast obefintliga i läkarutbildningen
Riksstämman

Varför finns det ingen ordentlig undervisning om sexualitet, HBT-frågor och sexuell hälsa på landets sex medicinska fakulteter? Den frågan ställde Sven Grützmeier, ordförande i Föreningen homosexuella läkare, vid riksstämman på onsdagen.
Hoppets betydelse svår att mäta
Riksstämman

Läkaryrket har gått över plikt till kall, över ämbetsmannaetik till att i dag ha som mål att vila på erfarenhet och beprövad vetenskap. Men det är svårt att göra allt mätbart, som betydelsen av patientens hopp och förtroende. Det konstaterade ett av de mer filosofiska seminarierna på riksstämman under onsdagen.
Feta flickor rör sig minst
Riksstämman

Det finns en tydlig koppling mellan fetma, övervikt och fysisk aktivitet hos barn. Och feta flickor rör sig minst av alla, det visar en undersökning som presenteras på en poster vid den pågående riksstämman i Göteborg.
Exosomer inledde riksstämman
Riksstämman

Susanne Gabrielsson, docent vid institutionen för medicin vid Karolinska institutet, fick Läkaresällskapets pris till yngre forskare vid allmänna mötet på onsdagsförmiddagen.
Sjuka bilförare dödar hundra personer per år
Riksstämman

Uppskattningsvis ett hundratal personer dör varje år i den svenska trafiken i olyckor orsakade av sjukdom. Läkare måste därför bli bättre på att anmäla olämpliga bilförare bland sina patienter, menar Vägverkets chefsläkare Lars Englund.
Socialdemokraterna: Obligatorisk certifiering ger bättre patientsäkerhet
Riksstämman

Socialdemokraterna kommer att föreslå ett system för obligatorisk certifiering av alla vårdgivare i Sverige. Det skulle ge bättre patientsäkerhet. Det sade förra socialministern Ylva Johansson på riksstämman.
Läs bloggarna från riksstämman
Nyupptäckta riskgener för diabetes typ 2 ökar förståelsen av patogenesen
I en studie från Malmö/Lund har 18 kända genvarianter för typ 2-diabetes testats för om de kan förutsäga framtida risk för sjukdomen. Kunskapen öppnar för nya möjligheter att kunna förebygga diabetes. Studien publicerades nyligen i New England Journal of Medicine.
»Det måste bli fint att avstå från antibiotika«
Förbättrad övervakning av resistens, förskrivning och försäljning av antibiotika ska dämpa antibiotikaresistensen. Men viktigast är patienternas inställning. – Det måste bli fint att avstå från antibiotika, säger Göran Stiernstedt, chef för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting.
Om Eric Kandel, hjärnan, psyket och reduktionism e121
Den i Läkartidningen pågående debatten om psyket, själen, hjärnan och människan engagerar mig. Till saken hör att jag i juni 2006 skaffade mig de tyskspråkiga utgåvorna av Eric R Kandels »Psychiatry, psychoanalysis and the new biology of mind [1] (på tyska 2006) och In search of...
Oreda i det psykiatriska tänkandet? e122
Den perenna psykiatridebatten kan tyckas avslöja en skamlig tankeoreda. Det förklaras delvis av att psykiatrin har mera en komplicerad teoretisk grund än de somatiska disciplinerna. En härva av begreppsliga svårigheter är en ofrånkomlig del i tänkandet om hjärna och psyke...
Belysa och upplysa om psykiatrins situation e124
I samband med diskussionen om hur psykiatrin ska få ny lyskraft vore det viktigt att få med ett tidsperspektiv. De som har överblick över psykiatrins historia vet att problemen inte började 2008...