INNEHÅLL NUMMER 6, 2009

LEDARE

USA-trend möjlig att förebygga 332
Bördan av kroniska sjukdomar ökar kraftigt i USA enligt januari/februari-utgåvan av »Health Affairs«. Situationen diskuteras i en ledare i Lancet (2009;373:185)... / Jan Östergren
Dags införa vårdplatsgaranti 335
Bristen på vårdplatser är en fråga som de senaste åren återkommit på Läkarförbundets fullmäktigemöte. Problemet är alltså inte nytt, men situationen har ytterligare förvärrats... / Eva Nilsson Bågenholm
Svårt nå Försäkringskassan 335
Få har väl missat den senaste tidens kritik av Försäkringskassans ärendehantering. Justitieombudsmannen, JO, har instämt i kritiken. JO konstaterar att Försäkringskassan har åsidosatt de förvaltningsrättsliga kraven vid sin omorganisation, kraven som ställs på myndigheten bland...

LT DEBATT

Är besparingar den bästa medicinen för den sjuka vården? 336
Vi vill att politikerna inser att sjukvården måste få kosta, och vi tror att de flesta väljare är beredda att betala för det. Med statligt stöd och höjd kommunalskatt kan man slå tre flugor i en smäll och få bättre sjukvård, minskad arbetslöshet och mildra effekten av lågkonjunkturen. Det skriver Jan Fohlman och Christer Petersson vid FoU-Centrum i Landstinget Kronoberg på LT Debatt.

AKTUELLT

Markant ökning av Clostridium difficile – en av de vanligaste sjukhusbakterierna 340

Clostridium difficile är en tarmbakterie som kan ge dödlig diarré i kombination med antibiotika och dålig sjukhushygien. Antalet diagnostiserade fall har ökat med 60 procent under de senaste tio åren, och sjukdomen dominerar bland de sjukhusöverförda infektionerna. Smittskyddsinstitutet vill få den anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.
20-tal olika vårdvalssystem kan bli verklighet 342
Utfrågning i riksdagen:

Meningarna går isär om etableringsfriheten. Enligt hälso- och sjukvårdsforskare måste alla landsting på sikt komma att behöva kompensera för socioekonomisk vårdtyngd. Läkare och sjuksköterskor vill ha ett nationellt fastställt primärvårdsuppdrag.
Maria Dalemar lämnar ordförandeskapet i DLF 343
Maria Dalemar, ordförande i Distriktsläkarföreningen, DLF, blir biträdande sjukhusdirektör vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och lämnar därför ordförandeposten i DLF.

MEDICINSK KOMMENTAR

God läkarkontinuitet kan ge bättre vårdresultat 344
Krafttag behövs för att skapa fasta läkarkontakter i svensk sjukvård
Krafttag behövs nu för att skapa fasta läkarkontakter i svensk sjukvård, som har allvarliga problem med läkarkontinuiteten. Vetenskapliga studier visar många positiva effekter av god läkarkontinuitet, bl a färre laboratorieundersökningar, sjukskrivningar och remisser liksom färre mediciner per patient.

NYA RÖN

Statiner revolutionerade preventiv kardiologi 346
Daniel Steinberg, professor emeritus i endokrinologi och metabolism, Department of Medicine, University of California-San Diego, USA, har skrivit en »Perspective« i New England Journal of Medicine [1] om statinernas roll i preventiv kardiologi...
Sömnbrist ökar risken för förkylning 346
För lite sömn ökar risken att drabbas av vanlig förkylning. Det visar en studie som presenteras i Archives of Internal Medicine. Studien bygger på 153 friska frivilliga män och kvinnor i åldrarna 21– 55 år...
Vad kan föräldrar bestämma om sitt barn? 347
En brittisk multidisciplinär etikkommitté presenterar ett problem: En barnläkare har en patient, Natalie, 7 år gammal, som inte kan gå men som sitter med stöd. Hon beskrivs som ett gladlynt barn, som kan leda mammans hand till en favoritleksak hon vill ha upplockad...
192 dödsfall på Mount Everest 347
Under perioden 1921 till 2006 avled 192 personer på Mount Everest. Det konstaterar en grupp forskare från bla USA, Kanada och Storbritannien som gjort en genomgång av samtliga expeditioner till berget under de senaste 85 åren. Sammanställningen presenteras i BMJ...
Högre dödlighet bland kvinnor med ST-höjningsinfarkt 348
Dödligheten för patienter som inkommer till sjukhus efter att ha drabbats av ST-höjningsinfarkt på EKG (sk STEMI, ST-elevation myocardial infarction) är högre för kvinnor än för män. Det uppseendeväckande rönet presenteras av amerikanska forskare i Circulation...
Nack- och skallskador av »headbanging« 348
Att »headbanga« innebär, för den som händelsevis missat detta, att slänga huvudet fram och tillbaka i takt med musik, företrädesvis hårdrock. Australiska forskare har tittat på hälsoeffekter av detta...

KLINIK OCH VETENSKAP

Orbitafrakturer hos barn
kräver snabb handläggning 350
Risk för bestående dubbelseende
Orbitafrakturer hos barn är sällsynta, men när de förekommer ska de diagnostiseras och behandlas tidigt, annars finns risk för bestående dubbelseende. Viktigt att notera är att symtomatologin hos barn kan vara dramatiskt annorlunda än hos vuxna.
Nya implantat möjliggör rekonstruktion av orbita med hög precision 354
Frakturer som engagerar ögonhålan (orbita) kan uppkomma efter olika typer av våld mot ansiktet eller skallen. Lågenergivåld, som slag mot ansiktet i samband med lek, sport eller vid misshandel, ger ofta rena orbitaväggsskador...
Fungerar mot alla odds 358
Svenskstödd primärvård i Palestina

Sedan 1986 har primärvården på Västbanken och i Gaza starkt stöd av svenska allmänläkare och Sida. Arbetet fungerar trots ockupation och våld. Nu byggs ett svenskt läkarnätverk upp vars syfte är att stödja sjukvården i området.
Psykopati och hjärnavbildning – en litteraturgenomgång 361
Med fokus särskilt på funktionell magnetisk resonanstomografi
Förändrad funktion och struktur i delar av frontal- och temporalloberna tycks kopplat till våldsamt och antisocialt beteende och psykopati. I framtiden skulle förfinad bildteknik kunna bli ett komplement till säkrare diagnostisering och bidra till individualiserad och skräddarsydd behandling.
WITH ENGLISH SUMMARY

Datortomografi av kranskärlen – dags för eftertanke 366
En genomgång av det aktuella kunskapsläget
Datortomografi av kranskärlen (CTCA) har blivit allt vanligare i omvärlden och börjar nu användas även i Sverige. Det finns en risk att metoden införs i svensk sjukvård på bristande eller felaktiga grunder. Ingen studie har hittills visat att CTCA kan ersätta konventionell invasiv koronarangiografi vid påvisad signifikant kranskärlssjukdom.
Även heterosexuella män kan få urinvägsinfektion av analsex 369
Det finns få rapporter om risken för urinvägsinfektion bland heterosexuella män som har oskyddat analt samlag med sin kvinnliga partner. Området förefaller dåligt studerat. Här beskrivs ett fall. WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Nytt patientsäkerhetsprojekt drivs av professionerna:
Protesinfektioner ska minskas till hälften 370
Andelen infektioner efter knä- och höftprotesoperationer ska minskas till hälften. Det är målet för ett nytt projekt som drivs av de berörda yrkesorganisationerna. Nu startar pilotförsök på fyra ortopedkliniker i Sverige...
När status och anamnes pekar på dissektion i aorta bör skiktröntgen utföras akut 370
Läkaren tyckte att patienten var så pass pigg att datortomografi kunde vänta några dagar. Innan röntgenundersökningen var genomförd hann patienten dö av brustet aortaaneurysm...
Så bör kattbett behandlas 371
»Kattbett i händerna medför mycket stor infektionsrisk och måste behandlas med största respekt. Framför allt om de är lednära.« Det säger Ulf Hallum, sakkunnig i allmänmedicin hos HSAN, med anledning av en artikel i Läkartidningen nr 3/2009.

DEBATT OCH BREV

Decentraliserad, professionsstyrd vård kan leda oss på rätt kurs 372
Hur nytt är det med »lean healthcare«?

Om »lean healthcare« egentligen bara handlar om strukturerat bondförnuft så kan skillnaden mellan denna och många andra modeller inte vara särskilt stor. Kanske räcker det med decentraliserad vård och ökad investering i kontinuerlig medicinsk fortbildning samt klinisk forskning för att sätta vården på rätt kurs igen? Det skriver professor emeritus Ed Varnauskas.
Återstår att bevisa om »lean thinking« är till nytta i hälso- och sjukvården 373
»Lean« är ett av de senaste tillskotten bland lednings- och styrningsverktyg inom hälso- och sjukvården. Intresset för »lean« har med säkerhet sin grund i växande krav på att tillmötesgå patienternas efterfrågan av allt effektivare vård inom begränsade ekonomiska ramar...
»Vårdval Halland skapades för hallänningen« 374
Företrädare för Landstinget Halland känner sig »mycket frågande« inför artikeln »Hallandsläkarna underkänner vårdvalsmodell« i Läkartidningen 5/2009, där resultatet av Läkarförbundets vårdvalsenkät återges.
Kommentar:
Bäst i klassen – men räcker det? 374
Nöjdare patienter är självklart utmärkt – vilket också uppmärksammats av Läkartidningen, till exempel i samband med Gert Paulssons redovisning av Ekonomihögskolans delrapport i april 2008.
Efterlyses: Halometer 374
Goda råd om salter i kosten är väl etablerade; Livsmedelsverket förbereder till exempel för närvarande en svensk utformning av aktuella EU-riktlinjer om koksaltintag...
Slutreplik om läkarutbildningen vid Karolinska institutet:
Valfrihet kan inte ersätta klinisk baskunskap 375
Vi tackar programdirektor Gunnar Nilsson för att han tagit sig tid att replikera på vår artikel om den nya läkarutbildningen vid Karolinska institutet, »Bristande baskunskaper hos läkarstudenter från Karolinska institutet?«
Poäng för fortbildning behövs inte 376
Under riksstämman i december var Janet Grant, professor i medicinsk pedagogik från Storbritannien, och Hans-Asbjørn Holm från Legeforeningen i Norge inbjudna att tala på Läkarförbundets och Läkaresällskapets gemensamma symposium om fortbildning...
Klee äntligen hemma 376
I Läkartidningen 48–49/ 2008 presenterar Rolf Nilzén konstnären Paul Klee som »målare, musiker, poet, tänkare« i en utförlig artikel med reproduktioner av sju av hans målningar.
Benmärgsbiopsi inte nödvändig för diagnosen PV 377
Vi läste med intresse Jan Samuelssons och medarbetares artikel om polycytemia vera (PV) i LT 3/2009 (sidorna 104-9). Det är en gedigen och strukturerad uppdatering av riktlinjer för dia-gnostik och behandling.
Replik:
Oklokt avstå från benmärgsbiopsins information 377
Vi har med intresse läst kommentaren från Richter och medarbetare till vår artikel om diagnostiken av polycytemia vera (PV). Vi beklagar om vi givit intrycket att en benmärgsbiopsi är obligat för att ställa diagnosen PV, vilket det inte är förutsatt att man har en säkerställd...
Korrekt men delvis missvisande om laboratorietest 378
I LT 3/2009 (sidorna 122-3) påpekar Attila Frigyesi att man aldrig bör lita på resultatet av ett enstaka laboratorietest, i synnerhet inte när det gäller sjukdomar med låg prevalens i befolkningen.
Replik:
Testresultatens innebörd bör alltid begrundas 378
Peter Horal och Örjan Strannegård skriver att mitt exempel avseende HIV-testning inte har någon motsvarighet i verkligheten. Jag är medveten om att just HIV-testningen i Sverige väl uppfyller de krav man kan ställa på testning...

KULTUR

Observationsstudier från Stockholm i kolerans tid 379
Carl Trafvenfelt (1774–1835) var inte bara en av Svenska Läkaresällskapets stiftare och förste sekreterare. Han tog också fasta på devisen att läkare bör sprida väsentlig information »till vetenskapens fullkomnande« och »till främjande av det vänskapliga förtroendet läkare emellan.« Trafvenfelts observationsstudier från 1831 om koleran och dess härjningar är läsbara än i dag.
Näringslära via webben gav mersmak på kliniken 382
Att få ihop ett undervisningsprogram till klinikens läkare för kommande termin är alltid en spännande och ibland ganska stor utmaning. Programmet förväntas vara fullmatat av både nyheter och matnyttigheter...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 400
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 402
Ladda ner pdf