INNEHÅLL NUMMER 9, 2009

LEDARE

Modern läkarutbildning – också på KI 560
Under de senaste veckorna har jag med intresse följt debatten om den nya läkarutbildningen vid Karolinska institutet (LT nr 4, 6 och 8/2009). Att KI behövde göra något åt sin utbildning torde vara ställt utom allt tvivel... / Anders Håkansson
Meddelarfrihet bör även gälla privatanställda 563
I förra veckan lämnade Yttrandefrihetskommittén ett delbetänkande som innehåller ett avsnitt om meddelarfrihet i den offentliga vården. Läkarförbundet välkomnar den utvidgning som förslaget innebär men ser samtidigt att det krävs ytterligare förbättringar...
Jämställt specialitetsval 563
Den manliga normens primat – så har Yvonne Hirdman kallat det faktum att vad män gör, värderas högre än vad kvinnor gör. I genussystemet är mannen norm, och mot männen jämförs kvinnorna. Läkare är män – om de inte är kvinnliga läkare...

LT DEBATT

Sjukvården kan »trolla bort« döden, men inte trösta 565
Sjukvårdens möjligheter och beredskap att trösta har inte ändrats på 40 år. Genuin tröst har till en del ersatts av halvutsagda löften om medicinska möjligheter att trolla bort döden. Men det är bara dålig teater, skriver professor Johannes Järhult.
Samma kod för alla Apotekets tjänster 566
Apropå! Information om PIN-koden
Svar till Ingegerd Wahl, angående PIN-kod till Apoteket (Läkartidningen 5/2009, sidan 297).

AKTUELLT

Så gick det för EWA-mottagningens patienter 568-71
Unik långtidsstudie av kvinnor med alkoholproblem:

När EWA-mottagningen öppnade 1981 vid Karolinska sjukhuset i Solna var den först i världen: en specialiserad alkoholmottagning som riktade sig enbart till kvinnor som inte hade behandlats förut. Den norska psykiatriprofessorn Brit Haver har lett en unik studie där patienterna vid mottagningen har följts i upp till 25 år.
Även SMER kritiserar förslag till nya vårdprioriteringar 571
Statens medicinsk-etiska råd, SMER, sällar sig till kritikerna av Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringar i vården. Det man främst vänder sig mot är tanken att jämställa kostnadseffektivitets- och behovsprinciperna.
Medicinstudenter i Umeå utlokaliseras till andra sjukhus 572
Om några år kommer en tredjedel av Umeås medicinstudenter att tillbringa halva sin utbildningstid på annan ort. Genom att förlägga den kliniska utbildningen till sjukhusen i Östersund, Sundsvall och Sunderbyn ska kvaliteten på undervisningen öka. Landstingen hoppas för sin del kunna rekrytera fler läkare.
Särskilda läkare bör bedöma arbetsförmåga 573
Riksrevisionen:

Uppgiften att bedöma patientens arbetsförmåga bör inte utföras av den behandlande läkaren, anser Riksrevisionen som i en granskningsrapport rekommenderar regeringen att se över möjligheten att skilja på dessa två uppgifter.
Försäkringskassan ska bli lättare att nå 573
Läkare ska kunna få namn och direktnummer till Försäkringskassans handläggare via Kundcenter från och med den första mars. Läkare får automatiskt besked om en patients avslag på sjukskrivningsärenden, om patienten så medger.
Vårdcentraler sålda för 4 miljoner styck 574
Stockholms läns landsting har sålt vårdcentralerna i Upplands Väsby respektive Viksjö till Carema för fyra miljoner styck.
Utredning vill ha regionala cancercentrum 574
Cancervården ska bli mer likvärdig över landet. Patienter får en fast vårdkontakt och en individuell vårdplan. Regionala cancercentrum inrättas. Det är delar av den nationella cancerstrategin som överlämnades till socialminister Göran Hägglund förra veckan. Uppdaterad 090223
Att tysta landstingsanställd ska kunna ge fängelse 574
Att straffa en offentliganställd som utnyttjar sin rätt att tala med medier bör bli straffbart. Det förestår Yttrandefrihetskommittén i ett betänkande till regeringen.

MEDICINSK KOMMENTAR

When left is right, right is wrong 576
Checklista minskar risken för förväxlingar och fel i vården
Förväxlingar av patient, ingrepp och kroppsdel är sällsynta vid operativa ingrepp, men förekommer. Sidoförväxlingar är vanligast, de är svåra att förhindra och orsakas av särskilda psykologiska mekanismer. En svensk checklista för operationsprocessen lanseras nu i mars.

NYA RÖN

Begränsat ultraljud plus D-dimer säker metod vid misstänkt DVT 578
För att diagnostisera djup ventrombos (DVT) är ultraljudsundersökning av två punkter – proximala vener i ljumske och knäveck – lika säker som undersökning av hela benet under förutsättning av undersökningen kombineras med D-dimer.
Yngre vuxna är ofta tuberkulinnegativa – ska de vaccineras? 578
Tuberkulos (tbc) har minskat dramatiskt i Sverige såväl som i övriga västvärlden men utgör ändå ett omfattande medicinskt problem i vår del av världen. Sedan 1975 rekommenderas BCG-vaccin i Sverige endast till särskilda riskgrupper, varför majoriteten av yngre vuxna numera inte...
Var tredje kinesisk man riskerar att dö av rökning 579
Kina är världens mest tobaksrökande land i totalt antal rökare räknat. 350 miljoner kineser beräknas vara tobaksrökare, vilket innebär att en tredjedel av världens rökare finns i Kina. I storleksordningen 60–70 procent av kinesiska män mellan 30 och 60 års ålder röker...
Ny förståelse av sårläkning i ögats hornhinna 579
Hornhinnesjukdomar som keratokonus, bullös keratopati och hornhinneärr kan orsaka stort lidande med nedsatt synskärpa och värk. Tillgängliga medicinska behandlingar är otillräckliga, och i de svåraste fallen görs hornhinnetransplantation...

KLINIK OCH VETENSKAP

Vattkoppor inte alltid
en harmlös barnsjukdom 580
Allmän vaccination i Sverige kan förhindra betydande sjuklighet
Vattkoppor är en sjukdom med stor komplikationsrisk, också i Sverige. Allmän vaccination skulle kunna förhindra betydande sjuklighet och förebygga sjukhusvård hos cirka 300 barn per år (de flesta utan riskfaktorer).
WITH ENGLISH SUMMARY

Kateter blir kvar både ofta och länge 584
Punktprevalensstudie i Skaraborg
En punktprevalensstudie gjord i Skaraborgs län tyder på att det finns närmare 10 000 vårdtagare med kvarkateter på särskilda boenden i landet. Det motsvarar 0,1 procent av befolkningen. En tredjedel av vårdtagarna i studien angavs ha drabbats av kateterkomplikationer.
WITH ENGLISH SUMMARY

Tidig nervreparation ger bättre kliniskt slutresultat 586
Plexus brachialis-skador hos vuxna
Orsakerna till skador på armens nervfläta (plexus brachialis) hos vuxna är ofta högenergetiskt våld, som ger en kraftig traktion mot arm och nervplexus. Detta gör att trafikolyckor, framför allt mc-olyckor, är den vanligaste orsaken till en sluten skada, där traumat medför att...
WITH ENGLISH SUMMARY

Fallgropar vid mätning av smärta 591
Visuella analogskalan som smärtskattningsmetod ifrågasatt

»Som kliniker bör man se kritiskt på rekommendationer, forskningsrapporter eller läkemedelsreklam som bygger på VAS-medelvärden.« Det menar Håkan Rolfsson, specialist i anestesi och intensivvård, som ifrågasätter dels mätning av smärta med visuell analogskala, dels hur VAS-värden analyseras statistiskt.
ABC om Divertikulit 594
Divertikulos är en mycket vanlig benign sjukdom. Sjukdomen ansågs som kuriosa under 1900-talets början, men sedan dess har incidensen stigit markant, framför allt i industrialiserade länder. Cirka 30 procent av befolkningen över 60 år har divertiklar...

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Långtidsbiverkningar av SSRI 598
Har selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) några långtidsbiverkningar som ses först efter flera års kontinuerlig...

PATIENTSÄKERHET

Chefsöverläkare polisanmäld 599
Opiatmottagningen vid Skellefteå lasarett och ansvarig chefsöverläkare har polisanmälts för tjänstefel. Anmälare är Svenska Brukarföreningen, som hävdar att mottagningen använder olagliga metoder, bland annat villkorade kroppsvisitationer av patienterna. Mottagningen har också anmälts till Socialstyrelsen.
Fortsatte operationen trots att patienten svimmat 599
Det är tveksamt att använda endast lokalbedövning när en patient med känd panikångest ska opereras, anser Ansvarsnämnden...

DEBATT OCH BREV

Fördubblad dos av paracetamol
– fel och farligt 602
Läkare, sjuksköterskor och föräldrar bör inte fördubbla doserna av paracetamol, utan istället arbeta mot feberfobi och annan överanvändning av febernedsättande och smärtlindrande läkemedel, skriver barnläkaren Inge Axelsson.
Kan neuropatisk smärta
handläggas på tio minuter? 604
En artikel i LT nr 4/2009 om snabbdiagnostik av neuropatisk smärta innehåller en rad felaktigheter, hävdar docent Jörgen Boivie och professor Per Hansson. »Ska man följa råden i artikeln räcker det i de flesta fall sannolikt inte med 10 minuters handläggning«, skriver de bland annat.
Replik:
Målet är säker handläggning 605
Kanske det vore optimalt att alla patienter med misstänkt neuropatisk smärta skulle kunna bedömas av en neurolog specialiserad på smärta. I praktiken är detta självfallet inte möjligt...
God vård kräver flera informationstjänster 606
Hälso- och sjukvården behöver informations- och kunskapsstöd till rimliga kostnader. För att patienterna ska få den goda vård som man från centralt håll så gärna talar om krävs att det finns ett urval av kvalitativa tjänster att hämta information ifrån...
Replik:
Alltför många varningar får mottagaren att stänga av informationen 606
Olika informationskällor i sjukvården kan absolut bidra till mångfald, men kan också innebära ett onödigt merarbete för redan stressade kliniker. Man måste se till var och hur informationen ska användas i organisationen och sjukvårdsflödet...
Kalciumantagonisterna – hur ser Furberg på dem nu? 607
I sitt debattinlägg om ACCOMPLISH-studien (LT 7/2009, sidan 450) tar Curt Furberg upp mer allmänna resonemang om publiceringsbias av kliniska studier och att industrin har påverkat och snedvridit tolkningen av en rad läkemedelsprövningar.
Replik:
ACCOMPLISH nådde inte sitt mål 608
Debatten med Peter Nilsson gäller ACCOMPLISH. Det borde vara klart för alla att en jämförelse av en ACE-hämmare + amlodipin i fulldos med samma ACE-hämmare + ett diuretikum i halv dos är vetenskapligt ointressant och kliniskt betydelselös...
Kultursjukdom och kunskapbrist 608
Läser med tillfredsställelse Robert Olins inlägg [1] om kultursjukdomsbegreppet och kan bara hålla med hans slutsats: det är fråga om en kunskapsbrist som ger så stort utrymme för spekulationerna kring kultursjukdomsbegreppet.

KULTUR

»Jag tar alltid patienten i hand« 609
Dalia Kassem från Halal-tv – snart färdig läkare

En muslimsk kvinna som ber fem gånger per dag, i en täckande sjal som endast låter ansiktet framträda, kan mycket väl arbeta som läkare i Sverige, berättar läkarstudenten Dalia Kassem. Hon blev känd i hela Sverige som en av programledarna i Halal-tv, ett program som väckte debatt om religionens tillämpning i det moderna samhället.
Lömska virus mot kroppens ridande poliser 611
I boken »Piller och baciller – en liten bok om läkemedel« tar lömska virus med elak uppsyn upp kampen med kroppens ridande poliser: vaccinerna. Med fantasifulla illustrationer och enkla texter vill Läkemedelsverket nu väcka intresse för läkemedel bland yngre barn...
Läkaren som del av lokalsamhället 612
Recension
The Spirit of the place. Författare: Samuel Shem (pseudonym för Stephen J Bergman). Recensent: Jonas Nordquist
Att behandla äldre som har Parkinsons sjukdom 612
Recension
Den äldre parkinsonpatienten. Utredning, diagnostik och åtgärder för individuellt omhändertagande. Författare: Johan Lökk, Ann-Kathrine Granérus, redaktörer. Recensent: Christer Nilsson

MEDDELANDEN

Meddelanden, Disputationer, Kalendarium mm 644-5
Ladda ner sidan i pdf, klicka på länk ovan!...

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 646
Ladda ner sidan i pdf-format, klicka på länk...