INNEHÅLL NUMMER 1, 2009

LEDARE

Nya ansikten i medicinska ledningen 4
Tack Josef! 4
I förra årets sista nummer tackade Josef Milerad för sig efter 9 år som medicinsk chefredaktör. Jag har äran och nöjet att efterträda honom, på deltid och med titeln medicinsk huvudredaktör...
Nytt år, nya utmaningar! 7
Efter en härlig ledighet är nu vardagen tillbaka med nya utmaningar. Många funderar över effekterna av den ekonomiska kris som världen befinner sig i och hur den kommer att påverka oss... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Läkarassisterat självmord risk för avhumaniserad vård 09
Läkarassisterat självmord kan befaras bli ett alternativ till palliativ vård i livets slutskede om ekonomiska hänsyn får råda. Humanitärt vore det en kapitulation inför brister i den palliativa vården. Det skriver Jan-Otto Ottosson, professor emeritus i psykiatri, tidigare sakkunnig i SMER.
Läkare ville jag inte bli 10
Apropå! Läkarrollen
»Jag jobbade som läkare i 20 år – sedan blev jag läkare«, skriver Christer Petersson i en reflektion kring avståndet mellan att bli och att vara läkare. Från främlingskapet inför bölder till insikten att läkargärningen utspelar sig mellan blodkroppar och globala ekonomier.

AKTUELLT

»Jag ser mig som en schweizisk fickkniv« 12
Intervju
Bättre tillgänglighet för patienterna och ny mark för näringslivet. Socialminister Göran Hägglund (kd) ser läkarkontinuitet som en nyckelfaktor i vårdvalsreformen. »Den som startar verksamhet med fasta läkare har en fördel. Stafettläkare är dyra och skapar inte tilltro hos patienterna«, säger socialministern.
PAL föreslås ersättas med fast vårdkontakt 16
Patientansvarig läkare (PAL) försvinner och ersätts med en fast vårdkontakt som inte behöver ha läkarlegitimation. Patienter får också större möjligheter än i dag till en ny bedömning av annan läkare. Det förslås i ett delbetänkande från utredningen Patientens rätt.
Visstidsanställningar bekymrar EU-kommissionen 17
EU-kommissionen vill veta hur Sverige lever upp till EUs visstidsdirektiv när det gäller läkare på universitetssjukhus. Detta sedan Upplands allmänna läkarförening uppmärksammat kommissionen på de många visstidsanställningarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Från sjukhuset kommer nu signaler om att en ändring är på gång.
EU-parlamentet röstade emot »opt-out« 17
Inga undantag bör tillåtas från regeln om max 48-timmars arbetsvecka. Det anser EU-parlamentet som den 17 december röstade i frågan.
GBL och butandiol föreslås narkotikaklassas 17
Industrikemikalierna GBL och 1,4-butandiol ska narkotikaklassificeras. Det är ett av förslagen från Narkotikautredningen, som presenterade sitt betänkande den 12 december.
Tack, alla referenter! 18
Lista över referenter som under 2008 hjälpt Läkartidningen med sakkunniga bedömningar.

NOTISER

TLV lanserar ny hemsida 16
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som den 1 september ersatte Läkemedelsförmånsverket, har uppgraderat sin hemsida www.tlv.se. På den nya webbplatsen, som har utvecklats i samarbete med patienter, yrkesverksamma och läkemedelsföretag, finns TLVs databas med pris,...
Ny sjukvårdsförsäkring kan tecknas av alla 16
Försäkringsbolaget Trygg-Hansa lanserar en ny typ av privat sjukvårdsförsäkring. Försäkringen täcker enbart olycksfall, och kan därför tecknas av alla vuxna utan förgående hälsodeklaration. Försäkringen gäller livet ut...
Respit för örtmedicin på Vidarkliniken 16
Regeringen har beslutat att Vidarkliniken, antroposofernas sjukhus i Järna, får fortsätta sälja växtbaserade läkemedel. Som längst gäller fristen fram till den 31 december 2009...

MEDICINSK KOMMENTAR

Psykogeriatrik bör bli specialitet 19
»Frågan är om undvikandet av ordet »äldrepsykiatri« är avsiktligt för att slippa behöva hantera frågan om adekvat medicinsk kompetens och organisation för handläggning av psykisk ohälsa hos äldre personer.« Det skriver professorn i geriatrik Gunnar Akner. Han föreslår att »äldrepsykiatri« blir grenspecialitet till geriatrik och psykiatri.

NYA RÖN

Analys av journaler hittar fler vårdskador 20
Med frivillig avvikelserapportering rapporteras cirka 10–20 procent av alla avvikelser. En kompletterande metod beskrivs i en aktuell artikel. Genom att retrospektivt analysera journaler kan man systematiskt leta efter information som indikerar avsteg från ett normalt vårdförlopp.
Omskärelse skyddar inte homosexuella från HIV 20
Omskärelse har visat sig skydda mot överföring av HIV vid heterosexuella samlag. Nu visar en studie presenterad i JAMA att metoden inte ger något HIV-skydd för homosexuella män...
Ökad risk för tidig förlossning hos deprimerade 20
Gravida kvinnor som lider av depression löper ökad risk för prematur förlossning. Det visar en prospektiv kohortstudie som presenteras i tidskriften Human Reproduction...
Nyupptäckta riskgener för diabetes typ 2 ökar förståelsen av patogenesen 21
Typ 2-diabetes ökar epidemiskt överallt i världen inklusive i Sverige. Även om den främsta orsaken antas vara förändring av vår livsstil och tilltagande fetma spelar ärftliga faktorer också en avgörande roll...
Singla slant för bättre vård 21
Intensiven är fullbelagd. Tony är på väg in, han har ingen chans om han inte får en plats. Vem ska du kasta ut eller sända iväg på en lång ambulansfärd? När vi inte kan prioritera går vi på magkänsla, säger Bob Brecher, samhällsengagerad filosof i Brighton...
Folsyra till gravida kvinnor kan öka risken för luftvägsbesvär hos barnet 22
En ny norsk undersökning av drygt 30 000 par av mödrar och barn visar att extra folsyra under den första trimestern kan ha samband med lätt ökad risk för nedre luftvägssjukdom hos barnet under de första 18 månaderna.
Nederbörd kopplad till autism 22
Autism är vanligare bland barn som lever i områden med mycket nederbörd. Det överraskande rönet presenteras i tidskriften Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. Orsakerna till autism är ofullständigt kända. Att miljön sannolikt spelar en roll är dock välkänt...

KLINIK OCH VETENSKAP

Klamydia i ändtarm och svalg vanligt bland män som har sex med män 24
Klamydia är nu den vanligaste sexuellt överförda bakteriella infektionen bland män som har sex med män (MSM). Man ser en överrepresentation av klamydia i svalg och kombinerat i svalg och ändtarm. En ovanlig variant av klamydia, lymphogranuloma venereum, sprids för första gången i Sverige i MSM-gruppen. WITH ENGLISH SUMMARY

Lymphogranuloma venereum – ökad spridning i Sverige 28
Sällsynt variant av klamydia som ökat bland män som har sex med män
Lymphogranuloma venereum (LGV) är en typ av klamydiainfektion som orsakas av Chlamydia trachomatis genotyp L1, L2 och L3. LGV förekommer huvudsakligen i tropiska länder i Afrika, Asien, Sydamerika och Karibien och smittar företrädesvis genom heterosexuella kontakter [1]...
WITH ENGLISH SUMMARY

Syfilis ökar bland män som har sex med män 32
Syfilis, även kallad lues, orsakas av den spiralformade bakterien Treponema pallidum. Sjukdomen delas in i olika stadier: primär, sekundär och tertiär syfilis samt tidig och sen latens. Primär, sekundär och tidig latens kallas tidig syfilis och omfattar de två första åren...
Äldrepsykiatrin i Sverige måste utvecklas – inte avvecklas 36
Ny inventering visar dystra resultat
Specialiserad verksamhet för äldre med vanliga psykiska sjukdomar som depression, ångest och psykos saknas i majoriteten av landets 21 landstingsområden, visar en inventering av äldrepsykiatrin. Ytterligare försämringar har skett sedan den förra inventeringen 1999–2000 och resultaten är »alarmerande«, anser författarna.
WITH ENGLISH SUMMARY

Uppskattad GFR – mervärde eller hägring? 40
En algoritm kan skapa mervärde om den utgör en kombination av relevanta storheter. Men att med enkla algoritmer uppskatta aktuell eller normerad glomerulär filtrationshastighet (GFR) från S/P-kreatininkoncentrationen hos en individ är inte möjligt. GFR kan bara uppskattas med verkliga mätningar. WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Aktivt patientsäkerhetsarbete ska bli lagfäst skyldighet 44
Patientsäkerhetsutredningen föreslår att vårdgivarna får lagfäst skyldighet att bedriva aktivt patientsäkerhetsarbete. Att rätta till systemfel och utkräva ansvar av vårdgivarna ska bli viktigare än att pricka läkare och sjuksköterskor som gjort misstag. HSAN:s disciplinpåföljder varning och erinran har inte bidragit till att höja patientsäkerheten, säger utredaren Lars Lundgren.
Vad tycker du om Patientsäkerhetsutredningens förslag? 44
Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet: – Jag är mycket nöjd med helheten. Man siktar in sig mot ett lärande system och kommer bort ifrån överdrivet repressiva tankar.
Vårdrelaterade infektioner:
Stora skillnader mellan sjukhusen 46
Elva procent av de inlagda patienterna på Sveriges sjukhus drabbas av en vårdrelaterad infektion. Men det är stora skillnader mellan olika landsting och sjukhus. Det visar en nationell mätning som gjorts av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting...
AT-läkare bör få hjälp att bedöma skallskador 46
En specialistläkare som är mellanjour måste ta ansvaret för att handläggningen av svårbedömda tillstånd blir korrekt, oavsett hur säker den oerfarna primärjouren verkar...

DEBATT OCH BREV

Replik till Olov Wiklund:
Finns det anledning att ta kolesterolkampanjen på allvar? 47
»Vad jag finner mest frapperande är Wiklunds iver efter att hitta fel i oväsentliga detaljer parad med en total brist på nyfikenhet«, skriver Uffe Ravnskov i sin replik på Olov Wiklunds kritik i LT nr 50/2008.
Slutreplik:
Vi talar inte samma språk 48
Uffe Ravnskov klagar över min brist på nyfikenhet. I detta fall var det faktiskt nyfikenhet som drev mig till att läsa hans bok »Fett och kolesterol är hälsosamt!«. Kanske skulle jag här finna nya intressanta vinklingar på detta viktiga ämne...
Replik till Ulf Ljungblad:
Fler vårdplatser behövs för att minska vårdrelaterade infektioner 49
Rationellt antibiotikabruk och strikta hygienrutiner räcker inte för att skydda mot sjukhusburen smitta. Vi behöver fler tillgängliga vårdplatser också...
Slutreplik:
Överbeläggningar är inte synonymt med vårdplatsbrist 50
Patrik Gille-Johnson (PGJ) har en oärlig debattknik där han tillskriver undertecknad uppfattningar som inte finns i min artikel, bla att jag skulle ha uppfattningen att det skulle finnas ett linjärt samband mellan antalet vårdplatser och vårdreaterade infektioner, och att man i...
Strukturerad introduktion av nya läkemedelsbehandlingar:
Värdefullt initiativ – transparens krävs 51
Det är bra att Stockholms läns landsting tagit fram en modell för introduktion av nya innovativa läkemedel...
Replik:
Rationell introduktion av nya läkemedel kräver både ett sjukvårds- och samhällsperspektiv 52
Det är glädjande att Novartis välkomnar Stockholms läns landstings initiativ att förbättra introduktionen av nya läkemedel i sjukvården. Den medicinska utvecklingen med fler högpotenta biologiska och andra läkemedel har ökat behoven av att tidigt värdera och följa upp...
Snuset placeras oförtjänt i skamvrån 53
På uppdrag av EUs hälsodirektorat publicerades i februari 2008 slutversionen av en omfattande vetenskaplig utvärdering av eventuella hälsoeffekter vid bruk av rökfria tobaksprodukter och med särskilt fokus på svenska snusprodukter (SCENIHR: Health effects of smokeless tobacco...
Replik:
Folkhälsan viktigare än tobaksindustrins intressen 53
Tony Axélls inlägg ger oss möjligheten att förtydliga tre aspekter. • Snusets betydelse för rökningsförekomsten i Sverige. Axéll citerar detaljer ur SCENIHR-rapporten men undviker andra, som t ex att av rökare som enligt en retrospektiv telefonintervju hade slutat röka hade...

KULTUR

Doktorerna Bäck och Biörck hade kungar som patienter 55
Serafimerlasarettet i Stockholm var en institution inom svensk sjukvård under nästan två sekler. Såväl den förste medicinske chefen, Abraham Bäck, som den siste, Gunnar Biörck, var riktiga profiler med många strängar på sina instrument. En sak som de också hade gemensamt var att båda hade kungar som patienter.
Brett om verkligheten bakom god folkhälsa 58
Recension
Vem ger verkligheten namn? Om forskning och blinda fläckar. 225 sidor. Författare: Åke Thörn. Förlag: Hjalmarson & Högberg; 2008, ISBN 978-91-7224-065-0. Recensent: Bengt Lagerkvist, docent, Umeå universitet, Rehab Euro AB...
Nya ordboken – ett under av fullsortering 58
Recension
Medicinsk och farmaceutisk ordbok, svensk-engelsk; English-Swedish. Sjunde upplagan. 896 sidor. Författare: Clive K R Cressy. Förlag: Oxford Physicians and Publishers; 2008. ISBN 0953879224. Recensent: Lars Wiklund, professor i anestesiologi och intensivvård, Uppsala universitet...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 80
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 82
Ladda ner pdf