INNEHÅLL NUMMER 50, 2008

LEDARE

Demens – många studier, få botemedel 3612
Förr i tiden blev man lätt gaggig, i dag kallas samma problem mild kognitiv dysfunktion. Den nya terminologin antyder att ålderskrämpor blivit potentiellt behandlingsbara medicinska åkommor... / Josef Milerad
Läkemedelsgenomgångar – falsk trygghet 3615
Läkemedel till äldre är åter en aktuell fråga. Att vårdkedjan brister finns det flera beskrivningar av. Dock kan man undra över de lösningar på problemen som lyfts fram...
Konstruktivt fullmäktigemöte under tidspress 3615
I förra veckan samlades Läkarförbundets fullmäktige och beslutade om inriktning för kommande års verksamhet. Ett ovanligt digert program med 74 motioner gjorde att vi inte hann diskutera den framlagda propositionen om revidering av våra etiska regler... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Varje år drabbas 100 kvinnor i Sverige av cervixcancer i onödan 3617
HPV-analyser bör införas i den gynekologiska hälsokontrollen av medelålders och äldre kvinnor. En pilotstudie visar att vi i Sverige i så fall skulle kunna undvika mer än 100 fall per år av livmoderhalscancer. Det skriver bland andra professor Erik Wilander, Uppsala.
Framgångsrik klinisk grundforskning 3618
Apropå! Regeringens forsknings- och innovationsproposition
Regeringen har aviserat en betydande extrasatsning direkt till universitet och högskola i sin forsknings- och innovationsproposition, med successiv ökning upp till 1,5 miljarder kronor år 2012...

AKTUELLT

Socialminister Göran Hägglund:
»Inga extra statsbidrag till sjukvården« 3620
Inga extra statsbidrag till sjukvården utlovas med anledning av finanskrisen. Däremot en utredning av de papperslösas rätt till vård. Det var några besked från socialminister Göran Hägglund vid upptakten till Läkarförbundets fullmäktigemöte i förra veckan...
Nationell vårdplatsgaranti på agendan 3621
Läkarförbundet ska driva frågan om nationell vårdplatsgaranti i akutsjukvården.
Stoppa tidstjuvarna 3621
Ropa upp och hämta patienten, skriva och fylla i PM, fylla i blanketter, faxa, leta efter undersökningsmaterial, patienter eller personal. Detta är några av många exempel på tidstjuvar, alltså arbetsuppgifter som tar tid från läkaryrkets kärnverksamhet och tar bort fokus från...
Hård debatt om patientansvariga läkare 3622
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2008

Läkarförbundet ska verka för att alla patienter ska ha en lagstadgad rätt till en fast ansvarig läkare. Det blev beslutet efter den längsta debatten på årets fullmäktigemöte, en debatt där läkarens inflytande i vården stod i centrum.
Oro för brist på facklig tid för privat anställda läkare 3622
Läkarförbundet ska verka för att facklig tid på sikt följer offentlig finansiering...
Beslut i korthet om vårdval och driftsformer 3623
Läkarförbundet ska verka för att ...
Ge läkare inflytande över listade patienter 3623
En enskild mottagning ska bära sig ekonomiskt vid 1500 listade per heltidsanställd distriktsläkare...
Frågor kring chefer i vården ska utredas 3624
Läkarförbundet får i uppgift att utreda chefsfrågor inom hälso- och sjukvården. Minskar andelen läkare bland chefstillsättningarna, och i så fall varför? Om så är fallet krävs åtgärder...
Nej till att utreda tjänstemäns ansvar 3624
Sjukhusläkarföreningen ville att förbundet skulle utreda möjligheterna att återinföra ett personligt ansvar för tjänstemän som beslutar om neddragningar som drabbar patienterna. Fullmäktige avslog dock motionen. – Tjänstemän har stor makt, men inget ansvar...
Beslut i korthet vid fullmäktigemötet 3624
Läkarförbundet ska verka för att ...
Nytt försök bli av med LUS-lagen 3625
Läkarförbundet ska arbeta gentemot lagstiftaren för att avskaffa undantagen i LAS för ST-läkare...
Fortbildning engagerande utskottsfråga 3626
Fortbildningsfrågorna engagerar medlemmarna – sex motioner handlade om detta, bland annat om krav på specialister att delta i fortbildning, arbetsgivarnas ansvar på området samt SPURs och IPULS´ roll. Frågan upptog också en väsentlig del av arbetet i ett av de fyra förberedande utskotten...
Bättre introduktion krävs för invandrande läkare 3626
Ett motionskrav var att läkare med utländsk grundutbildning borde få en bättre introduktion till den svenska sjukvården. Det borde tas fram en certifierande kurs i sjukvårdssvenska, -kultur, juridik och arbetsrättsliga frågor...
Ekonomiska villkor under sidoutbildning får egen politik 3626
Läkarförbundet ska formulera en politik för de ekonomiska villkoren vid sidotjänstgöring under ST. Maria Joelsson från Sylf berättade om sin egen situation inför det utskott som behandlade frågan: – Jag bor i Luleå och arbetar på Sunderby sjukhus. Jag ska bli kardiolog...
Ja till kontroll av jobbsökande 3627
Läkarförbundet accepterar att arbetsgivare ska få kontrollera om en arbetssökande läkare har begått vissa allvarliga brott. Det beslöt fullmäktige efter en livlig debatt.
Frågan om nya etiska riktlinjer bordlagd till nästa år 3627
Tiden räckte inte till
Det blev stundtals kaotiskt och förvirrat när hela 74 motioner skulle lotsas igenom fullmäktige inom de pressade tidsramarna. Till slut tvingades fullmäktige skjuta upp frågan om nya etiska riktlinjer till nästa år...
Uteslutning kan inte upphävas 3627
De båda läkare, i media kända som obducenten och allmänläkaren, som uteslöts ur förbundet för snart 18 år sedan blev åter en fråga för fullmäktige. Två personer motionerade om att förbundet skulle erkänna att man gjort ett misstag 1991 och låta dem återinträda i förbundet...
Beslut för 2 miljoner 3627
Fullmäktigebesluten kostar 2 miljoner extra under 2009. Det hade förbundets ekonomichef Björn Druse hunnit räkna ut innan budgeten skulle tas. Vid dragningen av budgeten räknade han upp de 10 motioner som tillsammans stod för de 2 miljonerna...
Heidi Stensmyren andre vice ordförande i Läkarförbundet 3628
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2008

Uppdaterad 08-12-06 Heidi Stensmyren valdes den 5 december till andre vice ordförande i Läkarförbundet med några få rösters övervikt framför valberedningens kandidat Thomas Flodin. Heidi Stensmyren är också ordförande i Sveriges yngre läkares förening, ett uppdrag som hon kommer att behålla.
Riksföreningen Hepatit C:
»Smittsäkrat material till riskarbetsplatser« 3629
Sedan 1990 har 10 sjuksköterskor, 3 undersköterskor, 2 läkare och en labbanställd smittats av hepatit C i vården. Under samma tid har ett 80-tal vårdanställda drabbats av hepatit C genom »okänd smittoväg«, och inte fått sin sjukdom klassad som arbetsskada...
Allmänläkare kluvna till teamarbete 3629
Många allmänläkare känner sig osäkra i sin yrkesroll. Å ena sidan ska de vara medicinska experter, å andra sidan humanistiska och inkännande doktorer...
STAN-studien ska granskas av Vetenskapsrådets oredlighetsgrupp 3629
Lunds universitet lämnade på fredagen en formell begäran om att Vetenskapsrådet ska utreda misstankarna om forskningsfusk i en studie från 2001 om den så kallade STAN-metoden.
Läkarassisterat självmord splittrar läkarkåren 3630
Riksstämman

Läkarkåren är splittrad i frågan om assisterat självmord. Det visar en nyligen gjord undersökning bland 1 200 läkare. Studien blev utgångspunkt för en diskussion på riksstämman.
Jurist varnar: Ditt DNA kan testas utan din vetskap 3630
Riksstämman

Någon annan kan låta testa ditt DNA – utan att du vet om det. Det är en förbisedd risk med de kommersiella genetiska test som nu finns på marknaden, varnar juridikprofessorn Elisabeth Rynning.
Goda erfarenheter av heroinbehandling till terapiresistenta heroinister 3631
Holländsk missbruksforskare:

Behandling med heroin har visat sig vara säker och effektiv för en mindre grupp tunga heroinmissbrukare, enligt den holländske missbruksforskaren Wim van den Brink. Nu införs heroinbehandling även i Danmark.

NOTISER

Tre nya ledamöter i CS 3628
Maria Dalemar, Lena Ekelius och Anna-Karin Stridsman valdes in i Läkarförbundets centralstyrelse. Maria Dalemar, ordförande i Distriktsläkarföreningen, Lena Ekelius, vice ordförande i Sveriges yngre läkares förening, och Anna-Karin Stridsman, ledamot i Sjukhusläkarföreningen,...
Även konventionella antipsykotika risk för äldre 3629
Läkemedelsverket manar till stor restriktivitet i förskrivningen av både typiska och atypiska antipsykotiska läkemedel till äldre dementa på grund av risk för ökad dödlighet.

MEDICINSK KOMMENTAR

Placeboeffektens anatomi 3632
Skenakupunktur vid IBS visar placeboeffektens tre komponenter
Placebobehandling, skenbehandling, är en behandling som saknar specifik biologisk effekt på en sjukdom, tex sockertabletter mot hjärtsjukdom. Användning av placebo är vanlig vid tex kliniska läkemedelsprövningar...

NYA RÖN

Blodtrycksbehandling vid diabetes typ 2 ineffektiv på lång sikt 3634
I den klassiska typ 2-diabetesstudien, UKPDS, publicerades 1998 resultaten av hypertonibehandling [1]. 1148 patienter med typ 2-diabetes, genomsnittsålder 56 år och medelblodtryck 160/94 mm Hg följdes i 8,4 år...
Exponering för vibrationer i arbetet ökar risken för hjärtinfarkt 3634
Inte bara livsstilen har samband med hjärtinfarkt utan också arbetsmiljön. En doktorsavhandling har undersökt kopplingen mellan arbete med vibrerande maskiner och risken för hjärtinfarkt och funnit att exponering för vibrationer akut påverkar hjärtregleringen.
Omställningen till sommartid ökar infarktrisken 3635
Vid omställning från normal- till sommartid vrids klockan fram en timme, vilket resulterar i en timmes kortare sömntid. Nu visar forskare från Karolinska institutet att fler människor än normalt drabbas av hjärtinfarkt dagarna efter sommartidsomställningen...
Bättre överlevnad hos svenska män och kvinnor med diabetes 3635
Diabetikers överlevnad har förbättrats markant under de senaste 20 åren. Allra tydligast är detta för kvinnor med diabetes. Det visar en svensk studie som samkört ULF-undersökningarna med dödsorsaksregistret.
Nytt läkemedel mot fetma visar goda resultat 3636
Trots otaliga försök finns det fortfarande inget bra läkemedel mot fetma. En fas II-prövning av ett nytt preparat, tesofensin, visar påtagligt goda resultat: dubbelt så stor viktnedgång som med registrerade läkemedel.
Vitamin C och E skyddar inte mot hjärt–kärlsjukdom 3636
Varken vitamin C eller vitamin E skyddar mot hjärt–kärlsjukdom. Det visar en grupp forskare från USA i en studie som presenteras i tidskriften JAMA. Tidigare har studier publicerats som indikerar att antioxidanter, däribland vitamin C och E, skulle kunna ha en...

KLINIK OCH VETENSKAP

Placeborespons kan förstärka medicinsk terapi 3638
Var uppmärksam på – och påverka – patientens inställning till behandlingen
Placeboeffekten bör räknas som en reell och positiv del av behandlingseffekten. Besvär som påverkas av stress, oro och smärta samt symtom som kan påverkas via det autonoma nervsystemet och immunbiokemiska processer svarar bra på placebo. Exempel på kliniska tillämpningar ges i artikeln.
WITH ENGLISH SUMMARY

Ablation som förstahandsval vid supraventrikulära takykardier 3644
Goda resultat och få komplikationer i studie av 2207 konsekutiva patienter
Med radiofrekvensenergi och kryotermisk energi är möjligheterna till kurativ behandling av vanliga supraventrikulära takykardier 96–98 procent. Allvarliga komplikationer är mycket sällsynta. Ablationsbehandling bör vid dessa arytmier erbjudas som terapeutiskt förstahandsalternativ.
WITH ENGLISH SUMMARY

Typning av kondylom viktig för uppföljning av HPV-vaccination 3648
Projekt med rapportering av kondylom
Kondylom är en tidig manifestation av sexuellt överförd infektion med humant papillomvirus (HPV). Rutinmässig rapportering och typning av kondylom är relativt enkel att göra, visar ett pilotprojekt, och kan utgöra en bas för uppskattning av HPV-typernas fördelning i kondylom innan utbredd vaccination genomförs.
WITH ENGLISH SUMMARY

Fysisk aktivitet kan rädda psykospatienter från metabola syndromet 3652
Metabola syndromet och diabetes typ 2 är vanligare hos patienter med psykos än hos normalbefolkningen. Fysiskt inaktiv livsstil spelar sannolikt en stor roll. Det är viktigt att uppmärksamma detta och att patienterna ofta är motiverade till livsstilsförändringar.
Registering av vårdförlopp påvisar möjliga organdonatorer 3658
Registreringsverktyget Donor Action prövat i södra sjukvårdsregionen
Bristen på mänskliga organ till svårt sjuka och döende patienter är stor i Sverige liksom i övriga delen av världen. Olika försök har gjorts för att öka antalet organdonationer, men situationen är fortfarande besvärlig med stor brist på organ [1, 2]...

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Raynauds fenomen som biverkan till ADHD-behandling 3662
Finns det beskrivet att metylfenidat (Concerta) och/eller atomoxetin (Strattera) kan ge Raynauds...

PATIENTSÄKERHET

Avvikelserapportering gör skillnad 3664
Nationellt patientsäkerhetscentrum ska driva på kunskapsstyrning 3665
Alkohol och dextropropoxifen – en dödlig kombination 3665
Riktigt högt blodtryck ska handläggas skyndsamt 3665

DEBATT OCH BREV

Finns det anledning att ta kolesterolförnekarna på allvar? 3666
Den som vill granska och diskutera den så kallade kolesterolhypotesen på ett seriöst sätt bör nog undvika att liera sig med Uffe Ravnskov. Nedslag i hans bok »Fett och kolesterol är hälsosamt!« belyser en oseriös och ovetenskaplig argumentation, anser professor Olov Wiklund.
För mycket antibiotika när läkarna inte använder öronmikroskop 3668
Trots starka varningar att hög konsumtion av antibiotika leder till resistensutveckling fortsätter utskrivningen att öka. Flera studier visar att infektioner ofta går över utan att det skrivs ut penicillin...
Risk för toxicitet med lokalanestetika på små barn 3669
När man dagligen arbetar med små barn vet man att det finns påtagliga risker med att använda lokalanestetika (LA). Man måste alltid beräkna dosen i relation till kroppsvikt. Särskilt gäller detta barn un-der 10 kg som lätt uppnår toxisk dos...
Är fosterdiagnostik en icke-fråga för Socialstyrelsen? 3670
Det är oacceptabelt att Socialstyrelsen ännu efter mer än ett år inte kommit med de föreskrifter om fosterdiagnostik och genetiska undersökningar som starkt efterfrågas inom hälso- och sjukvården...
Replik:
Etiskt svår fråga – slutligt förslag till föreskrifter presenteras inom kort 3670
Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) hävdar i sitt inlägg att fosterdiagnostik är en icke-fråga för Socialstyrelsen samt att myndigheten blundar för utvecklingen av fosterdiagnostikens möjligheter. Detta är självklart inte fallet...
Slutreplik:
Psykiatri är en specialitet om sjukdomar i människans psyke 3671
Debatten kring psykiatrin som specialitet har engagerat flera av våra läsare. I en slutreplik i detta nummer av Läkartidningen skriver Göran Isacssson att »psykiatrin är en medicinsk specialitet baserad på medicinsk vetenskap och ingenting annat.« Ytterligare tre inlägg finns att läsa på lakartidningen.se. Därmed sätter vi punkt för denna debatt.
Mb Schnitzler i Sverige – ytterligare ett fall 3672
Jag läste med stort intresse den utmärkta fallbeskrivningen om Schnitzlers syndrom i Läkartidningen 46/2008 (sidorna 3348-51). Det finns emellertid åtminstone ytterligare ett svenskt fall.
Anestesiläkarens försvagade yrkesroll 3672
Jag skriver detta övertygad om att god hantering av anestesijournaler i pappersformat är avgörande för en god och säker anestesisjukvård. Den manuella anestesijournalen före, under och efter operation kvarstår i pappersformat och glöms tyvärr ofta bort i de dagliga rutiner...

KULTUR

Den gamla kirurgens skrift är levande medicinhistoria 3673
Den engelske kirurgen Sir John Arderne (1307 – 1392) var den förste att operera analfistel, och behärskade även konsten att skära ut en sten som fastnat i urinröret. Hans yrkeshemligheter finns bevarade i en illustrerad handskrift från 1400-talet på Kungliga biblioteket i Stockholm.
Utmärkt introduktion till den »lilla kirurgin« 3676
Recension
Grundläggande plastikkirurgisk teknik. 91 sidor. Författare: Björn Nordzell. Förlag: Studentlitteratur; 2007. ISBN: 9144026676. Recensent: Gunnar Kratz, professor, hand-och plastikkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping...
En mycket lyckad lärobok i obstetrik 3676
Recension
Obstetrik. 768 sidor. Författare: Henrik Hagberg, Karel Marsal, Magnus Westgren, redaktörer. Förlag: Studentlitteratur; 2008. ISBN 978-91-44-00731-1. Recensent: Lena Marions, överläkare, kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna...

RÄTTELSE

Otydlig tabell 3612
I artikeln »Färre kontroller och återbesök när Västerbotten omfördelar 114 miljoner«, som publicerades i Läkartidningen 2008;105(48–49):3510, angavs i de två första punkterna i faktarutan att kontroller av okomplicerad hypertoni och icke operabla hjärtklaffel ska upphöra.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3697
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Allt från riksstämman
Alla artiklar och bloggar från Läkaresällskapets riksstämma i Göteborg den 26-28 november.