INNEHÅLL NUMMER 5, 2009

LEDARE

Utbildning under forskningslupp 256
I årets första nummer av tidskriften Science (2009;323:15) presenterar chefredaktören Bruce Alberts tidningens storsatsning på att publicera högkvalitativ forskning inom området »science of education«... / Margaretha Bågedahl-Strindlund
Ny utrustning kräver utbildning 259
Medicinsk-teknisk utrustning omfattar allt från plåster till magnetkameror. Genom att EUs medicinsk-tekniska direktiv införs i svensk lag så vidgas omfattningen ytterligare. Dataprogram som direkt påverkar vården av patienten ska exempelvis omfattas av bestämmelserna...
Vad gör läkarna på jouren? 259
De flesta landsting är pressade av dålig ekonomi och stora besparingskrav. Naturligtvis ser man då över sina kostnader. I Stockholms läns landsting anser det ansvariga landstingsrådet och landstingsdirektören det vara dags att schemalägga läkarna...

LT DEBATT

Vid samtal med patienten om val av behandling:
Tala hellre om chans och chansökning än om risk 261
Att samtala om riskläkemedel med patienten är svårt på många vis. Riskbegreppet i sig är inte entydigt och kan presenteras på olika sätt...
Svårt sjuka patienter trakasseras 262
Apropå! Försäkringskassan
»Jag accepterar inte att svenska myndigheter trakasserar sina medborgare. Försäkringskassans chef har nyligen tagit sitt ansvar och lämnat sin tjänst. Socialförsäkringsministern borde följa hans exempel. Läkarförbundet bör snarast ta tag i denna angelägna fråga.« Det skriver kirurgen Björn Öjerskog på LT Debatt.

AKTUELLT

Kraftig kritik från läkare i Läkarförbundets vårdvalsenkät:
Vårdtunga patientgrupper får stå tillbaka i alla modeller 264
Ingen av de hittills prövade vårdvalsmodellerna får godkänt av läkarkåren. Det visar Läkarförbundets enkät i de tre landsting som infört vårdval: Halland, Stockholm och Västmanland. Alla modeller leder till för stort fokus på tillgänglighet, medan vårdtunga grupper och preventivt arbete får stå tillbaka.
Hallandsläkarna underkänner vårdvalsmodell 266
Läkarna i Halland har en förvånansvärt ljum inställning till vårdvalets förtjänster, visar Läkarförbundets fördjupade vårdvalsenkät. Detta mot bakgrund av den framgångsmodell den halländska primärvården utmålats vara, inte bara i medier utan också i hälso- och sjukvårdsvärlden.
Flyktingmedicinskt centrum får skarp kritik av Socialstyrelsen 267
Socialstyrelsen offentliggjorde på fredagen mycket allvarlig kritik mot Flyktingmedicinskt centrum (FMC) i Stockholm, som ingår i vårdkoncernen Avesina AB. Stockholms läns landsting undersöker möjligheterna att häva avtalet med FMC i förtid...

MEDICINSK KOMMENTAR

Familjär hyperkolesterolemi – underbehandlad och ofta dödlig 268
Då och då flammar kolesteroldebatten upp igen, med ifrågasättande av sambanden mellan serumkolesterol och kranskärlssjukdom, nu senast i samband med publiceringen av ENHANCE-studien...
Riskfyllt dricka mycket under förlossning 270
Högt vätskeintag under förlossning uppvisar samband med hyponatremi, värksvaghet och ökad användning av sugklocka respektive kejsarsnitt. Födande kvinnor som dricker mycket kan utsätta både sig själva och barnet för fara – i värsta fall uppstår vattenförgiftning.

NYA RÖN

Antibiotika vid luftvägsinfektioner – tydliga och användbara riktlinjer 271
Viktigast är att identifiera patienter med allvarlig sjukdom och patienter som riskerar att drabbas av komplikationer. Detta framgår av de tydliga riktlinjerna från National Institute for Health and Clinical Excellence för antibiotikaförskrivning vid luftvägsinfektion.
Psykisk ohälsa vanligt bland unga vuxna 271
Psykiska störningar är mycket vanligt förekommande bland individer i åldern 19–24 år. Få av dessa söker dock professionell hjälp. Så kan man sammanfatta en artikel som presenteras i Archives of General Psychiatry...
Screening för kolorektal cancer minskade den sjukdomsspecifika dödligheten 272
En stor svensk populationsbaserad, randomiserad screeningstudie har undersökt om tidiga stadier av kolorektal cancer kan påvisas genom att upptäcka ockult blod i avföringen. Resultaten visar en signifikant överlevnadsvinst.

KLINIK OCH VETENSKAP

Bioaktiva isoprostaner 274
Nya markörer för oxidativ stress och inflammationsrelaterade sjukdomar
Isoprostaner har visats vara tillförlitliga markörer för mätning av oxidativ stress in vivo. Oxidativ stress (fria radikaler) tros vara orsaken till åldrande och flera sjukdomar, men det har hittills saknats en pålitlig metodik för att påvisa radikalaktiviteten.
WITH ENGLISH SUMMARY

Forskning utan etikprövning förekommer – ofta slarv bakom 279
Granskning av publikationer från Karolinska institutet 2006
En granskning av publikationer från Karolinska institutet visar att forskning utan etikprövning förekommer i viss utsträckning. Orsaken verkar snarare vara slarv än ett medvetet avstående från att ansöka om etisk prövning.
Vetenskapligt stöd för vägledd KBT-baserad självhjälp vid depression 282
Via Internet kan fler få behandling
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är dokumenterat effektiv vid depression. Men tillgången på behandlande psykologer och psykoterapeuter med KBT-inriktning är liten i förhållande till efterfrågan. Via Internet skulle fler patienter kunna få hjälp.
WITH ENGLISH SUMMARY

Maten i skolan – långt mellan kostråden och verkligheten 287
Svenska skolbarns näringsintag är bristfälligt. De konsumerar oftast fet och sockerrik mat. Skolans roll i folkhälsoarbetet behöver stärkas genom att barnen dels serveras god och näringsriktig mat, dels undervisas i sambanden mellan kost, fysisk aktivitet, livsstil och hälsa.
Dags att slopa »husets vin« 291
Stopp för okritisk empirisk användning av cefuroxim

Parenteralt cefuroxim har, något ironiskt, kallats för »husets vin«. Nu vill företrädare för Referensgruppen för antibiotikafrågor ha ett stopp för okritisk empirisk användning av cefuroxim.

PATIENTSÄKERHET

Internationell studie ger klara besked:
Checklista vid operation minskar dödsfall och komplikationer 293
Antalet dödsfall och allvarliga komplikationer efter kirurgi minskar kraftigt om man vid varje operation använder en enkel, standardiserad checklista. Det visar en ny studie vid sjukhus i åtta länder. Nu vill Världshälsoorganisationen, WHO, sprida checklistan i hela världen.
Långvariga förkylningssymtom hos rökare var lungcancer 294
Om en rökare har långvariga och svåra förkylningssymtom bör detta utredas vidare. Detta gäller även om inget onormalt framkommer vid en kroppsundersökning...

DEBATT OCH BREV

Sjukvården måste vara fri från brottsliga läkare och läkarstuderande 295
»Läkare och läkarstuderande som kan anses olämpliga för läkaryrket bör utredas av Läkarförbundets etik- och ansvarsråd«, skriver professor em Rolf Zetterström, apropå två uppmärksammade fall.
Replik om prioriteringar i Västerbotten:
Utan prioriteringsprocessen hade vi stått kvar på ruta ett 296
»Ett helt igenom evidensbaserat prioriteringsarbete kräver att kunskapsunderlaget i sin helhet, metodiken och processen delstuderats och därefter utvärderats i metastudier. Detta är ett jagande efter vind. Alternativet är inte att göra ingenting. Det är inget ansvarsfullt förhållningssätt för en ledning«, skriver Sofie Edberg, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting, i en replik.
Viktig (!) information om PIN-koden till apoteket 297
Ingegerd Wahl, privatläkare i Falun, har upptäckt att den PIN-kod hon som läkare har för sina apoteksärenden i tjänsten är densamma som för hennes personliga mediciner. Därför hade hennes kod automatiskt avregistrerats varje gång hon hämtade ut en kod på apoteket för sina egna mediciner. Hur många kolleger känner till att det fungerar så? undrar hon.
Betablockerare på ont och gott – alltjämt ett bra alternativ vid hypertoni 298
En studie av kvinnor i Göteborg visade redan för 25 år sedan en ökad förekomst av diabetes hos dem som medicinerats för högt blodtryck...
Murphys lag i hälsovården? 300
Murphys lag säger som bekant att »if anything can go wrong, it will«. Sjukvården vill hjälpa människor att inte dricka för mycket alkohol. Det är av allt att döma en utmärkt ambition...

KULTUR

Svenska läkare var gäster vid nazisternas elitskola 301
Tredje rikets nazister satte stort värde på läkarkårens lojalitet. Redan 1935 inrättade de en elitskola som lärde ut ledarskap och nationalsocialistiskt samhällsengagemang till tyska läkare. Kolleger som beundrade initiativet fanns i alla länder, Sverige inte undantaget. Skolans bevarade gästbok vittnar än i dag om svenska läkares studiebesök.
Thomas Mann skrev gärna satir om läkekonsten 304
Få skönlitterära författare har skildrat läkare så kritiskt som Thomas Mann (1875–1955). Sjukdomar och patientöden driver handlingen i flera av hans böcker...
Anknytningsteorin på allvar i Sverige 305
Recension
Tre böcker om anknytning recenseras:
Anknytningsteori. Betydelsen av nära känslomässiga relationer.
Anknytning i praktiken. Tillämpningar av anknytningsteorin.
Anknytning. Om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn.
Nyttig läsning för ­blivande »visslare« 306
Recension
Sanningssägare eller karriärist – en bok om civilkurage. 245 sidor. Författare: Margaret von Platen. Recensent: Jon Ahlberg, docent, Stockholm.

RÄTTELSE

Felaktig enhet
I artikeln »Ska ammande mammor slänga mjölken efter narkos«, som publicerades i Läkartidningen 2009;106(4):220-2, blev det fel i texten om fentanyl.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 324
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 326
Ladda ner pdf