INNEHÅLL NUMMER 8, 2009

LEDARE

Operera eller inte? 484
I veckans nummer diskuteras hur man kan behandla gastroesofageal reflux; med operation eller medicinskt. För 24 år sedan slet jag av min hälsena under tennisspel... / Jan Östergren
Dags för bättre vårdval 487
Allmänläkarna i Stockholm, Västmanland och Halland har kritiska synpunkter på de nya vårdvalssystemen, visar Läkarförbundets medlemsenkät. Särskilt systemen i Stockholm och Västmanland får kritik...

LT DEBATT

Obama tillåter bistånd till kvinnors reproduktiva hälsa 488

President Obama har upphävt de regler som innebar att USAs biståndsmedel inte fick gå till organisationer som arbetar med abort, regler som Georg W Bush utfärdade. Därmed är det åter möjligt för USA att delta i arbetet med att förhindra att kvinnor i fattiga länder dör när de ska sätta barn till världen.
Vi borde ha råd med »slow medicine« 489
Apropå! Tid till reflexion
Att tillsammans med en patient reflektera över något skapar samförstånd och ökar förtroendet och följsamheten till behandlingen. Ska det vara en lyx? Eller ska det vara en självklarhet? Det borde inte vara upp till den enskilda behandlaren att skapa tid för detta, anser Mats Ek, ST-läkare i psykiatri.

AKTUELLT

Utan prioritering kan onkologin
bli vårdens förlorare 492
Dyra läkemedel
Lågkonjunkturen tvingar sjukvården till åtstramningar. Men få landsting har någon strukturerad process för att omfördela resurser när allt inte kan göras. Det sätter extra press på onkologin, som är i en expansiv fas där minst tio nya, dyra läkemedel per år väntas de närmaste åren.
»Alla kommer inte att kunna få den bästa behandlingen« 495
Dyra läkemedel
– Den medicinsk-tekniska utvecklingen växer mycket snabbare än den ekonomiska utvecklingen i landet. Det kommer att innebära att alla inte kommer att kunna få den bästa behandlingen...
Brett uppdrag utan detaljstyrning 496
Läkarförbundets riktlinjer för primärvården:

Ingen detaljstyrning, hög fast vårdpeng och brett uppdrag. Så ser ett bra vårdvalssystem ut enligt Läkarförbundet, som har tagit fram riktlinjer för vårdvalet i primärvården inför det kommande obligatoriet. Men om kvaliteten ska garanteras måste förstärkta resurser till.
Få svenska läkare ansökte spontant till hjälparbete i Gaza 498
De medicinska internationella biståndsinsatserna under Gazakrisen kom främst från den muslimska och arabisktalande världen. Svenska läkare fanns på plats, men få spontanansökte för medicinskt humanitärt arbete...

NOTISER

Högskoleverket utreder möjlighet att neka brottslig student utbildning 497
Högskoleverket ska på regeringens uppdrag utreda om det ska bli möjligt att neka en student plats på en utbildning om han eller hon på grund av grov brottslighet inte har förutsättningar att slutföra den.

MEDICINSK KOMMENTAR

Operera endast då medicinen inte biter 499
Kirurgisk eller medicinsk behandling mot gastroesofageal refluxsjukdom?
Kirurgi mot gastroesofageal refluxsjukdom bör reserveras för det fåtal patienter som har signifikanta besvär av reflux trots maximal medicinsk behandling. Den kirurgiska behandlingen bör centraliseras till centrum som utför esofaguskirurgi.

NYA RÖN

Tvåkomponentgel ger bäst effekt vid psoriasis i hårbotten 500
I septembernumret av Journal of the American Academy of Dermatology publicerades resultatet av den i särklass största kontrollerade studien hittills av behandling av psoriasis i hårbotten...
Ökad mortalitet av antipsykotika 500
Äldre patienter med Alzheimers sjukdom som behandlas med antipsykotika löper ökad risk att avlida. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Lancet Neurology. Antipsykotika brukar ha relativt god effekt mot neuropsykiatriska symtom hos alzheimerpatienter...
Trauma i barndomen kopplat till kroniskt trötthetssyndrom 501
Amerikanska forskare tror att trauma i barndomen ökar risken för sk kroniskt trötthetssyndrom. Rönen presenteras i tidskriften Archives of General Psychiatry. Kroniskt trötthetssyndrom (chronic fatigue syndrome, nedan kallat CFS), kännetecknas av trötthet sedan minst sex månader...
Äta snabbt och bli ordentligt mätt typiskt vid övervikt 501
En studie publicerad i BMJ visar att överviktiga har ett karakteristiskt ätbeteende. De äter både snabbt och tills de är ordentligt mätta. Kombinationen av dessa två beteenden hade ett starkare samband med övervikt än beteendena var för sig.

KLINIK OCH VETENSKAP

Medicinsk behandling effektiv vid kronisk reflux 502
Men även kirurgi har given plats i långtidsterapin – för vissa patienter
Visserligen drabbar gastroesofageal refluxsjukdom en stor del av befolkningen, men långt ifrån alla behöver livslång behandling [1]. Långtidsbehandlingen har utvecklats successivt, vilket gäller för såväl det medicinska som det kirurgiska alternativet...
Patienters delaktighet i beslut kräver kunskap och pedagogiskt beslutsstöd 506
Exempel från antitrombosbehandling hos patienter med förmaksflimmer
Den evidensbaserade kunskapen är i dag en självklar grund i sjukvården och uttrycks tydligt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Men i den klassiska definitionen av evidensbaserad vård ingår inte bara den medicinska kunskapen, utan den ska också integreras med patientens...
Elektiv ventilation ger fler donerade organ 510
Etiska, legala och medicinska problem måste lösas och riktlinjer skapas
Elektiv ventilation innebär att en patient med mycket svår hjärnskada och mycket dålig prognos intensivvårdas för att möjliggöra utveckling av total hjärninfarkt och eventuell organdonation. Etiska, legala och medicinska problem måste lösas innan metoden eventuellt kan tillämpas i Sverige.
WITH ENGLISH SUMMARY

Missbruk av fenazepam – ny företeelse i Sverige 516
Bensodiazepinderivat från Ryssland gav svår intoxikation
Under våren 2008 har det förekommit frekventa rapporter om fenazepam i medierna. I bla Örebroområdet har flera fall med överdosering av fenazepam som krävt sjukhusvård uppmärksammats. Fenazepam är en bensodiazepin [1]...
Humanistisk medicin ger träning i att förmedla tröst och hopp 518
Vårdkonst som tema i Södertälje
En stor del av allmänhetens klagomål på sjukvården gäller dåligt bemötande, bristande information och upplevd nonchalans. Den snabba tekniska utvecklingen har också inneburit att professionalitet och kvalitet i det medmänskliga mötet inte alltid ges samma värde som det borde ha...

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Utsättningssymtom efter behandling med tramadol 520
Läkemedelsfrågan

Läkemedelsverket har utrett riskerna med tramadol, med fokus på beroendeutveckling, och substansen är nu narkotikaklassad. Läkemedelsfrågan förklarar mekanismen bakom abstinenssymtom efter behandling med tramadol och tar även upp beroende och nedtrappning.

PATIENTSÄKERHET

Östgötaläkare tar strid för »gråzonspatienter«:
»Minst var femte patient läggs in på fel avdelning« 522
Vårdplatsbrist och ökad specialisering har gjort det svårare att ordna rätt sjukhusplats utifrån patientens vårdbehov. Den växande gruppen svårplacerade »gråzonspatienter« står i centrum för en patientsäkerhetskampanj, som drivs av Östergötlands läkarförening.
Riktlinjer räcker inte alltid – handledningen av oerfarna utbildningsläkare bör ses över 522
Om en patient med en akut nacktrauma sedan tidigare lider av Bechterews sjukdom räcker det inte med att följa gängse riktlinjer för handläggning av nackskador. Var generös med röntgenundersökningar eftersom ryggraden är skörare och nytillkommen stelhet är svår att upptäcka...
Rektala blödningar bör utredas grundligt 523
Läkaren antog att patientens rektala blödning hörde ihop med hemorrojdbesvär flera år tidigare. Men så allvarliga symtom måste utredas grundligare anser Ansvarsnämnden...

DEBATT OCH BREV

Vi bygger Nya Karolinska för framtidens sjukvård 524
Det är billigare att bygga nytt än att renovera. Med Nya Karolinska erbjuder vi patienter och medarbetare genomtänkta lokallösningar som ger förutsättningar för effektivare verksamhet, och sjukhuset får en långsiktigt hållbar byggnad...
Rehabiliteringsmedicin har nästan försvunnit från KIs läkarutbildning 525
Förutom att basämnen som psykiatri, neurologi och ögon/öron fått reducerad tid har ämnet rehabiliteringsmedicin nästan helt försvunnit från grundutbildningen av läkare vid Karolinska institutet. ”Förvånande” med tanke på såväl det växande kliniska uppdraget som framstegen inom området, anser professorerna Kristian Borg och Jörgen Borg.
Replik:
Rehabiliteringsmedicin en integrerad del 525
De tre studenter som skrivit debattartikeln (LT 4/2009, sidorna 223-4) har nu hunnit gå sin valbara fördjupningskurs (LT 6/2009, sidan 375) och upplevt de mervärden som vi eftersträvar.
MSFs ordförande:
Måste visa att utbildningen blir bättre 526
Läkarstudenter på Karolinska institutet har nyligen riktat kritik mot det nya läkarprogrammet. Studenterna har uppmärksammat att det ökade utrymmet för ledarskap och primärvård (SVK) fått till följd att grundkurserna får ta stryk.
Insiktsfulla studenter 526
Tre insiktsfulla och modiga läkarstudenter delger sina synpunkter på den nya utformningen av termin 9 så som den bedrivs på KI sedan något år tillbaka.
Slutreplik om prioriteringar i Västerbotten:
Gör bättre nästa gång 527
Landstingsdirektör Sofie Edberg har i allmänna ordalag kommenterat behovet av att göra prioriteringar i sjukvården och att både verksamhet och politisk ledning ska vara inblandade i detta (LT 5/2009, sidan 296).
Vart ska jag skicka remisserna? 527
I arbetet som husläkare i Stockholmsområdet blir jag allt mer frustrerad över att inte veta vart jag ska skicka mina remisser för att få en specalistbedömning inom rimlig tid...
»Låt inte några patienter med t ex ADHD gömmas i en beteckning som vår kultur kallar en kultursjukdom« 528
Anders Lundin, med dr och överläkare, knuten till FoUU-sektionen, Psykiatri Nordöst, Stockholm, skriver i Läkartidningen om sk kultursjukdomar, vilka kännetecknas av att de »uppstår bland medicinskt oförklarade tillstånd – funktionella somatiska syndrom – och...
Fortsatt restriktivitet är motiverad 529
Replik om antidepressiva till barn och unga:

Fluoxetin kan ges med begränsad förväntan om effekt och med vaksamhet för negativa verkningar. För att på allvar kunna veta vilken nytta och risk fluoxetin har för barn och unga behövs en stor prospektiv studie, anser med dr och överläkare Göran Högberg.
Slutreplik I:
Suicid hos unga - för allvarligt för tom retorik 530
Med anledning av FDAs varningar för »suicidalitet« hos barn och unga som förskrivits SSRI påpekade Brent i New England Journal of Medicine 2004 att depression var den främsta riskfaktorn för suicid hos barn och unga, och att: »Today, we are able to identify young people who are...
Slutreplik II:
Ser inte »dramatisk ökning« 530
I studien av Bridge och medarbetare [1] framgår enligt artikelns första diagram att siffrorna för fullbordat självmord per år i åldersgruppen 10–19 år mellan 1996 och 2005 är 11, 11, 10 och sedan 9 hela vägen framåt. Förutom 2002 då det var 8...

KULTUR

Sokrates samtalsterapi – ekot av en gudomlig röst 531
Kunskapen har sina rötter i själens gudomliga ursprung, hävdade antikens stora filosof Sokrates. All förståelse är en återerinring av eviga ting, och genom att ständigt ställa frågor till den han pratar med vill Sokrates väcka delar av det eviga minnet till liv som finns i varje människa. Han liknar sin terapeutiska gärning vid en barnmorskas förlossningskonst.
Välkommen lärobok i basal rättsmedicin 534
Recension
Rättsmedicin. 448 sidor. Författare: Jørgen Lange Thomsen, redaktör. Recensent: Ingemar Thiblin
En länge saknad bok om patienträttigheter 534
Recension
Patientens rättigheter. Handbok för ombud och vårdpersonal. Författare: Lars-Åke Johnsson. Recensent: Jon Ahlberg

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 552
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 554
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Läkemedelsförsäljningen upp med 5,2 procent 2008
Apotekets försäljning av humanläkemedel ökade med 5,2 procent under 2008 till 34,6 miljarder kronor. Antalet definierade dygnsdoser ökade under året med 3,7 procent.