INNEHÅLL NUMMER 3, 2009

LEDARE

Fler läkare kan vara »inne på banan« 88
Vid ett symposium om patientsäkerhet på riksstämman lär Johan Carlson, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning, ha yttrat att läkarna i detta avseende inte är »inne på banan«. Det finns dock flera goda exempel på hur läkare tagit mycket aktiv del i patientsäkerhetsarbetet...
Gemensam kunskapsbas behövs 91
Svensk grundutbildning av läkare håller hög internationell standard. Det visar bland annat Högskoleverkets utvärdering av läkares grundutbildning. Kvaliteten i utbildningen är en starkt bidragande orsak till varför Sverige har en sjukvård av världsklass...

LT DEBATT

Sverige utmärker sig negativt vad gäller reproduktiv hälsa:
Brett åtgärdsprogram behövs
för att minska aborterna 92
Sverige har högst antal aborter i Norden, och sexuellt överförda sjukdomar fortsätter att öka. Den dystra utvecklingen kan förklaras av stora geografiska olikheter i sexualundervisning i skolorna och i tillgång till sjukvård samt i olikheter i förskrivningsmönster och ekonomisk subvention av preventivmedel till unga kvinnor, skriver professor Kristina Gemzell Danielsson och docent Jan Brynhildsen, sekreterare respektive ordförande i SFOG:s arbets- och referensgrupp för familjeplanering, FARG.
Höj blicken, vidga vyerna i tobaksfrågan! 93
Apropå! Snusdebatten
Läkarkåren måste bli mer proaktiv gentemot en omättlig tobaksindustri och dess påpiskande aktieägare. Det vore klädsamt att höra ett stöd för Socialstyrelsens nya inriktning från våra fackliga och vetenskapliga ledare i början på ett utmanande nytt år 2009! Det tycker docent Göran Boëthius, Läkare mot Tobak.

AKTUELLT

Läkare kritiska till apotekens planerade receptgranskning 94
Läkemedelsinformation
Apotekens planerade elektroniska receptgranskning får kritik av flera läkare. Främst handlar kritiken om att Apoteket använder sig av andra databaser än de som används inom sjukvården.
Läkarförbundet: Felsatsning av regeringen 95
Läkemedelsinformation
Även Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm är kritisk till Apotekets expeditionsstöd. – Det vi vänder oss emot är att man satsar stora pengar på att göra ett kontrollsystem på apoteket i stället för att investera de pengarna i verksamheten för förskrivarna, säger hon...
De nordiska läkarförbunden i gemensamt upprop:
»Genèvekonventionerna måste respekteras i Gazakonflikten« 96
De fem nordiska läkarförbunden gick på onsdagen den 7 januari ut i en gemensam kraftig uppmaning till parterna i Gazakonflikten att respektera skyddet för civila och för sjukvårdspersonal enligt Genèvekonventionerna.

MEDICINSK KOMMENTAR

Ny kunskap måste ge ny praxis 98
Nya rekommendationer om kroniska myeloproliferativa sjukdomar
I detta nummer av Läkartidningen redovisar Jan Samuelsson och medarbetare i två artiklar riktlinjer för hur vi bäst diagnostiserar och behandlar de två vanligaste Philadelphianegativa kroniska myeloproliferativa sjukdomarna (MPD) polycytemia vera och essentiell trombocytemi...

NYA RÖN

Ginkgo biloba skyddar inte mot alzheimer 102
Extrakt av bladen från det kinesiska tempelträdet Ginkgo biloba har ingen effekt på alzheimer. Det visar en omfattande studie presenterad i tidskriften JAMA. Studien omfattar 3069 amerikaner över 75 års ålder som följdes under i genomsnitt sex års tid...
Hypoglykemi ger hypovolemi 102
Hypoglykemi kan uppstå 30 minuter efter avstängning av en intravenös infusion med 5 procent glukos. En sådan överreaktion av kroppens insulinsystem kallas rebound-effekt och har klinisk relevans för planering av parenteral nutrition samt inom förlossningsvården [Lancet...
God effekt av blodtryckssänkning med ACE-hämmare plus kalciumantagonist 103
Kalciumantagonisterna, som dömdes ut av vissa i mitten av 1990-talet, har nu fått upprättelse. Studien ACCOMPLISH med drygt 11 000 hypertonipatienter visar att tidigt insatt behandling med ACE-hämmare och kalciumantagonist hade goda effekter på blodtryck och kardiovaskulär prevention hos riskpatienter.
Rökning under graviditet ökar risken för missbildning 103
Kvinnor som röker under graviditeten löper ökad risk för att fostret ska drabbas av läpp- eller gomspalt. Det visar en amerikansk studie som presenteras i Journal of Pediatrics. Sambandet mellan rökning och läpp- och gomspalt är känt sedan tidigare...

KLINIK OCH VETENSKAP

Polycytemia vera – fokus på Hb-värdet 104
Framtida behandling kanske kan ge sjukdomsremission
Under 2007 och 2008 har den nordiska studiegruppen för myeloproliferativa sjukdomar (NMPD) publicerat riktlinjer för handläggning av polycytemia vera, essentiell trombocytos och primär myelofibros i ett dokument där alla aspekter av behandling redovisas enligt evidensbaserade...
Essentiell trombocytos – en kriteriediagnos 110
Viktigt skilja från reaktiv/sekundär trombocytos
Utredning av trombocytos är något mer komplicerad än utredning av högt Hb, eftersom det i dagsläget inte finns något prov för uteslutande av essentiell trombocytos. Reaktiv/sekundär trombocytos är mycket vanligare än essentiell trombocytos och bör därför penetreras i första hand...
Tåblodtrycksmätning nu mer tillförlitlig efter metodutveckling 114
Manschettbredden avgörande
Vid bedömning av arteriell blodförsörjning i fötterna hos diabetiker rekommenderas att man mäter tåblodtrycket. Bäst resultat får man om breda tåmanschetter används, eftersom blodtrycket annars övervärderas. Automatisk tåblodtrycksmätning förefaller ha nått ett genombrott, vilket kan underlätta användning utanför universitets-/länssjukhus.
Tuberkulös meningoencefalit under graviditet – en svår diagnos 118
Nationella riktlinjer för screening under graviditet behövs
Under flera decennier har tuberkulos minskat i Sverige för att under de senaste åren åter öka; år 2006 rapporterades 498 nya fall till Smittskyddsinstitutet. Bland svenskfödda var den genomsnittliga incidensen 1,8/100 000: 2,1/100 000 bland män och 1,4/100 000...
Alla medicinare bör känna till resonemanget kring Bayes’ sats 122
När är ett positivt test sant positivt?
När är ett positivt test sant positivt? Med Bayes’ sats kan man, med känd sensitivitet, specificitet och sjukdomsprevalens, beräkna sannolikheten för att ett positivt testresultat är sant positivt.

PATIENTSÄKERHET

Infektionsrisken stor vid bett från katt 124
Kattbett, framförallt lednära, ska behandlas med stor respekt eftersom infektionsrisken, särskilt i handen är mycket stor. Infektionen har ofta ett snabbt förlopp och bör följas upp inom en eller ett par dagar...
Missade lungemboli hos gipsad patient 124
Gipsning, andfåddhet och pleurit i anamnesen. Då ska lungemboli övervägas...
Remittera frikostigt vid misstänkt kraniosynostos 124
Det är ovanligt med prematur synostos i sutura sagittalis, men symtomen är ofta karaktäriska och det finns ingen ursäkt för att avvakta flera månader med remiss till barnkliniken...
Började hastigt operera bort obefintliga skruvar 125
Man måste säkert veta att det finns ett främmande föremål i en fot innan man börjar operera bort det. En läkare som påbörjade operation utan att vare sig röntga eller läsa tidigare operationsberättelse får en erinran...
1 630 sömntabletter på ett år är för mycket 125
En distriktsläkare skrev länge ut stora mängder zopiklon till en patient med tidigare missbruksproblem. Ansvarsnämnden anser att läkaren förlorat kontrollen över sin förskrivning och ger honom en varning...

DEBATT OCH BREV

Seriöst prioriteringsarbete kräver kunskap och öppna etiska principer 126
Kritik mot prioriteringsprojekt i Västerbotten:

Västerbottens läns landsting har genomfört ett storskaligt försök med öppna horisontella prioriteringar omfattande all landstingsverksamhet. Den valda metoden visade sig ha stora brister beträffande både kunskap, etik och arbetsmiljö, skriver Erik Bergström och medförfattare.
Socialstyrelsens projektledare efter enkät:
Ungdomsmottagningarna saknar enhetlig struktur för sitt preventiva arbete 128
Trots stora förväntningar saknar många ungdomsmottagningar ett tydligt uppdrag, metodstöd och handledning. Arbetet måste utvecklas om mottagningarna ska bli en effektiv aktör i det förebyggande arbetet mot sexuellt överförda infektioner...
Eutanasi och läkarassisterat självmord som ersättning för god lindrande vård? 129
»Att sprida kunskap till hela samhället för att ta rätt beslut när livet snart är till ända är den största utmaningen; inte att trumfa igenom en lag som föregriper kunskapen.« Det skriver överläkare Richard Skröder och kurator Solveig Hultkvist, båda vid palliativa sektionen, Stockholms sjukhem.
Klinisk forskning förutsätter forskande läkare 130
Många unga läkare vill forska men avstår ändå från forskarbanan. Sveriges yngre läkares förening, Sylf, har kartlagt orsakerna och föreslår fem åtgärder för att underlätta rekryteringen av fler läkare till den kliniska forskningen. En anpassad löneutveckling, ökat meritvärde och en transparent fördelning av ALF-medel är några av dem.
Låt patienten slippa ständiga läkemedelsbyten 131
En pensionerad apotekare, som disputerat i farmakologi, berättade nyligen att han tog fem olika läkemedel. Han fick olika generika stup i ett och begrep inte hur vanligt folk klarade detta då han själv hade svårigheter att hålla reda på doserna...
Utmattningssyndrom ska inte tillhöra depressions- och ångesttillstånd 132
I den kliniska vardagen är det uppenbart att de primära symtomen vid utmattningssyndrom är stressintolerans och kognitiva symtom. Däremot finns inte alltid depressiva symtom. Därför är det orimligt att ta in utmattningsreaktioner under en depressionsdiagnos, anser Ingvar Karlsson, docent och överläkare i psykiatri.
Replik:
Annan diagnos leder till svårigheter 132
Problematiken kring begreppet utmattningssyndrom som vi tog upp i vår artikel var minst tvåfaldig: 1) Svårigheter som uppstår när man använder kausala formuleringar i psykiatrisk, och även annan, diagnostik...

KULTUR

Forskningen rentvår råttan från all skuld till digerdöden 133
Digerdöden, medeltidens stora pestepidemi, har alltid ansetts vara en sjukdom som spreds av råttor, via loppor, till människor. Den bilden stämmer inte, enligt nya rön som rentvår råtta och loppa från all skuld till 1300-talets svarta död, farsoten bakom halveringen av Europas dåvarande befolkning.
Läkaren fångad i en virtuell värld av diagnoser 136
»Jag beslöt mig för ett bli läkare därför att jag var intresserad av människor. När jag började på klinik upptäckte jag att man var intresserad av »fall«, inte av människor. Jag var då beredd att hoppa av utbildningen«, skriver Björn Rosendal, f d läkare, konstnär och författare.
Kunskap på fickan för novisen på akutkirurgen 137
Recension
Akut kirurgi. Författare: Johannes Järhult, Miden Melle-Hannah. Recensent: Per Örtenwall
Unik hjälp i statistisk för aktiva forskare 137
Recension
Biostatistisk analys. Författare: Sture Holm. Recensent: Elisabeth Svensson
Sterilisering – från tvång till rättighet 138
Recension
The sterilization movement and global fertility in the twentieth century. Författare: Ian Dowbiggin. Recensent: Ulf Högberg

RÄTTELSE

Fel färg i figuren
I artikeln »Uppskattad GFR – mervärde eller hägring?« som publicerades i Läkartidningen 2009;106(1–2):40-3, blev det fel i figurtexten till Figur 3.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 156
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 158
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Två läkarupprop om kriget i Gaza
Två upprop har startats bland svenska läkare om kriget på Gazaremsan. Läs uppropen med namn och totalt ett drygt 100-tal kommentarer här!
Svenska läkare fördömer »Hamas användning av civila som mänskliga sköldar«
...
Svenska läkare protesterar mot Israels angrepp på Gaza
Vi svenska läkare protesterar mot Israels fega och inhumana militära angrepp som systematiskt lemlästar och dödar palestinier inklusive barn och kvinnor på den avstängda Gazaremsan. Något försvar för ett sådant övervåld kan inte finnas...
Nya rekommendationer om kroniska myeloproliferativa sjukdomar
Polycytemia vera, essentiell trombocytemi och myelofibros är nära besläktade kroniska myeloproliferativa sjukdomar, där de två första kan gå över i myelofibros eller transformera till leukemi. Den främsta komplikationsrisken är tromboembolism. Ny forskning har nu gett en bas för evidensbaserade behandlingsrekommendationer.