INNEHÅLL NUMMER 7, 2009

LEDARE

Hög medelålder på riksstämman 408
Under höstens riksstämma i Göteborg blev jag erbjuden att blogga för Läkartidningens räkning. Detta var premiär för mig – jag hade varken läst eller skrivit någon blogg tidigare... / Ylva Böttiger
Bättre integritet via pseudonym 411
En undersökning av Sveriges Radio visade att 62 av 74 vårdcentraler inte kunde erbjuda en anonym HIV-testning. I stället ställdes märkliga frågor som ifrågasatte behovet av att testa sig, trots att gällande författning från 1989 är glasklar: HIV-testning ska erbjudas anonymt och...
Förbättrat antibiotikabruk på sjukhus 411
Användningen av brett verkande antibiotika har minskat. Det visar Stramas mätning av antibiotikaanvändningen på 68 svenska sjukhus. Nu används allt oftare mera riktad behandling, till exempel penicillin, som inte driver på utvecklingen av resistenta bakterier lika mycket...

LT DEBATT

Är MRSA-patienter olika smittsamma i olika län? 412
Det kan inte vara förenligt med god och säker vård att en MRSA-patient i vissa län betraktas som smittbärare, med tvingande skyldighet att följa vissa förhållningsregler, medan hon eller han i andra län skulle betraktas som helt smittfri. Det anser bland andra doktoranden Helene Andersson på LT Debatt.

AKTUELLT

Regeringen får bakläxa – tvingas se över satsningen på utvidgad företagshälsovård 416
Företagshälsovård

Reformen att ge företagshälsovården huvudansvar för yrkesverksammas primärvård är inte kompatibel med vårdvalet. Regeringen ser nu över konstruktionen.
Ännu har inget landsting nappat på erbjudandet 416
Företagshälsovård
Regeringen avsatte i fjol 3,4 miljarder för att utveckla företagshälsovården och förbättra medicinsk rehabilitering. Inte en krona har hittills använts för företagshälsovården.
Inga patientkontakter för morddömd student i Uppsala 418
Varken Socialstyrelsen eller Uppsala universitet kan hindra att den morddömde student som nyligen börjat på läkarprogrammet får kontakt med patienter under praktikmomenten. Landstinget i Uppsala län har dock tagit ett principbeslut att han inte får göra praktik hos dem.
Ny studentredaktör i Läkartidningen 419
Anne Lindén är ny studentredaktör på Läkartidningen. Hon är 26 år gammal och läser för närvarande termin 5 vid Karolinska institutets läkarprogram. Tidigare har hon arbetat som ledarskribent vid ett antal tidningar, däribland Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter...
Antalet läkare ökar – men även efterfrågan 419
Aldrig har det funnit så många läkare i Sverige som i dag. Trots det överstiger efterfrågan utbudet, i synnerhet för specialister...
Läkares plikt att anmäla olämpliga förare föreslås skärpas 419
Läkares anmälningsplikt avseende patienter som är medicinskt olämpliga för körkort föreslås skärpas, enligt en statlig utredning. Rekvisitet för anmälan skärps från att patienten är »uppenbart olämplig« till »olämplig«. Bedömningen ska journalföras.

MEDICINSK KOMMENTAR

Välj rätt metod för beräkning av njurfunktion 420
Frågeställningen avgör vilken metod som bör användas
Nya riktlinjer gör det lättare att välja metod för att bedöma njurfunktionen. Estimerat GFR (eGFR) beräknat från plasmanivån av cystatin C är att föredra framför eGFR beräknat från plasmakreatinin. För att följa njurfunktionen hos vuxna med njursjukdom är kreatinin förstahandsval.

NYA RÖN

Jakten på den rätta platsen för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom 422
Tvångssyndrom eller OCD (obsessive-compulsive disorder) är ett tillstånd präglat av tvångstankar, mentala ritualer och andra tvångshandlingar. För svårt tvångssjuka har sedan länge neurokirurgisk behandling erbjudits som ett sällsynt och inte okontroversiellt alternativ...
Kaffe skyddar mot Alzheimers sjukdom 422
Medelålders individer som dricker 3–5 koppar kaffe per dag minskar risken att drabbas av alzheimer med ca 60 procent. De upplyftande rönen har gjorts vid Kuopiouniversitetet i samarbete med Karolinska institutet...
Otydlighet ger dålig följsamhet 423
Mellan 20 och 100 procent av vårdpersonalen följer riktlinjer som ska minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner hos patienter på intensivvårdsavdelningar, enligt en undersökning som Institute for Healthcare Improvement (IHI) nyligen gjorde vid 3100 sjukhus i USA...
Dags överge indelningen i första och andra generationens antipsykotika 423
Psykiatrer har de senaste 15–20 åren blivit närda med evidens för att andra generationens antipsykosläkemedel (olanzapin, risperidon, quetiapin, aripiprazol, sertindol) visat bättre effekt på en rad symtom vid schizofreni än första generationens läkemedel (haloperidol,...
Länk mellan schizofreni och bipolär sjukdom 423
Schizofreni och bipolär sjukdom tycks ha gemensam genetisk bakgrund. Det visar en epidemiologisk studie som gjorts vid Karolinska institutet. Den bygger på uppgifter från närmare 36 000 individer som vårdats för schizofreni och drygt 40 000 som vårdats för bipolär...
Remission av symtom vid schizofreni ger bättre funktion och högre livstillfredsställelse 424
Efter flera års konsensusarbete i USA och Europa har en definition av remission vid schizofreni föreslagits, baserad på att åtta kärnsymtom som mest får vara av lindrig grad och inte får påverka funktionen...
Antioxidanter bromsar inte åldrandet 424
Antioxidanter kan inte bromsa åldrandet. Så kan man sammanfatta en studie från Storbritannien gjord på rundmasken Caenorhabditis elegans som presenteras i tidskriften Genes and Development...

KLINIK OCH VETENSKAP

Lär känna din patients GFR! 425
Nya svenska rekommendationer om njurdiagnostik
Njuren är ett tyst organ. Först vid omfattande skador uppkommer kliniska symtom. Tidig och adekvat diagnostik av njurpåverkan kräver därför biokemiska markörer av god kvalitet, ordinerade vid rätta indikationer och korrekt tolkade...
Metformin i serum 428
Studieresultat ger grund för preliminära behandlingsrekomendationer
Den relativt nya analysmetoden LCMSMS kan innebära att fler än nu kan behandlas med metformin på ett säkert sätt, till exempel personer med nedsatt njurfunktion. Med LCMSMS analyseras halten metformin i serum.
Nya läkemedel mot smärta är på väg 430
Monoklonal NGF-antikropp i täten
Samtidigt som frihet från fysisk smärta är normaltillståndet för de flesta av oss vet vi att smärta inte finns långt borta; huvudvärk, tandvärk, muskelsmärta eller mildare ryggont tillhör livet och kan i stor utsträckning hävas med dagens läkemedel...
Vibrio-arter i sydsvenska vatten orsakade badsårsfeber 435
Ökande frekvens av bakterierna, visar studier på musslor
Badsårsfeber och andra Vibrio-relaterade infektioner har kommit till Sverige för att stanna. Studier på blåmusslor visar på stor förekomst av patogena Vibrio i vattnen runt Skåne. Ökad vattentemperatur, övergödning och algblomning gynnar Vibrio.
WITH ENGLISH SUMMARY

ABC om Vibrationsskador 439
Varje läkare ska vara bekant med vibrationsrelaterade besvär och initialt kunna handlägga fall av vibrationsskada. Ett stort antal personer exponeras för vibrationer i sina yrken, och risken för skada och ohälsa är signifikant.

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Misstänkt allergi vid lokalbedövning inför tandbehandling 443
Vilket preparat kan användas för tandläkarbedövning till en patient som misstänks ha IgE-medierad överkänslighet mot prilokain med...

PATIENTSÄKERHET

Flera förmildrande omständigheter vägde tungt 444
Varnad läkare friad i länsrätten:

ST-läkaren fick rätt mot HSAN, som hade gett henne en varning för hennes handläggning av en patient som hon tagit emot på akuten. Hon överklagade varningen och friades helt i länsrätten.
Ordinerade bananer mot livshotande saltrubbning 444
En läkare vid akutmottagningen insåg inte allvaret i patienten saltbalansrubbning eftersom han uppfattade hennes allmäntillstånd som gott. (HSAN 2406/08) En kvinna i femtioårsåldern kom till sjukhusets akutmottagning i ambulans efter flera dagars illamående, diarré och kräkningar samt även kramper i ben, armar och ansikte...
Läkaren underskattade risken för hjärtinfarkt 445
Låt varningsklockorna ringa även vid lättare EKG-förändringar om patienten har högt kolesterolvärde och flera nära släktingar med hjärt–kärlsjukdom...

DEBATT OCH BREV

Registerentusiaster måste träda fram och ta sitt ansvar 446
Ju större massa av »controlers« och övervakande byråkrati, desto mindre frihet eller upplevelse av frihet och egenansvar. Dessa frågor, som i grunden rör läkares arbetsmiljö, bör vara centrala för Läkarförbundet och för professionens framtid, anser Bengt Järhult.
Drick när du är törstig – för mycket vatten kan vara livsfarligt 448
Drick när du är törstig – det räcker vid normalt leverne och måttlig motion. Inga data talar för att stora mängder vätska i någon situation är positivt för kroppen, utan snarare kan förorsaka livshotande tillstånd, och även död.
ACCOMPLISH och riskerna med företagssponsrade kliniska prövningar 450
”Peter M Nilsson efterlyser början av en ny epok. För min del får denna nya epok gärna innebära ett minskat inflytande från läkemedelsföretagen när det gäller design och rapportering av kliniska prövningar”, skriver Curt Furberg apropå ett nytt rön i LT nr 3/2009.
»Registergranska dem som söker vårdutbildningar« 450
En nynazist som avtjänat ett långt fängelsestraff efter att kallblodigt ha mördat en fackföreningsledare påbörjade medicinska studier vid Karolinska institutet hösten 2008. Han blev dock avstängd eftersom han förfalskat sina betyg...
Vibrationsexponerade ska erbjudas läkarundersökning 451
År 2005 infördes nya arbetsmiljöregler om vibrationer i Sverige baserat på ett EU-direktiv. Bland annat ställdes krav på att arbetstagare som exponeras för vibrationer över en viss nivå ska erbjudas läkarundersökning innan arbetet med vibrationer påbörjas och därefter periodiska...
När är ett positivt test sant? 452
Det var med stort nöje jag läste Attila Frigyesis artikel »Alla medicinare bör känna till resonemanget kring Bayes´ sats«. Som författaren påpekar är det viktigt att kunna förstå att konsekvenserna av provtagning blir helt annorlunda när en person med symtom undersöks än när en population med låg prevalens av sjukdom föreligger.
Överdrivet om det tyska inflytandet i Sverige 452
»I sekler har svenska intellektuella haft en positiv inställning till Tyskland och influerats av tysk kultur«, heter det i en artikel om svenska läkares förbindelser med medicinsk mönsterutbildning i Nazityskland. En långvarig förtjusning har lett till en ödesdiger förblindelse, är artikelns budskap. Något är det som inte stämmer här.

KULTUR

Djuren i par mot Noaks ark – var de alla heterosexuella? 453
Djur som går par om par är inte alltid heterosexuella. Så var det på Noaks och arkens tid, och så är det än i dag. Djurens homosexualitet är ett område som studeras allt flitigare, visar en utställning på Naturhistoriska museet i Stockholm. Psykoterapeuten och professorn Åsa Nilsonne, medlem i utställningens referensgrupp, förklarar varför djur och människor har drag av varandra även som sexuella varelser.
Finns det hopp för alternativ medicin? 456
Recension
Salvekvick och kvacksalveri. Alternativ­medicin under luppen. Författare: Simon Singh och Edzard Ernst. Recensent: Bertil B Fredholm

RÄTTELSE

Fel antal angivna vägspärrar
Fel i artikeln »Fungerar mot alla odds. Svenskstödd primärvård i Palestina«

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 476
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 478
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Billiga lipidsänkare ska lyfta strokesjukvården
Socialstyrelsen rekommenderar billigare blodfettssänkare i uppdaterade nationella riktlinjer för strokesjukvården. Samtidigt förlorar flera dyra blodfettssänkare sin subvention.
Nyttan överväger riskerna
SBU-rapport om barnvaccinationer
Nyttan med det svenska barnvaccinationsprogrammet överstiger riskerna för biverkningar. Det konstateras i en SBU-rapport som publiceras den 11 februari.
Nya riktlinjer för bedömning av njurfunktionen
Nya riktlinjer gör det lättare att välja metod för att bedöma njurfunktionen. Estimerat GFR (eGFR) beräknat från plasmanivån av cystatin C är att föredra framför eGFR beräknat från plasmakreatinin. För att följa njurfunktionen hos vuxna med njursjukdom är kreatinin förstahandsval.