INNEHÅLL NUMMER 51, 2008

LEDARE

Josef tackar för sig:
Tvåhundratrettioåttonde gången gillt 3704
I veckotidningar är ledarskribenten oftast bättre insatt i tidskriftens ämnesområde än läsekretsen. I Läkartidningen och andra medicinska tidskrifter är kunskapsbalansen annorlunda... / Josef Milerad
Angelägna förbättringar av vården 3707
Denna vecka presenteras två statliga utredningar för socialminister Göran Hägglund. Båda betänkandena är mycket angelägna för hälso- och sjukvården. Den första är Utredningen om patientens rätt, som presenterar sitt andra delbetänkande. / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

ST-reformen måste nå full effekt innan översyn av indelningen görs 3709
Den 1 juli 2006 trädde reformen av läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) i kraft. Då ändrades specialitetsstrukturen i syfte att bättre tillgodose patienternas behov av specialistkompetens. Socialstyrelsen kommer tidigast år 2010 att påbörja utredningar om specialitets-indelningen...
Gulfkrigssyndromet och kultursjukdomshypotesen 3710
Apropå! Kultursjukdomar
"Noggrann biomedicinsk utredning/forskning kan komma att visa att många »diffusa diagnoser« – trots Lundins dystra prognos – faktiskt har påvisbara organiska förklaringar." Det skriver Robert Olin, f d professor i socialmedicin, apropå Gulfkrigssyndromet och tidigare artiklar om kultursjukdomar.

AKTUELLT

Kurs i svensk kultur ska underlätta för utländska läkare 3712
Utländska läkare
Landstingen och verksamhetsansvariga mäktar inte med att skola in EU-läkare, och provtjänstgöringarna brister för läkare från tredje land. Men intresseföreningen ILIS, Internationella läkare i Sverige, har ideellt tagit fram en kurs för utländska läkare färska i den svenska sjukvården.
»Vårdgivare verkar inte känna till sitt ansvar« 3714
Arbetsgivarna är skyldiga att sörja för att EU-läkare talar bra svenska, och är införstådda med svenska samhälls- och förvaltningsregler. – Vårdgivare verkar inte känna till sitt ansvar, säger Carin Furuseth, handläggare vid Socialstyrelsens tillsynsavdelning...
Ambitiös ST-utbildning lockar läkare till Sverige 3715
Två tredjedelar av läkarna som legitimerats i Sverige de två senaste åren har utländsk examen, och andelen väntas öka...
Könsbaserat urval bröt kvinnotrenden 3716
Fler män antas till läkarutbildningen
Trenden att läkarutbildningen domineras av kvinnliga studenter har brutits. Förklaringen är en hårdare tolkning av Högskoleförordningens regler om att främja det underrepresenterade könet.
Vårdgarantin föreslås skärpas 3717
Skärpt vårdgaranti, individuellt anpassad information till patienter och en fast vårdkontakt är några av förslagen i delbetänkandet i utredningen »Patientens rätt« som överlämnades den 15 december.
Vårdrelaterade infektioner varierar stort mellan landets sjukhus 3717
Uppdaterad 08-12-16. Elva procent av de inlagda patienterna på Sveriges sjukhus drabbas av en vårdrelaterad infektion, visar Sveriges Kommuner och Landstings mätning. Skillnaderna mellan olika landsting och sjukhus är stora. Störst andel infekterade patienter hade Ersta sjukhus i Stockholm.
Villkoren för kömiljarden klara 3717
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har kommit överens om hur den så kallade kömiljarden ska fördelas.

MEDICINSK KOMMENTAR

Dags för nationell samsyn kring kraven för läkarlegitimation 3718
Samlat ansvar för utbildningen fram till legitimation behövs
Med den principiella samsyn som numera finns vid landets medicinska fakulteter är en utveckling mot en nationellt samordnad läkarutbildning fram till legitimation möjlig. Det skriver professor Stefan Lindgren.

NYA RÖN

Kort sömntid ökar risken för hjärt–kärlsjukdom 3720
Hinner du inte sova tillräckligt på grund av alla »måsten«? Nu finns det ännu ett skäl att prioritera en god nattsömn högre, i alla fall för dem som lider av hypertoni...
Koppling mellan tyreoideasjukdom och glaukom 3720
Individer med sjukdom i tyreoidea löper ökad risk att drabbas av glaukom. Det visar en amerikansk studie presenterad i tidskriften British Journal of Ophthalmology...
Många omedvetna om sin hypertoni 3720
Hälften av alla hypertoniker kan vara omedvetna om sin åkomma. Det visar en studie som presenteras i Journal of Hypertension. Studien bygger på drygt 1600 friska vuxna män och kvinnor från sydvästra London, Limburg i Belgien och Abruzzo i Italien...
Total genetisk kartläggninga av nya AML-gener 3721
Amerikanska forskare har kartlagt hela genomet hos en kvinna som avled av akut myeloisk leukemi (AML). Samtliga 3 miljarder baspar har sekvenserats i ett flertal celler, och forskarna har identifierat ett antal gener som tros ligga bakom sjukdomen...
Ska profit eller vårdbehov driva sjukvården? 3721
Två jurister diskuterar i en aktuell artikel hur läkare ska förhålla sig till betalning för patientarbete. De säger: »Om läkare inte tar betalt kan de inte överleva, men om patienterna inte kan betala kan de i värsta fall inte heller överleva...
Hög utbildning kan bromsa alzheimer 3722
Högutbildade individer med amyloida plack i hjärnan presterar betydligt bättre på kognitiva test än lågutbildade med samma tillstånd. Det är det huvudsakliga rönet i en artikel som presenteras i tidskriften Archives of Neurology...
Bukfetma kopplad till ökad mortalitet 3722
Bukfetma är en oberoende riskfaktor för ökad mortalitet. Det fastslår en grupp forskare från ett flertal länder, däribland Storbritannien, Spanien, Tyskland och Sverige. Rönen presenteras i New England Journal of Medicine. Det rör sig onekligen om ett omfattande material...

KLINIK OCH VETENSKAP

Den nya läkarutbildningen i Uppsala 3724
Fallbaserad, integrerad och med tidig patientkontakt
Uppsalas läkarutbildning har varit en klassisk »traditionell« utbildning med tydlig uppdelning mellan preklinik och klinik, ämnesbundna kurser och en lärarcentrerad, föreläsningsbaserad pedagogik fram till början av 1990-talet då vissa reformer genomfördes...
Framsteg om lysosomala sjukdomar ger hopp om bot och bättring 3731
Nyföddhetsscreening och utveckling av nya terapier ger hopp om bot vid lysosomala sjukdomar – sällsynta, ärftliga sjukdomar som främst drabbar barn och ungdomar och som obehandlade leder till död eller svår invaliditet. Bilden visar pojke med Hurlers sjukdom, en klassisk lysosomal sjukdom. WITH ENGLISH SUMMARY

Langerhans´ cellhistiocytos: nytt ljus över patogenesen 3737
75 år sedan Sture Siwes klassiska arbete om »systemisk retikuloendotelios«
År 1933 publicerade den svenske pediatrikern Sture Siwe den första kliniska beskrivningen av den sjukdom som senare fick benämningen ”Letterer–Siwes sjukdom”, en av diagnoserna inom sjukdomsgruppen Langerhans’ cellhistiocytos. I dag, 75 år senare, börjar de cellbiologiska mekanismerna klarna.
WITH ENGLISH SUMMARY

Amerikanska vårdgivare skapar uppslutning för vård utan skador 3744
Ett studiebesök i USA inspirerade Stockholms läns landsting till att ta fram ett eget program för patientsäkerhetsorienterad ledarskapsträning för samtliga ledningsnivåer och att erbjuda en svensk version av en enkät för mätning av säkerhetsklimat.

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Riskfyllt att använda loperamid (Immodium m fl) till barn under tre år 3750
Finns det dokumentation som stödjer användning av loperamid hos spädbarn med diarré?

PATIENTSÄKERHET

Täta mätningar minskade andelen infektioner på ortopeden i Piteå 3748
Andelen infektioner efter höft- och knäoperationer har minskat kraftigt på ortopedkliniken i Piteå. Täta mätningar och snabb återkoppling har fått alla att följa basala hygienrutiner och klädregler.
Var lyhörd mot förståndshandikappad patient! 3749
En läkare som inte remitterar till röntgen av en höft, utan månad efter månad vidhåller diagnosen trokanterit, har gjort fel. Speciellt om patienten har svårt att beskriva sina besvär...
Aud Sjökvist ny chef för HSAN 3749
Regeringen har utsett Aud Sjökvist till ny generaldirektör för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN...

DEBATT OCH BREV

En sjuk historia som väcker frågor
Om inte det högra ögat hade irriterat och skavt så mycket hade Stockholmsresan varit fantastisk. Hela familjen var denna varma sommardag på utflykt på Djurgården. Anders och de större barnen sparkade boll. Själv satt hon i halvskuggan med den minsta sovande i vagnen intill...
Kommentar till delbetänkandet »Världsbäst«:
Kan forskningen återfå skaparkraften? 3752
Många är ense om att produktiviteten i svensk klinisk forskning sjunkit och att dess internationella anseende försämrats. Bäst vore nu att återgå till den organisation av universiteten som fanns före anti-intellektualismens reform, U68. Sjukvård och forskning måste åter ledas av en stab läkare med vetenskaplig kompetens...
Gruppen äldre elitmotionärer:
Måttligt nedsatt prestationsförmåga kan tyda på allvarliga hjärtproblem 3754
Sänkt upplevd fysisk prestationsförmåga och trötthet utan trolig förklaring kan i gruppen regelbundna motionärer, främst äldre idrottare, vara tecken på insufficient kardiell funktionsförmåga.
Ogrundade påståenden om ålder som grund för prioritering vid cancer 3755
"Kunskap kan inte vila på två korta fallbeskrivningar. Inget i den aktuella artikeln talar för att åldersdiskriminering förekommer och inte heller i min kliniska vardag (vad det nu kan vara värt)." Det skriver överläkare Björn Öjerskog apropå en artikel i LT 48–49/2008 (sidorna 3526-8).
Replik:
Visst kan åldersdiskussionen smyga sig in 3755
Det är bra att Björn Öjerskog i sin kliniska vardag inte ser några konflikter mellan gällande etikplattform och terapibeslut avseende kronologisk ålder. Vi menar dock att den beskrivna åldersproblematiken är tillräckligt vanlig i rutinsjukvård vid cancer för att motivera den...
Vid JUPITER! Sjukdomsmångleri! 3756
AstraZeneca måste bevisa att Crestor (rosuvastatin) är bättre än det mycket billigare simvastatin innan vi kan tänka oss att skriva ut det. Behandlingsvinsterna är begränsade och måste vägas mot riskerna för biverkningar och den högre kostnaden...
Replik:
JUPITER-studien ger ny viktig information 3756
Under de senaste 10–15 åren har ett stort antal såväl sekundär- som primärpreventiva statinstudier publicerats. Resultaten talar entydigt för att ett förhöjt LDL-kolesterol- värde ökar risken för hjärtinfarkt; ju lägre LDL-kolesterol under behandling, desto färre...
Om KI:s psykoterapeututbildning:
Lite hederlighet vore klädsamt 3757
Ordföranden för Karolinska institutets styrelse för utbildning, professor Jan-Olov Höög, besvarar docent David Clintons inlägg om psykoterapeututbildningen vid KI.
Slutreplik:
KI stärker evidensbasen i psykoterapiutbildningen 3758
Psykoterapiområdet är för närvarande under stark utveckling och förändring. Många moment inom psykoterapin saknar tillräcklig evidens, särskilt när det gäller skillnader mellan olika former av psykoterapi...
Oförtjänta snålvindar kring Vidarkliniken 3759
Kollegor! Jag upplever nu en intressant tid i mitt yrkesliv. Jag gör, som ST-läkare i onkologi sedan 4 år, en randning på Vidarkliniken i Järna. För er som inte känner till Vidarkliniken är det det enda antroposofiska sjukhuset i Norden...

KULTUR

Läkaren Lukas och hans diagnoser i Nya testamentet 3761
Evangelisten Lukas, som skrev minst två av böckerna i Nya testamentet, var även läkare. Hans många referenser i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna till ohälsa, handikapp och mirakulösa tillfrisknanden berättar en hel del om synen på sjukdom och patologiska tillstånd under första århundradet av vår tideräkning.
Talar ni bra latin? (och grekiska?) 3764
Medicinens språk
Den korrekta betoningen av medicinska termer kräver kunskap om skillnader mellan latin och grekiska...
»Tummen upp« för Läkartidningen 3765
Läkartidningen har av Nätverket Språkförsvaret tilldelats ett diplom för att Läkartidningen som »vetenskaplig tidskrift inom medicin ... medvetet publicerar forskning och information«...
En liten uppslagsbok för klinisk vardag 3766
Recension
Advanced medicine recall. 787 sidor. Författare: James D Bergin. Förlag: Lippincott Williams and Wilkins; 2008. ISBN: 978-07-81-77629-5. Recensent: Göran Nilsson, professor, Centrum för klinisk forskning, Västerås...
En fin liten bok att umgås med i små doser 3766
Recension
Den fragmenterade tiden. 184 sidor. Författare: Lars Sjöstrand. Förlag: Dialoger 85–86, 2008; ISBN 978-91-976272-4-5. Recensent: Rolf Ahlzén, leg läkare, universitetslektor, Karlstads universitet, forskare kring medicin och litteratur...

RÄTTELSE

Fel i figuren 3704
I artikeln »Statin i hög dos vid ischemisk stroke minskar risken för ny stroke. Lärdomar av SPARCL-studien« blev det ett fel i Figur 1.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3788
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Läkarförbundet välkomnar förslag till ny patientsäkerhetslag
En ny patientsäkerhetslag där vårdgivarens skyldigheter skärps och patientens rättigheter stärks. Påföljderna varning och erinran slopas. Nya kontrollmöjligheter och anmälningsskyldigheter införs. Socialstyrelsens och HSAN:s roller förändras. Det föreslår Patientsäkerhetsutredningen bland annat.
Hägglund öppnar för ökade statsbidrag
Utökade statsbidrag kan komma att finnas med i vårbudgeten. Det säger socialminister Göran Hägglund till Läkartidningen.